REJESTR FORM OCHRONY PRZYRODY_01_2014 (1)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
2
FORMY OCHRONY PRZYRODY
3
Osoba wypełniająca formularz: Iwona Zajączek
4
Na terenie GMINY: POZNAŃ
5
6
Kontakt: 061 878 40 87 adres: e-mail: iwona_zajaczek@um.poznan.pl
7
11
REZERWATY PRZYRODY:
12
Lp.Nazwadata utworzeniaakt prawnycel- opispowierzchniaplan ochrony
13
1.Meteoryt Morasko24.05.1976 r. zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 24.05.1976 r.
w sprawie uznania za rezerwaty
przyrody (M.P. z 1976r., Nr 24,
poz. 108),
7 kraterów meteorytowych oraz fragment cennego lasu grądowego z rzadkimi gatunkami runapow. 54,5 harozporządzenie Nr 3/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 168, poz. 2813 dnia 6 października 2008 r.)
14
2.Żurawiniec20.10.1959 r. zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20.10.1959 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1959r., Nr 93, poz. 497) ochrona zespołu
roślinności torfowiska
przejściowego
1,3 ha
15
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
16
Lp.Nazwadata utworzeniaakt prawnycel- opispowierzchnia
17
1.OChK „Dolina Cybiny w Poznaniu”
4 września 2008r. rozporządzenie Nr 22/08 Wojewody Wlkp. z dnia 4.09.2008r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 168, poz. 2813).ochrona krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,
a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych
182,66ha
18
Obszary Natura 2000:
19
Lp.Nazwadata utworzeniaakt prawnycel- opispowierzchnia
20
1.Biedrusko - PLH300001 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny
Decyzja KE z 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (2011/64/UE) kompleksy grądowe i kompleksy kwaśnych dąbrów oraz
zbiorowisk łęgowych i olsowych
198,76 ha
21
2.Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 22 grudnia 2009 r. Decyzja KE z 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (2011/64/UE) jedno z najważniejszych miejsc zimowania nietoperzy w Polsce137,4 ha- Ostoja obejmuje kompleks XIX-wiecznych budowli fortecznych (Forty: I, Ia, II, IIa, III, IIIa, IV, IVa, V, Va, VI, VIa, VII, VIIa, VIII, VIIIa, IX, IXa, bunkier na Sołaczu, bunkier na al. Wojska Polskiego, bunkier na ul. Mazowieckiej oraz Cytadelę.
22
3.Dolina Samicy- PLB300013 12 stycznia 2011 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133), dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków wzdłuż cieku wilgotne łąki, trzcinowiska, naturalne i sztuczne oczka wodne23,91 ha (akt. 09.2011 r.)
23
UŻYTKI EKOLOGICZNE
24
Lp.Nazwadata utworzeniaakt prawnycel- opispowierzchnia
25
1.Traszki Ratajskie12 lipca 2011 r.uchwała RMP z dnia 12 lipca 2011 r. Nr XV/146/VI/2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 232, poz. 3736); obwieszczenie nr 3/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/146/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. , poz. 7235)1) ochrona populacji płazów:
a) traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris, syn. Triturus vulgaris),
b) żaba trawna (Rana temporaria),
c) ropucha szara (Bufo bufo),
d) ropucha zielona (Pseudepidalea viridis, syn. Bufo viridis),
e) żaba wodna (Rana esculenta complex),
f) grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus).
2) realizacja zadań dydaktycznych.
