ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
บัญชีรายชื่อข้าราชการและบุคลากร
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
5
ลำดับชื่อ-สกุล
รหัสวิชา
ระดับชั้น/ห้อง
รหัสคลาสรูม
6
1นางมาลีรัตน์ ภู่เกิดว302345/2os7lpyw
7
ว302245/3e4m4wda
8
ว302245/4stys6vk
9
ว302245/5ytohmrw
10
ว302245/6oa34g4f
11
ว302626/5btvvosl
12
2นายอดิศักดิ์ ศรีวรบุญว302424/37kjojne
13
ว302424/5agaiilq
14
ว332426/3g3r2kph
15
ว332426/4stdnkfx
16
3นายวิชชุญาณ วังศรีแก้วว20204ม.2/5cvimzzw
17
ว20204ม.2/6v4z3ucm
18
ว20204ม.2/7ql6gaq6
19
ว20204ม.2/83c6nkbv
20
ว20204ม.2/9rz3rdvn
21
4นางสุพรรณี ขันเงินว32103ม.5/1lyo5cqz
22
ว32103ม.5/2rnxuz5k
23
ว30204ม.5/33lqw6ez
24
ว30204ม.5/4hkju24z
25
ว30204ม.5/5d4rwo5l
26
ว30204ม.5/6zelxfkm
27
5นางชุติมา นวลอองว33242ม.6/2xtmjhte
28
ว30244ม.5/3ybmuxzx
29
ว30244ม.5/4xxdjvvn
30
ว30244ม.5/5dmh4ybq
31
ว30244ม.5/6pn4a53y
32
6นางจิรภา ผิวแก้วว30242ม.4/4th6qpyi
33
ว30242ม.4/6d7x4eq5
34
ว20204ม.2/3zothlri
35
ว20204ม.2/45vx5bmd
36
ว31292ม.4/1zbl3t3k
37
ว31292ม.4/2omuebdt
38
ว33222ม.6/2khyfibn
39
ว33222ม.6/37qgapif
40
7นางสาวอัญชลี ศรีสมภพว22103ม.2/1n26bb6h
41
ม.2/2ph7f6lw
42
ม.2/3bf4tvyo
43
ม.2/45uagsoh
44
ม.2/5ovgmtfo
45
ม.2/637obyjb
46
8นางสุปราณี เทียมพันธ์ว23103ม.3/25kteqji
47
ม.3/45543mw4
48
ม.3/66x3fyp3
49
ม.3/8ulxf2so
50
ม.3/10jl5crzj
51
9นาวสาวจรัญญา บัวใหญ่ว30212ม.4/1f7cik7l
52
ว30212ม.4/2p5uiep5
53
ว30202ม.4/36gib7dw
54
ว30202ม.4/4lcytobj
55
ว30202ม.4/55wgyj2o
56
ว30202ม.4/63iinsdb
57
ว20214ม.2/1rgopmb4
58
ว20214ม.2/2525rig4
59
10
น.ส.ประกายทอง ชุมผลพิบูลย์วงศ์
ว21103ม.1/1gfv3bhu
60
ว21103ม.1/2bpcjzdm
61
ว21103ม.1/3swh3v2g
62
ว21103ม.1/4f6fl36f
63
ว21103ม.1/5wtuoanb
64
ว21103ม.1/6ieag2xo
65
11
นางสาวภูมิพิชญา จันทร์ส่อง
ว23103ม.3/1x7khgfi
66
ว23103ม.3/3frsfqvz
67
ว23103ม.3/55mlywf7
68
ว23103ม.3/7kfyrvj5
69
ว23103ม.3/9w5rrr6v
70
12นางสาวอิงอร คำทาว30232ม.4/1gjdsyrc

71
ว30232ม.4/2g66hjah

72
ว30222ม.4/3fzccx6p
73
ว30222ม.4/4c5rpfuv
74
ว30222ม.4/567zz6uo
75
13นางสาวตีรณา ชุมแสงว30214ม.5/1ymynfrk
76
ว30214ม.5/2oj4636v
77
ว33212ม.6/1xharhbb
78
ว33202ม.6/2wu4gai3
79
ว33202ม.6/3yuvspye
80
ว33202ม.6/4pzao6ao
81
14นางสาวอัญธิชา แสนทวีสุขว20212ม.1/1dh77mzp
82
ว20212ม.1/2orfq2tu
83
ว20212ม.1/32y6f37y
84
ว20212ม.1/4jzndwck
85
ว30252ม.4/14wlk2lr
86
ว30252ม.4/2tix64sw
87
ว31286ม.6/1ksi6eoc
88
15นางสาวทัศนพร ศรีชลาชัยว33222ม.6/2khyfibn
89
ว33222ม.6/37qgapif
90
ว33222ม.6/4puxazpo
91
ว31292ม.4/1zbl3t3k
92
ว31292ม.4/2omuebdt
93
ว30222ม.4/6k23aomo
94
ว20216ม.3/1fbmm7qr
95
ว20216ม.3/24pq2ivm
96
16นายอรรถพล กุลบุตรว30254ม.5/1ogyzj72
97
ว30254ม.5/2n5bzt5a
98
ว20202ม.1/5v23lmqn
99
ว20202ม.1/6426orcm
100
ว20202ม.1/76fgjnlw