รุ่นที่ 4 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ลำดับTimestampคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามชื่อหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯ (ภายใน มก.)ชื่อหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯ (ภายนอก มก.)สถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
2
111/02/2019 11:45:52อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวค.บ. (มัธยมศึกษา - จิตวิทยาการปรึกษา และการสอนภาษาอังกฤษ)M.A. (Counseing Psychology and Counselor Education)Ph.D. (Counseing and Student Personnel Psychology)จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา, จิตวิทยาการปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้รับเป็นผู้ประเมินในปีการศึกษา 2560ไม่ได้รับเป็นผู้ประเมินในปีการศึกษา 2560ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 083-598-6446fedumrk@ku.ac.thทั่วไป
3
212/02/2019 07:56:50ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน-ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ สัทศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)-ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์0859100757fhumups@ku.ac.thมังสวิรัต
4
312/02/2019 08:55:44ผศ.ภาคม บำรุงสุขประธานหลักสูตรศศ.บ. (ดนตรีไทย)ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-ดนตรีไทย ดนตรีกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์ ม.ศิลปากรคณะมนุษยศาสตร์089-521-8561patum0810@hotmail.comทั่วไป
5
412/02/2019 11:02:08อ.ดร.กุลนาถ ทองขาวไม่มีวท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ)Ph.D. (Food Science)Food microbiology, Food toxicology, Biotechnologyคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)-ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ถ.ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900081-208-4821kullanart.t@ku.thมังสวิรัต
6
512/02/2019 20:42:04ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า-วทบ เคมีวทม เคมีเชิงฟิสิกส์ปรด เคมีเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการวทบ เคมีอุตสาหกรรม วทม ปรด เกษตรโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์086-555-4089bundet.b@ku.ac.thทั่วไป
7
613/02/2019 08:08:22ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์- รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)M.Eng. (Urban Engineering)Ph.D. (Urban Engineering)- การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- นวัตกรรมกระบวนการผลิตน้ำสะอาด
หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับปริญญาตรี51ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ, วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตวศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์สำนักงานหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก (สำนักทะเบียนและประมวลผล)
089-896-4753monthon.t@ku.thทั่วไป
8
713/02/2019 10:15:17รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร-วท.บ.(เกษตรศาษตร์)วท.ม.(โรคพืช)Ph.D. Plant PathologyPlant virus and viroidคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา52ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการวท.บ., วท.ม., ปร.ด.พันธุศาษตร์, วท.บ.ชีววิทยาภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน087-119-4662agrknr@ku.ac.thทั่วไป
9
813/02/2019 19:05:04อ.ดร.มินตา ชัยประสงค์สุขไม่มีวทบ. (พฤกษศาสตร์)วมม. (พฤกษศาสตร์)Ph.D. (Plant, Soils and Insects)Functional genomics, secondary metabolism, physiology and evolution of plants, insects-plant interactionคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.0972199427Fscimtc@ku.ac.thทั่วไป
10
1015/02/2019 13:59:41ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล-วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)Ohmic heatingคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศม. วิศวกรรมเกษตร; วศด. วิศวกรรมเกษตรภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร084-650-3614ksk_gb@yahoo.comทั่วไป
11
1115/02/2019 14:07:19อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง-วศ.บ. (เครื่องกล)วศ.ม.(เครื่องกล)วศ.ด.(เครื่องกล)การควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบเครื่องจักรกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี2-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)-ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140081-987-3923fengknma@ku.ac.thทั่วไป
12
1215/02/2019 18:04:20อ.ดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำประธานหลักสูตร ศศ.บ นวัตกรรมการท่องเที่ยวศศ.บ ประวัติศาสตร์บธ.บ การจัดการการท่องเที่ยวปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยวสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี1ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศวท. ภาควิชาอบน วิทยาเตกำแพงแสน085-903-1924sunny123_4@hotmail.comทั่วไป
13
1318/02/2019 13:47:12อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล-ศศ.บ. ภาษาไทยอ.ม. ภาษาไทยปร.ด. ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการศศ.บ. วรรณคดี ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ-ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษศาสตร์ 0866225659thanwaporn@gmail.comทั่วไป
14
1418/02/2019 14:23:48ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งามหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (เกษตรศาสตร์)​วท.ม. (เกษตรศาสตร์)​Ph.D. Agricultural Scienceโรคพืชคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการวท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน 0916615964agrjne@ku.ac.thทั่วไป
15
1518/02/2019 14:51:29ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ประธานคณะกรรมการวท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)D. Agr. (Forest and Wood Science)วนศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้ การบริหารทรัพยากรป่าไม้คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา5-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
วท.ม. การจัดการทรัพยากรป่าไม้
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900081-899-5643fforwca@ku.ac.thทั่วไป
16
1618/02/2019 15:00:12ผศ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์-วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)วิศวกรรมเกษตร การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี43ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (เทคโนโลยีระบบเกษตร)ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม 73140085-1755-727fengsnn@ku.ac.thทั่วไป
17
1718/02/2019 16:26:52ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศลรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาค.บ. (ธุรกิจศึกษา)บธ.ม. (การจัดการ)ค.ด. (พัฒนศึกษา)อาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา53ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์081 9059919fedunrr@ku.ac.thทั่วไป
18
1818/02/2019 16:29:24อ.ดร.อุทุมพร อินทจักร์-ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-คอมพิวเตอร์ศึกษา)ค.ม. (พัฒนศึกษา)
ค.ด. (พัฒนศึกษา)อาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์084 546 5266feduapi@ku.ac.thทั่วไป
19
1918/02/2019 16:58:58อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคายรองหัวหน้าภาคศศ.บ. วรรณคดีอ.ม. ภาษาไทยอ.ด. ภาษาไทยวรรณคดีไทย คติชนวิทยาคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี44ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ปริญญาโท สาขาสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์016-235-1936fhukyn@ku.ac.thทั่วไป
20
2018/02/2019 21:39:26ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบายตัวแทนคณาจารย์วท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)วท.ด. (พืชสวน)ชีววิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสดคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา41ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์0815538905agrwyi@ku.ac.thทั่วไป
21
2118/02/2019 23:05:43รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย-วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)M.Eng.(Irrigation Engineering and Management)Ph.D.(Science de l'Eau dans l'Environnement Continental)การชลประทานและระบายน้ำ อุทกวิทยา การจัดการน้ำ อุทกสารสนเทศศาสตร์ (computer modeling, GIS, remote sensing)คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศ.ม. และ วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)-ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส081-733-5535ekasit.k@ku.thทั่วไป
22
2220/02/2019 11:31:36อ.ดร.นรารัก บุญญานามรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาบธ.บ. (การตลาด), ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)Ph.D. (Econ)เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา2ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา089-531-2079noaratc@hotmail.comทั่วไป
23
2320/02/2019 17:10:59อ.สุจิตตา เรืองรัศมีรองคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์วท บ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)วท ม (วิทยาศาสตรอาหาร)-อาหารและโภชนาการคณะเกษตรระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการวท บ สัตว์ศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร0890699595agrstrm@ku.ac.thทั่วไป
24
2421/02/2019 12:31:29รศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล-วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)วิศวกรรมไฟฟ้า การประมวลสัญญาณดิจิทัล การประมวลภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน2ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ยังไม่มีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
089-669-2929fengvpa@ku.ac.thทั่วไป
25
2521/02/2019 16:04:37ผศ.ดร.อรพิน สถิรมนประธานโครงการหลักสูตรวท.บ(จิตวิทยา)ภาคพิเศษวท.บ. (จิตวิทยา)วท. ม. (จิตวิทยาคลินิก)Ph.D. (Counseling Psychology)จิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี6ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์0815661671fsocops@ku.ac.thทั่วไป
26
2621/02/2019 16:08:34ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลางหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส)สม.ม (มานุษยวิทยา)Ph.D. (Anthropology)มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการพัฒนา
การวิจัยเชิงคุณภาพ
คณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน2ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มก.
081-697-3811fsocstn@ku.ac.thทั่วไป
27
2722/02/2019 01:39:30อ.ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรมคณะกรรมการฯหลักสูตรวท.บ. เกษตรเขตร้อนวท.บ. เกษตรศาสตร์ไม่มีปร.ด. ปฐพีวิทยาความอุดมสมบูรณ์ของดินคณะเกษตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.ม.ธุรกิจเกษตรภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์084-005-8569agrrrp@ku.ac.thทั่วไป
28
2822/02/2019 07:56:34ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า-ว.บ.(วารสารศาสตร์)M.A. (International Cooperation Studies)Ph.D. (International Cooperation Studies)Japanese Modern History, Southeast Asian Modern History
Japan and Southeast Asia Relations
คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการพัฒนาสังคมฯ
ภาษาตะวันออก
-ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
0816894682fsocskp@ku.ac.thมังสวิรัต
29
2922/02/2019 12:53:32อ.สุมิดา อังศวานนท์-อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)M.M. (Piano Performance)-ดนตรีตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี3ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการศศ.บ. (ดนตรีไทย)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ. งามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900
0614245644asumida@gmail.comทั่วไป
30
3022/02/2019 15:05:05ผศ.ดร.ปณิธี การสมดีประธานหลักสูตรบช.บ.วท.ม. (การเงิน)Ph.D. Development Administrationองค์การและการจัดการ องค์การสมรรถนะสูง ภาวะผู้นำ รัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการบธ.บ. (สาขาวิชาการเงิน)
บธ.ม.
-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร081-850-1088panitee.k@ku.thทั่วไป
31
3122/02/2019 19:35:35อ.ดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์ไม่มีศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา)ศษ.ม. (ธุรกิจศึกษา)ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)อาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการ..ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์0638262635Fedutim@ku.ac.thทั่วไป
32
3225/02/2019 11:01:27อ.ดร.เพชรดา ปินใจรองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาวทบ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (ปฐพีวิทยา)ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)จุลชีววิทยาเเละเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคณะเกษตรระดับปริญญาตรี3ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการวท.ม. พืชสวน
วท.ด พืชสวน
วท.ม โรคพืช
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ 084-334-1122agrprj@ku.ac.thทั่วไป
33
3326/02/2019 00:11:58รศ.นฺิตยา เงินประเสริฐศร๊-ร.บ. (บริหารรัฐกฺิจ)ร.ม(บริหารรัฐกฺิจ)-บริหารรัฐกฺฺิจคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี11ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑฺฺิตคณะสังคมศาสตรื มก.081-935-7454fsocnyn@ku.ac.thทั่วไป
34
3426/02/2019 00:59:21ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสนวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (สรีรวิทยาทางสัตว์)Ph.D. (Animal Science)การผลิตสัตว์ อาหารปลอดภัยคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการ, กรรมการภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน0890560596agrsura@ku.ac.thทั่วไป
35
3527/02/2019 10:42:03อ.ดร.ธเนศ อักษรไม่มีวศ.บ.M.Eng.D.Eng.วิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินปีที่เเล้วไม่ได้เข้าร่วมทบทวนได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการวิทยาลัยการชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี 111200898905856artty_th@yahoo.comทั่วไป
36
3627/02/2019 12:40:46รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม. (พฤกษศาสตร์)-สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานพืชคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา61ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการสัตวแพทย์ศาสตร์
ปฐพีวิทยา
คณิตศาสตร์ประยุกต์
โรงแรมและภัตตาคาร
-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม089-836-1092faasjit@ku.ac.thทั่วไป
37
3727/02/2019 21:50:08อ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์-วศ.บ.(วิศวกรมคอมพิวเตอร์)วศ.ม.(วิศวกรมคอมพิวเตอร์)ปร.ด.(เทคโนโลยี)คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี11ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนทั่วไป
38
3827/02/2019 22:39:32รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ-กศ.บ.(คณิตศาสตร์)วท.ม(คณิตศาสตร์)-คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับปริญญาตรี41ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการ1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
3.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
4.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ29/1 หมู่ 1 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140085-982-8817wirat.s@ku.thปลา
39
3928/02/2019 09:14:11รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทยหัวหน้าภาควิชาวทบ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)วทม (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)PhD (Food Science and Technology)Food process and product developmentคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวทม (จุลชีววิทยา)ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-826-5242Faginwt@ku.ac.thทั่วไป
40
4001/03/2019 09:52:23อ.ดร.จิตรา พึ่งพานิชที่ปรึกษาวิทยาเขตศศ.บ(ภาษา)คม.(อุดมศึกษา)คด.(อุดมศึกษา)การศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี23ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร084-799-8882ppoo_jtp@hotmail.comทั่วไป
41
4103/03/2019 23:33:22รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม-อ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)M.I.A.(Area Studies)-ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี2-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการภาษาฝรั่งเศส-53/706 ซอยอินทนิล11 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120089-482-4530pranee_90@hotmail.comทั่วไป
42
4204/03/2019 12:36:28อ.ดร.โชติมา แก้วกองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ ศศ.ม. รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)ว.ท.บ.(สถิติ)พ.บ.ม.(บริหารธุรกิจ)สส.ด.(การบริหารสังคม)การบริหารสังคม การบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา2 -ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จ.นครปฐม
0819898498faasctm@ku.ac.thทั่วไป
43
4305/03/2019 20:33:26ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมีประธานหลักสูตร รป.ม.พธ.บ.(สังคมศึกษา)พธ.ม.(ปรัชญา)พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการ
สังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา33ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560มาจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นแต่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้(ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับ)มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170098-281-0799thitiwut_man@mcu.ac.thทั่วไป
44
4408/03/2019 15:47:18อ.ศศิน เทียนดีประธานหลักสูตรวศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งวศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)-Digital Image Processing, Computer Vision, Computer Graphicsคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์085-194-6767sasin.tiendee@gmail.comทั่วไป
45
4511/03/2019 16:26:55รศ.นงนุช อังยุรีกุล-วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)M.B.A. (Agribusiness Management)-เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ธุรกิจการเกษตรคณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา22ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ.ทรัพยากรเกษตรและการผลิต
วท.ม.ทรัพยากรเกษตร
วท.บ.ธูรกิจการเกษตร
บธ.บ.ธุรกิจการเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ก.
