แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
ประทับเวลาชื่อสถานศึกษา
รหัส SMIS (3901................)
1.ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 3 มีกระบวนการปลูก พัฒนาและประเมินค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 1,3 และ 8) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำอะไรบ้าง อธิบายเป็นรายข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ดังนี้
1.2) ข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ มีกระบวนการดังนี้
1.3) ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ มีกระบวนการดังนี้
1.1) ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.2) ข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.3) ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ กิจกรรมที่ดำเนินการ
2. ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 มีกระบวนการปลูก พัฒนาและประเมินค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 2,4 และ 11) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำอะไรบ้าง อธิบายเป็นรายข้อพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.2 ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม มีกระบวนการดังนี้
2.3 ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา มีกระบวนการดังนี้
3. ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3 มีกระบวนการปลูก พัฒนาและประเมินค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 5,7 และ 9) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำอะไรบ้าง อธิบายเป็นรายข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3.2 ข้อที่ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง มีกระบวนการดังนี้
3.3 ข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกระบวนการดังนี้
2
25/6/2015, 13:46:09
3
25/6/2015, 14:57:24โรงเรียนบ้านลาด39010044
-กิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ / เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ / จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่น วันจักรี ,วันปิยฯ /การเข้าร่วมวันสำคัญทางศาสนา เช่นวันมาฆบูชา ,วิสาขบูชา ,อาสาฬหบูชา การสวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์
การจัดนิทัศการ/จัดป้ายนิเทศ, การเขียนเรียงความ,การวาดภาพ เกี่ยวกับชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญที่แสดงความกตัญญูเช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันครอบครัว /กิจกรรมไหว้พ่อแม่ก่อนและหลังกลับจากโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติและกิจกรรมปลูกฝังความกตัญญูเช่น การสอนให้มีนำ้ใจช้่วยเหลืองานบ้าน การช่วยยกของ ยกน้ำดื่มให้พ่อแม่ แขกผู้ใหญ่ การจัดกิจกรรมเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ สถานการณ์การเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู การเขียนเรียงความ การเขียนบัตรอวยพร การจัดป้ายนิเทศ การมอบเกียรติบัตรยกย่องคนทำความดีกับผู้ใหญ่พ่อแม่ ฯลฯ
กิจกรรมส่งเสริมการเข้าแถวรับบริการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน,โรงเรียน,สังคม เช่นการทิ้งขยะ การแต่งกาย การแสดงกริยาต่อเหมาะสมต่อบุคคลสถานที่ การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่าง ๆ กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน ฯลฯ
กิจกรรมยกย่องคนดีหน้าเสาธง การกล่าวคำปฏิญาณหน้าเสาธง กิจกรรมเน้นความซื่อสัตย์ เสียสละ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตร กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง นิทาน วีดิทัศน์ ฯลฯ
กิจกรรมเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น รักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต การศึกษาค้นคว้าจากบุคคลในท้องถิ่น การศึกษาทางอินเตอร์เน็ต การมอบหมายงานในสาระวิชา/หน้าที่พิเศษที่ได้รับผิดชอบเช่นประธานนักเรียน,นักกีฬา,ตัวแทนแข่งทางวิชาการ การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ฯลฯ
จัดกิจกรรมการเล่นกีฬาออกกำลังกาย,การรณรงค์ในโอกาศต่าง ๆ เช่น การต่อต้านสิ่งเสพติด การต่อต้านการสูบบุหรี่ การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่นเพลง นิทาน วีดิทัศน์ เรื่องสั้น สถานการณ์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล การเรียนรู้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง
---
4
25/6/2015, 15:09:13
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง
39010218
1. 5 ธันวาคม จัดกิจกรรมวันพ่อ
2. 1 กรกฎาคม จัดกิจกรรมวันลูกเสือ โดยนักเรียนเดินสวนสนาม และถวายคำสัตย์ปฎิญาณตน
1. ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
2. 12 สิงหาคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
1.จัดกิจกรรมน้องไห้วพี่ตอนเช้าหน้าเสาธง
2.เขตรับผิดชอบตอนเช้า ระเบียบวินัย เข้าแถวรับประทานอาหารและเข้าแถวเดินทางกลับบ้าน
3. กิจกรรมสภานักเรียน
1.ถ้านักเก็บของได้จะแจ้งครูให้ประกาศหาเจ้าของและแสดงความชื่นชมหน้าเสาธง
2.กิจกรรมเก็บเศษขยะเพื่อส่วนรวม
3.กิจกรรมพี่ช่วยเหลือดูแลน้อง
1.นักเรียนใช้เวลาว่างอ่านหนังสือในห้องสมุด
1.นักเรียนปฎิบัติธรรมในทุกวันศุกร์
-
1.กิจกรรมสภานักเรียน
1.นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม
2.กิจกรรมเลี้ยงปลาในโรงเรียน
3.ปลูกผักสวนครัว
5
25/6/2015, 16:31:45ปรางค์กู่1039010128
มีกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
1.จัดให้เด็กแสดงความรักที่มีต่อมารดาในงานวันแม่
1.กิจกรรมน้องไหว้พี่
2.พี่ทักทายน้อง
1.วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.เข้าร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม
3.เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ
1.เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.เข้าร่วมโครงการเสรษฐกิจพอเพียง
1.กิจกรรมของหายได้คืน
2.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน สิ่งเสพติด
ไม่มีนักเรียนในชั้นนี้
1.จัดให้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน
2.จัดให้มีสภานักเรียนและการประชุมสภานักเรียน
1 .มีโครงการเลี้ยงไก่
2. มีโครงการเลี้ยงหมู
3.มีการปลูกผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6
25/6/2015, 19:31:55โรงเรียนบ้านนาทม39010142
- ร่วมร้องเพลงชาติทุกเช้าหน้าเสาธง ทุกวัน
- สวดมนต์เพื่อระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
- จัดให้มีกิจกรรมวันครู วันแม่ วันประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกต่อการพัฒนา ด้านจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม ไปสู่การพัฒนาตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในการดูแลของโรงเรียน
- เมื่อพบเจอผู้ใหญ่ให้ไหว้ก่อน โดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่า รู้จักหรือไม่
- สร้างกฎระเบียบวินัยภายในโรงเรียน ตั้งแต่ หัว จรดเท้า มีทั้งคำชื่นชม และบทลงโทษ
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการทำความดี ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
- นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกาย ทุกวัน เพื่อให้รอดพ้นจากส่ิงเสพติด
- ใช้บทลงโทษให้นักเรียนเกิดสำนึกผิดด้วยตนเอง แทนการต่อว่า ดุด่า
- สร้างทัศนคติอันดีงาม ปลูกฝังให้นักเรียนคล้อยตาม ทั้งในเรื่องของการแต่งกาย การปฏิบัติตนต่อเพศตรงกันข้ามอย่างเหมาะสม
- กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์
จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในบางเรื่อง
ทุกครั้งในการเข้าสอน ครูจะต้องคอยอบรมพฤติกรรม สั่งสอน สร้างทัศนคติ ให้แนวคิด แนวทางกับนักเรียนก่อนทำการสอนเป็นประจำทุกครั้งก่อนสอนนักเรียน
7
25/6/2015, 21:51:53
โรงเรียนบ้านวังนำ้ขาวชนูปถัมภ์
39010056
เข้าแถวเคารพธงช่าติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
ไหว้พ่อแม่ก่อนมาโรงเรียนและกลับบ้าน ตั้งใจเรียน
ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน
เข้าแถวรับบริการอาหารกลางวัน เข้าแถวเดินเรียนเมื่อเปลี่ยนห้อง
เก็บของได้แจ้งครูหน้าเสาธง และแจ้งในห้องเรียน
บริจาคทานในกิจกรรมวันสำคัญ
เข้าศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด
สืบค้นความรู้ในห้องคอมพิ้วเตอร์
ค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต
สวดมนต์ในวันสุดสัปดาห์ทุกวันศุกร์
เข้าอบรมค่ายคุณธรรมของโรงเรียน
แต่งกายผ้าเมืองในวันศุกร์
พูดภาษาไทยในโรงเรียน
เขียนเลขไทย
จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนในโรงเรียน
มีกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
มีสภานักเรียน
เคารพเสียงส่วนใหญ่
มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีโครงการภูมิปัญญาท้องถ่ิ่น
มีโครงการวิถีพุทธในโรงเรียน
มีโครงการโรงเรียนสีขาว
มีโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
มีโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด
8
25/6/2015, 22:21:10บ้านเพ็กเฟื้อย39010070
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
-กิจกรรมเกษตรพอเพียง
-การประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
-กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
-กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย
-กิจกรรมน้องไหว้พี่ (ทำหน้าเสาธงทุกวัน)
-กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทุกวันพุธ
-กิจกรรมลูกเสือ
-กิจกรรมให้ความร่วมมือกับชุมชน ร่วมประเพณีท้องถิ่น
-กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน
-กิจกรรมต้นไม้พูดได้ (ติดป้ายคำขวัญตามต้นไม้ในโรงเรียน)
-กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
-กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
-
-กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน และมีระบบสภานักเรียนในโรงรียน
-กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
-Brain Gym ทุกเช้า ตามหลักการเรียนรู้แบบ BBL
9
26/6/2015, 10:34:30บ้านสันป่าพลวง39010188
1.เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
1.ไหว้ผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียน/กลับถึงบ้าน
2.กิจกรรมวันแม่
1.กิจกรรมพี่ไหว้น้อง น้องรับไหว้พี่
2.ครูเวรประจำวันรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
1.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
2.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
3.กิจกรรมจิตอาสา
4.กิจกรรมลูกเสือเตรนารี
1.กิจกรรมรักการอ่าน
2.กิจกรรมสืบค้นผ่าน ICT
1.กิจกรรมอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์
---
10
26/6/2015, 11:45:05
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านคัอ
39010027
ครูอบรมนักเรียนให้แสดงความสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
1.กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณหน้าเสาธง
2.การจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
การสอนให้นักเรียนแสดงออกถึงการรู้จักบุญคุณ ปฏิบัติตามคำสั่งสอน รักและเคารพรักษาชื่อเสียง และตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ดังนี้
1.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
3.กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การอบรมสั่งสอนนักเรียน ด้วยการปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
มีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ด้วยกระบวนการดังนี้
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
2.การเลือกตั้งประธานนักเรียน
3.การดูแลรักษาความสะอาดเขตรับผิดชอบ
4.กิจกรรมน้องไหว้พี่
5.การจอดรถจักรยานให้เป็นระเบียบ
การอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ยึดมั่นถึงความถูกต้อง รูจักช่วยเหลือสังคม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักควบคุมตนเองเมื่อประสบกับความยากลำบาก ดังนี้
1.กิจกรรมโโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.การเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
3.การบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญต่างๆ
การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความพร้อมในการตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงแะทางอ้อม โดย
1.โครงการห้องสมุดมีชีวิต
2.การเรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้
3.การเรียนการสอนแบบโครงงาน
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์แข้งแรง จิตใจเข้มแข้ง มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ดังนี้
1.การเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
2.การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
ไม่มี ม.1-3ไม่มี ม.1-3ไม่มี ม.1-3
11
26/6/2015, 11:56:02
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
39010075
รักพระมหากษัตริย์ - จัดกิจกรรมเทิดไท้ในวันสำคัญ วันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ

รักชาติ - จัดกิจกรรมให้นักเรียนฟังเพลงปลุกใจแสดงความรักชาติในช่วงเช้าทุกวัน
- ให้นักเรียนร้องเพลงชาติให้ถูกต้องโดยจัดประกวดร้องเพลงชาติ

ศาสนา - วันสำคัญทางศาสนา นำนักเรียนไปฟังธรรมที่วัด และบำเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนสถาน
กตัญญูพ่อ แม่ ผู้ปกครอง - ประกวดแข่งขันรับรางวัลนักเรียนผู้มีความกตัญญูเป็นเลิศประจำปี

กตัญญูครูบาอาจารย์ - จัดกิจกรรมไหว้ครู บูชาครู
ระเบียบวินัย - จัดกิจกรรมบันทึกการตรวจการเข้าแถวหน้าเสาธง ความเรียบร้อยในการเข้าแถวทุกวัน

เคารพกฎหมาย - ให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายแก่นักเรียนหน้าเสาธงสัปดาห์ละ 2 วัน

ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ - อบรมมารยาทการทำความเคารพผู้ใหญ่และฝึกการปฏิบัติมารยาทไทยประจำวัน
1.ให้บริการน้องๆ ในการตักอาหารกลางวัน ควบคุมการเข้าแถว ตรวจสุขภาพร่างกาย
2.เชิญชวนร่วมทำบุญบริจาคทาน วันสำคัญต่างๆ และงานศพ/ภัยพิบัติต่างๆ
3.ให้รู้จักเข้าแถวรอรับบริการ
4.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น วัด ถนน หมู่บ้าน บ้านผู้ปกครองที่มีคนเจ็บป่วย
5.ยกย่องเชิดชูผู้ทำความดี เช่น เก็บของได้คืนเจ้าของ ประกาศหาเจ้าของ
6.สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1.ครูจัดกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเข้มข้น ใช้หลากหลายวิธีทั้งมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
2.จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน
3.สอนการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรเพิ่มเติม "เปิดโลกกว้างเครือข่าย"
4.กิจกรรมตอบปัญหาจากฝ่ายงานของผู้นำนักเรียนหน้าเสาธง
5.เชิญวิทยากรบุคคลภายนอกมาถ่ายทอดความรู้
1.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
2.กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
3.เข้าวัด ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
4.มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และนันทนาการให้นักเรียนได้เล่นและทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
5.ให้ความรู้จัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านการสูบบุหรี่ ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
---
12
26/6/2015, 11:57:04บ้านหนองสะแบง39010096
กิจกรรม วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวิถีพุทธ ร่วมกิจกรรมทางศาสนา สวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ แต่งชุดขาวทุกวันพระ
จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ วันไหว้ครู
กิจกรรมระเบียบแถว ประชาธิปไตยในโรงเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรม ของหายได้คืน เข้าแถวรับประทานอาหารกลางวัน ประชาธิไตยในโรงเรียน
กิจกรรม พี่สอนน้อง วางทุกงานอ่านทุกคน ค้นคว้าอินเตอร์เนต
กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรม brain gym
ร่วมงานประเพณีในหมู่บ้าน วันเข้าพรรษา วันห่อข้าวประดับดิน งานบุญบั้งไฟ กิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร
13
26/6/2015, 12:42:27
โรงเรียนนิคมวัฒนา ๖
39010129
- การร้องเพลงชาติทุกวัน
- สวดมนต์ ไหว้พระทุกวัน
- วันสำคัญทางศาสนา
- ค่ายคุณธรรม
- เรียนกับครูพระทุกวันพระ
-วาดภาพ -เรียงความ
- วันสำคัญ วันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู
- เรียงความวันสำคัญ
- วาดภาพวันสำคัญ
- การไหว้พ่อแม่ก่อน - กลับจากโรงเรียน
- การช่วยงานบ้าน
- การปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียน
- การเข้าแถว ก่อน หลัง
- กิจกรรมไปลามาไหว้
- เรียงความ วาดภาพ
- ลูกเสือ
- จิตอาสา
- ค่ายคุณธรรม
- เสียงตามสาย
- วางทุกงาน อ่านทุกวัน
- รักการอ่าน
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้
- ออกกำลังกายทุกเช้าก่อนเรียน
-เศรษฐกิจพอเพียง
- กีฬาภายใน
---
14
26/6/2015, 12:56:23บ้านตะเคียนทอง39010166
๑.กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร้องชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี

