ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
่บัญชีรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2
สำหรับโรงเรียนนำไปใช้ในการเรียกดูรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
3
ที่ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านรหัสโรงเรียนโรงเรียน
4
1SCH10312601644u4u82ah1031260164บ้านกอกโคกวิทยา
5
2SCH1031260165fyz76i3h1031260165บ้านโคกใหญ่
6
3SCH1031260166ip72w8zq1031260166บ้านจิก
7
4SCH1031260167y2u5phv31031260167บ้านโสกแต้
8
5SCH10312601682357j2p21031260168อนุบาลคูเมือง
9
6SCH10312601694it4qs5t1031260169บ้านดงเค็ง
10
7SCH1031260170u44ywpbx1031260170บ้านหนองหว้า
11
8SCH1031260171262cr5uy1031260171บ้านตูม
12
9SCH1031260172x834dd881031260172บ้านปะคาดง
13
10SCH1031260173ri427a231031260173บ้านโนนเจริญ
14
11SCH1031260174ui3x3v8r1031260174วัดบ้านสาราญราษฎร์
15
12SCH10312601752jiyj8bf1031260175บ้านหนองกระทุ่ม
16
13SCH10312601767vutw3p61031260176บ้านหนองดุม
17
14SCH1031260177z23x5rbk1031260177บ้านหนองตาด
18
15SCH1031260178ze736wqv1031260178บ้านคูบัว
19
16SCH1031260179744s86y41031260179วัดบ้านโนนมาลัย
20
17SCH1031260180jtfd3u6j1031260180บ้านโศกนาคท่าม่วง
21
18SCH1031260181p4x2e3qx1031260181บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
22
19SCH1031260182wpq5idv71031260182บ้านปะคาสาโรง
23
20SCH103126018376wb57uh1031260183บ้านสวายสอ
24
21SCH1031260184fj82c28p1031260184บ้านหนองบัว
25
22SCH1031260185wisr2h661031260185บ้านเขว้า
26
23SCH1031260186eruti3h21031260186บ้านโจด
27
24SCH1031260187q56p2p241031260187วัดบ้านปะเคียบ
28
25SCH1031260188x32552641031260188บ้านสระขี้ตุ่น
29
26SCH10312601896p78iha51031260189บ้านหนองบัวแดง
30
27SCH10312601906f7rqizp1031260190วัดบ้านเบาน้อย
31
28SCH103126019153v384jc1031260191บ้านวังปลัด
32
29SCH1031260192zb2fsxu51031260192ชุมชนบ้านหนองขมาร
33
30SCH1031260193cte8y6851031260193บ้านโนนกลาง
34
31SCH103126019446r6hrh21031260194บ้านโนนเพกา
35
32SCH103126019564f426xc1031260195บ้านแพ
36
33SCH1031260196rq6ye65z1031260196บ้านหนองนางดา
37
34SCH1031260197c833k43z1031260197บ้านดงย่อ
38
35SCH1031260198e2r2qf331031260198บ้านหนองขุนพรม
39
36SCH1031260199325xx5ue1031260199บ้านพรสำราญ
40
37SCH10312602007iu687dd1031260200วัดบัวทอง
41
38SCH1031260201s823j77d1031260201บ้านโนนยานาง
42
39SCH10312602022ipx7s2b1031260202บ้านหนองขวาง
43
40SCH103126020337k8vs541031260203ไตรคามศรีอนุสรณ์
44
41SCH1031260204zx7u467c1031260204บ้านหนองรัก
45
42SCH1031260205eux48x8v1031260205บ้านตาหลา
46
43SCH1031260206wd328p4x1031260206บ้านคูบอน
47
44SCH10312602077w28788y1031260207บ้านหนองไทร
48
45SCH1031260208k65cjq8y1031260208บ้านหนองติ้ว
49
46SCH1031260209464h43u51031260209บ้านสาวเอ้
50
47SCH103126021048e3wsvw1031260210บ้านสระปะคา
51
48SCH10312602117524f5u21031260211บ้านหินเหล็กไฟ
52
