ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
นักเรียนเข้าใจคำชี้แจงหรือไม่
คำนำหน้าชื่อ - นามสกุลชั้นเลือกวิชาที่อยู่อีเมลคะแนน
2
1/11/2021, 8:22:43
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นาย
นายปภัสมณฑ์ ปานเเก้ว
ม.6/7ว33214 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
priyapatsorn@gmail.com
3
1/11/2021, 8:23:39
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายอภิสิทธิ์ จันมุณีม.6/7ว33214 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์apisit9048@gmail.com
4
1/11/2021, 8:23:42
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายศราวุฒิ ช่วยบุญม.6/7ศ33213 สุนทรีวิจักษณ์
sarawutnai024@gmail.com
5
1/11/2021, 8:25:40
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวสุภาวดี อำปลอดม.6/7ว33227 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
k.suphawadee15@gmail.com
6
1/11/2021, 8:25:49
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายเอกลักษณ์ ชูประดิษฐม.6/7ศ33213 สุนทรีวิจักษณ์
561aekkalak@gmail.com
7
1/11/2021, 8:26:22
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาว
นางสาว จิรัชยา ทองมาก
ม.6/7ว33214 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2546jiratchaya@gmail.com
8
1/11/2021, 8:26:32
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวฐิติยา พรหมอินทร์ม.6/7ว33214 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
thitiya33746@gmail.com
9
1/11/2021, 8:27:13
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นาย
นายสุธีร์ แก้วกิริยา
ม.6/7ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
21835kaewkiriya@gmail.com
10
1/11/2021, 8:27:27
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายพีรทัต พรหมเสนาม.6/7ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
peeratut.09102546@gmail.com
11
1/11/2021, 8:27:38
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวภัทริกา จันทรมณีม.6/7ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
phattareka34@gmail.com
12
1/11/2021, 8:27:56
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวศิริวรรณ สุวรรณาคมม.6/7ศ33213 สุนทรีวิจักษณ์
kingsiriwan12@gmail.com
13
1/11/2021, 8:27:58
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาววสิรัตน์ คงทอง ม.6/7ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์warirat243@gmail.com
14
1/11/2021, 8:28:09
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวซินเวีย สะหมานม.6/6ศ33207 ดนตรีสากลปฏิบัติเครื่องสาย
zinwia.2846@gmail.com
15
1/11/2021, 8:28:16
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวจุฬารัตน์ มณีนวลม.6/7ศ33213 สุนทรีวิจักษณ์
jurarat2017@gmail.com
16
1/11/2021, 8:28:43
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวสุพรรษา จินดารัตน์ม.6/7ศ33213 สุนทรีวิจักษณ์
beamsupansa2545@gmail.com
17
1/11/2021, 8:29:00
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวอมราวดี ปานถาวรม.6/7ศ33213 สุนทรีวิจักษณ์
ammarawadee2562@gmail.com
18
1/11/2021, 8:29:22
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวธนัญชนก พุมประไพม.6/7ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
f.0620572997@gmail.com
19
1/11/2021, 8:29:38
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาว
นางสาว อริสา วิบูลย์ธรรมปาละ
ม.6/7ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
kena0620576249@gmail.com
20
1/11/2021, 8:30:35
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวกนกวรรณ มณีรัตน์ม.6/7ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
kanokwann2561@gmail.com
21
1/11/2021, 8:31:19
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวฐิติวรดา ปลอดเทพม.6/6ง33210 เทคนิคการขาย
26thitiworrada@gmail.com
22
1/11/2021, 8:31:38
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวอุรวีวดี นวลเเก้วม.6/6ง33210 เทคนิคการขาย
Auraweewadee2546@gmail.com
23
1/11/2021, 8:31:44
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวสุภัสสรา ปาลกำเนิดม.6/6ง33210 เทคนิคการขาย
suphatsara5544@gmail.com
24
1/11/2021, 8:31:53
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายถิรพล ทองสิพพัญญูม.6/7ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
night41046@gmail.com
25
1/11/2021, 8:32:12
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวปวีณา ทองเนื้อแข็งม.6/6ง33210 เทคนิคการขาย
bowpaweena1234@gmail.com
26
1/11/2021, 8:32:19
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวอำภาพรรณ พลสวัสดิ์ม.6/6ง33210 เทคนิคการขาย
aumpapan5416@gmail.com
27
1/11/2021, 8:32:30
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวชญานิศ สินธุรัตน์ม.6/6ง33210 เทคนิคการขาย