กิจกรรมวันพ่อ,กิจกรรมวันแม่,กิจกรรมไหว้ครู
๑.กิจกรรมหน้าเสาธง
๒.เวรประจำวัน,เขตรับผิดชอบ
๓.น้องไหว้พี่
๑.กิจกรรมธนาคารคนดี,ของหายได้คืน
๒.กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
๑.กิจกรรมรักการอ่าน
๒.กิจกรรมนักสืบน้อย
๓.กิจกรรมICT
๑.กิจกรรมกีฬาสีภายใน,กีฬาศูนย์เครือข่าย
๒กิจกรรมวันสำคัญ
000
15
26/6/2015, 13:38:18
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
39010002
1.กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ รู้จักความหมาย ร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง
2.เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
3.การเข้าค่ายคุณธรรม
4.กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
1. กิจกรรมที่แสดงความกตัญญูต่อบุคคล เช่น ไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ
2. ปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู เช่น การช่วยเหลือเพื่อนๆ การมีน้ำใจต่อเพื่อนต่อครู การช่วยงานบ้าน การมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
3. การทำการ์ดอวยพร
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เช่น
- การเข้าแถวหน้าเสาธง การเข้าแถวรับอาหาร
- กิจกรรมลูกเสือ
- การตรงต่อเวลา
- กิจกรรมรับไหว้ น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
1. กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมจิตอาสา การทำเขตรับผิดชอบ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น ภาษาไทยวันลำคำ การอ่านข่าว
4. จัดิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เพลง นิทานคุณธรรม
5. กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/สำคัญ กิจกรรมของหายได้คืน
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเพื่อน และครู การมอบหมายงานให้ทำ และปฏิบัติตามคำสั่งที่รับมอบหมาย
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
2. การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย
3. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย ใช้กิจกรรมนันทนาการ
---
16
26/6/2015, 13:40:36
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง
39010217
1. สอนเนื้อหาในชั่วโมงกิจกรรม
2. ดูแลการจัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ การสวดมนต์(ยาว) การแสดงความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของนักเรียนหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนภาคเช้าทุกวัน
กิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ (การไหว้ผู้ปกครอง การเคารพเชื่อฟัง)แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ (กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา การเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอน)
การปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว ในห้องเรียน การเคารพกฎหมาย การจัดกิจกรรมน้องไหว้พี ในแถวหลังเคารพธงชาติ
กิจกรรมแจ้งของหาย ได้คืน
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
กิจกรรมเรียนรู้ในห้องเรียน
การค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด
การสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)
การปลูกฝัง ให้ทำความดี ละอายต่อบาป การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
กิจกรรมร่วมงานทำบุญในหมู่บ้าน กิจกรรมเรียนรู้ เพื่อรักษาวัฒนธรรมในท้องถิ่น
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียน แล้วพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียน
การปลูกฝังให้เป็นคนมีสติ รู้ตัว รู้จักทำความดี ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เช่นเมื่ออยู่โรงเรียนมีการปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี เมื่อกลับบ้านทำตัวเป็นลูกที่ดี เป็นพลเมืองดีในหมู่บ้าน
17
26/6/2015, 13:58:23
โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา
39010024
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
เช่น เคารพธงชาติ,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,สงบนิ่ง
กิจกรรมวันสำคัญ
เช่น กิจกรรมวันพ่อ, กิจกรรมวันแม่, กิจกรรมวันไหว้ครู
-นักเรียนยกมือไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครองก่อนมาโรงเีรียนและกลับจากโรงเรียนทุกวัน
-นักเีรียนแสดงความเคารพคุณครู
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เช่น -กิจกรรมน้องไหว้พี่-พี่รับไหว้น้อง
-การรักษากฎระเบียบของห้องเรียนและของโรงเรียน
- กิจกรรมเดินเข้าแถวกลับบ้านหลังเลิกเีรียน
นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลาและทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ
กิจกรรมติวโอเน็ต หลังเลิกเีรียน
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมเขียนคำศัพท์
กิจกรรทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมแข่งขันกีฬา(นักเรียนทุกคนฝึกซ้อมกีฬาเพื่อทำการแข่งขัน -รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าด้วยวิธีแบบ BBL
18
26/6/2015, 14:13:28
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
39010126
-กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงชาติ
-กิจกรรมเข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา
-กิจกรรมเข้าร่วมวันสำคัญเกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจักรี ฯลฯ
-จัดกิจกรรม วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู
-จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
-การเข้าแถวตามลำดับ
-การปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน ห้องเรียน การจัดกิจกรรมน้องไหว้พี่ในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
-จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดกิจกรรมจิตอาสา
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
-จัดกิจกรรมห้องสมุด 3 ดี
-จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
-จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
-จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
---
19
26/6/2015, 14:22:13บ้านห้วยบง39010106
1.กิจกรรมหน้าเสาธง เช้า-เย็น
2.กิจกรรมวันสำคัญและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1.จัดกิจกรรมวันพ่อ
2.จัดกิจกรรมวันแม่
3.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
1.กิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนทำความเคารพกัน
2.การเดินแถวเข้าชั้นเรียน
3.ตรวจเครื่องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนทุกวันจันทร์และเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีในวันพฤหัสบดี
1.กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของตนเอง
2.กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนในงานต่างๆ เช่น งานศพ งานประเพณีของทางชุมชน
1.กิจกรรมค้นคว้าอิสระ ในห้องสมุดชั้นเรียนละ1คาบ/สัปดาห์
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบการเรียนรู้ของDLTV
3.สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในแต่ละชั้นเรียน
1.จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
20
26/6/2015, 14:46:25
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
39010122
1. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ
2. กิจกรรมเดินตามรอยพ่อ การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
3. กิจกรรมวันพ่อ แต่งกลอน วาดภาพ เกี่ยวพระมหากษัตริย์
4. กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตรที่วัด รักษาศีล
ฯลฯ
1.กิจกรรมวันแม่ ให้นักเรัยนไหว้แม่ ทำการ์ดอวยพรแม่
2.กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนกล่าวคำไหว้ครู นำพานดอกไม้ไหว้ครู
3.กิจกรรมวันพ่อ แต่งกลอน วาดภาพ ทำการ์ด
ฯลฯ

1,กิจกรรมลูกเสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.๖ การฝึกความเป็นระเบียบ มีวินัย
2.กิจกรรมน้องไหว้พี่พีไหว้น้อง ก่อนเข้าชั้นเรียนจะให้เคารพกันโดยน้องไหว้พี่ก่อน
3. กิจกรรมเรียนรู้กฎจราจร ทำป้ายจราจรในบริเณโรงเรียน เชิญวิทยากรภายนอก (ตำรวจมาให้ความรู้)
ฯลฯ
1.กิจกรรมออมทรัพย์ในห้องเรียน จัดทำสมุดบันทึกการออม มีคณะกรรมการ
2. กิจกรรมบันทึกความดี
3.กิจกรรมของหายได้คืน
4. กิจกรรมยกย่องคนดีหน้าเสาธง
ฯลฯ
1.ห้องสมุดใต้ต้นไม้ นำตู้เย็นเก่ามาทำเป็นห้องสมุดใต้ต้นไม้
2.จัดมุมหนังสือในห้องเรียน
3.จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น สวนป่า บ่อเลี้ยงปลา การเลี้ยงควาย
4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
ฯลฯ
1.กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน
2. สวดมนต์ทุกวันศุกร์
3. ใส่ชุดขาวทุกวันพระ สวดมนต์นั่งสมาธิ
ฯลฯ
000
21
26/6/2015, 14:48:09โรงเรียนบ้านโนนตาล39010103
กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ การทำบุญ สวมชุดขาววันพระ บูรณาการทุกกลุ่มสาระ
วันสำคัญต่างๆ เช่นวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ ไหว้พ่อ แม่ผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียน ชมเชยนักเรียนตัวอย่าง
การเข้าแถวทุกกิจกรรม เช่น รับอาหาร จัดระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม พี่รักน้อง น้องให้เกียรติพี่
กิจกรรมสภานักเรียน การทำงานร่วมกัน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา
กิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมสวดมนต์วันพระ ทำบุญในวันสำคัญ
-
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน
ส่งเสริมนักเรียนดี เก่ง รู้คิด รู้ทำ นำความรู้ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
22
26/6/2015, 15:11:02โรงเรียนบ้านป่าคา39010187
1. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจและร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง
2. การเข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯ
3. การเข้าค่ายคุณธรรม
4. จัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
1. จัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่น วันไหว้ครู วันแม่
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทำกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิต เช่น มีน้ำใจ ช่วยทำงาบ้าน การชื่นชมให้กำลังใจนักเรียน ฯลฯ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การเข้าแถวตามลำดับ
1.2 การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อบุคคลและสถานที่
1.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติตกา ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียนและสังคม
1.4 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
2. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่อง
1. การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าสาธง
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาบูรณากับชีวิตประจำวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ
3. การยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรมรักการอ่าน
1. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
3. การสรุป นำเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสมตามวัย
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
---
23
26/6/2015, 15:39:38บ้านนาวังเวิน39010049
- กิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันหน้าเสาธง
- กิจกรรมนั่งสมาธิ แผ่เมตตา
- โครงการคุณธรรมนำชีวิต
- กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
-กิจกรรมค่ายคุณธรรม
โครงการคุณธรรมนำชีวิต
- กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี และการบำเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี และการบำเพ็ญประโยชน์
- โครงการคุณธรรมนำชีวิต
- โครงการพัฒนาวิชาการและจุดเน้นการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
- โครงการประกันคุณภาพภายใน
-โครงการคุณธรรมนำชีวิต
- กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี และการบำเพ็ญประโยชน์
- โครงการคุณธรรมนำชีวิต
- โครงการคุณธรรมนำชีวิต
-กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
-โครงการคุณธรรมนำชีวิต
-กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- โครงการประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
- โครงการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
24
26/6/2015, 15:55:06
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
39010185
- จัดกิจกรรมวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ
โดยให้นักเรียนประกวดแข่งขันกันในการตอบคำถาม การเขียนเรียงความ การคัดลายมืองาม การวาดภาพ
- ปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนรักพ่อแม่ ครูอาจารย์ ช่วยเหลืองานบ้าน งานที่โรงเรียน
-การตั้งใจเรียน
-ฝึกให้มีการไหว้สวย ยิ้มใส ฝึกระเบียบวินัยในด้านต่าง ๆ ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ฝึกให้มีมารยาทในการพูดการจา เคารพผู้อาวุโสกว่า ตนเอง อ่อนน้อมถ่อมตน
-การช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ การเก็บของได้และนำมาประกาศหาเจ้าของ
-กิจกรรมหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถว
- มอบหมายงานทำและค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการค้นที่ห้องสมุดและจากอินเตอร์เน็ต การให้การบ้าน การให้กิจกรรมในการฝึกการอ่าน การเขียนในรูปแบบแบบฝึกการอ่าน การเขียนคำพื้นฐาน
-ฝึกให้นักเรียนทำสมาธิ
- ฝึกระเบียบวินัยทั้งทางกาย และจิตใจ
- ฝึกให้นักเรียนสามัคคี รัก และปรองดองกัน
-
-ฝึกประชาธิปไตยในโรงเรียน
- มีสภานักเรียนไว้เพื่อช่วยเหลืองานเพื่อนๆ และช่วยครูในทุกด้านเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนทำงานเป็น มีความเป็นผู้นำและูผู้ตามที่ดี
-จัดให้มีการฝึกจิก ฝึกสมาธิ ก่อนเข้าห้องเรียน
เพื่อเตรียมพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ สมองปลอดโปร่ง
25
26/6/2015, 16:23:50บ้านหัวขัว39010083
1. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2.วันสำคัญทางศาสนา เช่น นำเด็กไปวัดในวันเข้าพรรษา จัดงานวันแม่
3. กิจกรรมบรรพชาสามเณร นำนักเรียนไปบรรพชาที่วัด
4. ประดับธงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในห้องและหน้าโรงเรียน
1. กิจกรรมวันแม่
2. กิจกรรมวันไหว้ครู
1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2. กิจกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้นักเรียน
3. กิจกรรมคารวะธรรม
4. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1. กิจกรรมของหายได้คืน
2. กิจกรรมโฮมรูม อบรมก่อนเรียน
3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
1. กิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นหาความรู้
1. กิจกรรมวันสำคัญ
2. ครูพระสอนในโรงเรียน
3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
26
28/6/2015, 13:09:49โรงเรียนดอนปอวิทยา39010210
1.เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติก่อนเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน
2. กิจกรรมหน้าเสาธงเช่นร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมใจและร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง
3. การเข้าร่วมวันสำคัญทางพุทธศาสนาพรรษา
4. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
5. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองประวัติศาสาตร์ตามจุดเน้นที่ สพฐ.กำหนด
1. จัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่น วันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันครอบครัว ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทำกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิต เช่น ยกนำ้ดื่มให้พ่อแม่ ครู แขก มีนำ้ใจช่วยถือสิ่งของช่วยทำงานบ้านตามกำลังนักเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ การเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อปลูกฝันค่านิยมความกตัญญู

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนด้ฝึกปฏิบัติดังนี้
- การเข้าแถวตามลำดับ
-การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อบุคคลและสถานที่
- การปฏิบัติตามกฏ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง การแต่งกายที่ถูกต้อง
2. การยิ้มไหว้ทักทายกัน น้องไหว้พี่
3. จัดกิจกรรมบูรณาการความมีวินัยผ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพลงคุณธรรม
1. กล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตร
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาบูรณาการกับชีวิตประจำวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละผ่านพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจต่อตนเองเช่น การละอายต่อบาป การไม่ถือเอาของคนอื่นเป็นของตนเอง
4. กิจกรรมอาสา
5. การยกย่องเชิดชูบุคลลที่ทำความดี
1. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนโดยเน้นกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
1. การมอบหมายงาน/ หน้าที่่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์
3. การศึกษาหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
4.การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
1. การน้อมนำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ด้านพัฒนาบุคคลากร ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียนและผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม
3.จัดกิจกรรม ในรุปแบบการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆเช่น การเดินรณรง๕ืต่อต้านยาเสพติด
1. กำหนดให้ครูและนักเรียนแต่งกายชุดนิยมไทยสัปดาห์ละ 1 วัน
2. การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน เช่น การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพแบบต่างๆ
3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติไทย เน้นการมี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
4. จัดกิจกกรมวันภาษาไทย ที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง การใช้เลขไทยที่ถูกต้อง
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
- การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
- การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน
- การแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้น 5 ข้อ ได้แก่ ความเป็นไทย รักชาติยึดมั่นศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ความปรองดองและความมีวินัย
1. จัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่นักเรียน
2. การจัดค่ายคุณธรรม
3. การมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบและทำงานด้วยความตั้งใจ
4. อบรมนักเรียนหรือนำเข้าสู่บทเรียนก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้
5. การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
27
28/6/2015, 15:56:41
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
39010189
การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า
การจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของทุกปี
การให้นักเรียนปฏิบติตามกฏระเบียบของโรงเรียน

