स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको विवरण.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको विवरण( भद्रपुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय )
2
3
क्र. सं. पदाधिकारीको नाम (प्रमूख र उपप्रमूखको हकमा ठेगाना - वडा नं)निर्वाचित पदमोवाईल नंउमेरमहिलापुरुषबैवाहिक अवस्थाअविवाहितशैक्षिक योग्यताराजनितिमा अनुभव (बर्ष)पारिवारिक पेशाबिशेषज्ञताको क्षेत्रकुन राजनितिक पार्टीवाट ?
4
5
जीवनकुमार श्रेष्ठअध्यक्ष/प्रमूख98526799995211BBS38
खेलकुद,योगा
नेकपा एमाले
6
चन्द्रमाया उपाध्यक्ष/उपप्रमूख 98526719604811MA LLB30वकालतनेकपा एमाले
7
वडा नं
8
bz/y k|wfgवडा अध्यक्ष
9817946146/9852620301
5611BA33नेकपा एमाले
9
s}fzNof clwsf/Lमहिला वडा सदस्य98143303314611IAनेकपा एमाले
10
u+ufdfof bf;
दलित महिला वडा सदस्य
98170052366411नेकपा एमाले
11
b]la k|;fb u'?Ëवडा सदस्य98169783925711नेकपा एमाले
12
/fd k|;fb clwsf/Lवडा सदस्य5111नेकपा एमाले
13
वडा नं
14
led axfb'/ ;'Aafवडा अध्यक्ष
9816939953/9852620302
481110नेकपा एमाले
15
ddtf lnDa'महिला वडा सदस्य98240113323011नेकपा एमाले
16
b]lasf a;]n
दलित महिला वडा सदस्य
98243256365511नेकपा एमाले
17
kbd axfb'/ lnDa'वडा सदस्य98426741024811नेकपा एमाले
18
l;tf/fd clwsf/Lवडा सदस्य98150600096711नेकपा एमाले
19
वडा नं
20
sdnf y'n'Íवडा अध्यक्ष
9815981757/9852620303
391110नेकपा एमाले
21
lgtf du/महिला वडा सदस्य98169519653411नेकपा एमाले
22
lrlgdfof g]kfnL
दलित महिला वडा सदस्य
98169922336511नेकपा एमाले
23
c?0f /fha+zLवडा सदस्य98249573383011नेकपा एमाले
24
xf]drGb| lnDa'वडा सदस्य98049408864011नेकपा एमाले
25
वडा नं
26
x+zw/ /fha+zLवडा अध्यक्ष
9816963212/9852620304
4511IAमाओबादी केन्द्र
27
';latf k'/Lमहिला वडा सदस्य98159817494611
28
hfg'sf ljZjsdf{
दलित महिला वडा सदस्य
98079416462911
29
lblnk s'df/ lnDa'वडा सदस्य98079777454711
30
ofd k|;fb l/hfnवडा सदस्य98426377626611
31
वडा नं
32
aGw' sfsL{वडा अध्यक्ष
9842638416/9852620305
4011I.com
नेपाली कांग्रेस
33
ntf rfkfufO{महिला वडा सदस्य98426706524911
नेपाली कांग्रेस
34
d+h'b]jL c3f]/L
दलित महिला वडा सदस्य
98426521975711
नेपाली कांग्रेस
35
lbks /fha+zLवडा सदस्य98240267683511
नेपाली कांग्रेस
36
/Ltf bxfnवडा सदस्य98426371684611
नेपाली कांग्रेस
37
वडा नं
38
k|]d axfb'/ a?jfnवडा अध्यक्ष
9842629603/9852620306
5811BAनेकपा एमाले
39
zLnf e§/fO{ a/fnमहिला वडा सदस्य98426806803911
40
ljef kf;jfg
दलित महिला वडा सदस्य
98170738763311
41
cho s'df/ ;fx]jfnfवडा सदस्य98526710394611
42
k|sfz zdf{वडा सदस्य98426265083411
43
वडा नं
44
lagf]b k|;fb kf]v/]nवडा अध्यक्ष
9842028784/9852620307
6811IAनेकपा एमाले
45
ldqf e§/fO{महिला वडा सदस्य98426326955211नेकपा एमाले
46
ljef kf;jfg
दलित महिला वडा सदस्य
98427835153711नेकपा एमाले
47
kf]if/fh kf}8]nवडा सदस्य98446745304011नेकपा एमाले
48
km'nl;x /fha+zLवडा सदस्य98426387626411नेकपा एमाले
49
वडा नं
50
uf}/j ;'Aafवडा अध्यक्ष
9852671195/9852620308
5111C.Lकांग्रेस
51
eujtL a:g]tमहिला वडा सदस्य98426740664311
52
nIdL k/Lof/
दलित महिला वडा सदस्य
98170103993411
53
lgdnfn /fha+zLवडा सदस्य98049529355011
54
O{Gb| l;x /fha+zLवडा सदस्य98150772065011
55
वडा नं
56
zlgnfn /fga+zLवडा अध्यक्ष
9804972055/9852620309
6111SLCनेकपा एमाले
57
k]|d s'df/L e§/fO{महिला वडा सदस्य98049683116111नेकपा एमाले
58
s'Ghf s'df/L lj=s=
दलित महिला वडा सदस्य
98049220044411नेकपा एमाले
59
g]q k|;fb k}8]nवडा सदस्य98426802493311नेकपा एमाले
60
/fd k|;fb bxfnवडा सदस्य98179862134811नेकपा एमाले
61
वडा नं
१०
62
6]s axfb'/ v8\sfवडा अध्यक्ष
9852671406/9852620310
5911BAनेकपा एमाले
63
ldgf l3ld/] k/fh'nLमहिला वडा सदस्य98426539914711नेकपा एमाले
64
sdnf c5fdL
दलित महिला वडा सदस्य
98140345205011नेकपा एमाले
65
t'n;L kf]v/]nवडा सदस्य98446066824511नेकपा एमाले
66
Zofd s'df/ /fptवडा सदस्य98426381734711नेकपा एमाले
67
जम्मा
68
मनोनित सदस्यहरुको नामावली
69
महिला सदस्यहरुबाट
70
कौशल्या अधिकारीभद्रपुर १9814930931
71
ममता लिम्बुभद्रपुर २9824011332
72
जानुका वि.क.भद्रपुर ४9807941646
73
विवाह पासवानभद्रपुर ६9842683404
74
मित्रा भट्टराईभद्रपुर ७9842638695
75
दलित तथा अल्पसंख्यकतर्फबाट
76
घनश्याम लकान्द्रीभद्रपुर ३9807988500
77
मुना खवासभद्रपुर ८9804918012
78
3भक्तबहादुर भुजेलभद्रपुर १०9860595192
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...