chayanis22023@gmail.com
28
1/11/2021, 8:32:59
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายนวกร มาแดงม.6/7ว33214 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์nwkonz@gmail.com
29
1/11/2021, 8:35:15
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายภัทรพงศ์ สุภาพมณีม.6/7
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
taekab3024@gmail.com
30
1/11/2021, 8:35:24
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายศุภวิชญ์ ไหมพรหมม.6/7ว33214 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์stop2546@gmail.com
31
1/11/2021, 8:37:06
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาว
ภักดิ์ณิพิชญ์ คล้ายเกล้า
ม.6/7ว33227 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
phakniphit.22081@gmail.com
32
1/11/2021, 8:37:06
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายธนพัฒน์ นวลแก้วม.6/7ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
oatkaoseng@gmail.com
33
1/11/2021, 8:38:37
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายนพวิชญ์ ศักโตม.6/7ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
noppawitsakto@gmail.com
34
1/11/2021, 8:39:28
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวเสาวภา สายชนะพันธ์ม.6/6ง33210 เทคนิคการขาย
saowapa8176@gmail.com
35
1/11/2021, 8:41:12
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรสกุลม.6/7ศ33213 สุนทรีวิจักษณ์tpetsakul@gmail.com
36
1/11/2021, 8:42:02
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายอภิชาติ บุญประวิทย์ม.6/7ว33227 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
aphichart2388@gmail.com
37
1/11/2021, 8:42:38
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายนายสุภกร แก้วมณีม.6/7
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
neophyte2546@gmail.com
38
1/11/2021, 8:46:54
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายคณิตนน แก้วเป็นติม.6/7
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
kanitnon232547@gmail.com
39
1/11/2021, 8:49:39
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวธิดารัตน์ พูลทองม.6/6ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
poonthongt@gmail.com
40
1/11/2021, 8:51:41
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวศุภลักษ์ เเสงงามม.6/6
ง33216 การจัดดอกไม้เพื่อประกอบอาชีพ
supalak3553@gmail.com
41
1/11/2021, 8:51:57
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวดวงฤทัย คูนิอาจม.6/6ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
duangruthaikaewsuwan@gmail.com
42
1/11/2021, 8:52:01
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวณิชาภัทร อินทสมบัติม.6/6ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
nichapat.inta@gmail.com
43
1/11/2021, 8:52:03
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายศุภวิชญ์ ศิวิไลม.6/6
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
seensuppawit@gmail.com
44
1/11/2021, 8:52:13
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวยศวดี คชกาญจน์ม.6/6ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
yodsawadee000@gmail.com
45
1/11/2021, 8:52:30
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายธีรเดช ชัยกลิ่นม.6/6
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
theeradachh1145@gmail.com
46
1/11/2021, 8:52:31
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายฐิติกร บุญยอดม.6/7
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
jom25572557@gmail.com
47
1/11/2021, 8:52:34
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาว
นางสาวอารีรัตน์ เจริญลักษณ์
ม.6/6
ง33216 การจัดดอกไม้เพื่อประกอบอาชีพ
areeratcharoenlak23@gmail.com
48
1/11/2021, 8:53:12
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวนิศากร ธรรมอิสระม.6/6ศ33213 สุนทรีวิจักษณ์
nisakrthrrmxisra@gmail.com
49
1/11/2021, 8:53:14
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายประวีณ ฉายศรีม.6/7
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูใจดี ดิษโสภา
pravinlovetor@gmail.com
50
1/11/2021, 8:53:20
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายสิริเชษฐ์ มีชัยชนะม.6/6
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
sirichet191@gmail.com
51
1/11/2021, 8:53:30
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายปวริศ แจ่มกระจ่างม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
Pavarit2546@icloud.com
52
1/11/2021, 8:54:04
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาว
นางสาวจิรพรรณ แก้วภิบาล
ม.6/6
ง33216 การจัดดอกไม้เพื่อประกอบอาชีพ