การทักทายโดยการไหว้ น้องไหว้พี่
การปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงาม เช่น การเก็บเงินได้ก็ให้แจ้งครูเวรประจำวัน
การปลูกฝั่งในการศึกษา เช่น การตรวจการบ้านนักเรียนของครูมีการติดตามผลคือโครงการนิเทศการสอน
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญมางศาสนา
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีงามกับชุมชน เช่น วันเข้าพรรษา
การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนทุกปี
การปฏิบัติตามหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว เช่น หลักเศรฐษกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
28
29/6/2015, 9:10:50บ้านกุดคอเมย39010085
- จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- กิจกรรมสวดมนต์แปลไหว้พระวันสุดสัปดาห์
- กิจกรรมวันสำคัญ (จัดป้ายนิเทศ ประกวดวาดภาพ ขียนเรียนงความ คัดลายมือ)
- พิธีไหว้ครู
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ประกวดวาดภาพ ขียนเรียนงความ คัดลายมือ แต่งกลอน)
- กิจกรรมวันพ่อ
- กิจกรรมน้องไหว้พี่
- กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณที่รับผิดชอบ
- นักเรียนรับผิดชอบตารางการใให้อาหารหมูป่า
- นักเรียนรับผิดชอบตารางการให้อาหารและทำความสะอาดบ่อเลี้ยงปลาดุก
- นักเรียนรับผิดชอบตารางการให้อาหารและทำความสะอาดบ่อเลี้ยงกบ
- นักเรียนรับผิดชอบแปลงปลูกพืชผักสวนครัวรดน้ำใส่ปุ๋ย
- นักเรียนมีความตั้งใจเรียนรู้ตามตารางเรียนและเรียนเพิ่มเติมหลังจากตารางเรียนทางไกล
- ในทุกห้องเรียนจัดให้มีมุมหนังสือ มุมรักการอ่าน
- กิจกรรมสวดมนต์แปลไหว้พระวันสุดสัปดาห์ นั่งสมาธิ
- กิจกรรมสอบนักธรรมชั้นตรี
- กิจกรรมเรียนธรรมะจากพระครูสอนศิลธรรมในโรงเรียน
29
29/6/2015, 9:49:15โรงเรียนบ้านคอกวัว39010199
กิจกรรมสรรเสริญสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่งคำกลอนเทอดพระเกียรติ
ส่งเสริมให้นักเรียนไหว้ผู้ปกครองคอนเช้ามาโรงเรียนให้เป็นนิสัย
กิจกรรมหน้าเสาธงให้มีกิจกรรมหน้องไหว้พี่
กิจกรรมทำความสะอาดรอบโรงเรียนในวันศุกร์
ให้นักเรียนดูข่าวจากสื่อต่างๆมาเล่าในชั้นเรียน
สอนให้เว้นจากการฆ่าสัตว์
พาไปทำบุญตักบาตราที่วัดเป็นกิจกรรมเสริม
ส่งเสริมกิจกรรมเลือกประธานนักเรียนให้เข้าใจหลักประชาธิปไตย
ส่งเสริมกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักในโรงเรียน
30
29/6/2015, 9:50:40บ้านห้วยทราย39010058
1. กิจกรรมร้องเพลงชาติ หน้าเสาธง ( ข้อ 1 )
2.กิจกรรมท่องคำปฏิญาณตน หน้าเสาธง (ข้อ 3)
3.การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างเป็นระเบียบ ( ข้อ 11 )
1.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3.กิจกรรมวันครู
1.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3.กิจกรรมวันครู
4.กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
1.กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
2.กิจกรรมท่องสูตรคูณหลังเลิอกเรียน
3.กิจกรรมกีฬาสี
1.กิจกรรมท่องจำค่านิยมหลัก 12 ประการ
2.กิจกรรมท่องสูตรคูณหลังเลิอกเรียน
3.กิจกรรมท่องคำศัพย์ภาษาอังกฤษ วันละ 5 คำ
1.กิจกรรมกีฬาสี
2.กิจกรรมท่องจำศีล 5
---
31
29/6/2015, 10:02:56
โรงเรียนบ้านหนองคังคา
39010201
ทำความดีถวายในหลวง ปล่อยสัตว์
ไหว้ผู้ปกครองในตอนเช้าก่อนมาโรงเรียน
กิจกรรมน้องไหว้พี่ตอนเข้าแถว
ทำความสะอาดโรงเรียน
ค้นหาข้อมูลทางสื่อต่างๆในกิจกรรมที่สนใจ เช่น เกี่ยวกับประวัติสุนทรภู่
สอน และส่งเสริมให้ไม่ฆ่าสัตว์ มีกิจกรรมกินอาหารมังสะวิรัส
ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน
ฝึกนั่งสมาธิในห้องเรียน วันละ 30 นาที
32
29/6/2015, 10:10:43
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
39010099
1 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน
2 บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรุ้ทุกกลุ่ม
3 จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
1 จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันครู
2 สอนบูรนาการในกลุ่มสาระต่างๆ
3 อบรมปลูกฝังอยู่บ่อยๆ
1 กิจกรรมรับผิดชอบบริเวณทำความสะอาด
2 น้องไหว้พี่
3 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- กิจกรรมรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนทุกวัน
- กิจกรรมลูกเสือ
- สอนบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ
- กิจกรรมรักการอ่าน การค้นคว้าในห้องสมุด และอินเทอร์เน็ต
-กิจกรรมปลอดยาเสพติด
-กิจกรรมสอนศิลธรรมวันศุกร์
-สอนบูรณาการในกลุ่มสาระ
---
33
29/6/2015, 10:19:18
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง
39010173
โรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
- กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
- การนั่งสมาธิ และเดินจงกลม ทุกวันศุกร์
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- จัดการแข่งขันวิชาการภายใน เช่น การเขียนเรียงความ, วาดภาพ, จัดป้ายนิเทศน์ เป็นต้น
- กิจกรรมน้องไหว้พี่
- กิจกรรมพี่สอนน้อง เช่น สอนท่อง A-Z ,ท่องสระ, ท่องสูตรคูณ เป็นต้น
- โรงเรียนติดเครื่องหมายป้ายจรารจภายในโรงเรียน
- เวรประจำวัน (ทำความสะอาดภายในห้องเรียน)
- แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณโรงเรียน
- มีสมุดบันทึกการทำความดี
- มีการออมเงิน ทุกวันที่ 25 ของเดือน จะมีการฝากเงินกับธนาคารออมสิน
- กิจกรรมพัฒนาชุมชนในวันสำคัญต่างๆ โดยการเก็บขยะ ,กวาดถนน
- มีแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน เช่นการทอเสื่อ
- การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- การรจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย)
- การรักษาศีล 5 ทุกวันศุกร์
- การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ภายในชุมชน
34
29/6/2015, 10:21:35
โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์
39010216
1.ทำกิจกรรมหน้าเสาธงร้องเพลงชาติทุกวัน
2.เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่นวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ
3.เข้าร่วมวันสำคัญทางศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา
4.ทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ก่อนเข้าเรียน
1.เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
2.กิจกรรมทำบัตรอวยพร เนื่องในวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ
3.อบรมสั่งสอนให้นักเรียนรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน ตามความสามารถของตนเอง
1.จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เรียนรู้ กฎ ระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันในสังคม
2.การเข้าแถวรับประทานอาหารกลางวัน
3.กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง ตอนเช้าหน้าเสาธง
4.กิจกรรมไหว้คุณครู เมื่อมาถึงโรงเรียน
5.การปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน
1.กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เช่นกิจกรรมเดินทางไกล
2.กล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
3.กิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
1.การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2.จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น การไปทัศนศึกษา เรียนรู้สถานที่สำคัญในชุมชน
3.กิจกรรมบันทึกการอ่าน นักเรียนมีสมุดบันทึกการอ่าน คุณครูตรวจและแนะนำการอ่าน
1.จัดกิจกรรมการคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงประมาณ 10 นาที
2.จัดกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสสำคัญๆ เช่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
3.จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา
35
29/6/2015, 10:37:28บ้านลำภู39010050
1.ร้องเพลงชาติ
2.เรียนรู้โดยครูพระสอนศีลธรรม
3.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
1.กิจกรรมไหว้ครู
2.กิจกรรมวันแม่
3.กิจกรรมประกวดคำขวัญ เรียงความ
1.กิจกรรมน้องไหว้พี่
2.กิจกรรมสภานักเรียน
3.กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.กิจกรรมสภานักเรียน
3.กิจกรรมสภานักเรียน
1.กิจกรรมห้องสมุด
2.กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
3.กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
1.กิจกรรมอบรมธรรมะ
2.กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม
3.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
---
36
29/6/2015, 10:48:44
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว
39010068
กิจกรรมร้องเพลงชาติหน้าเสาร์ธง เช่น ร่วมกันร้องเพลงชาติ ,ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ,นำนักเรียนไปทำบูญ ฟังเทศที่วัดในวันสำคัญทางศาสนา , จัดป้ายนิเทศ
นำนักเรียนไปดูเศรษฐกิจพอเพียง , ส่งเสริมให้แต่งกายด้ายผ้าไทย
กิจกรรมเก็บออม , กิจกรรมวันแม่ ,กิจกรรมวันพ่อ
จัดกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ,ตอนเช้าให้สวัสดีคุณครูก่อนเข้าห้องเรียน
ให้นักเรียนปลูกมะนาวและรับผิดชอบดูแลคนละ 1 ต้น ,นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศุนย์เครือข่ายฯ ,ติวข้อสอบ สถิติการมาโรงเรียน
จัดกิจกรรมในห้องสมุดและจัดบรรยากาศในห้องสมุดหาหนังสือใหม่ ๆ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ,ให้ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ,กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระฝึกสมาธิ
37
29/6/2015, 10:52:46
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
39010127
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติในช่วงเช้าของแต่ละวันโดยครูจะคอยกำชับดูแลในการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนของนักเรียนให้ถูกต้อง เช่นในทุกๆเช้าครูเวรประจำวันจะพูดถึงความเป็นไทยและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความรักความสามัคคีของนักเรียนให้รักและห่วงแหนความเป็นไทย , ตอนเย็นทุกวันศุกร์จะมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระก่อนกลับบ้านโดยครูจะนำสวดมนต์และพานักเรียนนั่งสมาธิ
ครูประจำชั้นจะสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องความรักและความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ของนักเรียนในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนในตอนเย็นขณะที่นักเรียนเข้าแถวเตรียมตัวกลับบ้าน โดยยกตัวอย่างทั้งในเรื่องของตัวบุคคลและนำนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานให้กับผู้ปกครองของนักเรียน
ทุกๆเช้าจะมีกิจกรรมการไหว้ทักทายของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ครูเวรประจำวันจะคอยดูแลและกำกับนักเรียนในเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบและวินัยของทางโรงเรียนและเน้นให้นักเรียนรู้จักการกล่าวทักทายการไหว้และการให้ความเคารพนักเรียนด้วยกัน
โรงเรียนมีกิจกรรมจิตอาสาในการทำความสะอาดบริเวณต่างๆของทางโรงเรียน เน้นให้นักเรียนรู้จักเสียสละ อดทนและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นตลอดเวลา เช่นในทุกๆวันจะมีนักเรียนที่เก็บเงินได้มาให้ครูประกาศหาเจ้าของให้ตอนเย็นก่อนกลับบ้านและครูจะพานักเรียนทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของทางโรงเรียนเป็นประจำ
นักเรียนถ้ามีเวลาว่างมักจะเข้ามาสอบถามครูในเรื่องต่างๆที่อยากรู้นอกเหนือจากที่มีในหนังสือเรียนรวมถึงเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเพิ่มเติม
ทุกวันอังคารนัเรียนทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของทางโรงเรียนและตอนบ่ายทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนในแต่ละชั้นโดยครูประจำชั้นจะเป็นผู้นำในการเล่นกิจกรรมต่างๆและสอดแทรกในเรื่องการช่วยเหลือกันและร่วมมือกันในการทำกิจกรรมและออกกำลังกาย รวมทั้งในวันสำคัญต่างๆทางศาสนาทางโงรเรียนจะนำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรม รวมถึงทุกวันศุกร์นักเรียนทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดขาวสร้างความสำรวมของนักเรียนทั้งทางกายและทางใจ
ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆของไทย โดยเฉพาะกิจกรรมวันไหว้ครูให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณรวมถึงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อนักเรียนจะได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูของนักเรียนที่มีต่อผู้ปกครองโดยโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมและให้ลูกๆและแม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
ทุกปีการศึกษาโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการใช้สิทธิ์ที่มีของตนเองให้ถูกต้องรวมถึงสร้างความตระหนักของนักเรียนทุกคนในเรื่องของความรักในประชาธิปไตยของตนเอง สิทธิและเสรีภาพของทุกคนที่มีอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งครูจะสอดแทรกความรู้เรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูจะให้นักเรียนทุกคน ยืนสงบนิ่งทุกเช้าก่อนเข้าเรียนประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในทุกๆเช้า และบอกถึงข้อดีของการมีสมาธิจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และรับเอาความรู้ได้มากรวมถึงช่วยพัฒนาสมองให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีสมาธิ
38
29/6/2015, 11:00:09
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
39010168
กิจกรรมหน้าเสาธง
-คณะกรรมการสภานักเรียนนำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงเช่น เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ สงบนิ่ง ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
-จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
จัดกิจกรรมวันสำคัญ
-จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
-จัดกิจกรรมวันแม่
-จัดกิจกรรมวันพ่อ
-ครูให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเคารพสิทธิของผู้อื่น การเข้าแถวรอรับบริการต่างๆ
-การเลือกตั้งสภานักเรียน
-การเข้าเขตบริการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-การเดินรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติด
-กิจกรรมการเข้าไปทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในหมู่บ้านเขตบริการโรงเรียน
-การเข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร
-จัดทำสมุดบันทึกรักการอ่าน
-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
-จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
39
29/6/2015, 11:17:09
โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน
39010214
1. สวดมนต์ไหว้พระ เคารพธงชาติ ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
2. ร้องเพลงสรรเสริญ กล่าวคำแผ่เมตา ทุกวันก่อนกลับบ้าน
1. ไหว้พ่อ แม่ ครูอาจารย์ทุกเช้า และก่อนกลับบ้าน
2. พบเห็นผู้ปกครอง ครู ผู้ใหญ่ ยกมือไหว้ ทักทาย
1. กิจกรรมน้องไว้พี่ พี่ไหว้น้อง ตอนเช้าทุกวัร
2. กล่าวทักทายครู กรรมการนักเรียนที่รับหน้าประตูโรงเรียน เป็นภาษาอาเซี่ยน
1. กล่องรับแจ้งของหาย ประจำวัน
2. ใครเก็บสิ่งของที่มิใช่ของตนเอง ให้แจ้งกรรมการนักเรียน
1. มีห้องสมุดให้นักเรียนได้เข้าใช้ทุกวัน มีหนังสือให้ยืมอ่าน
2. จัดแหล่งเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ให้นีกเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ทางออนไลน์
1. ให้นักเรียนออกกำลังกายก่อนเข้าห้องเรียน 15 นาที
2. จัดให้มีสนามกีฬา ลานกีฬา ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย
---
40
29/6/2015, 11:19:38บ้านกุดดุกสุขเกษม39010154
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศานา
น้อมนำปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ไหว้ครู วันพ่อ วันแม่
เขียนเรียงความเรื่องพ่อ เรื่องแม่
ให้กำลังใจนักเรียนชมเชยนักเรียน
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคารวะธรรม
กิจกรรมลูกเสือ
การเข้าแถวเรียงตามลำดับหน้าเสาธง รับอาหาร ส่งงานครู
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
กล่าวคำปฎิญาณตนหน้าเสาธง
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
จิตอาสา
ยกย่องชมเชยผู้ที่ทำความดี
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
มอบหมายเขตพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมรักการอ่าน
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ออกกำลังกาย เล่นกีฬา
รณรงค์ยาเสพติด ไข้เลือดออก
ไม่มีไม่มีไม่มี
41
29/6/2015, 11:23:25โรงเรียนบ้านนาเลิง39010020
-กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
-กิจกรรมนั่งสมาธิในห้องเรียน
-กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-สอนให้นักเรียนไหว้ผู้ปกครอง ก่อนมาโรงเรียน และหลังจากกลับจากโรงเรียน
-เข้าแถวในการรับประทานอาหาร
-กิจกรรมสภานักเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน
-การตรวจการแต่งกาย ทรงผม ที่ถูกระเบียบ
-การดูแลเขตรับผิดชอบ
-การอบรมสั่งสอนเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต
-กิจกรรมบันทึกการอ่าน
-เข้าห้องสมุด อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
-อบรมเรื่องการทำความดี ไม่ทำความชั่ว
-เข้าวัดฟังธรรมะ ทำบุญในวันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
-ฝึกให้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
-ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น บุญบั้งไฟ

