แบบรง.ผสอ.1-3และ 5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ รอบ2-2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 อำเภอ...ขุขันธ์... จังหวัดศรีสะเกษ
2
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (คน) ราย รพ.สต. จำนวนผู้สูงอายุ
3
ที่สถานบริการ60-69 ปี70-79 ปี80-89 ปี90-99 ปี100 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการเจ้าหน้าที่ตำแหน่งหมายเลข
4
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมผู้รายงานผู้รายงานโทรศัพท์
5
30
CMU-ห้วยเหนือ
4355741,0092763496251071572641410240008321,0901,922305080นางสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ089-6305268
6
48โคกโพน194220414124166290315889235000351447798223557นางพีรภา จินดาวงษ์พยาบาลวิชาชีพ881079217
7
49ตะเคียนบังอิง158191349688515319315055100002503125627613นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ089-5804888
8
50จะกง215230445110115225283462167000354385739729นางจันทรา บุญศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ086-8779477
9
51ใจดี228229527133141274285987246000391503894233255นางสาวภัทราวดี  คำศรีพยาบาลวิชาชีพ083-3870773
10
52กันจาน22825147912511924410013023017213800047052199182735นางสาวอำไพ เกิดกุลเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน086-2599632
11
53อาวอย292302594187189376112118230911200006006201,220342963นางสาวอนัญญา พันธ์ทองเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน098-9456994
12
54หนองคล้า6167128344579102131123000106135241161228นางณัฐธิดา ยุทธเลิศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ080-7320608
13
55ขนุน126147273941011951129402460002332815149812นางสาวสุภิศา วงศ์จอมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ081-6006959
14
56ปรือใหญ่14216230480821622330533101300024828453241115นายเสมือน  อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ081-5495768
15
57ปรือคัน154171325361041403202345900019730049718523นางผ่องศรี อินทนนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ045-922050
16
58ทับทิมสยาม 064053932731581011211230007897175336นางเขมจิรา   วิลาวรรณเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน852254691
17
59หนองลุง309355664102124226549112000417484901212445นางสมนึก นิยมหาญนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ0844796909
18
60สมบูรณ์20421642014214929168911593710000417463880344175นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ081-7185179
19
61หัวเสือ231261492136190326346498224000403517920162104266นางณัฎฐา  ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ090-1893951
20
62
ตะเคียนช่างเหล็ก
2342434771551453003958974812000432454886421456นายสมสนอง พันธ์จันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ084-8883258
21
63กวางขาว6268130545911316233958130001371582957916นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ085-1121980
22
64คลองกลาง18616935510012422433407323500032133665713417นส.นันท์นภัส ลีลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ089-6242916
23
65โคกเพชร156227383103138241246387448000287432719243458เพ็ญทิวา สารบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24
66ปราสาท1781883661131282415058108101828000351392743151530นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ092-2951617
25
67บ่อทอง557312829305992130235000951272227613นางชนากานต์ นามโคตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน081-9992614,085-1023120
26
68สำโรงตาเจ็น2382675051361582945351104022000427478905334578นางสาวสายยต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ088-3451096
27
69นาก๊อก179231410120147267443478448000347416763192140นางสาวสุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ087-2586085
28
70กฤษณา203212415991352342963923140003344117457613นางสุพิทยา โมฆะศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ081-7607709
29
71วิทย์19922442315816031837671042350003964548507310นายวินิจ มนทองนักวิชาการสาธารณสุข085-7359808
30
72ตรอย736513846621082017371120001401452858311พัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพ089-7226512
31
73นิคม151167318456410920193935800021925547410717นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิิชาชีพ ชำนาญการ085-7780402
32
74โนน90110200507412422254720200016420937381119นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพ080-4900995
33
รวม5,0215,67310,6942,8823,414349851,3962,3811091532620008,99710,63619,6335985671,165
Loading...
 
 
 
รง.ผสอ.1
รง.ผสอ.2
รง.ผสอ.3
แบบรง.5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบเป้าโดยสสอ.ขุขันธ์