สำเนาของ ม.1/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ผู้ประเมิน 1. นางนภาพร บุญมานันท์ 2. นางสาวฉัตรสุดา มนัส
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายชนาธิป เผ่ากัณหา
4333444444433.67ดีมาก
8
2
เด็กชายณัทชัย ชัยกาญจนคุณ
4333444pkk4443#VALUE!#VALUE!
9
3
เด็กชายดุษฎี จันทวลี
4333444444433.67ดีมาก
10
4
เด็กชายธนกฤต ศรีสาร
4332444444433.58ดีมาก
11
5
เด็กชายธเนษฐ ชยาภรณ์
4333444444433.67ดีมาก
12
6
เด็กชายธราเทพ แว่นแคว้น
4333444444433.67ดีมาก
13
7
เด็กชายธีรพล บุญดี
4333444444433.67ดีมาก
14
8
เด็กชายธีรพัฒน์ ศิริสังข์สุนทร
4434444444433.83ดีมาก
15
9
เด็กชายนพรุจ เอื้อพัฒนาพานิชย์
4333444444433.67ดีมาก
16
10
เด็กชายนราวิชญ์ กินรีโตน
4333444444433.67ดีมาก
17
11
เด็กชายภัทรดนัย โพธิ์แก้ว
4333444444433.67ดีมาก
18
12
เด็กชายวรวุธ สุภะโกศล
4333444444433.67ดีมาก
19
13
เด็กชายวุฒิภัทร เจียรกุล
4333444444433.67ดีมาก
20
14
เด็กชายศุภณัฐ อุปมา
4333444444433.67ดีมาก
21
15
เด็กชายสุรชัย นามแสง
4333444444433.67ดีมาก
22
16
เด็กชายอัฐภูมิ จันทร์หนองสรวง
4333444444433.67ดีมาก
23
17
เด็กชายเอกพล โสดาวงศ์
4333444444433.67ดีมาก
24
18
เด็กหญิงโกลัญญา คุณภาที
4333444444433.67ดีมาก
25
19
เด็กหญิงฐิติมา กุลโพนเมือง
4333444444433.67ดีมาก
26
20
เด็กหญิงณัฐนันท์ แนวจำปา
4333444444433.67ดีมาก
27
21
เด็กหญิงตลับพร พรหมวาศ
4333444444433.67ดีมาก
28
22
เด็กหญิงธัญญาณี สุพัฒนวรางกูร
4333444444433.67ดีมาก
29
23
เด็กหญิงบุญยาทิพย์ กองสุข
4333444444433.67ดีมาก
30
24
เด็กหญิงปภาดา ผ่านสำแดง
4333444444433.67ดีมาก
31
25
เด็กหญิงพลอยลดา วสุทิพย์เจริญ
4333444444433.67ดีมาก
32
26
เด็กหญิงพัชราวลี บรรพต
4333444444433.67ดีมาก
33
27
เด็กหญิงฟาติมา ภูมิฐาน
4333444444433.67ดีมาก
34
28
เด็กหญิงยองอึน คิม
4333444444433.67ดีมาก
35
29
เด็กหญิงเยาวภา แข่งขัน
4333444444433.67ดีมาก
36
30
เด็กหญิงวิยธิดา หอมหวน
4333444444433.67ดีมาก
37
31
เด็กหญิงสุพัตรา ทองสา
4333444444433.67ดีมาก
38
32
เด็กหญิงเสาวนีย์ เชียรเทียนทอง
4333444444433.67ดีมาก
39
33
เด็กหญิงอนัญพร มายาดี
4333444444433.67ดีมาก
40
34
เด็กหญิงอภัสรา โพธิขาว
4333444444433.67ดีมาก
41
35
เด็กหญิงอรเทพิน ส่องแสง
4334444444433.75ดีมาก
42
36
เด็กหญิงอารณีย์ ศรีวะวงค์
4334444444433.75ดีมาก
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
#VALUE!#VALUE!
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น2
แผ่น3
 
 
Main menu