-การเลือกตั้งสภานักเรียน
-การอบรมสั่งสอนโดยนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
42
29/6/2015, 12:04:16บ้านห้วยไร่39010021
จัดสัญลักษณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในห้องเรียน
ร้องเพลงชาติ ในตอนเช้าเข้าแถว
วันศุกร์สุดสัปดาห์ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อ
การสวัสดี พ่อแม่ เวลาไป - กลับจากโรงเรียน
การสวัสดีครูเมื่อมา-กลับโรงเรียน
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1 ต้องไหว้พี่ในชั้นประถมศึกษาปีที่2 และต่อๆไปตามลำดับถึงชั้นปะถมศึกษาปีที่6 นักเรียนทุกคน ต้องไหว้แขกที่มาเยี่ยมโรงเรียนทุกคน
มีสภานักเรียน
นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณโรงเรียนโดยมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมรักการอ่าน
- ๓ ภาษาสร้างสัมพันธ์
- บันทึกการอ่าน
ห้องสมุดเพื่อชีวิต
ไปวัดในวันสำคัญทางศาสนาและทุกวันวันพระ
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
-สภานักเรียน
นักเรียนมีบันทึกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนักเรียนนำพระราชดำรัสมาปฏิบีติในชีวิตประจำวันและชีวิต
43
29/6/2015, 12:40:35
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก
39010152
1. เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ ฯลฯ
ก่อนเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน หรือเสียงตามสายช่วงพักเที่ยง
2. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
รู้ความหมายและการร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง
3. จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ การเข้าร่วมกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคีในโรงเรียน ชุมชน สังคม
4. การเข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
5. การเข้าค่ายคุณธรรม
6. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
1. การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล
เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันครอบครัว ฯลฯ
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทำกิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู ในวิถีชีวิต เช่น
2.1 การสอนให้นักเรียนยกน้ำดื่มให้พ่อแม่ ครูอาจารย์
แขกผู้ใหญ่
2.2 มีน้ำใจช่วยถือของ สิ่งของ สัมภาระ
2.3 การช่วยทำงานบ้านตามกำลังของนักเรียน
2.4 การชื่นชมให้กำลังใจนักเรียน
2.5 การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ สถานการณ์
การเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู เช่น การเขียนเรียงความ
การเขียนบัตรอวยพร การจัดป้ายนิเทศ การมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของเรา
5. การสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดี
คนดีของสังคม
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การเข้าแถวตามลำดับ
1.2 การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อบุคลและสถานที่
1.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน
ของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง
การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
1.4 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
1.5 การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆ อย่างถูกวิธี
2. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มเพาะ
ระเบียบวินัย
4. กิจกรรมบูรณาการความมีวินัย ผ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เพลงคุณธรรม นิทานคุณธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
1. การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาบูรณาการกับ
ชีวิตประจำวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ
ผ่านประพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง เช่น
การให้ข้อมูลที่เป็นจริงปราศจากความลำเอียง การปฏิบัติ
ตามคำมั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
การประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น
เช่น การไม่ถือเอาของคนอื่นเป็นของตน การปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรงไม่หาผลประโยชน์
5. กิจกรรมจิตอาสา
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออ่านเพิ่มเติม”
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เพลง นิทานคุณธรรม
สถานการณ์ วีดีทัศน์ ฯลฯ
8. การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรม รักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
1. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์
เอกสาร วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต
5. การสรุป นำเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
1. การน้อมนำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง 5 ด้านคือ
ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียนนักเรียน
2. การถอดบทเรียน หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขจากการเรียนรู้
(หลักเหตุผล ความพอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี)
3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
5. การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดิทัศน์
สถานการณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล
บนพื้นฐานความถูกต้อง
1. กำหนดให้ครูนักเรียนแต่งกายชุดนิยมไทยสัปดาห์ละ 1 วัน
2. การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน เช่น การรับประทานอาหาร
การแสดงความเคารพบุคคลต่างๆ การมีสัมมาคารวะ
3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ของชาติไทย เน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น
วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง
4. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
การใช้เลขไทยที่ถูกต้อง
5. การเชิญภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้
แก่นักเรียน
6. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย เช่น การนำความรู้
ไปใช้และขยายผลแก่คนอื่น
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
- การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
- การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน
- การแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง
- กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ เน้นการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงาน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น
5 ข้อ ได้แก่ ความเป็นไทย รักชาติยึดมั่นศาสนาเทินทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
ความปรองดองสมานฉันท์ และมีวินัยในตนเอง
ให้คลอบคลุมและเน้นการฝึกปฏิบัติ
4. จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ตามจุดเน้น
5 ข้อ ได้แก่ 1) ความเป็นมาของชาติไทย
2) สัญลักษณ์ของชาติไทย 3) สถาบันพระมหากษัตริย์
4) บรรพบุรุษไทย 5) ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ให้ครอบคลุมและเน้นทักษะกระบวนการ
1. กิจกรรมฝึกสมาธิแก่นักเรียน
2. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก 3 ห่วง
2 เงื่อนไข สู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้)
3. การจัดค่ายคุณธรรม
4. การมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบและทำงาน
ด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และมีการปรับปรุงพัฒนางาน
5. การอบรมนักเรียน หรือนำเข้าสู่บทเรียนก่อนจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทุกวัน
44
29/6/2015, 13:43:21
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
39010064
- กิจกรรมเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาตอนเช้า(ทุกวัน)
1. เวลา 08.30 น. ให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ออกไปเชิญธงชาติ
2. ประธานนักเรียนสั่ง "นักเรียนเคารพธงชาติธงขึ้นตรง" ประธานนักเรียนขึ้นนำ ร้อง เพลงชาตินักเรียนทุกคนร้องรับจนจบ
3. ตัวแทนแต่วันนำสวดมนต์ไหว้พระ หลังจากนั้น ตัวแต่ละวันนำกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยคำกล่าวดังนี้ "...ข้อ 1 เราคนไทย ใจกตัญญูู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2. เรานักเรียนจะต้องประพฤตฺตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ข้อ 3. เราทุกคนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น "
- กิจกรรมวันพ่อ และวันแม่
นักเรียนได้กราบไหว้คุณพ่อคุณแม่และได้ระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดทั้งพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ของแผ่นดินด้วย
- กิจกรรมไหว้ครู
นักเรียนปฏิบัติในพิธีวันไหว้ครูเป็นประจำทุกปี
- น้องไหว้พีี่พี่รับไหว้น้อง (ปฏิบัติทุกวัน)
จะกระทำหลังจากเคารพธงชาติแล้ว ซึ่งนักเรียนแต่ละชั้นยังยืนตรงอยู่ในแถวของ ตน เพียงแต่ประธานสั่ง "ช้ายหัน - ขวาหัน " มาพบกันระหว่างแถวก็ให้ไหว้พี่และพี่ก็รับไหว้น้องได้
- จัดกิจกรรลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร ( ชั้น ป. 4 - 6)
- จัดกิจกรรมมุมหนังสือในแต่ละห้องเรียน
- กิจกรรมต้นไม้พูดได้ จัดทำโดยการเขียคำยากต่าง ๆ ติดตามต้นไม้ในโรงเรียน
- จัดกิจกรรมกายบริหารตามความเหมาะสมของแต่ละชั้นเรียนทุกวันในตอนเช้า
-โรงเรียนไม่ได้เปิดสอน ระดับชั้น ม.1-3
-โรงเรียนไม่ได้เปิดสอน ระดับชั้น ม.1-3
-โรงเรียนไม่ได้เปิดสอน ระดับชั้น ม.1-3
45
29/6/2015, 13:43:24โรงเรียนบ้านฝายหิน39010112
1. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
รู้ความหมายและการร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง
2. จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ การเข้าร่วมกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคีในโรงเรียน ชุมชน สังคม
3. การเข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
1. การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล
เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทำกิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู ในวิถีชีวิต เช่น
2.1 การสอนให้นักเรียนยกน้ำดื่มให้พ่อแม่ ครูอาจารย์
แขกผู้ใหญ่
2.2 มีน้ำใจช่วยถือของ สิ่งของ สัมภาระ
2.3 การช่วยทำงานบ้านตามกำลังของนักเรียน
2.4 การชื่นชมให้กำลังใจนักเรียน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การเข้าแถวตามลำดับ
1.2 การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อบุคลและสถานที่
1.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน
ของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง
การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
1.4 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
1.5 การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆ อย่างถูกวิธี
2. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
1. การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาบูรณาการกับ
ชีวิตประจำวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ
ผ่านประพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง เช่น
การให้ข้อมูลที่เป็นจริงปราศจากความลำเอียง การปฏิบัติ
ตามคำมั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
การประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น
เช่น การไม่ถือเอาของคนอื่นเป็นของตน การปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรงไม่หาผลประโยชน์
5. กิจกรรมจิตอาสา
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออ่านเพิ่มเติม”
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรม รักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
1. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์
เอกสาร วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต
5. การสรุป นำเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
1. การน้อมนำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง 5 ด้านคือ
ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียนนักเรียน
2. การถอดบทเรียน หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขจากการเรียนรู้
(หลักเหตุผล ความพอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี)
3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
5. การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดิทัศน์
สถานการณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล
บนพื้นฐานความถูกต้อง
---
46
29/6/2015, 13:47:47นิคมโคกม่วงศรีสมพร39010121
-เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า
- กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมวันสำคัญของศาสนา
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
-ไหว้ผู้ปกคองก่อนมาโรงเรียนและหลังกับจากโรงเรียน
-เข้าแถวรับอาหาร
-เข้าแถวส่งงานครูที่โต๊ะ
-กิจกรมน้องไหว้พี
-กิจกรรมเมื่อรับของจากผู้ใหญ์
1.กิจกรรมหน้าเสาธงเด็กร้องเพลงชาติด้วยความภาคภมูิใจเด็กมีระเบียบวินัย
2.ชื่อสัตย์เสียสละอดทนเด็กกล่าวคำปฎิญานหน้าเสาธงเด็กได้ปฏิบัติตาม
3.กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ทำกิจกรรมไหว้ครูเด็กมีความพยายามอดทน
4ไผ่หาความรู่หมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนทั่งทางตรงและทางอ้อม การเรียนนอกชั้นเรียนเด็กมีการเปลี่ยนบรรยาการศ
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมื่องความพร้อมเพียงและสื่อถึงวัฒนธรรม
6.มีศิลธรรมรักษาความสัตย์ การสวดมนต์เด็กมีสมาธิมากขึ้น
7.เข้าใจเรียนรู้ประเมินปรชาธิปไตย์เด็กเกิดความสามัคคีกระตือรือร้น
8.มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่การเข้าแถวตามลำดับ
9.มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำปฎิบัติตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็กได้รู้ถึงความพอเพียง
10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัญยาเศรษฐกิจพอเพียงเด้กได้รู้ถึงความพอเพียง
11.มีความเข็มแข็งทั่งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำเด็กออกกำลังกายตอนเช้า
12.คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง สวดมนต์ไหว้พระทุกวันเด็กมีศีลธรรมและมีสมาธิ
-การเรียนนอกชั้นเรียนเด็กมีการเปลี่ยนบรรยาการศ
-เด็กออกกำลังกายตอนเช้า
-
เด็กเกิดความสามัคคีกระตือรือร้น
เด็กได้รู้ถึงความพอเพียง
47
29/6/2015, 13:49:03โรงเรียนบ้านผาสุก3901760200
๑.ร้องเพลงชาติให้ถูกต้องและทำความเคารพทุกครั้งที่ได้ยิน เช่น ก่อนเข้าเรียนและตอนเย็น
๒.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และการสวดมนต์นั่งสมาธิเคารพสถาบัยด้วยการทไความดี
สอนใหนักเรียนรู้จักประหยัดอดออมช่วยเหลือผู้ปกครองช่วยงานบ้านตามความสามารถ เป็นคนดี มีความนับผิดชอบ และเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู ผู้ปกครอง
ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น มีมารยาท เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปัน และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อทำความผิดรู้จักขอโทษและให้อภัย
การทำงานกลุ่มแบ่งเขตรับผิดชอบ การทำงานในโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬา การเข้าค่ายพักแรม กิจกรรมบำเพ็ยสาธารณะประโยชน์
สอนให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นการค้นคว้าห้องสมุด การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กายบริหารก่อนเข้าเรียน การเล่นดนตรี การเรียนรู้นอกสถานที่ อบรมธรรมะทุกวันพระ
---
48
29/6/2015, 13:55:37
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
39010029
1.ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2. จัดกิจกรรมการเรียน วิชาประวัติสาสตร์ สังคมศึกษา
3. ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ
1. ร่วมกิจกรรมวันแม่ วาดถาพ เรียงความ
2. ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
3. ใช้การเล่านิทานเกี่ยวกับผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ ในวิชาสังคมศึกษา
1. กิจกรรมน้องไหว้พี่ ทุกเช้า หลังเคารพธงชาติ
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
3. ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานนักเรียน การเข้าแถวรับบริการ ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน
1. จัดกิจกรรมหน้าเสาธง การกล่าวคำปฏิญาณตน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
3. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม ทุกกลุ่มสาระ
4. การจัดกิจกรรมจตอาสา จิตสาธารณะ
5. เสริมแรงยกย่อง เชิดชู นักเรียนที่ทำความดี
1. การมอบหมายงาน /หน้าที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
2. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย
3. การจัดกิจกรรมเวลาว่างสร้างประโยชน์
1. จัดกิจกรรมการสอนน้อมนำหลัก 3 ห่าง 2 เงื่อนไข เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเหตุผล ความพอประมาณ และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งทางกายและใจ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
4. การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลายและเหมาะสม
49
29/6/2015, 13:55:44
โรงเรียนบ้านข้องโป้
39010031
1.ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2. จัดกิจกรรมการเรียน วิชาประวัติสาสตร์ สังคมศึกษา
3. ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ
1. ร่วมกิจกรรมวันแม่ วาดถาพ เรียงความ
2. ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
3. ใช้การเล่านิทานเกี่ยวกับผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ ในวิชาสังคมศึกษา
1. กิจกรรมน้องไหว้พี่ ทุกเช้า หลังเคารพธงชาติ
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
3. ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานนักเรียน การเข้าแถวรับบริการ ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน
1. จัดกิจกรรมหน้าเสาธง การกล่าวคำปฏิญาณตน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
3. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม ทุกกลุ่มสาระ
4. การจัดกิจกรรมจตอาสา จิตสาธารณะ
5. เสริมแรงยกย่อง เชิดชู นักเรียนที่ทำความดี
1. การมอบหมายงาน /หน้าที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
2. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย
3. การจัดกิจกรรมเวลาว่างสร้างประโยชน์
1. จัดกิจกรรมการสอนน้อมนำหลัก 3 ห่าง 2 เงื่อนไข เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเหตุผล ความพอประมาณ และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งทางกายและใจ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
4. การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลายและเหมาะสม
50
29/6/2015, 14:00:36
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
39010036
1.กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3.กิจกรรมเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนภาคเช้า
4.กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
5.กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
1.กิจกรรมวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่
2.กิจกรรมช่วยเหลืองานบ้านแก่ผู้ปกครอง
3.กิจกรรมช่วยพ่อแม่ทำงานอาชีพ
4.กิจกรรมทำตามข้อตกลงภายในห้องเรียนร่วมกัน
1.กิจกรรมประชาธิปไตย(สภานักเรียน)
2.กิจกรรมเดินแถวกลับบ้าน
3.กิจกรรมเข้าแถวรับบริการ
4.กิจกรรมทักทายไหว้ยิ้ม
5.นิทานคุณธรรม
1.กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2.กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
3.กิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน
4.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดี
5.กิจกรรมยกย่องคนดี
1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.กิจกรรมค่ายวิชาการ
3.กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
4.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
1.กิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติด
2.กิจกรรมการเรียนการสอนเกษตรภายในโรงเรียน
3.กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.กิจกรรมกีฬาสีภายใน กีฬาศูนย์เครือข่ายฯ
5.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
1.กิจกรรมการแต่งกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร์
2.การฝึกมารยาทไทย
3.ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันเด็กแห่งชาติ วันลอยกระทง
4.กิจกรรมใช้ภาษาไทยในการสื่อสารประจำวัน
5.กิจกรรมร่วมงานประเพณีท้องถิ่น
1.กิจกรรมสภานักเรียน
2.กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
3.กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
4.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
1.กิจกรรมจิตศึกษา
2.กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.กิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน
4.กิจกรรมอบรมคุณธรรมหน้าเสาธง
5.กิจกรรมค่ายคุณธรรม
6.กิจกรรมระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
51
29/6/2015, 14:13:00บ้านห้วยลึก39010046
1. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ท่องคำปฏิญาณตนทุกวัน
2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา นำนักเรียนไปทำบุญที่วัดร่วมกับชุมชน เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น
3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น การประกวดคัดลายมือ เรียงความวันแม่ การไหว้
บูชาพระคุณแม่ด้วยดอกมะลิ กิจกรรมแม่ดีเด่น เป็นต้น
1. กิจกรรมไหว้คุณพ่อคุณแม่ทุกวันก่อนมาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน
2. กิจกรรมไหว้คุณครูเมื่อพบกันและก่อนกลับบ้านทุกวัน
3. กิจกรรมการแสดงออกในวันสำคัญ เช่น วันแม่ วันพ่อ นักเรียนได้แสดงออกในความกตัญญูรู้คุณ
1. การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบ
2. การเคารพกฎจราจร ปฏิบัติตนในการข้ามถนน สัญญาณไฟจราจร
3. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
1. การเข้าแถวรับประทานอาหารกลางวัน รุ่นพี่เสียสละให้น้องอนุบาลได้รับอาหารก่อน อดทนต่อการปฏิบัติตนในสังคมส่วนรวมต้องรู้จักการเข้าแถว
2. กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนร่วมกันและบริเวณที่รับผิดชอบ
3. ปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ เช่น เก็บของได้คืนให้เจ้าของ
1. กิจกรรมฝึกให้นักเรียนเข้าห้องสมุด ค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจ
2. กิจกรรมค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ จากสื่ออินเทอร์เนต อย่างสม่ำเสมอ
3. กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน วิทยากรท้องถิ่น เช่น การตีมีด การจักสานตะกร้า
1. กิจกรรมพัฒนาจิต เช่น นั่งสมาธิทุกวัน วันละ 10 - 20 นาที
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
3. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ให้รู้จักความละอายและเกรงกลัวบาป
---
52
29/6/2015, 14:13:48
โรงเรียนบข้านบุ่งแก้วน้ำลัด
39010212
1.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
2.กิจกรรมวันพ่อ
3.กิจกรรมวันแม่
4.กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมหน้าเสาธงชาติ ในห้องเรียน
5.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
1.กิจกรรมวันพ่อ
2.กิจกรรมวันแม่
3.กิจกรรมวันไหว้ครู
1.กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมหน้าเสาธงชาติ ในห้องเรียน
2.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3.กิจกรรมการเข้าแถวรับบริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น รับบริการอาหารกลางวัน / ส่งงาน
4.กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
5.กิจกรรมสวัสดีทักทายตอนเช้าของครูและนักเรียน
กิจกรรมเก็บของคืนเจ้าของหน้าเสาธงทุกเช้า เมื่อเจ้าของมารับคืนจะขอบคุณผู้ที่เก็บได้ และประกาศรายชื่อผู้เก็บของได้เพื่อเป็นตัวอย่าง แต่ีถ้าไม่มีผู้มารับจะมอบให้ผู้เก็บได้
1.กิจกรรมบันทึกหารอ่าน 50ครั้ง/ภาคเรียน
2.หาความหมายของคำพื้นฐานตามระดับชั้นทุกคำใน 1 ปี
3.กิจกรรมตอบคำถามในห้องสมุด ประจำเดือน, ประจำสัปดาห์
1.กิจกรรมเก็บของคืนเจ้าของ ฝึกความซื่อสัตย์
2.กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง หน้าเสาธงทุกเช้า ฝึกการมีสัมมาคารวะ
3.กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ ฝึกความขยัน ความรับผิดชอบ
---
53
29/6/2015, 14:14:31
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
39010013
1. กิจกรรมร้องเพลงชาติ
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
3. กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตอนเข้าแถวกลับบ้าน
1. กิจกรรมสงบนิ่งรำลึกพระคุณพ่อแม่
2. กิจกรรมโฮมรูม
1. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

1. กิจกรรมของหายได้คืน
2. กิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียนตามเวรรับผิดชอบ
3. กิจกรรมกลุ่มสี
4. กิจกรรม
1.กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน
2.กิจกรรมการบอกรหัสก่อนเข้าห้องเรียน
3.กิจกรรมบันทึกการอ่าน
1. กิจกรรม Bฺrain-based Learning
2. กิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน
2. กิจกรรมสภานักเรียน

1. กิจกรรมกล่าวคำพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน
2. กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
3. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
54
29/6/2015, 14:30:30
ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
39010032
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมวันสำคัญทางศาสนา
- กิจกรรมร้องเพลงชาติ ( กิจกรรมหน้าเสาธง )
- กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- สวดมนต์บูชา พระรัตนตรัย สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน
- กิจกรรมวันสำคัญ เช่นวันไหว้ครู วันแม่
- ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติและทำกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม ความกตัญญู เช่น มีนำ้ใจถือของ สิ่งของ สัมภาระ
- ช่วยทำงานบ้านตามกำลังของนักเรียน
- การปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน เช่น เข้าแถวตามลำดับ
- การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อบุคคลและสถานที่
- การแสดงความเคารพบุคคลอย่างถูกวิธี
- กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- กล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
- จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตามหลักสูตร
- การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดีทัศน์
55
29/6/2015, 14:32:46
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
39010207
1. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ รู้ความหมายและการร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง
2. จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในโรงเรียน ชุมชน สังคม
3. การเข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
4. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
5. การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำสมาธิก่อนเข้าเรียน
6. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
7. จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
8. การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ตามจุดเน้นที่ สพฐ. กำหนด
1. จัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่น วันพ่อ
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทำกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิต เช่น การสอนให้นักเรียนยกน้ำดื่มให้พ่อแม่ ครูอาจารย์ แขกผู้ใหญ่ การช่วยทำงานบ้านตามกำลังของนักเรียน การมีน้ำใจช่วยถือของ สิ่งของ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ สถานการณ์ การเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมกตัญญู
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู เช่น การเขียนบัตรอวยพร การจัดป้านนิเทศ
5. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดี คนดีของสังคม
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ดังนี้
- การเข้าแถวตามลำดับ
- การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อบุคคลและสถานที่
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น การทิ้งขยะในถัง การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
- การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
- การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆอย่างถูกวิธี
2. กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย น้องไว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3. จัดกิจกรรมลลูกเสือเนตรนารีอย่างต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะระเบียบวินัย
1. การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร
3. กิจกรรมจิตอาสา เช่น ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณโรงเรียน วัด และพื้นที่รอบหมู่บ้าน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าางๆ เช่น เพลง นิทาน สถานการณ์ ฯลฯ
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เช่น
- การมอบหมายงาน/ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย
- การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
- การสรุป นำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
3. การเรียนรู้ผ่านสื่อต่าางๆ เช่น เพลง นิทาน สถานการณ์ ฯลฯ
1. การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน เช่น การรับประทานอาหาร การมีสัมมาคารวะ การแสดงความเคารพบุคคลต่างๆ
2. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติไทย เน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น วันลอยกระทง
3. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย เช่น การนำความรู้ไปใช้และขยายผลแก่ผู้อื่น
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย เช่น
- การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
- การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน
- การแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง
- กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฯลฯ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ตามจุดเน้น
1. กิจกรรมฝึกสมาธิแก่นักเรียน
2. การจัดค่ายคุณธรรม
3. การมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบและทำงานด้วยความตั้งใจ ใส่ใจและมีการปรับปรุงพัฒนางาน
4. การอบรมนักเรียนหรือนำเข้าสู่บทเรียนก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกวัน
56
29/6/2015, 14:39:40
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
39010135
1.จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนตระหนังถึงความเป็นคนไทย
2.จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนทุกคน
3.จัดกิจกรรมสำคัญทางศานา เช่นกิจกรรมวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชาเป็นต้น
4.จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้น
-จัดกิจกรรมวันแม่โดยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับแม่เช่นกิจกรรมกอดแม่ กราบเท้าแม่ กิจกรรมวันพ่อร่วมกับพ่อทำบุญตักบาตร
-กิจกรรมวัไหว้ครู
-กิจกรรมบันทึกความดี โดยให้นักเรียนได้บันทึกกิจกรรมที่ทุกคนได้ช่วยงานผู้ปกครองที่บ้าน
-การแต่งการตามระเบียบของโรงเรียน
-ปฏิบัติตามข้อตกลงของชั้นเรียน
-กิจกรรมน้องไหว้พี่
1.บันทึกการทำความดีเก็บของได้แจ้งครู
2.ปลูกฝังคุณธรรม ไม่เอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองมาเป็นเจ้าของ
3.ร่วมงานต่างๆของชุมชนและร่วมช่วยงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
4.ร่วมพัฒนาชุมชน วัด ตามโอกาสเช่น ทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน วัด ที่สาธารณะ เป็นต้น
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศึกษา สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
1.กิจกรรมการออกกำลังกาย ขยับการสบายชีวี
2.กิจกรรมการทำสมาธิหน้าเสาธงและหน้าชั้นเรียนก่อนเข้าเรียน
3.การอบรมโครงการเยาวชนป้องกันเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์
1.กำหนดให้ครูนักเรียนแต่งชุดนิยมไทยทุกวันศุกร์
2.การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน เช่นการรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพบุคคลต่างๆ
3.การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ เน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่นกิจกรรมวันเข้าพรรษ กิจกรรมบุญบั้งไฟ
4.จัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ ที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่่ถูกต้อง การใช้เลขไทยที่ถูกต้อง
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
-การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
-การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง
-กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ตามจุดเน้น 5 ข้อ
-ความเป็นมาของชาติไทย
-สัญลักษณ์ของชาติไทย
-สถาบันพระมหากษัตริย์
-บรรพบุรุษไทย
-ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ให้ครอบคลุมและเน้นทักษะกระบวนการ
-1.กิจกรรมฝึกสมาธิแก่นักเรียน
2. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.กิจกรรมค่ายคุณธรรม
4.การมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบและทำงานด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และมีการปรับปรุงพัฒนางาน
5.การอบรมนักเรียน หรือนำเข้าสู่บทเรียนก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกวันิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
57
29/6/2015, 14:40:09
โรงเรียนบ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์
3901760204
58
29/6/2015, 14:42:47
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง
39010165
- กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
รู้ความหมายและการร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง
- การเข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
- กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
- การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เฃ่นการปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงกบ การเลี้ยงหมู
- การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล
เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู เช่น การเขียนเรียงความ
การเขียนบัตรอวยพร การจัดป้ายนิเทศ การมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของเรา
- กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
- จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี อย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มเพาะ ระเบียบวินัย
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
- การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
- การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
- กิจกรรมจิตอาสา เช่นเก็บขยะรอบหมู่บ้าน การช่วยครูทำงาน พี่ช่วยสอนน้อง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออ่านเพิ่มเติม"
- กิจกรรมกล่องความดี เช่นเก็บเงินได้ไม่มีเจ้าของ นำมาหยอดใส่กล่องความดี
- การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
- การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์ เอกสาร
วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต
- การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ศึกษาหาความรู้ในห้องสมุด
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
- การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดิทัศน์ สถานการณ์
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล บนพื้นฐานความถูกต้อง
---
59
29/6/2015, 14:47:09
โรงเรียนบ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์
3901760204
๑.เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ ท่องค่านิยม ๑๒ ประการ
๒.ใส่ชุดขาวทุกวันศุกร์ ช่วงบ่ายสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนกลับบ้าน
อบรมหน้าเสารธง กิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานบ้านช่วยพ่อ แม่
การรู้จักทำความเคารพ เช่น รู้จักไหว้และทักทายแขกที่มาเยียมโรงเรียน
------
60
29/6/2015, 15:02:26
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
39010014
-จัดกิจกรรมวันสำคัญ จัดป้ายนิเทศ
-ตอบคำถามประจำสัปดาห์ห้องสมุด
-จัดกิจกรรมวันสำคัญ วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ
-จัดป้ายนิเทศ
-จักิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
-กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน
กิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์
-กิจกรรมของหายได้คืน
-กิจกรรมสภานักเรียน
-กจกรรมจัดป้ายนิเทศ
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
-กิจกรรมบันทึกการอ่าน
-กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย
-เกมปริศนาคำทาย คำคม A mat Crossword
-กิจกรรมกีฬาภายใน
-กิจกรรมกีฬาศุนย์เครือข่าย
-กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
-กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
-จัดป้ายนิเทศในโอกาสต่างๆ
61
29/6/2015, 15:08:43
บ้านหนองอุ สาขาเหล่านาดี
39010150
กิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
กิจกรรมไหว้พ่อแม่และครูเมื่อมาโรงเรียนและกลับบ้าน
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้องนักเรียนทุกคนไหว้คุณครู
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
กติกาในห้องเรียน
- ไม่ขโมย
- ให้เพื่อนยืมสิ่งของ
- ช่วยเหลือพ่อแม่ครูอาจารย์
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประหยัดน้ำประหยัดไฟ
- ตั้งใจเรียน
- อ่านหนังสือเพิ่มเติมเวลาเรียน
- ยืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน
-ฝึกอ่าน ฝึกเขียน
- ออกกำลังกายทุกวัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
- ยึดมั่นในหลักศาสนาที่นับถือ
62
29/6/2015, 15:20:16บ้านหนองตานา39010095
1.กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่ง
1.กิจกรรมวันไหว้ครู
2.กิจกรรมวันแม่
1.กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
2.กิจกรรมยิ้ม ไหว้ทายทัก น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3.
1.กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
2.กง่าวคำปฏิญาณหน้าเสาธง
1.รักการอ่าน
2.กิจกรรมการเรียนการสอนปกติ
1.เศรษฐกิจพอเพียง
2.การรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป้นต้น
3.จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
63
29/6/2015, 15:22:27
โรงเรียนบ้านห้วยโจด
39010018
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมไหว้พี่ ไหว้น้อง
-กิจกรรการออม
-เข้าห้องสมุด
-ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมกีฬาสี
64
29/6/2015, 15:22:49
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
39010191
สอนสอดแทรกในชั่วโมงเรียนและผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ ไหว้พระ
2.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
3.จัดป้ายนิเทศ เกี่ยวกับวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ ป้ายความรู้พระมหากษัตริย์ไทย ป้ายพระราชกรณียกิจ ฯลฯ
สอนและอบรมในชั่วโมงเรียนและผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.สนทนา ซักถามนักเรียน ถึงหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ หน้าที่ของศิษย์ที่มีต่อครู
3.สอดแทรกในวิชาที่สอน เช่น การกราบ การไหว้ การเดินผ่านครู อาจารย์ ฯลฯ
สอนและอบรมในชั่วโมงเรียนและผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.การเข้าแถวรับบริการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ฯลฯ
2.กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3.กิจกรรมครูแด
4.กิจกรรมสภานักเรียน
สอดแทรกในชั่วโมงเรียนและผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.กิจกรรมสภานักเรียน เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม
2.กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ฝึกความอดทน
3.กิจกรรมบันทึกความดี เช่น เก็บเงินได้นำมาแจ้งครู
สอดแทรกในชั่วโมงเรียนและผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.การมอบหมายงาน เช่น การบ้าน รายงาน การทำงานกลุ่ม ฯลฯ
2.กิจกรรมบันทึกการอ่าน
3.ประเมินและสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
1.กิจกรรมกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักทางศาสนา สวดมนต์ ไหว้พระ เข้าค่ายคุณธรรม
3. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น นำนักเรียนไปเวียนเทียนที่วัด ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ
1. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
2.อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ และสอดแทรกการสอน การไหว้ การกราบ ฯลฯ
3. การแต่งกาย เช่น อบรมสั่งสอน วัฒนาธรรมการแต่งกายของไทย การกิน การพูด ฯลฯ
4. ทำกิจกรรมตามวันสำคัญ เช่น ทำกระทงในวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ฯลฯ
สอดแทรกบูรณาการผ่านกิจกรรม
1.สภานักเรียน เช่น การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ฯลฯ
2.สอนสอดแทรกบูรณาการในสาระสังคมศึกษา ให้ความรู้กับนักเรียน
สอดแทรกบูรณาการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
65
29/6/2015, 15:34:53บ้านข่าดอนเข็ม39010073
กิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมสววดมนต์สุดสัปดาห์
จัดกิจกรรมวันสำคัญท่ีแสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่น วันไหว้ครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ สถานการณ์ การเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู จัดกิจกรรมสร้างเสริมความกตัญญู เช่น การเขียนเรียงความ บัตรอวยพร การจัดป้ายนิเทศ การมอบเกียรติยกย่องเชิดชูคนดี
จัดกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ดังนี้
-การเข้าแถวตามลำดับ
-การปฏิบัติตามกฏระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน การตรงต่อเวลาในการปฎิบัติกิจกรรม กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง บูรณาการความมีวนัยผ่านเพลงคุณธรรม นิทานคุณธรรม
1. การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาบูรณาการกับชีวิตประจำวันเน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ ผ่านพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง ยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
4.กิจกรรมจิตอาสา
5. จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง นิทานคุณธรรม สถานการณ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรมรักการอ่าน ดังนี้
- การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-การศึกษาแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย
-การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น สื่อ สิ่งตีพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
-การสรุป นำเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
-น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
-จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
-จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
-การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดิทัศน์ สถานการณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลบนพื้นฐานความถูกต้อง
66
29/6/2015, 15:38:32
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม
39010078
1. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน
2. กิจกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์
3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
4. กิจกรรมประชาธิปไตย
5. กิจกรรมลูกเสือ
1. กิจกรรมไหว้ครู
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3. เรียงความความกตัญญู
1. จัดการเรียนการสอนในสาระสังคมฯ โดยฝึกปฏิบัติมารยาทไทยและเรียนรู้กฎหมายไทย
2. กำหนดกฎ กติกาในโรงเรียนให้ปฏิบัติ
1. บริจาคทรัพย์และแรงงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
2. ฝึกการเข้าใช้ห้องสมุดให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามเทคโนโลยีต่างๆ
3. มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ เรียนดี ประพฤติดี
4. ฝึกนั่งสมาธิ และจัดกิจกรรมกีฬา
- จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติมอบใบงานให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
1. สอนและฝึกวิชาศีลธรรมให้รักษาศีล 5
2. ยกตัวอย่างบุญและบาปเพื่อให้เกรงกลัวและละอายต่อบาป
- - -
67
29/6/2015, 16:09:35
โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
39010131
1.ร้องเพลงชาติหนเาเสาธงทุกวัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในวันสุดสัปดาห์ จัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนม์พรรษา วาดภาพระบายสีธงชาติไทย
2.นักเรียนวาดภาพหรือระบายสี ตามลายเส้น เขียนข้อความ "ฉันรักในหลวง ทรงพระเจริญ" และอื่นๆ
3.ด้านศาสนา มีพระครูมาสอนในโรงเรียนในวันพฤหัสบดีและวันพระ นักเรียนใส่ชุดขาวในวันพระ รับประทานอาหารมังสวีรัติ สอนวิชาพระพุทธศาสนาทุกระดับชั้น ประกวดมารยาทไทย กิจกรรมต้นไม้พูดได้ และป้ายนิเทศต่างๆ
4.ให้นักเรียนคัดไทย "เพลงชาติ" ประกวดแข่งขันกันในแต่ละชั้น
1.ให้นักเรียนไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนไปโรงเรียนและกลับถึงบ้าน
2.เล่าเรื่องความกตัญญูจากการดูโทรทัศน์และสื่อต่างๆ ให้นักเรียนฟัง
3.ให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ในการดูแล พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติผู้ใหญ่
4.เล่นบทบาทสมมติเกี่ยวกับความกตัญญู นิทานเกี่ยวกบความกตัญญู
5.ให้นักเรียนกล่าวขอขมาบิดามารดา หน้าเสาธงทุกวัน
1.นักเรียนร้องเพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี
2.สภานักเรียน ตรวจระเบียบแถว การแต่งกาย การเข้าแถว เคารพธงชาติ เข้าแถวรับอาหาร เดินแถวกลับบ้าน
3.การขออนุญาต เข้า-ออก จากห้อง กฎกติกาของโรงเรียนข้อตกลงในชั้นเรียน
4.การทำความสะอาดเขตบริเวณเขตรับผิดชอบ การใช้ห้องสมุด การรดน้ำต้นไม้
5.กิจกรรมน้องเคารพพี่ ในตอนเช้าหน้าเสาธงก่อนขึ้นชั้นเรียน
1.นักเรียนร้องเพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียน
3.การประชุมชี้แจงแก่ครู บุคลากรในโรเรียน นักเรียน
4.นิเทศติดตามการดำเนินงานในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียนแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ หลังดำเนินการ
5.นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
6.จัดทำโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสนองนโยบาย

1.จัดกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่างๆ เพลงการละเล่นประเภท ปิ่น ลอด มุด โหน ไต่
2.เล่นเกมส์ตามคำสั่ง เช่น ตอบถูกตบมือ ตอบผิดตบไขว้ หรือตอบถูกหัวเราะ ตอบผิดร้องไห้ ฯลฯ
3.จัดให้ทำโครงการต่างๆ
4.รักการอ่านของห้องสมุด 3 ดี
5.ห้องสมุดเคลื่อนที่
6.ดูวีดีทัศน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ
7.จัดบอร์ดในวันสำคัญต่างๆ
8.เกม โดมิโน่ คณิตศาสตร์ เกมจิ๊กซอร์
1.นั่งสมาธิในตอนเช้า
2.ออกกำลังกายทุกวัน
3.บำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม เช่น กวาดถนนหนทาง กวาดลานวัด ศาลาวัด ล้างห้องน้ำในวัดในโรงเรียน
4.ฝึกนิสัยให้รู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักให้อภัย
5.จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สุขนิสัยในการกิน
6.จัดแข่งขันกีฬาสี กีฬากลุ่ม
7.เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
---
68
29/6/2015, 16:17:14โรงเรียนบ้านกุดฉิม39010010
1. เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ เพลงพระราชนิพนธ์
2. กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
3. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
4. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
5. การเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6. การน้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในการปฏิบัติงาน การดำรงชีวิต
1. กิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญู เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันครอบครัว
2. กิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนบัตรอวยพร
3. กิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ สถานการณ์
1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เช่น การเข้าแถวตามลำดับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลง การตรงต่อเวลา การแสดงความเคารพบุคคล ในระดับต่างๆอย่างถูกวิธี
2. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหวีพี่พี่รับไหว้น้อง
3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีอย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มเพาะระเบียบวินัย
1. กิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตามหลัสูตร
3. กิจกรรมจิตอาสา
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1. การมอบหมายงาน หน้าที่ที่ได้รับมอยหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
1. กิจกรรมให้นักเรียนออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
2. การเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วีดีทัศน์ สถานการณ์
3. กิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
69
29/6/2015, 20:44:06
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
39010133
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
จัดกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมน้องไหว้พี่ เพื่อนไหว้เพื่อน เมื่อพบกัน
กิจกรรมของหายได้คืนฝึกความซื่อสัตย์ กิจกรรมกีฬาสี ฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬา
นำนักเรียนแข่งขันมหกรรมวิชาการ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียน
กิจกรรมกีฬาสี ทำให้นักเรียนเข้มแข็งแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมธรรม ทำให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ ศึกษาธรรมมะ มีธรรมมะในจิตใจ
70
29/6/2015, 21:19:53โรงเรียนบ้านโสกชาง39010082
. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน
08.00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
กรรมการนักเรียนจัดแถวนักเรียนแต่ละชั้น โดยการจัดแถวต่ำ-สูงและแยกชายหญิง
ประธานนักเรียนสั่ง ทั้งหมดจัดแถว-นิ่ง
ร้องเพลงชาติ ประธานนักเรียนนำ”ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญญาลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”แถว-ตรง
- สวดมนต์-แปล
- แผ่เมตตา-สงบนิ่ง
- คำปฏิญาณตนของนักเรียน
- คำขวัญประจำโรงเรียน
- ปรัชญาของโรงเรียน
- อัตลักษณ์โรงเรียน
- คุณธรรม 8 ประการ
- ค่านิยม 12 ประการ
1.จัดกิจกรรมถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบารมีที่มีต่อคนไทยเปรียบเสมือนแม่ของคนไทย และหมายถึงแม่ผู้ที่ให้กำเนิดนักเรียนว่ามีบุญคุณอย่างไรบ้างและเมื่อมีโอกาสก็ควรแสดงความรักและเคารพ
ตอบแทนบุญคุณของท่าน
-เชิญแม่และผู้ปกครอง
ของนักเรียนทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย -- มอบรางวัลแก่แม่ดีเด่น
- เปิดวิดีโอเกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของแม่
- นักเรียนร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม อิ่มอุ่น เรียงความเรื่องแม่ มอบดอกไม้พวงมาลัย
ให้แม่และกราบลงที่ตักแม่ บอกรักและกอดแม่ของตนเอง
2.กิจกรรมวันไหว้ครู จัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายนของทุกปีก่อนที่จะทำการเรียนการสอนในต้นปีการศึกษา
- นักเรียนเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน
นำมาไหว้ครู
- นักเรียนได้ร่วมไหว้ครู แสดงความรัก ความเคารพต่อครูอาจารย์ที่ทำการสอน และรับโอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียน
- เจิมหนังสือ
1.จัดกิจกรรมฝึกลูกเสือ-เนตรนารีให้มีระเบียบวินัย
2.จัดกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่ออยู่ในโรงเรียนและชุมชน
3.ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่นการเข้า-ออกประตูโรงเรียน การเดินขึ้น-ลงบันได
4.ฝึกนักเรียนให้ทำความเคารพ การกราบ การไหว้อย่างถูกวิธีการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการกราบ การไหว้ในกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ
5..จัดกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่ออยู่ในโรงเรียน
1.การอบรมคุณธรรม – จริยธรรม นักเรียน
2.กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์


3.การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ


4.การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ) พร้อมทำสมาธิก่อนเข้าเรียน

5.การส่งเสริมการนำหลักธรรมมาบูรณาการกับชีวิตประจำวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ ผ่านพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง เช่นการให้ข้อมูลที่เป็นจริงปราศจากความลำเอียง การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปการประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น เช่น การไม่ถือเอาของคนอื่นเป็นของตน การปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความซื่อตรงไม่หาผลประโยชน์
กิจกรรมรักการอ่าน 1.อ่าน10 นาทีช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนทุกวันโดยที่นักเรียนเลือกหนังสือ,วารสารหนังสือพิมพ์ ฯ ตามความสนใจของตนเอง 2.นักเรียนจัดทำบันทึกการอ่านของตน
3.นักเรียนตัวแทนนำเสนอเรื่องที่อ่าน
4.มอบรางวัลแด่ยอดนักอ่าน
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จัดกิจกรรมต่างๆ คือ
- การตรวจสุขภาพช่องปากการแปรงฟันจัดกิจกรรมทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวัน
-การให้ข่าวสารความรู้ด้านอนามัย
ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน และช่วงพักกลางวัน
-การชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูงทำทุกเดือน ทุกชั้น เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของนักเรียนแต่ละคน
-การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนหมู่บ้านและชุมชนช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
-บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
-การรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดให้โทษจัดกิจกรรมช่วงเดือน มิถุนายน ของทุกปี
เพื่อให้เห็นพิษภัยของยาเสพติด ประกวดคำขวัญ วาดภาพ เดินรณรงค์ภายในหมู่บ้าน
-การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เช่นการวิ่ง การงอตัว การลุก-นั่ง เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
-กิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ
ปฏิบัติทุกวันตลอดปีการศึกษา
-การให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย
-การส่งต่อโรงพยาบาลสำหรับนักเรียนที่เจ็บป่วยมากเกินกว่าการรักษาของโรงเรียน
- การจัดอบรม อสร
ช่วงเดือนกรกรฎาคมเพื่อฝึกนักเรียนแกนนำในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับงานอนามัย
- .อาหารเสริม(นมโรงเรียน)นักเรียนดื่มทุกวันตลอดปีการศึกษา
- โครงการอาหารกลางวันนักเรียนนักเรียนรับประทานทุกวันตลอดปีศึกษา


71
29/6/2015, 21:28:34
โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
39010004
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่โรงเรียนจัด กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ
การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน เคารพเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่
ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน
- การรักษาความสะอาด
- การรักษาของใช้ร่วมกัน
- การส่งงาน
ฝึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
- ความซื่อสัตย์สุจริต
- ขยันหมั่นเพียร อดทน
- ใฝ่หาความรู้
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
- ฝึกให้นักเรียนขยันหมั่นเพียร อดทน
- ใฝ่หาความรู้โดยทำรายงาน ทำโครงงานในกลุ่มสาระต่างๆ
-
.สอดแทรกในกลุ่มสาระให้นักเรียนรู้จักความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่รังแก ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีในท้องถิ่น และสอนเรื่องภูมิปัญญาไทย
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบการทำหน้าที่ของเวรเขตรับผิดชอบ
การใช้สินค้าไทย
- การดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุ
- การรักษาสาธารณสมบัติ
- การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร
72
29/6/2015, 21:37:17
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
39010097
1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
2. กิจกรรมหน้าเสาธง
3. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
1. กิจกรรมวันไหว้ครู
1. กิจกรรมการทำความเคารพหน้าเสาธง
2. การสร้างข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียน
1. การปลูกฝังให้นักเรียนระดับชั้นที่เล็กกว่ารับประทานอาหารก่อน
2. การทำงานในระบบกลุ่ม
3. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
1. การสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต
1. การนั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าชั้นเรียน
73
29/6/2015, 22:28:26
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2
3901
74
29/6/2015, 22:33:18บ้านดินทรายอ่อน39010074
1. ฝึกสมาธิก่อนเรียน
2. กิจกรรมหน้าเสาธง ไหว้พระก่อนเข้าห้องเรียน
3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนกลับบ้าน
4. เข้าวัด ทำบุญ ตักบาตรทุกเช้า
1. กิจกรรมบันทึกความดี ทำดีที่บ้าน ทำความดีที่โรงเรียน
2. ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนมาโรงเรียนและกลับถึงบ้าน
3. ไหว้คุณครูทุกครั้งที่เจอกัน
4. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
1. เดินแถวเข้าชั้นเรียน
2. เข้าแถวรับอาหาร
3. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
1. กิจกรรมของหายได้คืน
2. กิจกรรมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน
3. กิจกรรมรับผิดชอบเวรประจำวัน ทั้งในและนอกห้องเรียน
1. กิจกรรมบันทึกการอ่าน
2. กิจกรรมศึกษาค้นคว้า เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
3. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
1. กิจกรรมบันทึกความดี
2. กิจกรรมของหายได้คืน
3. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยแสดงบทบาทสมมุติ
4.กิจกรรมเล่นกีฬายามว่าง
5. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1. กิจกรรมยิ้ว ไหว้ ทักทาย
2. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3. กิจกรรมร่วมบุญประเพณีท้องถิ่น บุญบั้งไฟ
1. กิจกรรมการทำงานเป็นทีม แลกเปลียนความคิดเห็นกัน
2. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
3. กิจกรรมประชุมสภานักเรียน
1. การปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน
2. กิจกรรมอบรม ให้ความรู้หน้าเสาธงของครูเวรประจำวัน
3. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
75
29/6/2015, 22:38:13
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2
3901
- เข้าแถวเคารพธงชาติ
- สวดมนต์ไหว้พระทุกเช้า และ เย็น วันศุกร์
- จัดกิจกรรม วนพ่อ วันแม่
- เข้าวัดทำบุญในวันพระ วันสำคัญทางศาสนา
- ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครองก่อนมาและกลับโรงเรียน
- จัดงานวันไหว้ครู
- จัดกิจกรรมวันแม่
- สอนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และ ช่วยงานครอบครัว โรงเรียน
- กิจกรรมพี่ไหว้น้อง น้องไหว้พี่
- ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัย , มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- การทำความเคารพครู ผู้ปกครอง
- สอนให้รู้จักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
- กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบในโรงเรียนทุกวัน
- โรงเรียนสุจริต สอนให้เด็กมีความซื่อสัตย์ และ รักการออม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ฝึกให้เด็กมีความอดทน
- การจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระ
- ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
- เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- กิจกรรมกีฬา เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกายและมีสุขถาพแข็งแรง
- นัั่งสมาธิตอนเช้า - กลางวัน ก่อนเข้าเรียน
- ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันศุกร์
- สมุดบันทึกความดี
76
29/6/2015, 22:47:40หนองปิงบุ่งบกวิทยา39010089
1.กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
2จัดป้ายบอร์ดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
3.การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
4.กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
5.การเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6.จัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์
7.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1.การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่น วันไหว้ครู วันแม่วันพ่อ
2.การมีนำ้ใจช่วยถือของ สิ่งของ สัมภาระ
3.การช่วยทำงานตามกำลังของนักเรียน
4.จัดกิจกรรมการเขียนเรียงความแสดงความกตัญญู การจัดป้ายนิเทศ การมอบเกียรติบัตร การยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของเรา
5.การชื่นชมให้กำลังใจนักเรียน
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ฝึกปฏิบีติ ดังนี้
-การเข้าแถวตามลำดับ
- การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะต่อบุคคลและสถานที่
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน ของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
-การต่อต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
- การแสดงความเคารรพบุคคลในระดับต่างๆ อย่างถูกวิธี
2.กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่ิเนื่องเพื่อบ่มเพาะระเบียบวินัย
4.กิจกรรมบูรณาการความมีวินัย ผ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพลงคุณธรรม นิทานคุณธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
1.การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาบูรณาการการชีวิตประจำวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ
4.กิจกรรมจิตอาสา
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "หนังสืออ่านเพิ่มเติม"
6.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เพลง นิทานคุณธรรม
7.การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
1.การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
4.การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์ เอกสาร วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต
5.การสรุปนำเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
6.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
1.การน้อมนำหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคคลกร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียนนักเรียน
2.การถอดบทเรียน ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข จากการเรียนรู้
3.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
5.การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วีดีทัศน์
1.กำหนดให้ครูนักเรียนแต่งกายชุดนิยมไทยสัปดาห์ ๑ วัน
2.การฝึกมารยามไทยแก่นักเรียน เช่น การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพบุคคลต่างๆการมีสัมมาคารวะ
3.จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง
4.จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องการใช้เลขไทยที่ถูกต้อง
5.การเชิญภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีส่วรร่วมจักการเรียนรู้แก่นักเรียน
6.มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย เช่น การนำความรู้ไปใช้และขยายผลแก่คนอื่น
1.จัดกิรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
-การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
- การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน
- การแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
-การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง
- กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
2.จัดกิจกรรมค่ายบุรณาการ เน้นการอยู่ร่วมกัน การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
3.การจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น ๕ ข้อ
4.จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ตามจุดเน้น ๕ ข้อ
1.กิจกรรมฝึกสมาธิแก่นักเรียน
2.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข สู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
3.การจัดค่ายคุุณธรรม
4.การมอบหมายงานให้นักเรียนรับผืดชอบและทำงานด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ
5.การอบรมนักเรียนหรือนำเข้าสู่บทเรียนก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกวัน
77
30/6/2015, 1:59:45
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
39010071
1. ให้นักเรียนร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
2. ใส่ชุดขาว ไปวัดทุกวันศุกร์
3. จัดกิจกรรม วันสำคัญ ไปทำบุญ ฟังเทศน์ ในวันสำคัญ
1. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
2. ให้นักเรียนไหว้พ่อแม่ก่อนมาโรงเรียน และเมื่อกลับถึงบ้าน สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
3. จัดกิจกรรมวันแม่ ระลึกถึงบุญคุณของแม่
1. ข้อตกลงในห้องเรียน
2. ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมุดงาน
3. การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
1. กิจกรรมคนดีวันนี้ : เมื่อเก็บสิ่งของได้ ต้องแจ้งครู
2. กิจกรรมดูแลเขตรับผิดชอบ เวรประจำวัน
3. ไม่ลอกการบ้านเพื่อน
4. บันทึกความดี
1. สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ได้
2. เรียนตามไกลกังวล โดยหมดชั่วโมงต้องส่งงานครูทุกครั้ง
3. .ให้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ไม่ลอกงานคนอื่น
1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
2. การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย
1. กิจกรรมวันสำคัญ
2. ใส่ชุดขาวทุกวันศุกร์ ไปวัดฟังธรรมเนื่องในวันสำคัญ
1. กิจกรรมสภานักเรียน
2. กิจกรรมการเลือกตั้ง หัวหน้าห้อง