5,2272 ha
26
2.Bogdanka I20 grudnia 2011 r.uchwała RMP z dnia 20 grudnia 2011 r. Nr XXIII/304/VI/2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 317)ochrona obszaru o wybitnych walorach przyrodniczych związanych z występowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinności zbliżonych do naturalnych o charakterze łęgowym, a także ochrona szuwarów, torfowisk niskich oraz łąk o zróżnicowanej wilgotności, jak również zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania i ochrony terenów przed nadmierną antropopresją.151,45 ha
27
3.Bogdanka II20 grudnia 2011 r.uchwała RMP z dnia 20 grudnia 2011 r. Nr XXIII/305/VI/2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 318)ochrona obszaru o wybitnych walorach przyrodniczych związanych z występowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinności zbliżonych do naturalnych o charakterze łęgowym, a także ochrona szuwarów, torfowisk niskich oraz łąk o zróżnicowanej wilgotności, jak również zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania i ochrony terenów przed nadmierną antropopresją.7,63 ha
28
4.Strzeszyn18 grudnia 2012 r.uchwała RMP XLII/652/VI/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14 stycznia 2013 r. poz. 451)ochrona biotopów torfowisk niskich, podmokłych łąk, muraw kserotermicznych i okrajków lasów oraz biotopów wodnych 94,48 ha
29
5.Dębina I10 grudnia 2013 r. uchwała Nr LX/924/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Dębina I" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 stycznia 2014 r. poz. 177)ochrona fragmentów starego drzewostanu dębowego, stanowiącego pozostałość po dawnych, dębińskich lasach łęgowych rosnących w dolinie Warty, wraz z pozostałym starodrzewem i stawami53,57 ha
30
6.Dębina II10 grudnia 2013 r. uchwała Nr LX/925/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Dębina II" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 stycznia 2014 r. poz. 178)ochrona fragmentów starego drzewostanu dębowego, stanowiącego pozostałość po dawnych, dębińskich lasach łęgowych rosnących w dolinie Warty, wraz z pozostałym starodrzewem i stawami31,06 ha
31
POMNIKI PRZYRODY
32
Lp.Nazwa pomnika przyrody
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)
Data utworzenia pomnika przyrodyObowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnegoOpis pomnika przyrodyObwód na wysokości 1,3 m
[cm]
Wys. [m]Nr działki ewidencyjnejPołożenie geograficzne
(długość geograficzna,
szerokość geograficzna)
Opis lokalizacjiForma własnościRodzaj gruntówSprawujacy nadzórOchrona w zakresie prawa międzynarod.Nr wg rejestruUwagi
33
stopnie [ ° ]minuty [ ' ]sekundy [ '' ]
34
1aleja31/12/1986Dz. Urz. Nr 14 z 31.12.1986 r.40 kasztanowców białych, 1 jesion wyniosłyod 250-283 cm (kasztanowce) i 247 cm -jesion 17m/ kasztanowce, 12m/ jesion178/1; arkusz 04, obręb 28 Podolany i 90, arkusz 05, obręb 28 Podolanyod 52°27’02,8’’ 16°53’25,9’’ do 52°27’30,9’’ 16°53’43,8’’ ul. Janiny OmańkowskiejMiasto Poznańpas drogowyPrezydent Miasta Poznania-568skreślono kasztanowce 2
35
2aleja 19/12/1985Dz. Urz. Nr 5 z 1986 r.34 dęby szypułkowe, 15 jesionów wyniosłych320-388 cm- dęby, 250cm- jesiony18-21 m - dęby, 17-18m - jesiony3od 52°27 ’54’’ 16°50’ 23,9’’ do 52°27’29,4’’ 16°51’11,1’’ul. JastrowskaMiasto Poznańpas drogowyPrezydent Miasta Poznania-474wiek 100-120 lat, 2 dęby skreślono
36
3aleja 19/12/1985Orzeczenie Wojewody Poznańskiego, z dnia 19.12.1985 r. w sprawie: uznania za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego z 1986 r. Nr 5, poz. 70), numer ewidencyjny 47240 jesionów wyniosłych, 12 lip drobnolist., 11 kasztanowców białych, 1 robinia, 5 dębów szypułk., 1 grusza posp., 1 klon posp.,1 wiąz szypułkowy371 i 448 cm - lipy,300 cm- jesiony, 389 cm- wiąz18-21 m -lipy, 23m - jesiony, 22 m- wiąz,7od 52°26’50,7’’ 16°50’24,8’’ do 52°27’07,5’’ 16°50’53’’ ul. Biskupińska/ ul. KoszalińskaSkarb Państwapas drogowyPrezydent Miasta Poznania-472skreślone drzewa o nr inw. 3,9,10,15,41,36,42,43,57,59, 3 kasztany białe, 2 robinie, 2 jesiony wyniosłe, 1 klon pospolity, 3 jesion wyniosłe
37
4drzewo15/08/1964Dz.Urz. 2 z 15.08.1964 r.dąb szypułkowy333 cm22 m8/252°24’22,5’’ 16°54' 07.82''ul. Grunwaldzka 3Miasto Poznań, teren prywatnyteren zabudowy Prezydent Miasta Poznania-434
38
5drzewo10/06/1979Dz. Urz. 5 z 10.06.1979 r.dąb szypułkowy392cm27.5 m1/1452°25’19,4’’ 16°55’28,6’’CytadelaMiasto Poznań, park, zieleńPrezydent Miasta Poznania-348posiada dwa konary główne
39
6grupa drzew 6/05/1976Dz. Urz.WRN z 6.05.1976 r.8 szt. - olsza czarna, robinia akacjowa - 2,klon zwyczajny -1, wiąz szypułkowy- 1, morwa biała- 1. 313 i 351cm cm- olsza, 300 cm- akacja, 281 cm- morwa, 313cm- klon, 386 cm-wiąż 26-27m - olsza, 19m- akacja, 13 m - morwa, 21m - klon, 26m- wiąz2/1452°23’12,49’’ 16°50’50,86’’ul. Grunwaldzka 250 Miasto Poznańskwer, zieleńPrezydent Miasta Poznania-324
40
7aleja6/05/1976Dz. Urz.WRN z 6.05.1976 r.35 kasztanowców białych250-283 cm16-19m15/4,7/4,7/3, 5/2od 52°24’46,9’’ 16°55’ 21,2’’ do 52°24’54,5’’ 16°55’41,3’’ odc. ul. Kościuszki (przy Holtelu Polonez i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan) a SolnąMiasto Poznańpas drogowyPrezydent Miasta Poznania-321obecnie rośnie 50 drzew, w momencie powołania było 35 szt.
41
8drzewo6/05/1976Dz. Urz.WRN z 6.05.1976 r.leszczyna turecka213cm15m20/1552°24'11.22'' 16°15'13.51''park im. Marcinkowskiego w pobliżu ul. MarchlewskiegoMiasto Poznańpark, zieleńPrezydent Miasta Poznania-320
42
9grupa drzew26/08/1969Orzecz. PWR z 26.08.69 r. Dz. Urz. WRN nr 3, 1970 r.lipa drobnolistna, jesion wyniosły -6 szt.344 cm- lipa, 310-490cm - jesion24m - lipa, 24-31m - jesion14/5352°25'55.26'' 16°52'41.81''ul. Golęcińska 9/11 i przyległy kompleks leśnyMiasto PoznańlasPrezydent Miasta Poznania-283-289
43
10aleja lipowa24.11.1977 r.RLSLŚ 7141-21/7778 szt. lipa drobnolistna, moderzew europejski - 1 szt.361 i 395cm22m217/3,217/4,217/552°29'21.03'' 16°54'14.21''ul. MeteorytowaMiasto Poznańpas drogowyPrezydent Miasta Poznania-324/6
44
11aleja15/12/1956Dz. Urz WRN nr 1 z 28.02.1957 r192 kasztanowce białeok. 350cm9-24m6/3,7/2,13/2od 52°18'29.78'' 16°58'57.91'' do 52°18'36.30'' 16°59'49.69'' z Piotrowa do Koninka (pętla Sypniewo)Miasto Poznańpas drogowyPrezydent Miasta Poznania-180/49
45
12głaz narzutowy 15.11.1956r.Dz. Urz WRN nr 1 z 28.02.1957 rgłaz narzutowy w Ogrodzie Botanicznym UAM (przeniesiony z ul. Rózanej 1/3)420 cm75cm36/2452°25’11,37’’ 16°53’05,60’’ul. Różana 1/3Miasto Poznańogród botanicznyPrezydent Miasta Poznania-177/46
46
13aleja (189szt.)31/12/1986Zarządzenie Wojewody Poznańskiego Nr 54/86, z dnia 31.12.1986 r., w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego z 1986 r. Nr 14, poz. 209), § 1, numer ewidencyjny 1 42 platany klonolistne, 8 daglezji, 37 lip drobnolistnych, 65 lip krymskich, 37 topoli holenderskich314, 358cm-platany,22m- platany1/4,55/2,1,64/3,64/1,55/1od 52°24'43.44'' 16°55'10.71'' do 52°25' 03.08'' 16°55'48.62'' przy al. NiepodległościSkarb Państwapas drogowyPrezydent Miasta Poznania-1/502Skreślono 12 platanów, 3 lipy krymskie, 7 topoli holenderskich
47
14drzewo12.12.1994r.D.Urz. Nr 1 z 1995r.cis pospolity- ul. Orzeszkowa 4117 cm11 m2252°24’09,46’’ 16°54’00,98’’ul. E. Orzeszkowej 4część ogrodu z drzewem należy do osoby prywatnej obręb Łazarza działka prywatna (budowlana)Prezydent Miasta Poznania-937/94
48
15drzewo12.12.1994r.D.Urz. Nr 1 z 1995r.platan klonolistny515 cm27 m23/852°24’24,34’’ 16°55’50,73’’ul. Szkolna 8/12ZOZ Stare Miasto- Miasto Poznańteren zabudowy Prezydent Miasta Poznania-938/94
49
16drzewo12.12.1994r.D.Urz. Nr 1 z 1995r.platan klonolistny296 cm27 m252°24’42,26’’ 16°55’14,60’’ul. Libelta 22a 24Skarb Państwapas drogowyPrezydent Miasta Poznania-940/94
50
17drzewo12.12.1994r.Dz. Urz. Nr 1 z 1995 r.platan klonolistny273 i 357 cm (2 pnie)ok. 28 m1152o23’36,33’’ 17o00’35,70’’ul. Browarna (między rzeką Cybiną a ul. Browarną)Miasto PoznańlasyPrezydent Miasta Poznania-941/94
51
18głaz12.12.1994r.Dz. Urz. Nr 1 z 1995 r.głaz narzutowy538cm245cm1552o27’54,89’’ 16o56’33,28’’ul. Maków Polnych 16 Instytut Geologii UAM (teren UAM)Skarb PaństwaBi- teren zabudowy Prezydent Miasta Poznania-942/94
52
19aleja platanowa31/12/1986Zarządzenie Wojewody Poznańskiego Nr 54/86, z dnia 31.12.1986 r., w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego z 1986 r. Nr 14, poz. 209), § 1, numer ewidencyjny 298 platanów klonolistnych, 6 klonów zwyczajnych, 10 klonów jawor206cm- platan, 201 cm-klon15m- platan, 16m- klon2/7 2/1od 52o24'17.44'' 16o53' 18.24'' do 52o 24' 34.92'' 16o53'18.88'' aleja przy ul. Przybyszewskiego (między ul. Bukowską i Marcelińską)Skarb Państwapas drogowyPrezydent Miasta Poznania-2/59skreślono drzewa o nr inw.56,57,58,61,87. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 1 z 16.01.2003 r.
53
20grupa drzew15/12/1956Orzeczenie Prezydium WRN w Poznaniu z dn.15.12.1956 r. O uznaniu za pomnik przyrody (Dz. Urz. z 1957 r. Nr 3, poz. 10)86 drzew - wiąz szypułkowy (33), dąb szypułkowy (26), topola kanadyjska (6), klon pospolity (4), topola biała (1), wierzba Salix sp. (4), grab pospolity (2), sosna pospolita (2), klon srebrzyty (1), buk pospolity (1), olsza czarna (1), jesion wyniosły (10, orzech czarny (1) 300 cm (wiąz), 512 cm- dąb24-25m (wiąz), 24m -dąb13/14, 13/13, 11/2, 1/2,14/2N 52o22' 36.64'' 16o55' 45.25'' W 52o 22' 16.61'' 16o55' 02.72'' SW 52o21' 49.24'' 16o54' 44.78'' SE 52o21' 43.71'' 16o55' 24.38'' E 52o22' 04.36'' 16o55' 28.00''Lasy Komunalne, Dębina-Lasy Komunalne Miasta PoznaniaL-ctwo miejskie Dębina, oddz. 86,87,88,89, Miasto Poznań, Skarb PaństwalasPrezydent Miasta Poznania-261/64obecnie pomnik liczy 86 drzew Dz. Urz. Nr 1 z dn. 16.01.2003 r. Uaktualnienie dokumentacji -rozporządzenie nr 2/03 z dnia 09.01.2003 r. Pozostało: 33 wiązy szyp., 26 topoli kanadyjskich, 6 topoli białych, 4 klony zwycz., 4 klony sreb., 1 wierzba, 4 graby zwyczajne, 2 sosny zwyczajne, 2 buki zwycz., jesion wyniosły, 1 porzecz. Czarny, 1 olsza czarna
54
21drzewo15.11.1956 r.Dz. Urz. WRN Nr 1 z 1956 r.dąb szypułkowy565 cm21 m412/152o29’01,11’’ 16o57’51,34’’ul. Lubczykowa 22teren prywatnyrolaPrezydent Miasta Poznania-169/39
55
22grupa drzew15.12.1956 r.Dz. Urz. WRN Nr 1 z 1957 r.2 platany klonolistne437,355 cm27m i 30m10/452o25’30.22’’ 16o53’40.47'’ i 52o25'29.92'' 16o53'39.27''Ogród Dendrologiczny UP Skarb Państwaogród Prezydent Miasta Poznania-253/58
56
23drzewo30.12.1978 r.Dz. Urz WRN nr 5 z 1979 rdąb szypułkowyobw.518 cm, 25 m13352o29’24,69’’ 16o54’25,70’’Morasko (przed Zakładem Ogrodniczym), ul. Sióstr Misjonarek 3Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (Bk p. I Db sz.) Klasztor Sióstr Misjonarek (Kb)park, Prezydent Miasta Poznania-346