081-949-5455feconna@ku.ac.thทั่วไป
46
4611/03/2019 19:01:39ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์-วท.บ (ชีววิทยา)วท.ม (จุลชีววิทยา)PhD. Food Science and Technology, UNSW, AustraliaMicrobial food safety, Food hygiene and sanitation, Traditional fermented foods, Lactic acid bacteria, Microbiology of dairy products.คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตร วศ.บ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร วศ.ม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร ปร.ด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร วท.บ พฤกษ์ศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถ. งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
089-180-5115fsciwnpl@ku.ac.thทั่วไป
47
4712/03/2019 13:32:39อ.ดร.ปรัชญา งามจันทร์ประธานหลักสูตร บธบ.สาขาวิชาการเงินบธ.บ.(การตลาด)MSc. ฺBanking and Finance,
MSc. Economics
Ph.D. Financefinance, economicsคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการรป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มก.ฉกส.-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042725039
0635424669prachya.ng@ku.thไม่รับประทานอาหารเที่ยง
48
4821/02/2019 11:06:12อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน-วท.บ.(เคมี)วท.ม.(เคมี)-เคมีวิเคราะห์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี2ไม่ได้เป็นได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.บ.(เกษตรศาสตร์) และ วท.บ.(ชีวภาพ) โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140086-813-9502faaswls@ku.ac.thทั่วไป
49
4921/02/2019 11:07:12รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลินผู้ทรงคุณวุฒิคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)PhD. (Agricultural Economics)เศรษฐศาสตร์ , บริหารธุรกิจ(การเงิน)คณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2559ประธานกรรมการ--คณะเศรษฐศาสตร์081-921-7259saroj.aungsumalin@gmail.comทั่วไป
50
5015/03/2019 13:49:32อ.เมธี จันทโรปกรณ์หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวท.บ. (ประมง)วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)-การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการวิทยาศาสตร์การเดินเรือภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
085-181-9166sfscimtc@src.ku.ac.thทั่วไป
51
5119/03/2019 14:22:29ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินสส.บ.(สังคมสงเคราะห์)วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)Ph.D. (Agricultural Economics)Agricultural Economicsคณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี22ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โครงการ EEBA คณะเศรษฐศาสตร์ ณ คณะเศรษฐศาสตร์
- เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์
-สำนักงานอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน086-904-2780feconnm@ku.ac.thทั่วไป
52
5219/03/2019 12:36:45อ.ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์รักษาการหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการบธ.บ การเงินการธนาคารบธ.ม การจัดการปร.ด. การจัดการการจัดการ การจัดการผลิต ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การตัดการเชิงกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางเขนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 087-215-5623chattawat2511@hotmail.comทั่วไป
53
5302/03/2019 14:21:47อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส-วท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม. (จุลชีววิทยา)PhD (molecular microbiology)การตรึงไนโตรเจน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน นิเวศวิทยาของดิน การทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จุลชีววิทยาโมเลกุลคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรไบโอเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุงพันธุ์สัตว์
-ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน0970438120agrsrnp@ku.ac.thทั่วไป
54
5418/03/2019 01:02:59รศ.ชุติมณฑน์ บุญมากรองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)พบ.ม.(สถิติประยุกตฺ์)-ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ--คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
0816130334lekchuti@gmail.comทั่วไป
55
5519/03/2019 16:40:01อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์รองหัวหน้าภาควิชาการตลาดกศ.บ.บธ.ม.-การตลาด การตลาดเพื่อสังคม บริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
086-348-8396nadhakan@gmail.comทั่วไป
56
5620/03/2019 19:13:44ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุลไม่มีวท.บ.(เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์)วท.ม.(พันธุวิศวกรรม)วท.ด.(พันธุวิศวกรรม)เทคโนโลยีชีวภาพ
อณูชีวโมเลกุล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการโครงการสหวิทยาการสาขาพันธุวิศวกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน0840201087preeda. le@ku.thทั่วไป
57
5721/03/2019 15:43:16ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ไม่มีวท.บ(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(กีฏวิทยา)ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร)กีฏวิทยาการเกษตร,การเลี้ยงไหมข้าราชการเกษียณระดับปริญญาตรี35ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม.และปร.ด. (พืชไร่)
วท.มและปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร)
ไม่มีภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน081-944-9664agruwn@ku.ac.thทั่วไป
58
5821/03/2019 17:08:19ผศ.ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูลไม่มีวศ.บ.M.S. (Engineering and Technology Management)
M.S. (Electrical and Computer Engineering)
Ph.D. (Management)บริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการคณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ 109000816126944supachart9@gmail.comทั่วไป
59
5921/03/2019 22:20:10อ.ดร.ดิเรก หงษ์ทอง-อ.บ. (ภาษาไทย)-อ.ด. ภาษาไทย (วรรณคดี)ภาษาและวรรณกรรมเขมรถิ่นไทย
ภาษาและวรรณกรรมไทย
ภาษาและวรรณกรรมกัมพูชา
คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0891791899ทั่วไป
60
6021/03/2019 22:58:11รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์-สพ.บ.-PhD (Veterinary Microbiology)จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา9ประเมินหลักสูตรชของสภาวิชาชีพได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ1. หลักสูตร ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
2. หลักสูตร ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
3. หลักสูตร ปริญญาเอก (ชีวเคมี)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
081-430-5564fvetpaa@ku.ac.thทั่วไป
61
6122/03/2019 17:34:01ผศ.ดร.จารุพันธุ์ หนูสมตน-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกลเรือคณะพาณิชยนาวีนานาชาติระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
0987944982jaruphant.n@ku.thทั่วไป
62
6222/03/2019 17:46:44อ.ดร.ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน-วท.บ.(ฟิสิกส์)วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกลเรือคณะพาณิชยนาวีนานาชาติระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
0822929595chataium@gmail.com/ chatchai.aiu@ku.th ทั่วไป
63
6322/03/2019 17:50:06อ.วลีพรรณ กันเนื่อง-วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)-วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกลเรือคณะพาณิชยนาวีนานาชาติระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
0923322359waleephan.g@ku.thทั่วไป
64
6425/03/2019 13:03:16อ.ดร.ดลฤทัย เจียรกุล-วท.บ. (จิตวิทยา)บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)การท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ-คณะมนุษยศาสตร์081-400-6322memomay13@hotmail.comทั่วไป
65
65ย้ายมาจากรุ่นที่ 1ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐไม่มีวศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)M.S. (Agricultural Engineering)Ph.D. (Agricultural Engineering)Agricultural Engineering, Stored products protection, post-harvest engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
0869961653fengwpc@ku.ac.thทั่วไป
66
6625/03/2019 14:04:28อ.ดร.ชมพูเนกข์​ ยุรญาติ-สพ.บ.-วท.ด.จุลชีววิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาสังเกตการณ์​0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชา​จุล​ชีววิทยา​และภูมิคุ้มกัน​วิทยา​ คณะ​สัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​0899242419fvetcny@ku.ac.th​ทั่วไป
67
6726/03/2019 13:33:33ผศ.ดร.เครือมาศ สมัครการ-วท.บ. (ชีววิทยา), และ นบ.วท.ม. (เทคโนโลยี)ปร.ด. (เทคโนโลยี)เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวศ. เครื่องกล, วท.ม. วิทยาการพืช-ภาควิชาวิทยาศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส.081-8501655faaskms@ku.ac.thไม่เผ็ด
68
6828/03/2019 14:45:38อ.ดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง-วท.บ.เคมีวท.ม.เคมีวท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพเคมี เคมีวิเคราะห์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีเป็นผู้สังเกตการณ์-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวทบ. สถิติ-โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์แบะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
089-458-5868faastwr@ku.ac.thทั่วไป
69
6901/04/2019 15:21:27อ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุลผช.อธิการบดี(วิจัย)สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)บริหารสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา13ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตคณะส่ธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร0817081908wutphd@gmail.comทั่วไป
70
7001/04/2019 14:58:13ผศ.ดร.กรกช ชั้นจิรกุลรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาวท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.ด.(พืชสวน)สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากรระดับบัณฑิตศึกษา1ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.ม.(วิทยาการพืชสวน)ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากรอ.เมืองจ.นครปฐม73000089-546-5262chanjirakul_k@su.ac.thทั่วไป
71
