600 แห่ง ทบทวน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ได้รับสื่อและอุปกรณ์ ไอซีที จาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 600 แห่ง
2
ลำดับที่
ลำดับที่
จัดเรียงลำดับ
รหัส
ชื่อหน่วยงาน
ตำบลอำเภอจังหวัดเลขที่
รหัสไปรษณี
latitude
longtitude
เบอร์ติดต่อ
ลักษณะที่ตั้ง
ชื่อหน่วยงาน
ความเป็นเอกเทศ
ลักษณะอาคาร
คำนำชื่อนามสกุล
3
336101250020004
กศน.ตำบลข่วงเปา
ข่วงเปาจอมทอง
เชียงใหม่
155016018.44050398.675678866573327กศน.1น.ส.
ปุญชรัสมิ์
ไอยรัตน์
4
337201250030003
กศน.ตำบลบ้านทับ
บ้านทับแม่แจ่ม
เชียงใหม่
หมู่ที่ 1
50270871871730กศน.นาย
พงษ์ศักดิ์
ทานา
5
338301250040007
กศน.ตำบลทุ่งข้าวพวง
ทุ่งข้าวพวง
เชียงดาว
เชียงใหม่
หมู่ที่ 7
50170
19.535205,98
19.535205,98
904753057กศน.
อาคาร 1ชั้น
นางสาวเสาวรสพะชู
6
339401250050001
กศน.ตำบลเชิงดอย
เชิงดอย
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
22818.866682199.1326803838614728
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
NULL
อาคารสร้างด้วยเงินงบประมาณ กศน.
นางศุภักษร
ก้อนศิลา
7
340501250060006
กศน.ตำบลสบเปิง
สบเปิงแม่แตง
เชียงใหม่
หมุู่ที่5
5015019.09571298.850101899523702กศน.กศน.
กรรมสิทธ์ของหน่วยงานในสังกัด
นายฤทธิ์
ดันทะมิตร
8
341601250070006
กศน.ตำบลห้วยทราย
ห้วยทราย
แม่ริม
เชียงใหม่
หมู่2 บ้านหนองปลามัน
5018018.96026298.916763
095-563199
กศน.
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอแม่ร
น.ส.วิมลาศรีพราย
9
342701250080001
กศน.ตำบลสะเมิงใต้
สะเมิงใต้
สะเมิง
เชียงใหม่
หมู่ 105025018.84818798.734289848064466กศน.
อาคารสร้างใหม่ ด้วยงบประมาณ กศน.
นายธงชัยขยัน
10
343801250090011
กศน.ตำบลแม่ข่า
แม่ข่าฝาง
เชียงใหม่
55023019.78651999.164884857173329
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
0น.ส.อัญชลีไชยวงค์
11
344901250100006
กศน.ตำบลบ้านหลวง
บ้านหลวง
แม่อาย
เชียงใหม่
40 หมู่ 1
5028019.91760599.293001
098-476077
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
เป็นเอกเทศ ในเขตภูเขา
นาย
ทวีศักดิ์
ทุจิ
12
3451001250110009
กศน.ตำบลแม่แวน
แม่แวนพร้าว
เชียงใหม่
290 หมู่ 4 ตำบลแม่แวน
5019019.2873799.187951822297206กศน.0นางสาว
รัตนาวลี
คำโพธิ์
13
3461101250120003
กศน.ตำบลท่าวังพร้าว
ท่าวังพร้าว
สันป่าตอง
เชียงใหม่
บ้านทุ่งหลุกหมู่4
5012018.51452198.857414910791355กศน.1นายไชยพรญาณะ
14
3471201250150011
กศน.ตำบลน้ำแพร่
น้ำแพร่หางดง
เชียงใหม่
-5023019.348819899.171566823827719กศน.NULL
อาคารชั้นเดียวงบประมาณ กศน. สร้าง เอกเทศ
นาง
เดือนฉาย
พุงขาว
15
3481301250160002
กศน.ตำบลฮอด
ฮอดฮอด
เชียงใหม่
208 ม.1 ต.ฮอด อ.ฮอด
18.11855998.602664931349863
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
อาคารชั้นเดียว
นายทินกร
ทนุโวหาร
16
3491401250210003
กศน.ตำบลแม่ทะลบ
แม่ทะลบ
ไชยปราการ
เชียงใหม่
299/15032019.729900799.1797167808487998
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
ที่ราบสลับภูเขา
นางสาวอรพรรณ
ธรรมบัณฑิต
17
3501501250220002
กศน.ตำบลทุ่งปี้
ทุ่งปี้แม่วาง
เชียงใหม่
95036018.60656998.772197843684578กศน.NULL
เป็นเอกเทศ
น.ส.สายชล
คีรีไพรภักดี
18
3511601250230001
กศน.ตำบลออนเหนือ
ออนเหนือ
แม่ออน
เชียงใหม่
163 ม. 65013018.78888899.253262973392609กศน.0นางปัทมพรสมาธิ
19
3521711250070004
กศน.ตำบลขี้เหล็ก
ขี้เหล็ก
แม่ริม
เชียงใหม่
363 หมู่ 3
5018018.99229298.945498
089-555179
กศน.1นางสาว
เบญจพรรณ
ปันก้ำ
20
14537921250110005
กศน.ตำบลสันทราย
สันทรายพร้าว
เชียงใหม่
1555019019.44655799.176109623092193กศน.
