แบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
แบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแบบปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
3
4
งบประมาณ (บาท)ผู้รับผิดชอบโครงการความก้าวหน้าของโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
5
ที่
โครงการระยะเวลาดำเนินการ
ขอตั้ง
ได้รับจัดสรรยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสงบประมาณคงเหลือ
6
งบบริหาร สพป.สฎ.2
งบ สพฐ.
งบบริจาค
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
8
1อบรมลูกเสือต้านยาเสพติดมกราคม-กันยายน2562368,000-368,000-นายจักรินทร์ อภิสมัย นางสาวศิริพร สุวรรณวงศ์ นายประพันธ์ คูทอง/343,12024,880
9
2ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็ก เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีนาคม-กันยายน 256280,000-80,000-นายจักรินทร์ อภิสมัย นางสาวศิริพร สุวรรณวงศ์ นายประพันธ์ คูทอง/80,000
10
3การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่สถานศึกษาพฤษภาคม 2562 - มีนาคม 256339,590---นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย
นายนพพร แท่นนิล
11
4พัฒนาการเรียนรู้และสถานศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างลักษณะเด็กไทยแบบมีส่วนร่วมตุลาคม 2561- กันยายน 2562226,400---นางสาวนิตยา ภูมิไชยานายกฤษนันท์ ทองจีน
12
รวม 4 โครงการ เป็นเงิน713,990-448,000-//343,1200104,880
13
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
14
5พัฒนาครูผู้สอนเด็กปฐมวัยโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป11 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 256227,300-30,000-นางวิภาวดี ไตรรัตน์/29,120880
15
6ประชุมปฏิบัติการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติพฤษภาคม-กันยายน 256220,00020,000--น.ส.สุภาภรณ์ ใจสุข น.ส.นิตยา ภูมิไชยา และคณะกลุ่มนิเทศฯ/20,0000
16
7การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มกราคม - กันยายน256285,000---น.ส.สุภาภรณ์ ใจสุข น.ส.นุชจิรา แดงวันสี/
17
8พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ประกวดแข่งขัน วิธีการสอน Phonicsมกราคม - กันยายน256229,400---น.ส.สุภาภรณ์ ใจสุข น.ส.วนิดา สุวรรณสินธุ์/
18
9ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน : วิธีการสอน Phonicsมกราคม -กันยายน 256220,00020,000--น.ส.สุภาภรณ์ ใจสุข น.ส.วนิดา สุวรรณสินธุ์/20,000
19
10เสริมสร้างศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเมษายน - กันยายน 256234,500-34,500-น.ส.ศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ นางสาวนุชจิรา แดงวันสี/7,42527,075
20
11วิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Imporvement Program : SQIP)ตุลาคม 2561- กันยายน 256268,650---น.ส.นิตยา ภูมิไชยา น.ส.สุภาภรณ์ ใจสุข นางปรวีณ เลิศสุข นายกฤษนันท์ ทองจีน/
21
12ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการทดลองอย่างง่ายเมษายน2562- กันยายน 256224,500---น.ส.นุชจิรา แดงวันสี/
22
13การพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีงบประมาณ 2562มกราคม - กันยายน 25621,136,590---นางเพ็ญสินีย์ ชัชวาล/
23
14เพิ่มศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพฤษภาคม-กันยายน 256217,50017,500--นางกนกพัชร ณ นคร/7,50010,000
24
15ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ"เมษายน - กันยายน 256242,00042,000--น.ส.ภัคนัย ชุ่มชะนะ
นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ นางมณีรัตน์ อินทร์คง
/42,000
25
16รักษ์ภาษาไทยเมษายน 2562 -กรกฎาคม 25626,9506,950--นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย
นายนพพร แท่นนิล
/6,950
26
17สร้างบ้านให้นักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2มิถุนายน 2561 -กุมภาพันธ์ 2562500,000--500,000นายจักกรินทร์ อภิสมัย
นางสาวศิริพร สุวรรณวงศ์
นางประนอม โอมาก
/200,000200,000100,0000
27
รวม 13 โครงการ เป็นเงิน2,012,390106,45064,500500,000207,425269,120107,500086,905
28
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
29
18ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562207,500---น.ส.วันเพ็ญ สิงห์แก้ว น.ส.รัตนา เพชรศรีช่วง น.ส.ธิตาพร ลักษณกะชา น.ส.จุรีรัตน์ สุระยอด/
30
191 โรงเรียน 1 โครงการงานอาชีพมีนาคม 2562 - กันยายน 256278,140---น.ส.ศุภมาศ คงคาช่วย นายกฤษนันท์ ทองจีน/
31
20ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พฤษภาคม 2561กันยายน 25638,4008,400น.ส.วนิดา สุวรรณสินธุ์/8,400
32
21อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำ จัดเก็บและรายงาน เอกสารหลักฐานของผู้สำเร็จการศึกษามีนาคม-กันยายน 256238,880---นางกนกพัชร ณ นคร/
33
22พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมีนาคม - กันยายน 25625,250---นางสุทิสา วงศ์ณศรี/
34
23ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV”พฤศจิกายน 2561- กันยายน 2562110,000110,000น.ส.ภัคนัย ชุ่มชะนะ นายกฤษนันท์ ทองจีน นางสุทิสา วงศ์ณศรี/68,00042,000
35
24พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562984,900---นายจักรรินทร์ อภิสมัย นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี/
36
รวม 7 โครงการ เป็นเงิน1,433,0708,400110,000-68,000-50,400
37
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
38
25ประชุมสัมมนาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 256217,000---นางปัทมา แพเรือง นางกนกพัชร ณ นคร/17000
39
รวม 1 โครงการ เป็นเงิน17,000---/17000
40
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
41
26ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาตุลาคม 2561 - กันยายน 256226,520---นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ นางมณีรัตน์ อินทร์คง น.ส.ศิริพร สุวรรณวงศ์ นางดวงกมล เรือนงาม/0
42
27เติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5+1 ส Plus e ประจำปี 2562ตุลาคม 2561 - กันยายน 256220,00020,000--นางประยูร พงษ์ประยูร/20,0000
43
รวม 2 โครงการ เป็นเงิน46,52020,000--020,000000
44
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
45
28การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562-2565 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562213,01540,000--นางศิริพร พลวิชัย/28,46511,535
46
29สังเคราะห์ผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562207,20060,000--นางมณีรัตน์ อินทร์คง/18,50041,500
47
30เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่มกราคม 2562 - กันยายน 256251,8508,780--นางมณีรัตน์ อินทร์คง นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์/8,780
48
31ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
มกราคม - กันยายน 256237,400---นางดวงกมล เรือนงาม/
49
32ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562ธันวาคม 2560 - กันยนยน 2562405,350300,000--นางปรวีณ เลิสสุข
นางมณีรัตน์ อินทร์คง
นายกฤษนันท์ ทองจีน
น.ส.วนิดา สุวรรณสินธุ์
นายนพพร แท่นนิล
น.ส.ศุภมาศ คงคาช่วย
/300,000
50
33ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 21 ตุลาคม 2561 - 30กันยายน 2562687,80075,900--นางสารภี เจริญรบ นางจรรยารักษ์ นิลเอก/75,240660
51
34การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และแสดงผลงานทางวิชาการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กมกราคม 2562 - กันยายน 2562100,000100,000--นายกฤษนันท์ ทองจีน/49,32050,680
52
35พัฒนาประสิทธิผลของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2พฤศจิกายน 2561- กันยายน 2562254,640---นางมณีรัตน์ อินทร์คง
และคณะ
/
ไม่ใช้งบฯ
ไม่ใช้งบฯ
ไม่ใช้งบฯ
ไม่ใช้งบฯ
0
53
รวม 8 โครงการ เป็นเงิน1,957,255-456,225
54
รวมทั้งสิ้น6,180,225854,3801,245,000-443,315596,7401,161,8000698,410
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...