ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
EnglishVietnamese
2
Privacy PolicyChính sách bảo mật
3
Version: 1.0 - Effective Date: 11/11/2022
Phiên bản: 1.0 - Ngày có hiệu lực: 11/11/2022
4
Imota and its affiliates (hereinafter, "the Company", "we", "us" or "our") are committed to protecting and respecting your privacy. In addition, we are subject to the Privacy Act 1988 and the National Privacy Principles which form part of that Act.Imota và những liên hệ (sau đây gọi là "Công ty", "chúng tôi") bao gồm nhưng không giới hạn: chủ sở hữu, giám đốc, các nhà đầu tư, nhân viên hoặc các bên liên quan khác. Tùy thuộc vào bối cảnh, "Imota" cũng có thể tham khảo các dịch vụ, sản phẩm, trang web, nội dung hoặc các tư liệu khác (gọi chung là "Tư liệu") được cung cấp bởi Imota.
5
This Privacy Policy (together with our Terms and Conditions) governs our collection, processing and use of your Personal Information.Imota và các chi nhánh (sau đây gọi là "Imota", "chúng tôi") đều được cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn.
6
"Personal Information" is information which identifies you personally or by which your identity can reasonably be ascertained. This may include your name, address, e-mail address, and other contact details.Chính sách bảo mật này (cùng với điều khoản sử dụng) là cơ sở về việc thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi định nghĩa "Thông tin cá nhân" như thông tin nhận dạng cá nhân bạn, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, giao dịch, chi tiết ngân hàng, ...
7
The purpose of this Privacy Policy is to inform you of:Mục đích của chính sách bảo mật là để thông báo cho bạn:
8
1. The kinds of Personal Information which we may collect about you and how it may be used;1. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn và làm thế nào nó có thể được sử dụng;
9
2. Our use of information regarding IP Addresses and our use of cookies;2. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng địa chỉ IP và cookies;
10
3. How your Personal Information may be disclosed to third parties;3. Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba;
11
4. Your ability to access, correct, update and delete your Personal Information; and4. Khả năng của bạn để sửa, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của bạn;
12
5. The security measures we have in place to prevent the loss, misuse, or alteration of Personal Information under our control.5. Các biện pháp an ninh chúng tôi sử dụng để ngăn chặn sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi.
13
GATHERING AND USE OF PERSONAL INFORMATIONTHU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
14
We may collect your Personal Information if you use this application, open an Account via Imota.io or perform any Transactions on Imota.io. We may also collect Personal Information about you from recordings of telephone conversations between us and you (or your representatives) and from publicly available registers.Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của bạn nếu bạn sử dụng ứng dụng này, mở Tài khoản qua Imota.io hoặc thực hiện bất kỳ Giao dịch nào trên Imota.io. Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về bạn từ các bản ghi âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa chúng tôi và bạn (hoặc đại diện của bạn) và từ các sổ đăng ký có sẵn công khai.
15
Some of the Personal Information we collect is required by us to meet our legal and regulatory obligations (eg, information required to verify your identity). Otherwise, the Personal Information we collect is required in order for us to provide our services efficiently and effectively.Một số Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được chúng tôi yêu cầu để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi (ví dụ: thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn). Nếu không, Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập là bắt buộc để chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình một cách hiệu quả và hiệu quả.
16
The types of Personal Information which we collect may include: your name; your photographic identification; your address; your phone number; your e-mail address; your banking details including account numbers; your date of birth; and information about your Transactions.Các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm: tên của bạn; ảnh nhận dạng của bạn; địa chỉ của bạn; số điện thoại của bạn; địa chỉ email của bạn; chi tiết ngân hàng của bạn bao gồm số tài khoản; ngày sinh của bạn; và thông tin về các Giao dịch của bạn.
