การพัฒนาศักยภาพผุ้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (อำเภอโขงเจียม) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
ประทับเวลาโรงเรียนชื่อ-นามสกุลตำแหน่งจบวิชาเอกสอนระดับชั้น
2
19/4/2017, 17:13:25บ้านด่านวันเพ็ญ เสือคำครูวิทยาศาสตร์ป.2
3
19/4/2017, 17:14:55บ้านด่าน
นางสาวพัฒน์พร ศรีบุระ
พี่เลี้ยงเด็กพิการการศึกษาปฐมวัยเด็กพิเศษ
4
19/4/2017, 19:29:54บ้านบะไห
นางสาวมาลี ทองเจริญ
ครู ค.ศ.1
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ป.1
5
19/4/2017, 19:31:37บ้านบะไหนางสาวนิศากร ผิวขำครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์ป.2
6
19/4/2017, 20:27:31บ้านหนองแสง-วังอ่าง
นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เด็กที่มีควมบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
7
19/4/2017, 20:28:20บ้านหนองแสง-วังอ่าง
นางวิไลลักษณ์ บุญส่ง
ครูคณิตศาสตร์ป.6
8
19/4/2017, 21:19:16บ้านกุ่ม
นางสาวพิชฌานันท์ พุฒขาว
พนักงานราชการภาษาไทยป.1
9
20/4/2017, 9:58:41บ้านดงดิบ
นายชัยยุทธ์ กล้าจริง
พี่เลี้ยงเด็กพิการอส.บ.เครื่องกลเด็กพิการ
10
20/4/2017, 10:00:57บ้านดงดิบนายจงกล พรรษาครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.เอกการประถมศึกษา
ป.6
11
20/4/2017, 10:06:14บ้านกุ่ม
นางสาววาสนา รัญระนา
ครูการศึกษาปฐมวัยอนุบาล1
12
20/4/2017, 13:55:30บ้านทุ่งนาเมืองอนงค์ลักษณ์ โสตศิริครูสังคมศึกษา ฯป.1
13
20/4/2017, 13:56:37บ้านทุ่งนาเมืองมาลัยพร พาลีครูเคมีป.2
14
20/4/2017, 14:19:50บ้านหนองผือ
นายเกรียงไกร ถิ่นดง
ครูผู้ช่วยศิลปกรรมป.4-6
15
20/4/2017, 14:40:06บ้านหนองผือ
นางรัตนาภรณ์ โทจันทร์
พนักงานราชการวิทยาศาสตร์ทั่วไปป.4-ม.1
16
20/4/2017, 14:46:08บ้านดงบากนายอานนท์ ปันฟูครูคอมพิวเตอร์ป.3
17
20/4/2017, 14:47:38บ้านดงบากนางสาวนิตยา หลงชินพนักงานราชการปฐมวัยอนุบาล 1-2
18
20/4/2017, 19:32:50บ้านซะซอมนางอรวรรณ มุทาพรครูสังคมศึกษาฯป.1
19
20/4/2017, 19:35:13บ้านซะซอม
นายเกียรติศักดิ์ มุทาพร
ครูสังคมศึกษาฯป.6
20
20/4/2017, 22:38:12ชุมชนบ้านวังสะแบงนางอมร ทองคำครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.3
21
21/4/2017, 8:18:09บ้านดงแถบ
นางกษมา บุตรวัน นายดนุพล ไชยลาโพธิ์
ครู
ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศศ.บ. ศิลปะ
ป.2 ป.3
22
21/4/2017, 10:09:28บ้านห้วยหมากใต้
นางสาวนันทนา บัวใหญ่
ครูผู้ช่วยเทคโนโลยีสารสนเทศป.6
23
21/4/2017, 10:10:32บ้านห้วยหมากใต้
นายเทพพิทักษ์ อรรคชาติ
ครู คศ.1คอมพิวเตอร์ป.5
24
21/4/2017, 11:18:16บ้านโพนแพง
นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุล
ครูชำนาญการพิเศษค.ม. บริหารการศึกษาป.1
25
21/4/2017, 11:19:26บ้านโพนแพง
นางสาวนริศรา กล้าจริง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ วท.บ. วิทยาศาสตร์อนุบาล 1-2
26
21/4/2017, 19:09:31บ้านหัวเห่ว
นางสาววิลาวรรณ คืนดี
ครู ชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ป.4
27
21/4/2017, 19:10:36บ้านหัวเห่วนางนฤมล พันธุ์แสงครู ชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.1
28
21/4/2017, 22:15:27เพียงหลวง 12นายวิสันต์ หอมจำปาครูภาษาไทยป.1-ป.3
29
21/4/2017, 22:17:19เพียงหลวง 12
นางสาวกัญจนพร จำนิล
ครูภาษาอังกฤษป.4-ป.6
30
22/4/2017, 15:02:30บ้านนาโพธิ์ใต้
นายบุญนับพัน สมบัตินันท์
ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
31
22/4/2017, 15:06:06บ้านนาโพธิ์ใต้
น.ส.สมเพียร เพ็งพันธุ์
ครูผู้ช่วยปฐมวัยอนุบาล
32
23/4/2017, 11:21:25ชุมชนห้วยไผ่
น.ส.ศุภรักษ์ ฮามคำไพ น.ส.สุลัดดาวัลย์. ฮัฐนาค
ครูผู้สอนปฐมวัย/ภาษาไทย
ก่อนปฐมวัย/ประถมศึกษา
33
24/4/2017, 8:05:49ชุมชนบ้านวังสะแบง