57
24głaz narzutowy12.12.1994 r.Dz. Urz. Nr 1 z 1995 r.mat. granitognejs1283 cm266cm212 16/11, arkusz 22, obręb 5652o29’16,93’’ 16o53’49,81’’ul. MeteorytowaSkarb PaństwalasPrezydent Miasta Poznania-924/94
58
25drzewo/topola czarna29.11.2006 r. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4693Topola czarna (Populus nigra L)480 cm21 m12/4Plaża przy Jez. StrzeszyńskimPOSiRPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
59
26drzewo/żywotnik zachodni29.11.2006 r. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4693Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis L.)106 cm14 m5ul. DarniowaMiasto Poznań, Zarząd Zieleni MiejskiejlasPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
60
27drzewo/ klon pospolity29.11.2006 r.Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4693klon pospolity(Acer pseudoplatanus L.) 324 cm26 m5/2Lasy Komunalne m. Poznania, w oddz. 26Ab I-ctwa Zieleniec przy ul. Leśnej/BałtyckiejMiasto Poznań, Zarząd Zieleni MiejskiejPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
61
28drzewo/ dąb szypułkowy29.11.2006 r.Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4693dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 430 cm25 m9/6Pracowniczy Ogród Działkowy „Nowy Młyn” przy ul. Browarnej, przy Stawie MłyńskimMiasto Poznań, Wojewódzki Zarząd Polskiego Związku DziałkowcówPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
62
29drzewo/ dąb szypułkowy29.11.2006 r.Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4693dąb szypułkowy (Quercus robur L.)387 cm24 moddz. 1 pLasy Państwowe N-ctwa Babki, w oddz. 1 p I-ctwa Kobylepole, przy ul. Majakowskiego/WczasowejSkarb Państwa-N- ctwo BabkiPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
63
30drzewo/ jesion wyniosły29.11.2006 r.Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4693jesion wyniosły (Fraxsinus excelsior L.)350 cm37 m18/2Lasy Komunalne m. Poznania, w oddz. 73i l-ctwa Strzeszynek Zarząd Zieleni MiejskiejPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
64
31drzewo/ jesion wyniosły29.11.2006 r.Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4693jesion wyniosły (Fraxsinus excelsior L.)550 cm38 m18/2Lasy Komunalne m. Poznania, w oddz. 73I l-ctwa Strzeszynek Zarząd Zieleni MiejskiejPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
65
32drzewo/ jesion wyniosły29.11.2006 r.Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4694jesion wyniosły (Fraxsinus excelsior L.)360 cm36 m18/2Lasy Komunalne m. Poznania, w oddz. 73I l-ctwa Strzeszynek Zarząd Zieleni MiejskiejPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
66
33drzewo/ jesion wyniosły29.11.2006 r.Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4695jesion wyniosły (Fraxsinus excelsior L.)300 cm38 m18/2Lasy Komunalne m. Poznania, w oddz. 73I l-ctwa Strzeszynek Zarząd Zieleni MiejskiejPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
67
34drzewo/ jesion wyniosły29.11.2006 r.Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 198 Poz 4696jesion wyniosły (Fraxsinus excelsior L.) 480 cm35 m18/2Lasy Komunalne m. Poznania, w oddz. 73I l-ctwa Strzeszynek Zarząd Zieleni MiejskiejPrezydent Miasta Poznania-Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 198 Poz 4693- Rozporzadzenie nr 214/06 Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006r.
68
Zestawienie podsumowujące :Pojedyncze drzewaGrupa drzewAleje
69
34 - pomniki przyrody w tym: 1948
70
Suma wszystkich drzew 894 szt.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Loading...
Main menu