7101/04/2019 15:14:06ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผลผู้ช่วยอธิการบดีสถาปัตยกรรมการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง ออกแบบศิลปกรรมวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี25ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
0909764869mmm_2000_1976@yahoo.comทั่วไป
72
7209/04/2019 10:03:21อ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพพลศึกษาพลศึกษา-พลศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี32ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการ--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตณ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร098-097-2884kriangkrai.pro@ku.thทั่วไป
73
7309/04/2019 14:50:32ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พาณิชย์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวทบ. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์Ph.D. Animal resources scienceanimal anatomyคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร084-922-1777kannika_ku@yahoo.comทั่วไป
74
7418/04/2019 16:01:36ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ไม่มีวท.บ. ชีววิทยาไม่มีปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาครูวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาครุศึกษา087-256-1518fedunrp@ku.ac.thทั่วไป
75
7518/04/2019 16:06:07อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรมรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์วท.บ.เคมี-ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์ การอบรมครูวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และICTคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการการสอนวิทยาศาสตร์ และชีววิทยาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์0866203329kulthida.n@ku.thทั่วไป
76
7613/02/2019 22:36:46ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม-กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)กศ.ม. (ฟิสิกส์)ปร.ด. (ฟิสิกส์)ฟิสิกส์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน2ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวท.บ. (ฟิสิกส์), ศษ.บ. (ฟิสิกส์)โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
081-818-8433supphadate.s@ku.ac.thทั่วไป
77
7702/03/2019 06:03:13อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์พธ.บ. (ภาษาไทย)ศศ.ม. (ภาษาไทย)ปร.ด. (ภาษาไทย)ภาษาไทย ภาษาบาลี จารึกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ไม่มีภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
094-558-1219ิboonlertwi@windowslive.comทั่วไป
78
7829/04/2019 11:01:31ผศ.น.ต.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)lสาขาการปกครองกศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)กศ.ด.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การออกแบบระบบการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา54ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศ.บ(อุตสาหการ)-ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์095-8719789sunchai.p@ku.ac.thทั่วไป
79
7908/05/2019 09:07:44รศ.ดร.วิพักตร์ จินตนา-วท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)Ph.D. (Forest Ecology)การจัดการป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าชายเลน วนเกษตรคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. (ประมง)-ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตจักร กทม.10900081-909-4885fforvij@ku.ac.thทั่วไป
80
80ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์-วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)D.Eng. (Information Processing)วิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน สกอ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา0816589729suphattharachai@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
81
8118/02/2019 16:23:38รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูรผู้ช่วยอธิการบดีวท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) , น.บ. (กฎหมายแพ่งและอาญา)บธ.ม. (การจัดการ)
คอ.ม. (การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)อาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา55ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 081 692 4419feduacrk@ku.ac.thทั่วไป
82
8219/03/2019 12:23:35รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัยผช อธิการบดี (สารสนเทศ)วทบ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)MSc.(Computer Science)Ph.D.(Computer Science and Engineering)Computer architecture;parallel computing,GPU; Big data processing; Deep learningคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา5ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการ, กรรมการวศด. เครืองกล
วศด.เครืองกล
วศม. ไฟฟ้า
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
บางเขน
0830108294fengcnc@ku.ac.thทั่วไป
83
8311/02/2019 16:09:13ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ-วศ.บ. ไฟฟ้าวศ.ม. ไฟฟ้าวศ.ด. ไฟฟ้าไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศ.บ โยธา
วศ.บ เครื่องกล
วศ.บ. เครื่องกลและการผลิต
วศ.ด. โยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0891128268sirichai@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...