מערכת חטב
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'יום ו'
2
חדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחה
3
מפגש8:15מפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקר
4
בית קבוצתילירז ונחשוןבית קבוצתיבית קבוצתיבית קבוצתיבית קבוצתיבית קבוצתי
5
מדעיםאיילת ומירבמדעיםמדעיםמדעיםמדעיםמדעים
6
תיכון 2ערן ומיהחט"ב 2חט"ב 2חט"ב 2חט"ב 2חט"ב 2
7
08:25 מעברחט"ב 3חוה ושגיתחט"ב 3חט"ב 3חט"ב 3חט"ב 3חט"ב 3
8
8:30פרלמנט
9
חט"ב 2עברית 6 ***ג'קיתיכון 1מרכז אנגלית מיהמפגשי נושאתיכון 3אידיאולוגיות ** ↓ערןחט"ב 3עברית 5 (1) - הידעת? ***ערן
10
שעור 1תיכון 1אנגלית 6 (2) **מיהתיכון 3אלגברה 1 (1) *** לירזתיכון 1כלבייהאיילתחט"ב 2גיאומטריה 1 (2) **ג'קיתיכון 1אנגלית 5 (2) ***מיה
11
סדנהסדנה בהנחייה אישית (ה-ט) ** ↓מאיהחט"ב 2אלגברה 2 (1) ***ג'קיתיכון 2שגיתמדעיםכדור הארץ הדינמי ** ↓ליהיחט"ב 2תנ"ך *חוה
12
תיכון 3שורשיםלירזתיכון 2אלגברה 3 ***עיריתבית קבוצתיחוהאולםחנ"ג בנות (1)איילתאולםספורטיבי נחשון
13
מדעיםעולם החומר **ליהיחט"ב 2לירזמדעיםכימיהעידית מן
14
בית קבוצתינחשוןחט"ב 3ערן
15
9:25 הפסקה
16
9:30ועדות
17
תיכון 3גיאומטריה 2 **יעלמפגשי נושאתיכון 3אידיאולוגיות ** ↑ערןחט"ב 2עברית 6 ***ג'קיתיכון 3אלגברה 1 (2) ***לירז
18
שעור 2חט"ב 2גיאומטריה 1 (1) **ג'קיתיכון1כלבייהאיילתמדעיםכדור הארץ הדינמי ** ↑ליהיתיכון 1אנגלית 6 (2) **מיהחט"ב 2אלגברה 2 (2) ***ג'קי
19
תיכון 1אנגלית 5 (1) ***מיהתיכון 2שגיתחט"ב 3תנ"ך (ו-ט) **חוהתיכון 2ספרות (ו-ז) *** ↓ענת קצירחט"ב 3עברית 5 (2) ***בת-אל
20
סדנהסדנה בהנחייה אישית (ה-ט) ** ↑מאיהבית קבוצתיחוהמחשביםפוטושופ (ו-ז)מעיןתיכון 1אנגלית 7 ***מיה
21
תיכון 1מרכז אנגליתמיהחט"ב 2לירזחט"ב 3ועדת פרלמנט **חוהתיכון 2עברית 4 - חושבים עברית (2) *** ↓מירב
22
תיכון 2מתנה - מרכז המרכזיםשגיתחט"ב 3ערןבית קבוצתיערן
23
10:20 הפסקהבית קבוצתיערן,לירז
24
10:45 תחנה מרכזית
25
תיכון 3אלגברה 1 (2) ***לירזתיכון 3אלגברה 1 (1) *** לירזתיכון 2ספרות (ו-ז) *** ↑ענת קצירחט"ב 2גיאומטריה 1 (2) **ג'קי
26
חט"ב 2אלגברה 2 (2) ***ג'קיתיכון 1שעת חטיבהחוהחט"ב 2אלגברה 2 (1) ***ג'קיתיכון 3גיאומטריה 2 **יעלתיכון 1אנגלית 6 (1) ***מיה
27
שעור 3תיכון 2עברית 4 - חושבים עברית (2) *** מירבתיכון 2לירזתיכון 2אלגברה 3 ***עיריתחט"ב 2גיאומטריה 1 (1)ג'קיתיכון 3פסיכולוגיה נטע
28
חט"ב 3עברית 5 (2) ***בת-אלבית קבוצתיערןמדעיםעולם החומר **ליהיתיכון 1אנגלית 5 (1) ***מיהתיכון 2עברית 4 - חושבים עברית (2) *** ↑מירב
29
תיכון 1אנגלית 7 ***מיהספורטיבינחשוןאולםחנ"ג בנים (2)איילתחט"ב 3תולדות הרוקיובל
30
31
11:30 הפסקה
32
11:4511:40
33
תיכון 3אלגברה 1 (1) *** לירזתיכון 3אלגברה 1 (2) ***לירזתיכון 2עברית 4 - חושבים עברית (1) *** ↓ענת קציראולםחנ"ג בנות (2)איילתחט"ב 3פילוסופיהיעל שפירא
34
שעור 4חט"ב 2אלגברה 2 (1) ***ג'קיחט"ב 2אלגברה 2 (2) ***ג'קימדעיםאנרגיב חיובית **ליהיחט"ב 3עברית 5 (2) ***בת-אלחט"ב 2עברית 6 ***ג'קי
35
תיכון 2אלגברה 3 ***עיריתמדעיםאנרגיה חיובית **ליהידרמהתאטרון בובות מתקדמים (ד-ט) ** ↓בניתיכון 1אנגלית 7 ***מיהתיכון 1אנגלית 5 (1) ***מיה
36
חט"ב 3עברית 5 (1) - הידעת? ***ערןחט"ב 3תרבות ישראל **חוהאולםחנ"ג בנים (1)איילתחט"ב 2יושב לי על הלב (ז')נטעבית קבוצתילירז
37
תיכון 1אנגלית 5 (2) ***מיהחדרון וז"חועדת גישורשחרחט"ב 3תרבות ישראל **חוהבית קבוצתיערן
38
מחשביםמרכז תקשובטלבית קבוצתיערןחדרון וז"ח, א' בת אלוז"חיהל12:25סיום יום
39
הפסקה 12:3012:30מירב,חוה,לירז,מיה
40
12:30טיפוח ומפגש סיום
41
12:45תיכון 2עשו היסטוריה (ו-ז) ↓** ערןסדנהאמנות ** ↓מאיהתיכון 2עברית 4 - חושבים עברית (1) *** ↑ענת קצירדרמהמהו תיאטרון? *** ↓בניועדות
42
מוסיקההרכב רוק ** ↓יובלמירב,מיה,לירז,חוה,איילת,תיכון 2ספרות (ו-ז) ***ענת קצירדרמהתאטרון בובות מתקדמים (ד-ט) ** ↑בניתיכון 1אנגלית 6 (1) ***מיהק"ב 1, א בת אלוז"חיהל, בת-אל
43
שעור 5א ענתילדים חונכים ילדים (ו-ט)ענת אורערן,נחשוןדרמהמלודיה ** ↓יהלחט"ב 3עברית 5 (1) - הידעת? ***ערןתיכון 3צילום ממשיכים ** ↓מעיןמחשביםועדת תקשובטל
44
תיכון 2מרכז מתמטיקה (ו-ט)עירית12:45סיום יוםחט"ב 3דוברי אנגלית **מיהסדנהפסיפס ** ↓נטע לביץ, עדיהחט"ב 3תנ"ך (ו-ט) **חוהמדעיםועדת טיוליםורד
45
חט"ב 3כלים להצלחה - ללמוד כיצד ללמודשגיתחט"ב 2גיאוגרפיהחוהחט"ב2 יושב לי על הלב ח-טנטעדרמהועדת אירועיםהילה ג.
46
13:35 הפסקהתיכון 3מבע קולנועי ** ↓מעיןק"ב 2ועדת גישורשחר, סמדר
47
13:40תיכון 3מבע קולנועי ** ↑מעיןאולםהגנה עצמית נחשוןחט"ב 2ועדת תקציבג'קי
48
תיכון 1אנגלית 6 (1) ***מיהמחשביםילדים חונכים ילדים (ה-ט)ענת אורדרמהמחול יסמין, תמרדרמהמהו תיאטרון? *** ↓בנימטבחועדת ביקורתבני
49
תיכון 2עשו היסטוריה (ו-ז) ** ↑ערןסדנהאמנות **↑מאיהסדנהפסיפס ** ↑נטע לביץ, עדיהחט"ב 2דוברי אנגלית **מיהתיכון 3ועדת תחנה מרכזיתמעין
50
שעור 6מוסיקההרכב רוק **↑יובלחט"ב 3גיאוגרפיהחוהתיכון 3צילום ממשיכים ** ↑מעיןספריהועדת ערעוריםנחשון, יובל
51
תיכון 1אנגלית 5 (2) ***מיהבית קבוצתיערןתיכון 2עברית 4 - חושבים עברית *** ענת קצירב טלועדת ספורטאיילת
52
חט"ב 2גנטיקה- סמס' א'דני חיימוביץ
53
14:25תיכון2פרטני עבריתבת-אלדרמהמלודיה ** ↑יהלתיכון 1פרטני עברית בת-אלחט"ב 3ועדת פרלמנט **חוה
54
14:25סיום יוםסיום יוםסיום יוםסיום יום
55
14:30מירב, מיה, ערן,שגיתמירב,מיה,ערן,איילת,נחשוןמירב, ערן, חוהשגית,נחשון,איילת,מיה
56
דרמהמהו תיאטרון? *** ↑בני
Loading...