บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนชั้น ......ป.1.......... เดือน ...มิถุนายน 2562...
2
โรงเรียน....บ้านนาดี คุรุราษฎร์บำรุง.....ศูนย์เครือข่าย......ศรีบุญเรือง 1...................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 126คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ0คนรวม126คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีคะแนนคิดเป็นร้อยละระดับคุณภาพหมายเหตุ
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1เด็กชายภาคภูมิ จันทร์ประทักษ์12100/
8
2เด็กชายพีระพงษ์ โคตรดา1191.76/
9
3เด็กชายภาคิน ธรรมวงศ์12100/
10
4เด็กชายธนากร สอนสุภาพ12100//
11
5เด็กชายวชิรวิทย์ ภูดวงจิตร1191.76/
12
6เด็กชายธนภัทร คำดี1191.76/
13
7เด็กชายธนดล หาญเชิงชัย12100/
14
8เด็กหญิงศศินัดดา เหมัง12100/
15
9เด็กหญิงใบหยก หอมสมบัติ1083.33/
16
10เด็กหญิงวราภรณ์ สาระรัตน์12100/
17
11เด็กหญิงปภาวี ทองประเสริฐ1083.33/
18
12เด็กหญิงจิดาภา จูมทอง12100/
19
13เด็กชายปรีชาชาญ ขานโฮง12100/
20
14เด็กชายธราเทพ เขียวพิมพ์12100/
21
15เด็กชายพัชรพล สาพิมล12100/
22
16เด็กหญิงปอริมินทรา เมืองดู่12100/
23
17เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชัยนารี975/
24
18เด็กหญิงกัญญภัค โรจน์จรุง12100/
25
19เด็กหญิงธัญพิชชา เงินลุนปา12100/
26
20เด็กหญิงขวัญจิรา อยู่สถิตย์1191.76/
27
21เด็กหญิงกชนิดา แซ่เอี๊ยว12100/
28
22เด็กหญิงสุกริตา สีด้วง12100/
29
23เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์เทพ12100/
30
24เด็กหญิงอภิชญา จันขอนแก่น12100/
31
25เด็กหญิงฟ้าใส เปาสูงเนิน12100/
32
26เด็กชายอนิรุทธ์ จินดามล12100/
33
27เด็กหญิงบุญยาพร บุตรตะคุณ12100/
34
28เด็กชายชินกฤต ชินตุ12100/
35
29เด็กหญิงพรนภา กันหาเล่ห์12100/
36
30เด็กชายอภินันท์ นามวิจิตร12100/
37
31เด็กหญิงกชนิภา แซ่เอี๊ยว12100/
38
32เด็กชายวายุ พูลเจริญ1083.33/
39
33เด็กชายธรรมนูญ พรมโชติ1083.33/
40
34เด็กชายปริญธรรม จันทสุข1191.67/
41
35เด็กชายกฤตานนท์ สุบรรณรัตน์1083.33/
42
36เด็กหญิงธราดล นิลนามะ1083.33/
43
37เด็กหญิงฐิติกานต์ จำนงค์ศิลป์1083.33/
44
38เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญประคม12100/
45
39เด็กหญิงณัฐธิดา สุขใจ12100/
46
40เด็กหญิงกัญญธนัฏฐ์ ฉายาวิสาร1191.67/
47
41เด็กหญิงวนิดา สารินา1083.33/
48
42เด็กหญิงวาริศา หาญวงค์1083.33/
49
43เด็กชายศิวภัทร ฉัตรรักษา1083.33/
50
44เด็กชายสหรัฐ บุญไตร1083.33/
51
45เด็กชายนัธทวัฒน์ จรโคกกรวด1083.33/
52
46เด็กชายสิทธิเดช กองทอง1191.67/
53
47เด็กหญิงดาวิกา อินอุ่นโชติ12100/
54
48เด็กหญิงวนิดา บุญดี12100/
55
49เด็กหญิงกัญญ์วรา คูณศรี12100/
56
50เด็กหญิงสุธาดา ธนูทอง1083.33/
57
51เด็กหญิงอนัญญา โนชะราช12100/
58
52เด็กชายรัชพล มณีโชติ1083.33/
59
53เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญประคม12100/
60
54เด็กหญิงปิยธิดา ทาระสา1083.33/
61
55เด็กชายรุ่งโรจน์ แสงจันดา1083.33/
62
56เด็กหญิงลลิตา ศรีแก้ว1191.67/
63
57เด็กหญิงอธิษติยา จันดาเวียง1083.33/
64
58เด็กหญิงกัญญาภัทร ปู่หลุ่น1191.67/
65
59เด็กหญิงกฤติญา บุปผา12100/
66
60เด็กหญิงธัญธร สูนทอง12100/
67
61เด็กหญิงวิชญาดา คำเรืองศรี12100/
68
62เด็กชายเธียรสิน ทวีพัฒน์ธนกิจ1191.67/
69
63เด็กชายจิรายุ จุมทอง1083.33/
70
64เด็กชายกฤษกร มัดหา1083.33/
71
65เด็กชายณัฎฐนันท์ นาวัลย์975/
72
66เด็กหญิงน้ำผึ้ง แสนมงคล975/
73
67เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีพันยอม975/
74
68เด็กหญิงวรางคณา คำมูล975/
75
69เด็กหญิงกมลรัตน์ สิลาศรี975/
76
70เด็กชายกรินทร์ ทวีจันทร์975/
77
71เด็กชายฉันทวัฒน์ สวรรณดี975/
78
72เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สมานทอง975/
79
73เด็กหญิงภัทรวดี ธวัชเมธี12100/
80
74เด็กหญิงเนตรนภา โพธิ์ศรี12100/
81
75เด็กหญิงสุชัญญา สระทอง12100/
82
76เด็กหญิงวรัญญา สามหาดไทย12100/
83
77เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธาตุธนะ12100/
84
78เด็กหญิงกานต์สินี พงษ์ภักดิ์1083.33/
85
79เด็กชายณัฐพล จำปาเค้า1191.67/
86
80เด็กหญิงณิชนันท์ บรรเทา12100/
87
81เด็กหญิงวิชญาดา บริวงษ์12100/
88
82เด็กหญิงพิมพ์ชนก โลบ้านไผ่12100/
89
83เด็กชายธีรภัทร ขำวงษ์1083.33/
90
84เด็กหญิงอาชิรญาณ์ อาสาธรรม1083.33/
91
85เด็กหญิงกัญญาณัฐ เผ่นณรงค์12100/
92
86เด็กหญิงอนัญญา ไตรบุตร1191.67/
93
87เด็กหญิงลภาภัทร วุฒิยาสิงห์1191.67/
94
88เด็กชายธนบดินทร์ ปริปุณณะ1083.33/
95
89เด็กชายจุติเดช ไชยชาติ975/
96
90เด็กชายพัชรวิชญ์ หาญพงษ์1083.33/
97
91เด็กหญิงฐิติมา ผาโคตร1083.33/
98
92เด็กหญิงเกศรินทร์ เหล่าที12100/
99
93เด็กชายปิยพัชย์ จงนอก975/
100
94เด็กชายกันต์ธีร์ พานแก้ว975/
Loading...