นางสาวพัชราภรณ์ คำศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการหลักสูตรและการสอนทุกระดับชั้น
34
24/4/2017, 9:02:30บ้านตุงลุง
นางสาวศิริรัตน์ ทองเจริญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการประชาสัมพันธ์ทุกระดับชั้น
35
24/4/2017, 18:03:42ชุมชนบ้านวังสะแบงนางอมร ทองคำครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.3
36
24/4/2017, 18:16:03ชุมชนบ้านวังสะแบงนายประพันธ์ ทองคำครูชำนาญการพิเศษพลศึกษาป.4-ม.3
37
25/4/2017, 16:56:11บ้านห้วยสะคาม
นางสาวฐณัชณ์พร ออทอลาน
ครูคณิตศาสตร์5,6
38
25/4/2017, 16:57:27บ้านห้วยสะคามนางอุบลวรรณ ขันทองครูภาษาไทย1,2
39
26/4/2017, 8:39:47บ้านคันท่าเกวียน
นายนนท์ธนา อ่อนพุทธา
ครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 3
40
26/4/2017, 8:42:37บ้านคันท่าเกวียน
นางสาวบุญญธิดา ศรีโชค
ครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 5-6
41
26/4/2017, 8:59:18บ้านคันท่าเกวียน
นายนนท์ธนา อ่อนพุทธา
ครูคบ.คณิตศาสตร์ป.3
42
27/4/2017, 14:46:01บ้านตุงลุง
นางโสภาภรณ์ วรรณวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ทั่วไปป.3
43
29/4/2017, 10:47:37บ้านตุงลุง
นางโสภาภรณ์ วรรณวงศ์
ค.ศ.3วิทยาศาสตร์ป.1
44
29/4/2017, 10:53:19บ้านหนองแสงใหญ่นายคำรุณ พรหมราชครูประถมศึกษาป.1
45
29/4/2017, 10:54:33บ้านหนองแสงใหญ่
นางสาวปฐมา แสนทวีสุข
ครูอัตราจ้างแอนิเมชันป.6
46
29/4/2017, 10:55:29บ้านดงมะไฟนายเสถียร ภารการครูบริหารการศึกษาป.6
47
29/4/2017, 11:08:41บ้านทุ่งนาเมืองนางสาวมาลัยพร พาลีครูเคมีป.2
48
29/4/2017, 11:09:58บ้านทุ่งนาเมือง
นางสาวสุพัฒตรา ร่วมสุข
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษป.1-ป.6
49
29/4/2017, 11:11:21บ้านห้วยยาง
นางฐานันดร สิงห์ธรรม
ครูวิทยาศาสตร์สุขภาพป.1
50
29/4/2017, 11:12:06บ้านกุดเรือคำ
นายประสาร พิมพกรรณ์
ครูคณิตศาสตร์ป.6
51
29/4/2017, 11:13:16บ้านกุดเรือคำ
นางสุจิตตรา โพนกองเส็ง
ครูประถมศึกษาป.1
52
29/4/2017, 11:13:35บ้านห้วยยาง
นางสาวนิชาภา จันทร์สด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อนุบาล
53
29/4/2017, 11:19:47บ้านห้วยยาง
นางฐานันดร สิงห์ธรรม
ครูวิทยาศาสตร์สุขภาพป.1
54
29/4/2017, 11:20:54บ้านห้วยยาง
นางสาวนิชาภา จันทร์สด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อนุบาล
55
29/4/2017, 12:14:41บ้านตามุย
น.ส.โชติกา เทือกเถาว์
พนักงานราชการสังคมอนุบาล1-2
56
29/4/2017, 12:15:45บ้านตามุยน.ส.พรมศรี สิงหธรรมครูอัตราจ้างสังคมป.1
57
29/4/2017, 12:17:11ชุมชนห้วยไผ่น.ส.มัตตัญญู ศรีทา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ปฐมวัยอนุบาล1
58
29/4/2017, 12:32:45บ้านตามุย
นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา-
59
29/4/2017, 12:34:03บ้านห้วยสะคาม
นายสำพันธ์. แก้วโจน์
ผู้อำนวยการบริหารการศึกษา-
60
30/4/2017, 8:10:43บ้านห้วยยางนายจงกร เลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษาไม่ได้สอน
61
30/4/2017, 11:26:43บ้านนาโพธิ์กลางสุนันท์ โนนแก้วครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปป.6
62
4/5/2017, 10:08:17บ้านนาโพธิ์กลางนายบุตร จารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฟิสิกส์ม.1-3
63
4/5/2017, 10:14:52บ้านนาโพธิ์กลาง
นางชุติรัตน์ กิระหัส
ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์สุขภาพป.1
64
4/5/2017, 10:16:03บ้านนาโพธิ์กลางนางรมณีย์ เพชรดาราครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาป.4 ,ม.1-3
65
11/5/2017, 6:56:16บ้านหนองแสง-วังอ่าง
นางสาววรรณวิมล เวชกามา
ครูชำนาญการภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้น
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu