ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Az Egyfecskék Közhasznú Egyesület TAGGYŰLÉSI HATÁROZATAI
2
Határozat sorszámaHatározat szövege
3
2022
4
1./2022. (V. 26.)Téves bejegyzés!
5
2./2022. (V. 26.)A tagok a taggyűlés napirendi pontjait elfogadták.
6
3./2022. (V. 26.)A tagok az egyesület pénzügyi beszámolóját elfogadták.
7
4./2022. (V. 26.)A tagok az elnök éves beszámolóját elfogadták.
8
9
10
11
2021
12
1/2021. (V. 25.)A tagok a napirendi pontokat elfogadták.
13
2/2021. (V. 25.)A tagok az elnök éves beszámolóját elfogadták.
14
3/2021. (V. 25.)A tagok az egyesület pénzügyi beszámolóját elfogadták.
15
4./2021. (VI. 24.)A tagok a taggyűlés napirendi pontjait elfogadták.
16
5./2021. (VI. 24.)A tagok az egyesület 2021/2022. nevelési évre szóló költségvetését elfogadták.
17
6./2021. (VI. 24.)Az Egyfecskék Közhasznú Egyesület elnöke Kele Sára Katalin, alelnökei Kádár Szonja és Szegi-Holtzinger Zita. Mindhárom elnökségi tag mandátuma egy évre szól, 2022. június 24-ig tart.
18
7./2021. (VI. 24.)Az Egyfecskék Közhasznú Egyesület Alapszabályának 5.2.2. pontjának módosított szövegrésze: “Elnök: Kele Sára Katalin”.
19
8./2021. (VI. 24.)A tagok az Egyfecskék Közhasznú Egyesület módosított Alapszabályát elfogadták.
20
2020
21
1./2020. (V. 27.)A tagok a napirendi pontokat elfogadták.
22
2./2020. (V. 27.)Az egyesület az elnök éves beszámolóját elfogadta.
23
3./2020. (V. 27.)Az egyesület az éves pénzügyi beszámolót elfogadta.
24
4./2020. (V. 27.)Az egyesület a 2020/2021. évi költségvetési tervet elfogadta.
25
5./2020. (V. 27.)Az Alapszabály 7.6.3. pontjának módosított szövege: “A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, vagy a kérdés elvetettnek minősül.”
26
6./2020. (V. 27.)Az egyesület a módosított Alapszabályt elfogadta.
27
7./2020. (V. 27.)Az egyesület elfogadja az Egyfecskék Waldorf Óvoda SZMSZ-ének “Fenntartó-Óvoda együttműködési rendje” c. mellékletét.
28
8/2020. (VI. 22.)Az Egyfecskék Egyesület elnöke Mocsár Péter 1 évig, azaz 2021. június 22. napjáig.
29
9/2020. (VI. 22.)Az Egyfecskék Egyesület elnöke Kádár Szonja és Szegi-Holtzinger Zita 1 évig, azaz 2021. június 22. napjáig.
30
10/2020. (VI. 22.)Az Egyfecskék Közhasznú Egyesület a tagdíjat egyhangú szavazással eltörli.
31
11/2020. (VI. 22.)Az Alapszabály 5.2.2. pontjának új szövege: “Az Egyesület Elnökségének tagjai: Elnök: Mocsár Péter, Alelnökök: Kádár Szonja és Szegi-Holtzinger Zita.”
32
12/2020. (VI. 22.)Az Alapszabály 4.2. pontjának új szövege: “Rendes tag lehet az a belföldi vagy külföldi, 18. életévét betöltött természetes személy, aki (vér szerinti, örökbefogadott vagy gondozásában lévő) gyermeke révén az Egyesület fenntartásában lévő Waldorf oktatási intézménnyel jogviszonyt létesít, és az Alapszabályt elfogadja, a belépési nyilatkozatot kitölti és az Egyesület Elnökségéhez eljuttatja.”
33
13/2020. (VI. 22.)Az Alapszabály 4.2.4. pontjában a vonatkozó mondat új szövege: “Kizárási oknak minősül különösen, ha a tag az Egyesület célját vagy tevékenységét veszélyezteti, azzal ellentétes, vagy összeférhetetlen magatartást folytat.”