1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมชุมนุม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ
78
30/6/2015, 6:53:41
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ
39010138
กิจกรรมเคารพธงชาติ นักเรียนเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวศีล 5
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกวดวาภาพและเขียนเรียงความพระราชกรณียกิจฯ
จัดกิจกรรมวันแม่แช่งชาติ ประกวดเขียนและอ่านเรียงความแม่ของฉัน วาดรูปแม่ของ
ฉัน กราบและกวดแม่
จัดกิจกรรมไหว้พ่อแม่ ให้นักเรียนไหว้พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ก่อนมาโรงเรียนและ
กับถึงบ้าน
จีดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน
จัดกิจกรรม BBL ตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ
1, กิจกรรมน้องไว้พี่ อนุบาลถึง ป.6 และไหว้คุณครู
2. เดินแถวสมาธิตามรอยเท้า เข้าทำกิจกรรมตามจุด ของกิจกรรม BBL
1.กิจกรรมบันทึกความดีของหายได้คืน ประกาศความดีหน้าเสาธงและมอบเกียรติบัตรความซื่อสัตย์เมื่อสิ้นปี
2.ิกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนคนหนองไฮ โดยชมรมจิตอาสาเข้าช่วยงานฌาปนกิจศพที่ว้ด ให้นักเรียน ป.4-6 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมดังนี กลุ่มถวายน้ำพระ กลุ่มบริการเสริฟน้ำแขกที่มาร่วมงาน กลุ่มพิธีกรอ่านประวัติและคำไว้อาลัย กลุ่มรำหน้าไฟ และกลุ่มทำความสะอาดบริเวณหลังเลิกงาน
1.กิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำ โดยให้นักเรียน ป.1-6 หมุนเวียนกันหาคำมานำเสนอ ในช่วงกิจกรรม BBL
2.กิจกรรมยามว่างนั่งอ่านหนังสือ ในช่วงเช้าหลังจากนักเรียนทำกิจกรรมความสะอาดห้องและบริเวณ
1. ฝึกกิจกรรม BBL หลังเคารพธงชาติ กระตุ้นเซลสมอง ให้นักเรียนมีสมาธิ มีความอดทน มีควมสนุกสนาน จิตแจ่มใส สอดแทรกศีลธรรมโดยกล่าวศีล 5 ข้อ
ปลูกฝังกระบวนการประชาธิปไตยให้มีสภานักเรียน มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน และสอดแทรกความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาัตริย์เป็นประมุข
1. จัดการเรียนการสอนแบบโครงานอาชีพ การทำประติมากรรมเหมือนด้วยกระดาษรีไซเคิล โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
2. จัดการเรียนการสอนแบบโครงานคุณธรรม จิตอาสาเพื่อชุมชนคนหนองไฮ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ เช่นเดียวกัน
79
30/6/2015, 8:24:23
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
39010124
กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน ในตอนเช้า สวดมนต์ไหว้พระ
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อ กิจกรรมวันสำคัญ การบูรณาการในวิถีชิวิต
กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมพี่ไหว้น้อง น้องไหว้พี่ กิจกรรมการเรียนการสอนปกติ
กิจกรรมบันทึกความดี เก็บของหายได้คืน มีวินัยในโรงเรียน รักษาวินัยในห้องเรียน
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพัฒนาผู้เรียน รักการอ่าน กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมอ่านข่าว กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ป้ายนิเทศน์ ต่อต้านยาเสพติด เปิดเพลงในตอนเช้า
---
80
30/6/2015, 9:33:29
โรงเรียนบ้านผาเสด็จ
3901760203
-กิจกรรมหน้าเสาธง เช่นสวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่ง แผ่เมตตา
-โรงเรียนวิถีพุทธ
-นั่งสมาธิก่อนเรียน
-กิกรรมคารวะน้องไหว้พี่
-กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมยิ้มไว้ทักทาย
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
-กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
-กิจกรรมเวรทำความสะอาดประจำวัน
-กิจกรรมออมทรัพย์
-กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
-กิจกรมสาธารณะประโยชน์
-กิจกรรมบันทึกความดี
-กิจกรรมการคว้าอิสระ
-กิจกรรมบันทึกการอ่าน
-กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
-กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
-กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
-กิจกรรมธรรมะ
---
81
30/6/2015, 9:39:13
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
39010172
1.กิจกรรมวันสำคัญของชาติ
2.จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
3.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์และใส่ชุดขาวทุกวันศุกร์
4.กิจกรรมหน้าเสาธง
1.กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูอาจารย์
2,กิจกรรมการเขียนเรียงความเรื่องความกตัญญูกตเวทีเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ( วันพ่อ วันแม่ )
1.ส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบกติกาและข้อตกลงของห้องเรียนและของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในส่งคมได้อย่างมีความสุข
1. กิจกรรมนำหลักธรรมมาบูรณาการมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. กิจกรรมจิตอาสาการทำงานเพื่อส่วนรวม
3. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1. กิจกรรมศึกษาวิเคาะห์หาเกตุผลด้วยตนเองโดยเน้นกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
2. มีการใช้สื่อที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. กิจกรรมห้องสมุด
1.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
2. กิจกรรมโรงเรียนแห่งบุญ
3. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
4. กิจกรรมนพำนักเรียนไปทำบุญที่วัด
ooo
82
30/6/2015, 9:39:50บ้านกุดแท่น39010140
1. เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ก่อนเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน หรือเสียงตามสายช่วงพักเที่ยง
2. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ รู้ความหมายและการร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง
3. จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในโรงเรียน ชุมชน สังคม
4. การเข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
1. การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันครอบครัว ฯลฯ
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทำกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิต
1. จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การเข้าแถวตามลำดับ
1.2 การแสดงกิริยาที่เหมาะสมต่อบุคคลและสถานที่
1.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
1.4 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
1.5 การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆ อย่างถูกวิธี
2. กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มเพาะระเบียบวินัย
4. กิจกรรมบูรณาการความมีวินัย ผ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพลงคุณธรรม นิทานคุณธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
1. การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาบูรณาการกับชีวิตประจำวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ
ผ่านประพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง เช่น
การให้ข้อมูลที่เป็นจริงปราศจากความลำเอียง การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป การประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจาใจต่อผู้อื่น เช่น การไม่ถือเอาของคนอื่นเป็นของตน การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาผลประโยชน์
4. กิจกรรมจิตอาสา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรมการรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
1. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
4. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์ เอกสาร วีดีทัศน์ อินเทอร์เน็ต
1. การน้อมนำหลัก 3 ห่วง 2 ห่วง เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน นักเรียน
2. การถอดบทเรียนหลัก 3 ห้วง 2 ห่วง เงื่อนไขจากการเรียนรู้ (หลักเหตุผล ความพอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี)
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
83
30/6/2015, 9:45:52
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3
39010132
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศก์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูรู้คุณ พ่อแม่ ผู้ปกครองครู อาจารย์ โดยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู จัดกิจกรรมวันพ่อ จัดกิจกรรมวันแม่ จัดป้ายนิเทศก์ จัดนิทรรศการ ประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดภาพ มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู
รายงานผลการจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรมอบรมระเบียบวินัย กฎหมาย ยาเสพติด โดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสัง มาให้ความรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารีเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน
- จัดกิจกรรมนองเคารพพี่ กิจกรรมฝึกสมาธิ ก่อนเข้าเรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี เสริมสร้างระเบียบวินัย ความสามัคคี กล้าแสดงออก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วัด และชุมชน
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมทัศนศึกษา
จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
---
84
30/6/2015, 9:52:02
โรงเรียนกุดหานสามัคคี
39010209
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า เคารพธงชาติ ไหว้พระ ทุกเช้า
ครูพบปะกับนักเรียนทุกเช้า พานักเรียนทำกิจกรรมช่วงที่ว่างจากการเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติที่บ้าน
กิจกรรมลูกเสือช่วยให้นักเรียนมีระเบียบวินัย กิจกรรมพี่ไหว้น้อง น้องไหว้พี่
เมื่อใครเก็บเงินได้ก็นำมาคืนเจ้าของ อดทนต่อกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนทำเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนตั้งใจเรียน
เข้มแข็งต่อการทำกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
---
85
30/6/2015, 9:58:17โรงเรียนบ้านโนนทัน39010023
กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น เคารพธงชาติ, ร้องเพลงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ,สงบนิ่ง
กิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันพ่อ, วันแม่, วันไหว้ครู
ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน, แต่งกายเป็นระเบียบ, กิจกรรมน้องไหว้พี่-พี่รับไหว้น้อง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เช่น กิจกรรมรักษาศีล 5 ทุกวันพระ, กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมอ่านข่าว-กิจกรรมเขียนข่าว การอบรม UTQ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิก,กิจกรรมการแข่งขันกีฬา,โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
86
30/6/2015, 10:06:15
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
39010104
-กิจกรรมหน้าเสาธง ( เคารพธงชาติ , ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันศุกร์
-กิจกรรมวันพ่อ วันแม่
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
-กิจกรรมเช้าค่ายพักแรม
-กิจกรรมน้องไหว้พี่
กิจกรรม/งานคณะกรรมนักเรียนโดยส่งเสริมให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติหน้าที่ด้านการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีและการบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้ประโยชน์
-ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าความรู้
-นำนักเรียนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุธศาสนา
-นำนักเรียนฝึกสมาธิกก่อนเข้าเรียนในตอนต้นชั่วโมง
87
30/6/2015, 10:06:37
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
39010117
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากเลิกประชุม
- ร้องเพลงหน้าเสาธงทุกเช้า ยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ
- สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงทุกเช้า นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย
- ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและไปฟังเทศน์ที่วัด
- บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด เช่น เก็บขยะ ล้างห้องสุขา
- จัดกิจกรรมวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ
- จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
- จัดกิจกรรมวันแม่
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันพ่อ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด
กิจกรรมหน้าเสาธง - กิจกรรมน้องไหว้พี่และไหวคุณครูทุกเช้าหน้าเสาธง
กิจกรรมอาหารกลางวัน - เข้าแถวรับถาดอาหารกลางวัน
กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น กล่าวคำปฎิญาณตน
กิจกรรมจิตอาสา เช่น ทำความสะอาดเขตบริเวณรับผิดชอบในโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมหน้าเสาธง ภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังกฤษวันละคำ เกร็ดความรู้
กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น กายบริหารหน้าเสาธง
เล่นกีฬา
กิจกรรมลูกเสือ
การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
---
88
30/6/2015, 10:27:48
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
39010060
-กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมร้องเพลงชาติทุกวัน
- เข้าร่วมวันสำคัญทาวศาสนา ทำบุญที่วัด ฟังธรรมะจากพระสงฆ์
- สวดมนต์วันสุดสัปดาห์
- จัดกิจกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันไหว้ครู
- เสริพน้ำดื่มแก่ครูอาจารย์ แขกผู้ใหญ่
- การเข้าแถวตามลำดับ
- การตรงต่อเวลา
- การจัดกิจกรรมลูกเสือ
- การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
- การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
- กิจกรรมอาสา
-มอบหมายงานที่รับผิดชอบ
- การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมรักการอ่าน
การพัฒนานักเรียนทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
89
30/6/2015, 10:34:27
โรงเรียนบ้านทรายงาม
39010012
ค่านิยมหลัก ข้อ 1
1. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน
2. จัดกิจกรรมเข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และบูรณาการในชั้นเรียน
ค่านิยมหลัก ข้อ 3
1. จัดกิจกรรมวันสำคัญให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู เช่น วันพ่อ วันไหว้ครูและวันแม่ เป็นต้น
2. การเขียนเรียงความ การจัดป้ายนิเทศ เขียนบัตรอวยพร
ค่านิยมหลัก ข้อ 8
1. ดูแลการแต่งกายให้เรียบร้อย การมาโรงเรียนตรงต่อเวลา ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณที่รับผิดชอบ
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2. กิจกรรมบันทึกความดี
3. กิจกรรมจิตอาสา
4. การยกย่องเชิดชูผู้กระทำความดี
1. กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2. กิจกรรมรักกานอ่าน
3. กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
4. การเรียนรู้แบบโครงงาน
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
2. กิจกรรมกายบริหาร ขยับกาย ขยายสมอง
3. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
4. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
1. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน
2. การการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง การไหว้ การทักทาย การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
1. กิจกรรมสภานักเรียน
2. กิจกรรมหน้าเสาธง
3. กิจกรรมกีฬา
4. กิจกรรมลูกเสือ
1. การบริหารจิตก่อนเข้าเรียน
2. การอบรมก่อนเรียน
3. การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน
90
30/6/2015, 10:45:20โรงเรียนบ้านมอใต้39010181
1.กิจกรรมหน้าเสาธง ร้อง เพลงชาติ เคารพธงชาติ กล่าวคาปฏิญาณตน
2.จัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและสถาบัน พระมหากษัตริย์ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
3.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
4.บำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
5.จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1. การจัดกิจกรรมวันสาคัญที่แสดงถึง ความกตัญญูต่อบุคคล
เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันครอบครัว ฯลฯ
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทากิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู ในวิถีชีวิต เช่น
2.1 การสอนให้นักเรียนยกน้าดื่มให้พ่อแม่ ครูอาจารย์
แขกผู้ใหญ่
2.2 มีน้าใจช่ว ยถือของ สิ่งของ สัมภาระ
2.3 การช่ว ยทางานบ้านตามกาลังของนักเรียน
2.4 การชื่นชมให้กาลังใจนักเรียน
2.5 การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น
3.การสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดี
คนดีของสังคม
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ฝ ึกปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การเข้าแถวตามลาดับ
1.2 การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อบุคลและสถานที่
1.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน
ของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง
การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
1.4 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
1.5 การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆ อย่างถูกวิธี
2. กิจกรรมยิ้ม ไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่อ งเพื่อบ่มเพาะ
ระเบียบวินัย
1. การกล่าวคาปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนาหลักธรรมมาบูรณาการกับ
ชีวิตประจาวัน เน้นความซื่อส ัตย์ อดทน ความเสียสละ
ผ่านประพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง เช่น
การให้ข้อมูลที่เ ป็นจริงปราศจากความลาเอียง การปฏิบัติ
ตามคามั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
การประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น
เช่น การไม่ถือเ อาของคนอื่นเป็นของตน การปฏิบ ัติต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรงไม่หาผลประโยชน์
5. กิจกรรมจิตอาสา
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออ่านเพิ่ม เติม”
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เพลง นิทาน
คุณธรรม
สถานการณ์ วีดีทัศน์ ฯลฯ
8. การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทาความดี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรม
รักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
1. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์
เอกสาร วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต
5. การสรุป นาเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได ้จากการเรียนรู้
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างเพื่อน
ข้อที่ 11
1. การน้อมนาหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง 5 ด้านคือ
ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียนนักเรียน
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกาลังกาย อย่างเหมาะสม
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
4. การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดิทัศน์
สถานการณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด อย่างมีเหตุมีผล
บนพื้นฐานความถูก ต้อง
1. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์
เอกสาร วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต
1. การน้อมนาหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง 5 ด้านคือ
ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียนนักเรียน
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกาลังกาย อย่างเหมาะสม
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
4. การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดิทัศน์
สถานการณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด อย่างมีเหตุมีผล
บนพื้นฐานความถูก ต้อง
91
30/6/2015, 10:50:47
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
39010136
1.กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
1. วันสำคัญต่างๆ
1. การเข้าแถวรับอาหารกลางวัน
1. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
1. กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี
1. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
1. กิจกรรมการร่วมสืบสานประเพณีร่วมกับชุมชน ประเพณีบุญบั้งไฟ
1. กิจกรรมการเลือกตั้ง
1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
92
30/6/2015, 10:58:50
โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
39010164
1.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
3.กิจกรรมวันสำคัญ วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันสุนทรภู่ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1.การจัดกิจกรรมวันสำคัญ วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันสุนทรภู่ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและของโลก การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
1.การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
3.กิจกรรมรับผิดชอบเขตบริเวณทำความสะอาด เขตบริการ
การจัดกิจกรรมรักการอ่าน ให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทางอินเตอร์เน็ต
1.การจัดกิจกรรมเข้าค่ายต้านยาเสพติด
2.การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ เช่นการจักสานไม้ไผ่
การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
การเรียนการสอนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว กิจกรรมการออมทรัพย์ประจำชั้นเรียน
93
30/6/2015, 11:00:33โรงเรียนบ้านดอนข่า39010148
1.กิจกรรมหน้าเสาธง ร้อง เพลงชาติ เคารพธงชาติ กล่าวคาปฏิญาณตน
2.จัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและสถาบัน พระมหากษัตริย์ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
3.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
4.บำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
5.จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1. การจัดกิจกรรมวันสําคัญที่แสดงถึง ความกตัญญูต่อบุคคล
เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันครอบครัว ฯลฯ
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทากิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู ในวิถีชีวิต เช่น
2.1 การสอนให้นักเรียนยกน้าดื่มให้พ่อแม่ ครูอาจารย์
แขกผู้ใหญ่
2.2 มีน้าใจช่ว ยถือของ สิ่งของ สัมภาระ
2.3 การช่ว ยทางานบ้านตามกาลังของนักเรียน
2.4 การชื่นชมให้กาลังใจนักเรียน
2.5 การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น
3.การสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดี
คนดีของสังคม
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ฝ ึกปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การเข้าแถวตามลาดับ
1.2 การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อบุคลและสถานที่
1.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน
ของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง
การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
1.4 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
1.5 การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆ อย่างถูกวิธี
2. กิจกรรมยิ้ม ไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่อ งเพื่อบ่มเพาะ
ระเบียบวินัย
1. การกล่าวคาปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนาหลักธรรมมาบูรณาการกับ
ชีวิตประจาวัน เน้นความซื่อส ัตย์ อดทน ความเสียสละ
ผ่านประพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง เช่น
การให้ข้อมูลที่เ ป็นจริงปราศจากความลาเอียง การปฏิบัติ
ตามคามั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
การประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น
เช่น การไม่ถือเ อาของคนอื่นเป็นของตน การปฏิบ ัติต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรงไม่หาผลประโยชน์
5. กิจกรรมจิตอาสา
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออ่านเพิ่ม เติม”
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เพลง นิทาน
คุณธรรม
สถานการณ์ วีดีทัศน์ ฯลฯ
8. การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทาความดี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรม
รักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
1. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์
เอกสาร วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต
5. การสรุป นาเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได ้จากการเรียนรู้
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างเพื่อน
ข้อที่ 11
1. การน้อมนาหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง 5 ด้านคือ
ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียนนักเรียน
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกาลังกาย อย่างเหมาะสม
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
4. การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดิทัศน์
สถานการณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด อย่างมีเหตุมีผล
บนพื้นฐานความถูก ต้อง
1. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์
เอกสาร วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต
5. การสรุป นาเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได ้จากการเรียนรู้
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างเพื่อน

1. การน้อมนาหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง 5 ด้านคือ
ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียนนักเรียน
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกาลังกาย อย่างเหมาะสม
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
4. การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดิทัศน์
สถานการณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด อย่างมีเหตุมีผล
94
30/6/2015, 11:00:51หนองหว้าวิทยาสรรค์39010069
กิจกรรมหน้าเสาธง ยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
การทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
การช่วยเหลืองานบ้าน คุณพ่อคุณแม่ การมีจิตอาสาช่วยดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน
กิจกรรมทักทายไหว้ยิ้ม เมื่อมีแขก ผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครอง เข้ามาติดต่อราชการ
1. การช่วยเหลือในกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน เช่น ช่วยจัดป้าย เวที เครื่องเสียง
ช่วยทำความสะอาด บริเวณที่จัดกิจกรรม
2. ในกิจกรรมการเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและร่วมกิจกรรม
- การเรียนการสอนตามหลักสูตร
- การค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด Internet
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1 การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ
2. การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมตักบาตร ฟังเทศนา กิจกรรมอบรมธรรมะ
การจัดกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิทธิ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น รู้หน้าที่ของตนเอง และการกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
95
30/6/2015, 11:09:53โรงเรียนบ้านหนองอุ39010146
1.จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ตอนเช้า
2.จัดกิจกรรมในกลุ่มสาระดินตรี ร้องเพลง ค่านิยม 12 ประการ
1.จัดกิจกรรมรับเด็กหน้าโรงเรียน นักเรียนไหว้าผู้ปกครอง และไหว้ครูก่อนเข้าโรงเรียน
2.กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้องและทุกคนไหว้ครูตอนเช้าหน้าเสาธง
1.การทำกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
2.อบรมระเบียบวินัยจาราจรร่วมกับ สภ.ศรีบุญเรือง
1.จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ตอนเช้า
2.จัดกิจกรรมในกลุ่มสาระดินตรี ร้องเพลง ค่านิยม 12 ประการ
1.บันทึกความดึ
2.บันทึกการอ่าน
3.ทัศนศึกษานอกสถานที่ประจำปี
3.กิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคน
1.กิจกรรมอบรมธรรมะโดยพระอาจารย์ที่วัดประจำหมูบ้าน
2.ร่วมกิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1.จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ตอนเช้า
2.จัดกิจกรรมในกลุ่มสาระดินตรี ร้องเพลง ค่านิยม 12 ประการ
3.สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
เล่าถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด้กพระเจ้าอยู่หัวหน้าเสาธงและก่อนทำการเรียนการสอน
ปลูกฝังจิตสำนักความจงรักภักดี ผ่าน ค่านิยม 12 ประการ ในกิจกรรมต่างๆ
96
30/6/2015, 11:10:45
โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม
39010038
กิจกรรมหน้าเสาธง เช่นร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ และร้องอย่างถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พาเด็กเข้าวัด
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรมลูกลูก เนตรนารี
จัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมไหว้ครู
ปลุกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิต
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ การเคารพกฎกติกา แสดงมารยาทที่เหมาะสมต่อบุคคล การเข้าแถวตามลำดับ การตรงต่อเวลา และแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างอย่างถูกวิธี
1.จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ตามหลักสูตร
2.จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
3.อบรมวิถีพุทธทุกเย็นวันศุกร์
1.กิจกรรมแบ่งบริเวณหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำความสะอาด
2.กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
1.จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพิเพียงในโรงเรียน
2.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
---
97
30/6/2015, 11:15:39
โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง
39010039
กิจกรรมหน้าเสาธง เช่นร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ และร้องอย่างถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พาเด็กเข้าวัด
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรมลูกลูก เนตรนารี
จัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมไหว้ครู
ปลุกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิต
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ การเคารพกฎกติกา แสดงมารยาทที่เหมาะสมต่อบุคคล การเข้าแถวตามลำดับ การตรงต่อเวลา และแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างอย่างถูกวิธี
1.จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ตามหลักสูตร
2.จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
3.อบรมวิถีพุทธทุกเย็นวันศุกร์
1.กิจกรรมแบ่งบริเวณหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำความสะอาด
2.กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
1.จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพิเพียงในโรงเรียน
2.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
---
98
30/6/2015, 11:15:54
โรงเรียนบ้านวังหมื่น
39010055
1 เครพธงชาติ,ร้องเพลงชาติ อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง
2.ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสร้างความสามัคคี
ให้นักเรียนปฎิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ครอบครัว และสังคมไม่ละเมิดข้อตกลง
นักเรียนเข้าใจการเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
และมีกิจกรรมไหว้ครูประจำปี
ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่น ไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน เช่นให้นักเรียนเข้าห้องสมุดทุกครั้งเมื่อมีเวลาว่าง
ให้นักเรียนออกกำลังกายทุกวันหลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ให้นักเรียนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่นให้นักเรียนแต่งชุดพื้นเมืองในวันศุกร์
จัดให้มีกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนมาจากการเลือกตั้ง
นักเรียนมีความตั้งใจ และรับผิดชอบ มีสติรอบครอบในการปฎิบัติงาน เช่น เอาใจใส่ต่อเขตรับผิดชอบในโรงเรียนที่ครูมอบหมายให้
99
30/6/2015, 11:20:02บ้านนาทับควาย39010211
1. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
2. จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ การเข้าร่วมกิจกรรม
3. การเข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
4.กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
5. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
6. การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ) พร้อมทำสมาธิก่อนเข้าเรียน
7. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจกรี วันปิยมหาราช ฯลฯ
1. การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันครอบครัว ฯลฯ
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทำกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู ในวิถีชีวิต เช่น
2.1 การสอนให้นักเรียนยกน้ำดื่มให้พ่อแม่ ครูอาจารย์ แขกผู้ใหญ่
2.2 มีน้ำใจช่วยถือของ สิ่งของ สัมภาระ
2.3 การช่วยทำงานบ้านตามกำลังของนักเรียน
2.4 การชื่นชมให้กำลังใจนักเรียน
2.5 การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ สถานการณ์ การเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนบัตรอวยพร การจัดป้ายนิเทศ การมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของเรา
5. การสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดี คนดีของสังคม
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การเข้าแถวตามลำดับ
1.2 การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อบุคคลและสถานที่
1.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง
การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
1.4 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
1.5 การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆ อย่างถูกวิธี
2. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
3. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มเพาะระเบียบวินัย
4. กิจกรรมบูรณาการความมีวินัย ผ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพลงคุณธรรม นิทานคุณธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
1. การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาบูรณาการกับ
ชีวิตประจำวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ
ผ่านประพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง เช่น
การให้ข้อมูลที่เป็นจริงปราศจากความลำเอียง การปฏิบัติ
ตามคำมั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
การประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น
เช่น การไม่ถือเอาของคนอื่นเป็นของตน การปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรงไม่หาผลประโยชน์
5. กิจกรรมจิตอาสา
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออ่านเพิ่มเติม”
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เพลง นิทาน
คุณธรรมสถานการณ์ วีดีทัศน์ ฯลฯ
8. การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรม
รักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
1. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์
เอกสาร วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต
5. การสรุป นำเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
1. การน้อมนำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง 5 ด้านคือ
ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียนนักเรียน
2. การถอดบทเรียน หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขจากการเรียนรู้
(หลักเหตุผล ความพอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี)
3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
5. การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดิทัศน์
สถานการณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล
บนพื้นฐานความถูกต้อง
1. กำหนดให้ครูนักเรียนแต่งกายชุดนิยมไทยสัปดาห์ละ 1 วัน
2. การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน เช่น การรับประทานอาหาร การแสดงความ
เคารพบุคคลต่างๆ การมีสัมมาคารวะ
3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ของชาติไทย เน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น วันเข้าพรรษา วันลอย
กระทง
4. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
การใช้เลขไทยที่ถูกต้อง
5. การเชิญภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ แก่นักเรียน
6. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย เช่น การนำความรู้
ไปใช้และขยายผลแก่คนอื่น
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
- การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
- การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน
- การแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง
- กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ เน้นการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงาน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น 5 ข้อ ได้แก่ ความ
เป็นไทย รักชาติยึดมั่นศาสนาเทินทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ และมีวินัยใน
ตนเองให้คลอบคลุมและเน้นการฝึกปฏิบัติ
4. จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ตามจุดเน้น 5 ข้อ ได้แก่
1) ความเป็นมาของชาติไทย
2) สัญลักษณ์ของชาติไทย
3) สถาบันพระมหากษัตริย์
4) บรรพบุรุษไทย
5) ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ให้ครอบคลุมและเน้นทักษะกระบวนการ
1. กิจกรรมฝึกสมาธิแก่นักเรียน
2. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้)
3. การจัดค่ายคุณธรรม
4. การมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบและทำงาน
ด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และมีการปรับปรุงพัฒนางาน
5. การอบรมนักเรียน หรือนำเข้าสู่บทเรียนก่อนจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทุกวัน
- กิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ
- การบูรณาการ
ทักษะการคิด
สู่การจัดการเรียนรู้
- วิถีพอเพียงสู่
การปฏิบัต
100
30/6/2015, 11:22:43
โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว
39010120
1.กิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคิภูมิใจ สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอย่างถูกต้อง
2.ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้นที่ สพฐ.กำหนด
4.จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
1. จัดกิจกรรมวันสำคัญเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่นวันไหว้ครู วันแม่
2. จัดกิจกรรมส่งเสรมและปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู เช่น ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ช่วยครูถือของ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี เป็นลูกศิษย์ที่ดี เป็นคนดีของสังคม
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติดังนี้
* การเข้าแถวตามลำดับ
* การแสดงมารยาทที่เหมาะสม
*การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
*กิจกรรมลูกเสือ ระเบียบแถว
1. การกล่าวคำปฏิญาณตน
2. กิจกรรมลูกเสือเนตานารี
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
3. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย
2. กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
3. จัดป้ายนิเทศน์ประชาสัมพันธ์
---
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1