สำเนาของ ม.1/1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ผู้ประเมิน 1. .......................................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายชนาธิป เผ่ากัณหา
0.00FALSE
8
2
เด็กชายณัทชัย ชัยกาญจนคุณ
0.00FALSE
9
3
เด็กชายดุษฎี จันทวลี
0.00FALSE
10
4
เด็กชายธนกฤต ศรีสาร
0.00FALSE
11
5
เด็กชายธเนษฐ ชยาภรณ์
0.00FALSE
12
6
เด็กชายธราเทพ แว่นแคว้น
0.00FALSE
13
7
เด็กชายธีรพล บุญดี
0.00FALSE
14
8
เด็กชายธีรพัฒน์ ศิริสังข์สุนทร
0.00FALSE
15
9
เด็กชายนพรุจ เอื้อพัฒนาพานิชย์
0.00FALSE
16
10
เด็กชายนราวิชญ์ กินรีโตน
0.00FALSE
17
11
เด็กชายภัทรดนัย โพธิ์แก้ว
0.00FALSE
18
12
เด็กชายวรวุธ สุภะโกศล
0.00FALSE
19
13
เด็กชายวุฒิภัทร เจียรกุล
0.00FALSE
20
14
เด็กชายศุภณัฐ อุปมา
0.00FALSE
21
15
เด็กชายสุรชัย นามแสง
0.00FALSE
22
16
เด็กชายอัฐภูมิ จันทร์หนองสรวง
0.00FALSE
23
17
เด็กชายเอกพล โสดาวงศ์
0.00FALSE
24
18
เด็กหญิงโกลัญญา คุณภาที
0.00FALSE
25
19
เด็กหญิงฐิติมา กุลโพนเมือง
0.00FALSE
26
20
เด็กหญิงณัฐนันท์ แนวจำปา
0.00FALSE
27
21
เด็กหญิงตลับพร พรหมวาศ
0.00FALSE
28
22
เด็กหญิงธัญญาณี สุพัฒนวรางกูร
0.00FALSE
29
23
เด็กหญิงบุญยาทิพย์ กองสุข
0.00FALSE
30
24
เด็กหญิงปภาดา ผ่านสำแดง
0.00FALSE
31
25
เด็กหญิงพลอยลดา วสุทิพย์เจริญ
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงพัชราวลี บรรพต
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงฟาติมา ภูมิฐาน
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงยองอึน คิม
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงเยาวภา แข่งขัน
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงวิยธิดา หอมหวน
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงสุพัตรา ทองสา
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงเสาวนีย์ เชียรเทียนทอง
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงอนัญพร มายาดี
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงอภัสรา โพธิขาว
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงอรเทพิน ส่องแสง
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงอารณีย์ ศรีวะวงค์
0.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
0.000
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1