34
14/2020. (VI. 22.)Az Alapszabály 4.2.7.2. pontja törlésre kerül.
35
15/2020. (VI. 22.)Az Alapszabály 4.2.7.3. pontja helyébe a következő kerül: “4.2.7.2. pénzbeni és természetbeni támogatást bocsáthat az Egyesület rendelkezésére. Támogatás esetén az érintett tag megjelölheti azt a célt, illetve azt az intézményt, amire a támogatást szánja, amit az Egyesület – a Taggyűlés jóváhagyása mellett – köteles e megjelölés szerint felhasználni.”
36
16/2020. (VI. 22.)Az Alapszabály 8.1.5. pontjának új szövege: “A tagok vagyoni hozzájárulás teljesítésére nem kötelezettek.”
37
17/2020. (VI. 22.)A taggyűlés a módosított Alapszabályt elfogadja.
38
18./2020. (VII.15.)Az Egyfecskék Közhasznú Egyesület megbízza Szabó Tímea óvodapedagógust Márföldi Erika intézményvezető teljes jogkörben eljáró helyettesének.
39
2019
40
1./2019. (II.15.)Az Egyfecskék Egyesület elnöke Lövei Judit.
41
2./2019. (II.15.)Az Egyfecskék Egyesület alelnökei Kádár Szonja és Hajós Katalin.
42
3./2019. (V.23.)Az Egyesület a 2018. évi pénzügyi és elnöki beszámolót elfogadta.
43
4./2019. (V.23.)Az Egyfecskék Egyesület kérelmezi a közhasznú nyilvántartásba vételt.
44
5./2019. (V.23.)Az Alapszabály 1.1. pontjának módosított szövege a következő: 1.1. Az Egyesület neve: Egyfecskék Közhasznú Egyesület​ (a továbbiakban Egyesület)
45
6./2019. (V.23.)Az Alapszabály 1.3. pontja törlésre kerül.
46
7./2019. (V.23.)Az Alapszabály 2. és 2.1. pontjának módosított szövege a következő:
47
2. Az Egyesület céljai és tevékenysége
48
2.1. Az Egyesület célja a Waldorf-pedagógia és szellemi hátterének elméleti és gyakorlati alkalmazása érdekében egy Waldorf szellemiségű óvoda – és a jövőben iskola – létrehozása, fenntartása, működési feltételeinek folyamatos biztosítása, szülői közösség szervezése Budapesten.
49
8./2019. (V.23.)Az Alapszabály 2.2. pontjának és alpontjainak módosított szövege a következő:
50
2.2. Az Egyesület tevékenységei
51
2.2.1. Az Egyesület Waldorf óvodát alapít, működését támogatja és az intézményt fenntartja.
52
2.2.2. Az Egyesület támogatja a Waldorf-pedagógiai, antropológiai, szociológiai és orvosi szakismeretek kutatását, fejlesztését, terjesztését;
53
2.2.3. Az Egyesület ismeretterjesztő tevékenységet végez Waldorf-pedagógiai önképzések, képzések, előadások, találkozók, szellemi műhelyek szervezésével.
54
2.2.4. Az Egyesület gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak és más érdeklődőknek szóló kulturális és művészeti eseményeket szervez és támogat.
55
2.2.5. Az Egyesület céljához kapcsolódó közösségi együttléteket szervez.
56
2.2.6. Az Egyesület együttműködik, illetve kapcsolatot ápol hasonló céllal működő szervezetekkel és intézményekkel.
57
2.2.7. Az Egyesület pályázatokat, támogatókat és önkénteseket kutat fel céljai megvalósítása érdekében.
58
2.3. Az Egyesület közhasznú tevékenységei:
59
2.3.1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – a „Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása” közfeladathoz (2011. évi CXC. tv. 4. § (1) és 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 6.) és az “Óvodai ellátás” közfeladathoz (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 6. és 23. § (5) 10.) kapcsolódóan az alapszabály 2.2.1. pontjában meghatározott Waldorf nevelési intézmény alapítói és fenntartói tevékenysége.