49SCH1031260212kx68sxxj1031260212บ้านสระบัว
53
50SCH1031260395xy8wk7v51031260395อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุสรณ์
54
51SCH1031260396s3a4b68y1031260396บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)
55
52SCH1031260397k3u4vqh61031260397วัดท่าเยี ยม
56
53SCH1031260398ic3b5z241031260398ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
57
54SCH10312603997376ri861031260399วัดธรรมประสิทธิ์
58
55SCH1031260400urb7efc51031260400วัดสระบัว
59
56SCH10312604018h5aa27w1031260401บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
60
57SCH1031260402vj63u3741031260402วัดสุวรรณาราม
61
58SCH10312604036rjzi5wa1031260403
บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
62
59SCH1031260404w8224q221031260404วัดหงษ์
63
60SCH1031260405evubsy631031260405วัดวงษ์วารี
64
61SCH103126040625r8auq21031260406บ้านเพียแก้ว
65
62SCH1031260407r27tvk6c1031260407วัดเทพรังสรรค์
66
63SCH1031260408d7364w881031260408บ้านดอนตูม
67
64SCH1031260409yuri4y7h1031260409บ้านยางนกคู่
68
65SCH1031260410zr7djft81031260410บ้านแคน
69
66SCH10312604114rz755e71031260411บ้านซาดศึกษา
70
67SCH1031260412bj8u24ek1031260412ชุมชนบ้านหายโศก
71
68SCH1031260413h465wekk1031260413บ้านบุ่งเบา
72
69SCH10312604143j44euat1031260414วัดวรดิษฐ์
73
70SCH10312604156w2ic7361031260415บ้านข่อย
74
71SCH1031260416q7tq28281031260416บ้านดอน
75
72SCH1031260417vu4563671031260417วัดโพธิ์
76
73SCH1031260526q4x743xf1031260526บ้านสตึก
77
74SCH1031260527s6e6kvii1031260527อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
78
75SCH1031260528qv4wa3i31031260528บ้านหนองบัวเจ้าป่า
79
76SCH10312605295246433q1031260529บ้านหนองม่วง
80
77SCH1031260530af6akqts1031260530บ้านหัวช้าง
81
78SCH10312605316xc2bak71031260531บ้านโคกก่อง
82
79SCH1031260532qf7u54q71031260532บ้านสระกอไทร
83
80SCH10312605332c8v3u6j1031260533บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บารุง)
84
81SCH10312605348djx2d421031260534บ้านยางน้าใส
85
82SCH10312605352x27k65y1031260535บ้านคูขาด
86
83SCH1031260536urz2x8531031260536บ้านดงยายเภา
87
84SCH1031260537f75s58hp1031260537ชุมชนบ้านสะแก
88
85SCH103126053878v8s4441031260538บ้านโนนค้อ
89
86SCH1031260539rtd567251031260539วัดบ้านพลับ
90
87SCH10312605406d6i3c4a1031260540บ้านโคกเมือง
91
88SCH103126054177p22v5c1031260541บ้านโนนสมบูรณ์
92
89SCH1031260542566267rp1031260542บ้านท่าเรือ
93
90SCH1031260543sxky4h441031260543บ้านหนองครก
94
91SCH1031260544csi6365v1031260544บ้านร่อนทอง
95
92SCH10312605455k6qs8i41031260545บ้านเสม็ด "สถาปัตย์อนุสรณ์"
96
93SCH1031260546xx54354u1031260546บ้านขาม
97
94SCH1031260547b3st5xx51031260547บ้านปรือเกียน
98
95SCH103126054835svusb71031260548บ้านหนองน้ำขุ่น
99
96SCH10312605492628r3ec1031260549บ้านจะหลวย
100
97SCH10312605507267ect21031260550บ้านกระทุ่ม