06122546jiraphan@gmail.com
53
1/11/2021, 8:54:38
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายพีระพงศ์ ทองมีม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
peerapongt897@gmail.com
54
1/11/2021, 8:54:51
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายกานต์ชนก เพชร์ชะระม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
kanchanoknotnot@gmail.com
55
1/11/2021, 8:55:21
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายอำนาจ นิลเพ็ชร์ม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
amnat.ninpet22@gmail.com
56
1/11/2021, 8:55:22
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายปัณณวิชญ์ เจริญสุขม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
ballpannawitx2@gmail.com
57
1/11/2021, 8:55:25
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวดรุณี อาวะภาคม.6/6ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
darunee21846@gmail.com
58
1/11/2021, 8:56:16
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายณภัทร กฤษณพันธุ์ม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
maphat86123@gmail.com
59
1/11/2021, 8:56:16
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายณัฐกิตติ์ ปุนทมุณีม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
opponattakit@gmail.com
60
1/11/2021, 8:56:33
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายจารุวัฒน์ บุญศรีม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์jaruwat140@gmail.com
61
1/11/2021, 8:56:35
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายสุทธิพงค์ พัชนีม.6/6
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
suttiponge1000@gmail.com
62
1/11/2021, 8:57:35
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายกฤษณนนท์ บุญศิริม.6/6
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
iceksnboonsiri@gmail.com
63
1/11/2021, 8:59:37
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายกวิน สุวรรณนิมิตรม.6/6ว33227 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
Kawin061739@gmail.com
64
1/11/2021, 9:00:03
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาววรรณษา ชูแก้วม.6/6
ง33216 การจัดดอกไม้เพื่อประกอบอาชีพ
mookwannasa5100@gmail.com
65
1/11/2021, 9:00:08
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายปฐมพงศ์ สารพลม.6/6
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
sarphlpthmphngs0@gmail.com
66
1/11/2021, 9:00:36
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายณัฐพัชร์ รัตนภูมิม.6/6
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
nattaphat21910@gmail.com
67
1/11/2021, 9:02:10
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายธนากร ดิสวัสดิ์ม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
thanakorn5830@gmail.com
68
1/11/2021, 9:05:28
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายอาทิตย์สิริ อิแอม.6/7ญ33208 ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อบันเทิง
meenkey099@gmail.com
69
1/11/2021, 9:09:23
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายสาโรจน์ มนตะลักษณ์ม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์sarodee47@gmail.com
70
1/11/2021, 9:35:00
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายจิรวิชญ์ ดำโชติม.6/7
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
jirawitdamchot1221@gmail.com
71
1/11/2021, 9:38:15
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายวสุนนท์ ชลประดับม.6/6ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
Wasunon47354@gmail.com
72
1/11/2021, 9:41:24
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายวชิรวิทย์ แซ่หลีม.6/7
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
wachirawitsae46@gmail.com
73
1/11/2021, 9:55:35
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาว
นางสาว ปิยะธิดา สุขธรณ์
ม.6/7ศ33213 สุนทรีวิจักษณ์
piyatidasukkatorn@gmail.com
74
1/11/2021, 10:47:43
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นาย
พงศ์นริศร์ รัตนพันธ์
ม.6/6
ง33213 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูจำลอง ฉุ้นประดับ
pongnaritrattanapan@gmail.com
75
1/11/2021, 10:56:01
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นางสาวมะลิสา สำเภาทองม.6/7ศ33210 วาดเส้นสร้างสรรค์
malisa200546@gmali.com
76
1/11/2021, 16:46:40
เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจง
นายสราวุธ นัคราพงศ์ม.6/6ว33227 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
sarawut0622056820@gmail.com
77
1349100584
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100