60
2.3.2. Kulturális tevékenység – a „Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, művészeti értékek létrehozásának segítése” (1991. évi XX. tv. 121. § a)-b)) közfeladatokhoz kapcsolódóan az Alapszabály 2.2.3-2.2.7. pontjaiban meghatározott közösségi, kulturális tevékenységek.
61
2.4. Az Egyesület a 2.3. pontban meghatározott közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásokat térítésidíj-mentesen biztosítja.
62
2.5. Az Egyesület a fenti alapcél szerinti tevékenységei megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, az alapcél szerinti közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetve, gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet, így különösen: kereskedelmi tevékenységet, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadására, üzemeltetésére irányuló tevékenységet.
63
9./2019. (V.23.)Az Alapszabály 3.1. pontjának módosított szövege a következő: 3.1. Az Egyesület önálló jogi személy, amely bírósági nyilvántartásba történő jogerős bejegyzéssel jön létre, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Alaptörvény, valamint a Taggyűlés által jóváhagyott Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően működik.
64
10./2019. (V.23.)Az Alapszabály 3.3. pontjának módosított szövege a következő: 3.3. Az Egyesület közhasznú szervezetként látja el tevékenységét, céljait és feladatait.
65
11./2019. (V.23.)Az Alapszabály 4.1. pontjának módosított szövege a következő: 4.1. Az egyesületi tagság az Elnökség határozatával keletkezik a későbbiekben részletezett módon.
66
12./2019. (V.23.)Az Alapszabály 4.2. pontjának módosított szövege a következő: Az Egyesület rendes tagsága az Egyesület fenntartásában működtetett Waldorf oktatási intézményt az adott évben látogató gyermekek szüleinek a közössége. Rendes tag lehet az a belföldi vagy külföldi, 18. életévét betöltött természetes személy, aki (vér szerinti, örökbefogadott vagy gondozásában lévő) gyermeke révén az Egyesület fenntartásában lévő Waldorf oktatási intézménnyel jogviszonyt létesít, és az Alapszabályt elfogadja, a tagdíjat megfizeti, a belépési nyilatkozatot kitölti és az Egyesület Elnökségéhez eljuttatja. Az Egyesület-alapító tag automatikusan rendes taggá válik. A rendes és a pártoló tagsági jogviszony évente szeptember 20-áig bezárólag írásbeli megújítási nyilatkozattal megújításra szorul.
67
13./2019. (V.23.)Az Alapszabály teljes szövegéből törlésre kerül a “vállalt támogatás” kifejezés, helyette a “tagdíj” kifejezés alkalmazandó.
68
14./2019. (V.23.)Az Alapszabály 4.2.4. pontjának vonatkozó szövegrésze az alábbiak szerint módosul: A tag kizárásáról az Elnökség dönt. Az eljárás megindításáról az Elnökség az érintett tagot írásban értesíti a kizárásról döntő ülést megelőzően legalább 15 nappal. A kizárandó tagnak joga van az Elnökség előtt szóban vagy írásban előterjeszteni védekezését, észrevételeit. Ezek hiányában a tag lemond a védekezés jogáról. A tag kizárásáról az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz a tag védekezésének figyelembevételével.
69
15./2019. (V.23.)Az Alapszabály 4.2.7.3. pontja törlésre kerül.
70
16./2019. (V.23.)Az Alapszabály 4.3.3. pontjának vonatkozó szövegrésze az alábbiak szerint módosul: A tag kizárásáról az Elnökség dönt.
71
17./2019. (V.23.)Az Alapszabály 5.1.2. pontjának vonatkozó szövegrésze az alábbiak szerint módosul: A Taggyűlés nyilvános, azon a rendes tagok tanácskozási és szavazati joggal, a pártoló tagok és a Taggyűlés összehívására jogosult által meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.
72
18./2019. (V.23.)Az Alapszabály 5.1.2. pontjának vonatkozó szövegrészei az alábbiak szerint módosulnak: A Taggyűlés összehívásáról a tagokat az Elnökség legalább 15 nappal a Taggyűlés időpontja előtt írásban (emailben vagy postai levélben) értesíti. (...) A Taggyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
73
19./2019. (V.23.)Az Alapszabály 5.2.2. pontja alatt Kádár Szonja alelnök lakcíme a következőre módosul: 1124 Budapest, Németvölgyi út 75/A.
74
20./2019. (V.23.)Az Alapszabály 5.2.4. pontjának vonatkozó szövegrészei az alábbiak szerint módosulnak: Amennyiben egy elnökségi pozícióra egynél több jelentkező van, a Taggyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt a pozícióról. A Taggyűlés a tisztújító szavazás eredményét és az újonnan megválasztott tisztségviselők személyét határozatban rögzíti.
75
21./2019. (V.23.)Az Alapszabály 5.2.6.5. és 5.2.6.6. pontja törlésre kerül.
76
22./2019. (V.23.)Az Alapszabály 5.3.1.2. pontjába áthelyezett szöveg a következő:
77
5.3.1.2. az Elnök kiemelt feladatköre:
78
a) vezeti a Taggyűlést és az Elnökség üléseit; valamint
79
b) képviseli az Egyesületet, mint annak elnöke.
80
23./2019. (V.23.)Az Alapszabály 5.2.7. pontjának módosított szövege a következő: Az Egyesület Elnökségének tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha az elnökségi tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A kijelölt személyre az Elnökség tagjaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
81
24./2019. (V.23.)Az Alapszabály 5.2.7.2. pontjába bevett szöveg a következő: Nem lehet az Elnökség tagja, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
82
25./2019 (V.23.)Az Alapszabály 5.3. pontja és alpontjai törlésre kerülnek.
83
26./2019 (V.23.)Az Alapszabály 6.1. pontjának módosított szövege a következő: Az Egyesületet az Elnök általánosan és önállóan képviseli.
84
27./2019 (V.23.)Az Alapszabály 6.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
85
6.1.1. Az Egyesületet a két Alelnök együttesen képviseli.
86
6.1.2. Az Elnökség tagjainak az Egyesület képviselete körében végzett tevékenységükről beszámolási kötelezettségük van az Elnökség felé.
87
28./2019 (V.23.)Az Alapszabály 6.2. pontjának módosított szövege a következő: Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan, illetve a két Alelnök együttesen jogosult rendelkezni.
88
29./2019 (V.23.)Az Alapszabály 8.1.5. pontjának vonatkozó módosítása a következő: Az éves tagdíj 1000 Ft - azaz egyezer forint -, melyet a tagok az Egyesület bankszámlájára átutalással vagy az Egyesület házi pénztárába készpénzben fizetnek be.
89
30./2019 (V.23.)Az Alapszabály 8.5. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
90
31./2019 (V.23.)Az Alapszabály 8.14. pontja törlésre kerül.
91
32./2019 (V.23.)Az Alapszabály 8.15. pontja törlésre kerül.
92
33./2019 (V.23.)Az Alapszabály 10.3. pontja törlésre kerül.
93
34./2019 (V.23.)Az Egyesület a módosított Alapszabályt elfogadja.
94
35/2019. (VI.24.)Az Egyfecskék Egyesület elnöke 1 évig, azaz 2020. június 24-ig Wouters Krisztina.
95
36/2019. (VI.24.)Az Egyfecskék Egyesület alelnöke 1 évig, azaz 2020. június 24-ig Mocsár Péter és Szegi-Holtzinger Zita.
96
37/2019. (VI.24.)Az Egyfecskék Egyesület székhelye: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 15.
97
38./2019. (VIII.23.)Az Alapszabály 1.2. pontjának új szövege: “Az Egyesület székhelye: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 15.”
98
39./2019. (VIII.23.)Az Alapszabály 5.2.2. pontjának új szövege: “Az Egyesület Elnökségének tagjai: Elnök: Wouters Krisztina, Alelnökök: Mocsár Péter és Szegi-Holtzinger Zita.”
99
40./2019. (VIII.23.)Az Egyfecskék Egyesület a módosított Alapszabályt elfogadta.
100
41./2019. (XII.7.)Az Alapszabály új fejrésze: