เกษตรศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
4
ชื่อกิจกรรมแผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1ไตรมาส 1 ไตรมาส 2ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้นแผน 2,334,700.00 505,000.00 162,000.00 142,000.00 201,000.00 909,700.00 427,700.00 281,000.00 201,000.00 442,000.00 166,000.00 105,000.00 171,000.00 478,000.00 246,000.00 174,000.00 58,000.00 2,334,700.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
24,206.00 28,206.00 28,206.00 - - 909,700.00 427,700.00 281,000.00 201,000.00 - - - - - - - -
8
งบรายได้
7,442.00 7,442.00 7,442.00 - - - - - - - - - - - - - -
9
1. วัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน/ทำวิจัยปัญหาพิเศษ
แผน 300,000.00 50,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 130,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 70,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 40,000.00 10,000.00 -
10
ผล
งบแผ่นดิน
- 4,000.00 4,000.00 - - -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. นิเทศนักศึกษา 2 หลักสูตรแผน 80,000.00 - 50,000.00 40,000.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00 -
13
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
14
งบรายได้
- - - - -
15
3. จัดหาวัสดุการสอนรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์ฯ และ
แผน 40,000.00 - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00
16
รายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. นักศึกษาศึกษาดูงาน 2 หลักสูตรแผน 60,000.00 - 60,000.00 30,000.00 30,000.00 - -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
5. พัฒนาทักษะทางวิชาชีพนักศึกษา 2 หลักสูตร
แผน 30,000.00 10,000.00 10,000.00 - 20,000.00 20,000.00 -
22
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
แผน 125,000.00 - 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 100,000.00 100,000.00
25
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
28
29
7. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แผน 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 -
30
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
31
งบรายได้
- - - - -
32
8. ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการกับเครือข่าย
แผน 136,700.00 - 136,700.00 136,700.00 - -
33
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
34
งบรายได้
- - - - -
35
9. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องมือสำนักงานห้องปฏิบัติการ
แผน 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
36
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
37
งบรายได้
- - - - -
38
10. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แผน 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 - - -
39
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
40
งบรายได้
- - - - -
41
11. บริการห้องสมุด สื่อสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
แผน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - - -
42
ผล
งบแผ่นดิน
540.00 540.00 540.00 - - -
43
งบรายได้
- - - - -
44
12. ถ่ายทอดเทคโนโลยี/สัปดาห์วิทย์ฯ/GMP
แผน 81,000.00 41,000.00 41,000.00 - - 40,000.00 40,000.00
45
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
46
งบรายได้
- - - - -
47
13. กิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผน 120,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 10,000.00 30,000.00 - 60,000.00 60,000.00
48
ผล
งบแผ่นดิน
375.00 375.00 375.00 - - -
49
งบรายได้
- - - - -
50
14. ไปราชการผู้บริหารคณะ แผน 30,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - -
51
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
52
งบรายได้
- - - - -
53
54
55
15. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะและประชุมอื่น ๆ
แผน 60,000.00 - 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00
56
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
57
งบรายได้
- - - - -
58
16. ชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ แผน 60,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
59
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
60
งบรายได้
7,442.00 7,442.00 7,442.00 - - -
61
17. โครงการ/กิจกรรมเร่งด่วนของคณะ แผน 100,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - -
62
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
63
งบรายได้
- - - - -
64
18. บริหารจัดการงานสำนักงาน แผน 100,000.00 40,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - -
65
ผล
งบแผ่นดิน
4,089.00 4,089.00 4,089.00 - - -
66
งบรายได้
- - - - -
67
19. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แผน 70,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 16,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00
68
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
69
งบรายได้
- - - - -
70
20. ดูแลอาคาร พื้นที่บริเวณ ภูมิทัศน์
แผน 200,000.00 80,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00 70,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
71
ผล
งบแผ่นดิน
4,902.00 4,902.00 4,902.00 - - -
72
งบรายได้
- - - - -
73
21. ดูแล ปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
แผน 50,000.00 14,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
74
ผล
งบแผ่นดิน
9,450.00 9,450.00 9,450.00 - - -
75
งบรายได้
- - - - -
76
22. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ แผน 200,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00
77
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
78
งบรายได้
- - - - -
79
80
81
23. ซ่อมบำรุงยานพาหนะ เครื่องจักรกลทางการเกษตร
แผน 70,000.00 17,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 17,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00
82
ผล
งบแผ่นดิน
350.00 350.00 350.00 - - -
83
งบรายได้
- - - - -
84
24. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ แผน 130,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
85
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
86
งบรายได้
- - - - -
87
25. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน แผน 80,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
88
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
89
งบรายได้
- - - - -
90
26. งานประกันคุณภาพ แผน 8,000.00 - - - 8,000.00 8,000.00
91
ผล
งบแผ่นดิน
4,500.00 4,500.00 4,500.00 - - -
92
งบรายได้
- - - - -
93
27. อบรมประกันคุณภาพนักศึกษา แผน 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - -
94
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
95
งบรายได้
- - - - -
96
28. จัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง
แผน 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 -
97
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
98
งบรายได้
- - - - -
99
29. พัฒนาทักษะกระบวนการวิชาการด้านการวิจัย
แผน 30,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 -
100
ให้กับบุคลากร ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
Loading...
Main menu