4. คัดลายมือ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบส่งรายชื่อการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
8. กิจกรรม คัดลายมือ ระดับชั้น ป. 1-3 ประเภทบุคคล
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง 1หนองบัววิทยายน
เด็กหญิงกนกทิพย์ ดีพลงาม
นางพัชรา วงษ์จันทร์
นายสมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
7
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กชายณัฐพล โสภากุล
นางศิริลักษณ์ บาฤษี/0818713276
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
8
เมือง 3บ้านบกโนนเรียงด.ญ.นันทิชา หาญมนตรีนางบุญธิตา พิมพ์โคตรนายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
9
เมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กชายภัคพล อินทนนท์
นางรานี กองวงศ์ 0847436932
นายสุบิน พาลี 0872151544
10
เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กหญิงทิพย์มณี บุญกว้าง
นางสาวบุษบา คำขวา/๐๙๘-๙๕๑๘๔๒๘
นางสุภาวดี นาคฤทธิื/๐๘๑๒๖๓๖๕๖๘
11
เมือง 6บ้านหนองบัวโซมด.ญ.นันทรัตน์ ซ้อนเปียยุงนางใหมนา นาทันตอง
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/0893940997
12
เมือง 7โรงเรียนเทศบาล ๑เด็กหญิงพราวนภา บุญทันนางสุธาทิพย์ สิงห์ธนู
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
13
เมือง 8บ้านหนองกุง
เด็กหญิงบุษกร เผือกทอง
นางจริยา เขียนจูม
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
14
เมือง 9บ้านโคกกุง
เด็กหญิงทิวาภรณ์ เจิมชัยภูมิ
15
เมือง 10บ้านห้วยหามต่างเด็กหญิงนิภาพร ชูศรีนางอุไรวรรณ บัวลอย 097-30400998
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคคล 063-9140031
16
เมือง 1111
17
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงชนัญธิดา ชูนามะ
นายยุทธนา สอนสุภาพ
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0887301630
18
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรือง
ด.ช.รัชชานนท์ สุขนะล้ำ
นางพิสมัย บรรเลง/085-4639508
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
19
ศรีบุญเรือง 3
บ้านดอนเกล็ด
เด็็กหญิงเฟื่องฟ้า เสนาลา
นางศิริรัตน์ วรเทพนันทกิจ
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา/093-4269945
20
ศรีบุญเรือง 4
บ้านดอนข่า
เด็กหญิงวรัทยา วรรณวิจิตร
นางแสงเดือน บุญศรี
นายจงกล พลโยธา 0872320961
21
ศรีบุญเรือง 5
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19)
เด็กหญิงกานต์สุภา หมื่นไธสงนางวีรยา ลี้พงษ์กุล
นายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
22
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงาม
เด็กหญิงอมิตา ไพรเขต
นางประเวศ ศรีลี
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
23
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กชายวรชิต สามารถนางวงเดือน ชิตบุญศรีนายสหพล ธรรมมา 0883040398
24
ศรีบุญเรือง 8
กุดหานสามัคคี
เด็กชายธีรเดช เหลาลาภะ
นายอำนวย ก่ำเเก้ง
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
25
โนนสัง 1โนนสังวิทยาสรรค์
เด็กหญิงวชิราภรณ์ แดนหงษี
นางราตรี พิมพ์บุตร / 0899449233
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์/0910544940
26
โนนสัง 2 หนองกุงจารย์ผางวิทยาเด็กหญิงพรพรรณ ทองสันเทียะนางรุจิรา ชีลิ/0862374600
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
27
โนนสัง 3โคกม่วงประชาสรรค์
เด็กหญิงปิยณัฐ พิมพ์จำปา
นางเครือวัลย์ วงษ์ราษี0862363422
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า 0892197782
28
โนนสัง 4บ้านโคกสะอาด
เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทนิน
นางจิราลักษณ์ วงษ์ตรีศรี/0813693069
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
29
โนนสัง 5บ้านหนองเล้าข้าว
เด็กชายณรงค์ แก้วลือชัย
นางอภันตรี โยธี
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
30
โนนสัง 6บ้านค้อ
เด็กหญิงณัฎฐ ถาอินจักร
นางสาววงเดือน พินไธสงนางสาวมิวดี ศรีราช
31
โนนสัง 7นิคมสงเคราะห์3
เด็กหญิงโชติกา โพสาสิน
นางอารมณ์ นาคเงิน
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
32
9. กิจกรรม คัดลายมือ ระดับชั้น ป. 4-6 ประเภทบุคคล
33
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
34
เมือง 1บ้านสุขเกษม
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทวีวงศ์
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
นายสมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
35
เมือง 2บ้านทรายงาม
เด็กหญิงสุฌาดา บุญส่ง
นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์/0801952023
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
36
เมือง 3บ้านพร้าวด.ญ.วิภาวรรณ สมเภทนางพรรณราย สิริธนพงศ์นายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
37
เมือง 4บ้านห้วยไร่
เด็กหญิงชมพูนุช ก่อเกิด
นายอาทร มนตรี 0872268518
นายสุบิน พาลี 0872151544
38
เมือง 5บ้านข่าดอนเข็ม
เด็กหญิงกุลสตรี ช่วยปัด
นางพรรณิภา พลขางฝ๐๘๙๘๔๑๕๖๕๔
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ /๐๘๑๒๖๓๖๕๖๘
39
เมือง 6บ้านหนองบัวโซมด.ญ.พัชราภา อินทร์เพชรนางปรัชญาพร ศรีโยธา­­
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/0893940997
40
เมือง 7โรงเรียนบ้านลำภูด.ญ.นิตย์ลดา พันธ์ภารานายละมุด แดงนา
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
41
เมือง 8ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เด็กหญิงชุติมนฑน์ แสนพันนา
นางนิตยา ศรีเมืองบุญ
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
42
เมือง 9ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยาเด็กหญิงธนภรณ์ พลลมนางกรรณิการ์ ไตรยวงษ์
43
เมือง 10
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เด็กหญิงปริญญา ขุนวิเศษนางสาวรัตนา โสดา 093-1036504
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคคล 063-9140031
44
เมือง 1111
45
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงเกศรินทร์ สีเหมิก
นางสุพัตรา อดทน
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0887301630
46
ศรีบุญเรือง 2
บ้านห้วยหว้าวังทองด.ญ.มิ้นธิดา หล้ากองน.ส.ทาริกา นนท์ภักดี
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
47
ศรีบุญเรือง 3
บ้านมอเหนือ
เด็กหญิงกิตติกา มานะศิลป์
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโมสาร
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา /093-4269945
48
ศรีบุญเรือง 4
บ้านสร้างเสี่ยน
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รื่นรวย
นายอำนาจ ดอกบัว
นายจงกล พลโยธา 0872320961
49
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
เด็กหญิงวิลาสินี ใสส่อง
นางสาวพรทิพย์ อุตรนคร 0933356953
นางรัชนก คำพระธิก 0848960131
50
ศรีบุญเรือง 6
บ้านหนองผือท่าปากเป่งเด็กชายลนา ชัยโยธา
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
51
ศรีบุญเรือง 7
บ้านหนองกุงแก้วเด็กหญิงวราพร สีชินนางจารุณี อาจจััันดานายสหพล ธรรมมา 0883040398
52
ศรีบุญเรือง 8
กุดหานสามัคคี
เด็กชายศิรายุ สายจันทะคาม
นายกล้าหาญ สุขสงคราม
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
53
โนนสัง 1บ้านหนองแวงงิ้วตาก
เด็กหญิงเยาวเรศ มั่นยืน
นางรัชนีย์ ศิริขวา / 0936235285
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ / 0910544940
54
โนนสัง 2 บ้านหนองกุงคำไฮเด็กหญิงณัฐชยา อุปนันท์นางสาววิชุดา บุญภูมิ/883185155
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
55
โนนสัง 3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
เด็กหญิงทักษิณา มูลอามาตย์
นางวีระ อินพิมพ์ / 0857575643
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า / 0892197782
56
โนนสัง 4บ้านโคกสะอาดเด็กชายนทีธร หาสาง
นางพนมพร สิริวัฒนวรวงศ์/0961711863
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
57
โนนสัง 5บ้านกุดกวางสร้อย
เด็กหญิงปรียาอร สอนประเทศ
นางสาวรุ่งอรุณ สุปัญญา
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
58
โนนสัง 6บ้านหนองทุ่ม
เด็กหญิงณริภัทร แก้วบุรี
นางสาวพวงทอง คงเจริญนางสาวมิวดี ศรีราช
59
โนนสัง 7บ้านหนองแวงป่งสัง
เด็กหญิงพัทธหทัย ผดุงจันทร์
นายอัครบุตร อาจหาญ
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
60
10. กิจกรรม คัดลายมือ ระดับชั้น ม. 1-3 ประเภทบุคคล
61
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
62
เมือง 1หนองบัววิทยายน
เด็กหญิงชิดชนันท์ เหงาพรหม
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
นายสมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
63
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กหญิงอัญชลี อินทร์ดี
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
64
เมือง 3บ้านบกโนนเรียงน.ส.ภัคพร สิงห์ดานางประพันธ์ นามอาษานายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
65
เมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงปนัดดา ปัญญาแก้ว
นางวรณี แสงมุกดา 0872308747
66
เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ กิจพิทักษ์
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑๒๖๓๖๕๖๘
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑๒๖๓๖๕๖๘
67
เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคลด.ญ.จิราวรรณ สีจันแดงนางศุภาวดี กุลวงศ์
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/0893940997
68
เมือง 7โรงเรียนร่มเกล้าด.ญ.มัณฑนา สีสุรีนางจรัส วาปีโส
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
69
เมือง 8ยางหลวงพิทยาคม
เด็กหญิงอรทัย วิชาสวัสดิ์
1
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
70
เมือง 911
71
เมือง 10โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเด็กหญิงชมพูนุช โกษากุลนายจำเนียร วิลัยปาน
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคคล 063-9140031
72
เมือง 1111
73
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
เด็กหญิงเพ็ญนภา สุวรรณบล
นางณัฐติยา เพชรฟู
74
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรืองด.ญ.ญาโณบล ชัยสงค์
นายอัครเดช หลวงน้อย/088-5723418
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
75
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์
เด็็กหญิงยุพิน อาจหาญ
นางสาวนันทิชา รัตนสวนจิตร
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา/093-4269945
76
ศรีบุญเรือง 4
ดอนปอวิทยา
นางสาวสายชล ศรีชัยพล
นางสาวรัชนี สินธุวาปี
นายจงกล พลโยธา 0872320961
77
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
เด็กหญิงจารุวรรณ โยมโคตร
นางสาวนงนุช ศรีเสมอ 0610287185
นางรัชนก คำพระธิก 0848960131
78
ศรีบุญเรือง 6
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
เด็กหญิงญาณากร พร้อมสมุทร
นางสาวจารุวรรณ เสนามนตรี 0862399922
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
79
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงกนกรดา แก้วลอด
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
80
ศรีบุญเรือง 8
หนองแกสระแก้ววิทยา
เด็กชายผดุงเกียรติ พิลามาตร์
นางวิภา พิชัย
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
81
โนนสัง 111
82
โนนสัง 2 บ้านโคกป่ากุง
เด็กหญิงสุนิสา แสงเย็น
นางสาวพิกุล มณีมงคล/0833461138
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
83
โนนสัง 3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
เด็กหญิงอรทัย ชาภูวงค์
นางกัลยา หาญสงคราม / 0621059363
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า / 0892197782
84
โนนสัง 4
นิคมสงเคราะห์วิทยา
เด็กหญิงนิภาภรณ์ สร้างโสก
นายวิศิษฐ์ ผิวสะอาด
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
85
โนนสัง 5บ้านถิ่น
เด็กชายเจษฎากร ศรีลารัตน์
นายพิกุล ทวีทรัพย์
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
86
โนนสัง 6บ้านค้อ
เด็กชายณัฎภัทร ศรีเหล่า
นางสาวสุคนธมาศ มูลทานางสาวมิวดี ศรีราช
87
โนนสัง 7โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
เด็กหญิงธนพร พิมวาปี
นางจำเนียร ป้องเรืองดิลก
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...