17
We may use your Personal Information for the following purposes:Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
18
1. To allow you to open and operate an Account on Imota Application;1. Cho phép bạn mở và vận hành Tài khoản trên Ứng dụng Imota;
19
2. To enable you to complete Transactions on Imota Application2. Để cho phép bạn hoàn thành các Giao dịch trên Ứng dụng Imota
20
3. To correspond with you in relation to your Account and your Transactions;3. Liên hệ với bạn liên quan đến Tài khoản và các Giao dịch của bạn;
21
4. To analyze use of our services we provide;4. Để phân tích việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi cung cấp;
22
5. As required for legal and regulatory purposes, including for dispute resolution purposes;5. Theo yêu cầu cho các mục đích pháp lý và quy định, bao gồm cả mục đích giải quyết tranh chấp;
23
6. To provide you with information about products, services and promotions that may be of interest to you, from ourselves and third parties;6. Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm, từ chúng tôi và các bên thứ ba;
24
7. For market research e.g. surveying our Users' needs and opinions on issues, such as our performance etc.7. Đối với nghiên cứu thị trường, v.d. khảo sát nhu cầu và ý kiến của Người dùng về các vấn đề, chẳng hạn như hiệu suất của chúng tôi, v.v.
25
You should note that you are not obliged to give your Personal Information to the Company, but if you choose not to do so, we may not be able to provide our services, or your access to our services may be limited.Bạn nên lưu ý rằng bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp Thông tin cá nhân của mình cho Công ty, nhưng nếu bạn chọn không làm như vậy, chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc quyền truy cập của bạn vào dịch vụ của chúng tôi có thể bị hạn chế.
26
IP ADDRESSESĐỊA CHỈ IP
27
We may collect information about your devices, including where available your IP address, operating system and browser type, for system administration and security screening for customers who use VPN services, TOR, or any other similar service. This is statistical data about our users' browsing actions and patterns and does not identify any individual.Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn, để quản trị hệ thống và sàng lọc bảo mật cho những khách hàng sử dụng dịch vụ VPN, TOR hoặc bất kỳ dịch vụ tương tự nào khác. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và kiểu duyệt web của người dùng của chúng tôi và không xác định bất kỳ cá nhân nào.
28
DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATIONCÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN
29
We use the Personal Information for the purposes indicated at the time you provide us with such information, and/or otherwise for the purposes set out in this Privacy Policy and/or as otherwise permitted by law. We may make available the Personal Information that you provide to us to our affiliates, agents, representatives, service providers and contractors for these purposes. We may share Users' Personal Information with financial institutions or insurance companies as required for the purposes of the Company's dealings with those institutions, and with other companies in the case of a merger, divestiture, or other corporate re-organization. We may share Users' Personal Information with the Australian Securities Investments Commission, AUSTRAC, any financial dispute resolution scheme to which the Company subscribes, and other law enforcement bodies, regulatory agencies, courts, arbitration bodies and dispute resolution schemes, both in Australia and internationally, as may be required by law. If you request it in writing, we may share your Personal Information with your nominated advisers. Except where disclosure of your Personal Information is required by law or requested by you, we will generally require any third party which receives or has access to Personal Information to protect such Personal Information and to use it only to carry out the services they are performing for you or for us, unless otherwise required or permitted by law. We will ensure that any such third party is aware of our obligations under this Privacy Policy and we will take reasonable steps to ensure that contracts we enter with such third parties binds them to terms no less protective of any Personal Information disclosed to them than the obligations we undertake to you under this Privacy Policy or which are imposed on us under applicable data protection laws.Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân cho các mục đích được chỉ ra tại thời điểm bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó và / hoặc cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và / hoặc khi được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho các chi nhánh, đại lý, đại diện, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu của chúng tôi cho những mục đích này. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của Người dùng với các tổ chức tài chính hoặc công ty bảo hiểm theo yêu cầu cho mục đích giao dịch của Công ty với các tổ chức đó và với các công ty khác trong trường hợp sáp nhập, hủy bỏ hoặc tái tổ chức công ty khác. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của Người dùng với Ủy ban Đầu tư Chứng khoán Úc, AUSTRAC, bất kỳ chương trình giải quyết tranh chấp tài chính nào mà Công ty đăng ký và các cơ quan thực thi pháp luật khác, cơ quan quản lý, tòa án, cơ quan trọng tài và chương trình giải quyết tranh chấp, cả ở Úc và quốc tế , theo yêu cầu của pháp luật. Nếu bạn yêu cầu bằng văn bản, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các cố vấn được chỉ định của bạn. Ngoại trừ trường hợp tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn được yêu cầu bởi luật pháp hoặc do bạn yêu cầu, chúng tôi thường sẽ yêu cầu bất kỳ bên thứ ba nào nhận hoặc có quyền truy cập Thông tin Cá nhân để bảo vệ Thông tin Cá nhân đó và chỉ sử dụng nó để thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện. bạn hoặc cho chúng tôi, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào như vậy đều nhận thức được nghĩa vụ của chúng tôi theo Chính sách quyền riêng tư này và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các hợp đồng mà chúng tôi ký với các bên thứ ba đó ràng buộc họ với các điều khoản bảo vệ không ít hơn bất kỳ Thông tin cá nhân nào được tiết lộ cho họ ngoài nghĩa vụ chúng tôi cam kết với bạn theo Chính sách Bảo mật này hoặc được áp đặt cho chúng tôi theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
30
ACCESS AND CHANGING OF PERSONAL INFORMATIONTRUY CẬP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN
31
You have the right to access the Personal Information we hold about you, and to require the correction, updating and blocking of inaccurate and/or incorrect data by sending an email to us. We will usually respond to your request within 14 days. You may also request the deletion or destruction of your Personal Information, your Account details or your Transaction details by sending an email to us. The Company will act on your request only when it is not inconsistent with its legal and regulatory obligations and compliance procedures. Upon your written request, we will inform you of the use and general disclosure of your Personal Information. Depending on the nature of your request, there may be a minimal charge for accessing your Personal Information.Bạn có quyền truy cập Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn và yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật và chặn dữ liệu không chính xác và / hoặc không chính xác bằng cách gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi thường sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 14 ngày. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa hoặc hủy Thông tin cá nhân, chi tiết Tài khoản hoặc chi tiết Giao dịch của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi. Công ty sẽ chỉ thực hiện theo yêu cầu của bạn khi yêu cầu đó không trái với các nghĩa vụ pháp lý và quy định cũng như các thủ tục tuân thủ. Theo yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc sử dụng và tiết lộ chung Thông tin Cá nhân của bạn. Tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của bạn, có thể có một khoản phí tối thiểu cho việc truy cập Thông tin Cá nhân của bạn.
32
GDPR (EU General Data Protection Regulation)GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu)
33
If you wish to access, update/correct or request deletion of your personal data, you can visit your profile page to do that. You can always object to processing the of your personal data, please ask us to restrict processing of your personal data or request a data export. Again, you can do so here or by contacting us. You have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your personal data. For more information, please contact your local data protection authority.Nếu bạn muốn truy cập, cập nhật / sửa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể truy cập trang hồ sơ của mình để thực hiện điều đó. Bạn luôn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu xuất dữ liệu. Một lần nữa, bạn có thể làm như vậy tại đây hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn.
34
SECURITYBẢO VỆ
35
We take reasonable steps to protect your Personal Information from misuse, loss, unauthorised access, modification or disclosure, including implementing appropriate security measures. The security measures in place will, from time to time, be reviewed in line with legal and technical developments. However, we give no guarantee that such misuse, loss, unauthorised access, modification or disclosure will not occur.Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn khỏi bị lạm dụng, mất mát, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp. Các biện pháp an ninh được áp dụng tùy từng thời điểm sẽ được xem xét phù hợp với sự phát triển của pháp luật và kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng sai, mất mát, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ đó sẽ không xảy ra.
36
RETENTION OF PERSONAL INFORMATIONLƯU GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN
37
We will hold your Personal Information only for as long as it is necessary for us to do so, having regard to the purposes described in this Privacy Policy and our own legal and regulatory requirements. In general, Personal Information relating to your Account for at least a period of five years after your Account is closed. Similarly, we usually retain information about Transactions on your Account for a period of five years from the date of the Transaction. Personal Information which is collected for other purposes will be discarded in accordance with our policies in place from time to time.Chúng tôi sẽ chỉ giữ Thông tin Cá nhân của bạn chừng nào chúng tôi cần làm như vậy, có liên quan đến các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi. Nói chung, Thông tin Cá nhân liên quan đến Tài khoản của bạn trong ít nhất năm năm sau khi Tài khoản của bạn bị đóng. Tương tự, chúng tôi thường lưu giữ thông tin về các Giao dịch trên Tài khoản của bạn trong khoảng thời gian năm năm kể từ ngày thực hiện Giao dịch. Thông tin Cá nhân được thu thập cho các mục đích khác sẽ bị loại bỏ theo chính sách của chúng tôi tại từng thời điểm.
38
We are authorized to provide for the victim and the involved parties in case your account is related to fraudulent activities or legal violations.Chúng tôi được phép cung cấp cho nạn nhân và các bên liên quan trong trường hợp tài khoản của bạn có liên quan đến các hoạt động gian lận hoặc vi phạm pháp luật.
39
LINKSLIÊN KẾT
40
There may be links from our Site to other sites and resources provided by third parties. This Privacy Policy applies only to our Site, and any correspondence had with us via Imota.com. Accessing those third party sites or sources requires you to leave our Site. We do not control those third party sites or any of the content contained therein and you agree that we are in no way responsible or liable for any of those third party sites, including, without limitation, their content, policies, failures, promotions, products, services or actions and/or any damages, losses, failures or problems caused by, related to or arising from those sites. We encourage you to review all policies, rules, terms and regulations, including the privacy policies, of each site that you visit.Có thể có các liên kết từ Trang web của chúng tôi đến các trang web và tài nguyên khác do các bên thứ ba cung cấp. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho Trang web của chúng tôi và mọi thư từ trao đổi với chúng tôi qua Imota.com. Việc truy cập các trang web hoặc nguồn của bên thứ ba đó yêu cầu bạn rời khỏi Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba đó hoặc bất kỳ nội dung nào có trong đó và bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ trang web nào của bên thứ ba đó, bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung, chính sách, lỗi, khuyến mại, sản phẩm của họ , dịch vụ hoặc hành động và / hoặc bất kỳ thiệt hại, mất mát, thất bại hoặc vấn đề nào gây ra, liên quan đến hoặc phát sinh từ các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại tất cả các chính sách, quy tắc, điều khoản và quy định, bao gồm cả chính sách bảo mật, của từng trang web mà bạn truy cập.
41
CHANGESTHAY ĐỔI
42
Our policies, content, information, promotions, disclosures, disclaimers and features may be revised, modified, updated, and/or supplemented at any time and without prior notice at the sole and absolute discretion of the Company. If we change this Privacy Policy, we will take steps to notify all Users by a notice on our website and will post the amended Privacy Policy on the website.Các chính sách, nội dung, thông tin, chương trình khuyến mãi, tiết lộ, tuyên bố từ chối trách nhiệm và các tính năng của chúng tôi có thể được sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật và / hoặc bổ sung bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước theo quyết định riêng và tuyệt đối của Công ty. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để thông báo cho tất cả Người dùng bằng một thông báo trên trang web của chúng tôi và sẽ đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên trang web.
43
ACCESS RIGHTS TO PERSONAL INFORMATIONTRUY CẬP QUYỀN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
44
You have the right to access your Personal Information to correct, update, and block inaccurate and/or incorrect data. To exercise this right, contact us at support@Imota.io. Imota will respond to your request only where this is not inconsistent with our Terms of Use and other legal and regulatory obligations. Within 40 days of receipt of your written request and payment of a £10 fee, we will provide you with your Personal Information, including the purposes for which it was used and to whom it was disclosed to in accordance with your Subject Access Request rights under the Privacy Act 1988.Bạn có quyền truy cập Thông tin cá nhân của mình để chỉnh sửa, cập nhật và chặn dữ liệu không chính xác và / hoặc không chính xác. Để thực hiện quyền này, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@Imota.io. Imota sẽ chỉ đáp ứng yêu cầu của bạn khi điều này không trái với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và các nghĩa vụ pháp lý và quy định khác. Trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn và thanh toán khoản phí £10, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn Thông tin cá nhân của bạn, bao gồm các mục đích mà thông tin được sử dụng và thông tin được tiết lộ cho ai theo các quyền Yêu cầu truy cập đối tượng của bạn theo Đạo luật về quyền riêng tư năm 1988.
45
CONTACT USLIÊN HỆ CHÚNG TÔI
46
If you have any questions, comments, or concerns regarding our Privacy Policy and/or practices as it or they relate to the Platform, please contact us at support@Imota.io. If you have a complaint about how your Personal Information has been used, please contact us in the first instance. If we cannot resolve your complaint to your satisfaction, you may complain to the Privacy Commissioner who may investigate your complaint further.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và / hoặc các thông lệ liên quan đến Nền tảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@Imota.io. Nếu bạn có khiếu nại về cách Thông tin Cá nhân của bạn đã được sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp đầu tiên. Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của bạn để bạn hài lòng, bạn có thể khiếu nại với Ủy viên về Quyền riêng tư, người có thể điều tra thêm khiếu nại của bạn.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100