ระบบคลังพัสดุ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
บัญชีวัสดุแบบพิมพ์คงคลัง
2
ลำดับที่
รายการหน่วยยอดยกมารับรวมรับจ่ายรวมจ่ายคงคลัง
หมายเหตุ
3
1ท.ด.1 คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯรีม2,0004004002,0002,000400
4
2ท.ด.1ก คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯรีม1,0002002001,0001,000200
5
3ท.ด.2ก ใบนัดทำการรังวัด (แบบใหม่)รีม500200200400400300
6
4ท.ด.3 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดรีม800200200500500500
7
5ท.ด.4 หนังสือนำส่งประกาศรีม1,0005050150150900
8
6ท.ด.4ก หนังสือส่งประกาศรีม1,00000500500500
9
7ท.ด.6 หนังสือโอนสิทธิการรับรีม1,000003030970
10
8ท.ด.8 แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดกรีม1,00050505555995
11
9ท.ด.9 คำขอรีม1,0001,000
12
10ท.ด.13 หนังสือสัญญาขายที่ดินรีม1,0001,000
13
11ท.ด. 13 ก หนังสือสัญญาแบ่งขายที่ดินรีม1,0001,000
14
12ท.ด.13ข หนังสือสัญญาขายที่ดินเฉพาะส่วนรีม1,0001,000
15
13ท.ด.14 หนังสือสัญญาให้ที่ดินรีม1,0001,000
16
14ท.ด.14ก หนังสือสัญญาแบ่งให้ที่ดินรีม1,0001,000
17
15ท.ด.14ข หนังสือสัญญาให้ที่ดินเฉพาะส่วนรีม1,0001,000
18
16ท.ด.15 หนังสือสัญญาจำนองที่ดินรีม1,0001,000
19
17ท.ด.15ก หนังสือสัญญาจำนองที่ดินเฉพาะส่วนรีม1,0001,000
20
18ท.ด.16 บันทึกถ้อยคำรีม2,0002,000
21
19ท.ด.18 ใบเสร็จแทนใบไต่สวนรีม10,00010,000
22
20ท.ด.21 หนังสือมอบอำนาจรีม22,50022,500
23
21ท.ด.25 ประกาศรีม1,0001,000
24
22ท.ด.29 กระดาษย่อเรื่องใบไต่สวนห่อ1,0001,000
25
23ท.ด.34 ใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินฯรีม1,0001,000
26
24ท.ด.34ก ใบรับรองเขตติดต่อเจ้าของที่ดินฯรีม1,0001,000
27
25ท.ด.36 หนังสือสัญญาเช่าที่ดินรีม1,0001,000
28
26ท.ด. 36 ก หนังสือสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะส่วนรีม1,0001,000
29
27ท.ด.36ข หนังสือสัญญาแบ่งเช่ารีม1,0001,000
30
28ท.ด.37 คำสั่งห้ามโอนรีม1,0001,000
31
29ท.ด.38 หนังสือแจ้งเรื่องการชี้เขตที่ดินรีม1,0001,000
32
30ท.ด.38ก การระวังชี้แนวเขต (อำเภอ)รีม1,0001,000
33
31ท.ด.39 หมายเรียกรีม1,0001,000
34
32
ท.ด.45 รายงานขอแก้จำนวนที่ดินและเขตข้างเคียงเฉพาะแปลง
รีม1,0001,000
35
33ท.ด.49 หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินรีม1,0001,000
36
34ท.ด.49ก หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเฉพาะส่วนรีม1,0001,000
37
35
ท.ด.49ข หนังสือสัญญาขายฝากกำหนดเวลาไถ่ถอนจากการขายฝาก
รีม1,0001,000
38
36ท.ด.52 หนังสือสัญญาโอนที่ดินจากการเช่าซื้อรีม1,0001,000
39
37ท.ด.59 หนังสือสัญญาก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดินรีม1,0001,000
40
38ท.ด.60 คำขอจดทะเบียนรีม1,0001,000
41
39ท.ด.63 หนังสือสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินรีม1,0001,000
42
40ท.ด.64 เรื่องราวขออนุญาตตามความใน ม. 9ฯรีม1,0001,000
43
41ท.ด.66 บันทึกการสอบสวนผู้ขออนุญาตฯรีม1,0001,000
44
42ท.ด.67 บันทึกการชันสูตรสอบสวนการขออนุญาตรีม1,0001,000
45
43ท.ด.70 บันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิรวมรีม1,0001,000
46
44ท.ด.73 เรื่องราวขอสัมปทานตาม ม.12ฯรีม1,0001,000
47
45ท.ด.74 ใบแจ้งเรื่องระหว่างดำเนินการรีม1,0001,000
48
46ท.ด.75 ใบเบิกแบบพิมพ์ น.ส. 3รีม1,0001,000
49
47ท.ด.76 หนังสือแจ้งเรื่องผู้ขอรังวัดที่ดินรีม1,0001,000
50
48ท.ด.77 คำขอเข้าอยู่อาศัยขอใช้ประโยชน์ในที่ดินฯรีม1,0001,000
51
49ท.ด.78 บันทึกการสอบสวนรีม1,0001,000
52
50ท.ด.81 การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงฯรีม1,0001,000
53
51ท.ด.82 บันทึกหน้าเรื่องการรังวัดที่ดินรีม1,0001,000
54
52ท.ด.83ก รายงานผลการปฎิบัติงานรีม1,0001,000
55
53ท.ด.86 บันทึกการประเมินราคาทรัพย์สินรีม1,0001,000
56
54ท.อ.2 บันทึกการตรวจสอบที่ดินรีม1,0001,000
57
55ท.อ.4 หนังสือมอบอำนาจรีม1,0001,000
58
56ท.อ.5 หนังสือสัญญารีม1,0001,000
59
57ท.อ.6 หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินรีม1,0001,000
60
58ท.อ.7 หนังสือสัญญาแลกเปลี่ยนรีม1,0001,000
61
59ท.อ.8 หนังสือสัญญาเช่ารีม1,0001,000
62
60ท.อ.9 หนังสือสัญญาจำนองรีม1,0001,000
63
61ท.อ.15 ใบต่อรูปแผนที่ (แบบใหม่)ห่อ1,0001,000
64
62ต.1 คำขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดิน ตามม. 86ห่อ1,0001,000
65
63
ต.2 คำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์กิจการอย่างอื่นฯ
ห่อ1,0001,000
66
64ต.3 แบบการแจ้งไม่ใช้ที่ดินห่อ1,0001,000
67
65
ต.4 คำขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว
ห่อ1,0001,000
68
66จ.ด.1 ประกาศจับจองที่ดินรีม1,0001,000
69
67จ.ด.2 เรื่องราวขอจับจองที่อยู่อาศัยฯรีม1,0001,000
70
68จ.ด.4 การสำรวจผลการใช้ประโยชน์ในที่ดินจัดสรรรีม1,0001,000
71
69จ.ด.5 ใบรับรองเรื่องราวขอจับจองที่ดินรีม1,0001,000
72
70จ.ด.7 แบบคำขอใบจองชันสูตรสอบสวนรีม1,0001,000
73
71จ.ด.8 รายงานการปฎิบัติงานของสายรังวัดฯรีม1,0001,000
74
72จ.ด.9 รายงานผลการจัดที่ดิน และการใช้จ่ายเงินฯรีม1,0001,000
75
73จ.ด.10 รายงานประจำเดือนและการจัดที่ดินฯรีม1,0001,000
76
74จ.ด.11 รายงานการรังวัดที่ดินและการใช้จ่ายเงินฯรีม1,0001,000
77
75ก.ท.ด.6 บัญชีลงเวลาการปฎิบัติราชการรีม1,0001,000
78
76ก.ท.ด.10 ปกสีน้ำตาลมัด1,0001,000
79
77ก.ท.ด.28 ใบรับรองหนังสือราชการรีม1,0001,000
80
78ค.ท.ด.2ก ใบเบิกสิ่งของรีม1,0001,000
81
79ค.ท.ด.2ข ใบต่อใบเบิกสิ่งของรีม1,0001,000
82
80ค.ท.ด.6 บัญชีงบเดือนรายจ่ายรีม1,0001,000
83
81ค.ท.ด.28 บัญชีงบหน้าเบิกเงินค่าใช้จ่ายรีม1,0001,000
84
82
บันทึกการประเมินราคาที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างต่างสำนักงาน
รีม1,0001,000
85
83ก.พ.7 บัญชีประวัติข้าราชการแผ่น1,0001,000
86
84ซ.1 บัญชีสั่งโฉนดที่ดินมาเพื่อถ่ายเอกสารรีม1,0001,000
87
85จ.ส.1 คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินรีม1,0001,000
88
86จ.ส.2 ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน (ใหม่)รีม1,0001,000
89
87จ.ส.ก.1 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตห่อ1,0001,000
90
88จ.ส.ก.2 คำขอโอนใบอนุญาตห่อ1,0001,000
91
89จ.ส.ก.3 คำขอรับโอนใบอนุญาตห่อ1,0001,000
92
90จ.ส.ก.4 บัญชีคุมเรื่องการจัดสรรที่ดินห่อ1,0001,000
93
91
จ.ส.ก.5 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการหรือวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ห่อ1,0001,000
94
92จ.ส.ก.6 คำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรห่อ1,0001,000
95
93จ.ส.ก.7 คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับห่อ1,0001,000
96
94จ.ส.ก.8 คำขอจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรห่อ1,0001,000
97
95จ.ส.ก.9 คำขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรห่อ1,0001,000
98
96
จ.ส.ก.10 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ห่อ1,0001,000
99
97จ.ส.ก.11 ทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรห่อ1,0001,000
100
98บก.กจ.3 หลักฐานการจ่ายเงินค่าลูกจ้างประจำรีม1,0001,000
Loading...