ม.5_4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางชูสุดา มุขสมบัติ นางวิริยา จันทร์อุไร
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1นายฐาปกรณ์ ลาทา
ม.5/4
0.00FALSE
9
2
นายกิตติ เจริญชัย
ม.5/4
0.00FALSE
10
3
นายณัฐพล จิตรมั่น
ม.5/4
0.00FALSE
11
4
นายวรโชติ วิลาสพิทยาเลิศ
ม.5/4
0.00FALSE
12
5
นายจักรกฤษณ์ กองสุข
ม.5/4
0.00FALSE
13
6
นายพิริยวิทย์ อุปยโสธร
ม.5/4
0.00FALSE
14
7
นายกันตพัฒน์ หงษ์ทอง
ม.5/4
0.00FALSE
15
8
นายธรรณธร สัจธรรม
ม.5/4
0.00FALSE
16
9
นายธีระภัตร เหล่าออง
ม.5/4
0.00FALSE
17
10
นายอุดมศักดิ์ จอมหงษ์
ม.5/4
0.00FALSE
18
11
นางสาวศุภิสรา สายวรรณ์
ม.5/4
0.00FALSE
19
12
นางสาววรรณรดา ชุติธรอมรวงศ์
ม.5/4
0.00FALSE
20
13
นางสาววริศรา ท้าวมา
ม.5/4
0.00FALSE
21
14
นางสาวจิราพร วงศ์หมั่น
ม.5/4
0.00FALSE
22
15
นางสาวรติรัตน์ จันทร์ทรง
ม.5/4
0.00FALSE
23
16
นางสาวสิริยากร กอบเกื้อ
ม.5/4
0.00FALSE
24
17
นางสาวธิตติญารัตน์ สายศรี
ม.5/4
0.00FALSE
25
18
นางสาวภัทราภรณ์ พิมพ์ทอง
ม.5/4
0.00FALSE
26
19
นางสาวสรัลดา นามสิงห์
ม.5/4
0.00FALSE
27
20
นางสาวกวิสรา ศรไชย
ม.5/4
0.00FALSE
28
21
นางสาวมนัสวรรณ สุวรรณภาพ
ม.5/4
0.00FALSE
29
22
นางสาวเพียงฟ้า โพธิ์ชัย
ม.5/4
0.00FALSE
30
23
นางสาวนิธิพร ประทีปทอง
ม.5/4
0.00FALSE
31
24
นางสาวปัณฑิตา สอนศรี
ม.5/4
0.00FALSE
32
25
นางสาวพรทิพย์ พละวงค์
ม.5/4
0.00FALSE
33
26
นางสาวรัตนาพร สวนดอกไม้
ม.5/4
0.00FALSE
34
27
นางสาววิไล จารุแพทย์
ม.5/4
0.00FALSE
35
28
นางสาวศิริพร กนกหงษ์
ม.5/4
0.00FALSE
36
29
นางสาวสาวิตรี สายสี
ม.5/4
0.00FALSE
37
30
นางสาวสุพัตรา สมสุข
ม.5/4
0.00FALSE
38
31
นางสาวดัชนียา โพธิ์ชัย
ม.5/4
0.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu