מערכת ג-ד
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
2
3
1.10.13מערכת תשע"דחטיבת ג-ד
4
5
יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'יום ו'
6
חדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחה
7
מפגש8:15מפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקר
8
9
ק"ב 1 ק"ב2גילי, לילךק"ב 1 ק"ב2גילי, לילךק"ב 1 ק"ב2גילי, יהלק"ב 1 ק"ב2לילך, יהלק"ב 1 ק"ב2גילי, לילךק"ב 1 ק"ב2גילי, לילך
10
ק"ב 3 גלית, סמדרק"ב 3 גלית, סמדרק"ב 3 גלית, ג'קיק"ב 3 גלית, סמדרק"ב 3 ג'קי, סמדרק"ב 3 גלית, ג'קי
11
08:30 מעברחדר סגולג'קיחדר סגולג'קיחדר סגולחדר סגולג'קיחדר סגוליהלחדר סגוליהל
12
8:35פרלמנט
13
14
שעור 1ק"ב 1 ק"ב2מפגש ג'גילי,לילךק"ב 1 ק"ב2מפגש ג'גילי,לילךמוזיקהיוקללי (1) (ג-ו)פולק"ב1מפגש ד'גלית,סמדרק"ב 3 מפגש ג'גילי,לילך
15
ק"ב 3 מפגש ד'גלית,סמדרק"ב3מפגש ד'גלית,סמדראולםג'ודו (ב-ג)נחשון
16
חדר סגולחדר סגולדרמהמילודיה (ג-ד) ** ↓יהלק"ב2חשבון 1 (2) ***לילךק"ב2חשבון 2 (1) ***ג'קי
17
מחשביםמרכז אנגלית (ג-ה)בניבית קבוצתיבית קבוצתיסמדר
18
בית קבוצתיבית קבוצתיגילי
19
9:25 הפסקה
20
9:30ועדות
21
ק"ב1עברית... זה כל הסיפור (1) ***גילימוזיקהיוקללי (2) (ג-ו)פולאולםחנ"ג (2)איילת
22
שעור 2ק"ב3אנגלית 2 (1) **אילאילמחשביםאנגלית 1 (2) **מיהק"ב2חשבון 2 (1) ***ג'קידרמהההצגה 1 ** ↓בנימטבחתאטרון בובות מתחילים (ב-ד) ** ↓בני
23
ק"ב2תורה 3 **שחרדרמהמילודיה (ג-ד) ** ↑יהלק"ב1עברית... זה כל הסיפור (2) ***גליתק"ב2תורה 3 **שחרק"ב1עברית... זה כל הסיפור (1) ***גילי
24
ב יובלפרטניסימה
25
א ענתפרטניגליתמדעיםחשמל (סמסטר א') / טכנולוגיה (סמסטר ב') **ורדק"ב2שפה במחשבה תחילה (1) ***גלית
26
ק"ב 2מרכז חשבון (א-ג)לילךבית קבוצתינאמני בית סמדרחט"ב 3ועדת פרלמנט **חוה
27
בית קבוצתיבית קבוצתיסמדרסדנהסדנה פתוחה (ג-ו) ** ↓הילה ח.חדרון וז"חוז"חבת-אל
28
10:20 הפסקהבית קבוצתיבית קבוצתיגילי
29
10:45תחנה מרכזית
30
ק"ב 1שפה במחשבה תחילה (2) ***גילי
31
ק"ב 2חשבון 1 (1) ***לילךק"ב2חשבון 2 (1) ***ג'קימוסיקהחליליותיובלחוהחוה חקלאית(ב-ו) ** ↓ ורדמטבחתאטרון בובות מתחילים (ב-ד) ** ↑בני
32
שעור 3מדעיםמתנות מן הטבע **ורדמחשביםאנגלית 1 (2) **מיהק"ב1שפה במחשבה תחילה (1) ***גליתדרמהההצגה 1 ** ↑בניק"ב2חשבון 1 (1) ***לילך
33
סדנהדמוקרטיהמאיהק"ב1עברית... זה כל הסיפור (2) ***גליתסדנהבעקבות אמנים מפורסמים (סמסט' א')ג'סה,נועםק"ב3אנגלית 2 (2) **אילאילמוסיקהיוקללי - תגבורמיכאל
34
בית קבוצתיתעוד וייצוגסמדרסדנהסדנה פתוחה (ג-ו) ** ↑הילה ח.
35
מחשביםמרכז אנלית (ג-ו)בניבית קבוצתיסמדרק"ב 1פרטניסימהבית קבוצתיגילי
36
11:30 הפסקהבית קבוצתיגילי
37
11:45
38
ק"ב 3אנגלית 2 (2) **אילאילק"ב2חשבון 1 (2) ***לילךק"ב2חשבון 2 (2) **ג'קיחוהחוה חקלאית(ב-ו) ** ↑ורד11:40קבלת שבתגילי
39
שעור 4ק"ב 2חשבון 1 (2) ***לילךק"ב1שפה במחשבה תחילה (1) ***גליתדרמהתאטרון בובות מתקדמים (ד-ט) ** ↓בניק"ב2חשבון 2 (2) **ג'קילילך
40
סדנהגלריה ** ↓מאיהק"ב3אנגלית 1 (1) **מיהב' טלתורה 2 (ב-ג) **שחרק"ב1עברית... זה כל הסיפור (1) ***גיליגלית
41
ב טלדת ומיתולוגיה (ג-ה)הילה ח.מגרשחנ"ג (1)איילתמוסיקההרכב קולי (ג-ו) ** ↓יובלחצרמשחקים של פעם (א-ד)סמדר
42
חדרון ק"בועדת גישורשחרחדרון וז"ח, א' בת אלוז"חיהל
43
מחשביםמרכז תקשובטל12:20סיום יום
44
הפסקה 12:3012:30גילי, לילך, גלית, יהל
45
12:30טיפוח ומפגש סיום
46
12:45ק"ב3אנגלית 1 (1) **מיהב' טלתורה 2 (ב-ג) **שחרדרמהתאטרון בובות מתקדמים (ד-ט) ** ↑בנימדעיםמתנות מן הטבע **ורדועדות
47
סדנהגלריה ** ↑מאיהגילי, לילך, יהלק"ב1עברית... זה כל הסיפור (2) ***גליתק"ב3אנגלית 2 (1) **אילאילק"ב2חשבון 1 (1) ***לילךק"ב 1, א בת אלוז"חיהל, בת-אל
48
שעור 5ב טלארכיאולוגיה בעייני אמן (א-ג)הילה ח.גלית, סמדר, ג'קימדעיםחשמל (סמסטר א') / טכנולוגיה (סמסטר ב') **ורדמוסיקההרכב קולי (ג-ו) ** ↑יובלאולםג'ודו (ג-ד)נחשוןמחשביםועדת תקשובטל
49
ק"ב1שפה במחשבה תחילה (2) ***גילי12:45סיום יוםב יובלקבוצה חברתית (ב-ג)מירב נטעק"ב2הרפתקאות לגו יונתן נבוחדרון וז"חוז"חיהלמדעיםועדת טיוליםורד
50
ק"ב 2שפה במחשבה תחילה (2) ***גיליחצרמשחקים של פעם (א-ד)סמדרק"ב 1פרטניסמדרדרמהועדת אירועיםהילה ג.
51
בית קבוצתיבית קבוצתיגיליק"ב 3ועדת גישורשחר, סמדר
52
13:30סיום יוםסיום יוםסיום יוםסיום יוםחט"ב 2ועדת תקציבג'קי
53
גילי, גלית, הילה ח.גילי, גלית, הילה ח.גלית, סמדר, יהלגילי, לילך, סמדר, יהלמטבחועדת ביקורתבני
54
13:45תיכון 3ועדת תחנה מרכזיתמעין
55
ק"ב3דוברי אנגלית (ד-ו)אילאילספריהועדת ערעוריםנחשון, יובל
56
שעור 6ק"ב3דוברי אנגלית (א-ג)אילאילב טלועדת ספורטאיילת
57
14:25דרמהתיאטרון שלנו (ג-ד)אמילי סחט"ב 3ועדת פרלמנט **חוה
58
Loading...
Main menu