อาคารหลังเดียว
นาย
วุฒิภูมิ
ปัญญารัตน์
21
18938431250180001
กศน.ตำบลอมก๋อย
อมก๋อยอมก๋อย
เชียงใหม่
125 หมู่ที่ 1
5031017.79951498.362639844847228กศน.NULL
สร้างเองตามแบบมาตรฐานกศน.
น.ส.สายพินชมชื่น
22
22738541250190004
กศน.ตำบลไชยสถาน
ไชยสถานสารภี
เชียงใหม่
หมู่ที่ 3 ต.ไชยสถาน
5014018.736899.0427850360587
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
ชมรมผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน
เอกเทศนางกนกอร
อินทะชัย
23
392101257020003
กศน.ตำบลผางาม
ผางาม
เวียงชัย
เชียงราย
145 หมู่ที่ 15
5721019.912602100.047297871933393กศน.1นาง
ผกาวรรณ์
บัวนาค
24
393201257030001
กศน.ตำบลเวียง
เวียง
เชียงของ
เชียงราย
122 หมู่ 12
5714020.261146100.406858895610272กศน.
อาคารชั้น 1 ชั้น
นาย
ทวีศักดิ์
ชอบจิตต์
25
394301257050004
กศน.ตำบลสันติสุข
สันติสุข
พาน
เชียงราย
หมู่ 55712099.77446419.5761847824819139กศน.1นางณัฐกฤตานาละต๊ะ
26
395401257060001
กศน.ตำบลป่าแดด
ป่าแดดป่าแดด
เชียงราย
136 หมู่ 11
5719019.50872899.993964869150387กศน.
อาคารชั้นเดียว แบบโครงสร้างของ กศน.ตำบล
นาย
ศรายุทธิ์
พรชัยเดชากุล
27
396501257080091
กศน.ตำบลเวียง
เวียง
เชียงแสน
เชียงราย
500 หมู่ 1 บ้านดอนจัน
5715020.243824100.108577910767540
วัด,มัสยิด,โบสถ์(สถานที่ทางศาสนา)
ภาคีเครือข่าย
มีอาคารหรือห้องเป็นสัดส่วน
นายสมพงษ์แก้วมา
28
397601257100004
กศน.ตำบลศรีถ้อย
ป่าแดดแม่สรวย
เชียงราย
59/1 หมู่ 2
57180
19.6144692,9
907572282
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
อาคาร กศน.ตำบล 1ชั้น
นาง
จิราลักษณ์
อินต๊ะไชยวงค์
29
398701257120004
กศน.ตำบลเม็งราย
เม็งราย
พญาเม็งราย
เชียงราย
150 ม. 4 ต.แม่ต๋ำ
5729019.935025100.153918833250239กศน.0นางกชกร
อินประสงค์
30
399801257140002
กศน.ตำบลป่าตาล
ป่าตาลขุนตาล
เชียงราย
200 หมู่ 14
5734019.842745100.27501653797756กศน.
เป็นอาคารชั้นเดียวเป็นเอกเทศ
นางสาวภัทรคำชุ่ม
31
400901257150004
กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
หมู่ 15724020.26604399.837928857249691
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน,ผู้นำชุมชน
พื้นที่สูง
นางสาว
นภัสกรณ์
ทนดี
32
4011001257180001
กศน.ตำบลปงน้อย
ปงน้อยดอยหลวง
เชียงราย
176 หมู่ 8
5711020.1190303100.09734
083-567132
กศน.
อาคารก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างเม
นาง
จิตรกานต์
สุตวงค์
33
4044211257040002
กศน.ตำบลงิ้ว
ป่างิ้ิ้ว
เทิง
เชียงราย
หมู่ 85716019.698935100.102226869238639กศน.0นาย
วรรณ์ธนัย
นันทวรรณ์
34
9945321257170003
กศน.ตำบลป่าซาง
ป่าซาง
เวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย
วัดป่าซางโพธิ์ทอง
กศน.นายประชาสมแค้ว
35
14844731257110004
กศน.ตำบลป่างิ้ว
ป่างิ้ว
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
15727019.297332999.5117725987507323กศน.
อาคาร 1 ชั้น
นางพิริยาตามวงค์
36
19244941257130001
กศน.ตำบลม่วงยาย
ม่วงยาย
เวียงแก่น
เชียงราย
บริเวณศูนย์ กศน.อำเภอเวียงแก่น 167 หมู่ 3 ตำม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
5731020.112641100.512526882608815กศน.1น.ส.นันทพรบุดดี
37
23045251257160001
กศน.ตำบลดงมะดะ
ดงมะดะแม่ลาว
เชียงราย
อ.เอนกประสงค์ หมู่16
5725019.73420499.71073856140299
ศาลาชุมชน,สภาประชาคม,ศาลา SML,หอประชุม
อาคารชั้นเดียว
นายไตรทศมะโนสด
38
4021101257130004
กศน.ตำบลท่าข้าม
ท่าข้าม
เวียงแก่น
เชียงราย
หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
5731020.06065100.507109882727570กศน.1นางสาวนภสรจิตอารี
39
506101276020007
กศน.ตำบลหนองชุมพล
หนองชุมพล
เขาย้อย
เพชรบุรี
หมู่17614013.26033199.747276
081-704362
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด : ได้รับมอบกรรมสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
0น.ส.อนงนุชหอมเมอง
40
507201276030003
กศน.ตำบลยางน้ำกลัดใต้
ยางน้ำกลัดใต้
หนองหญ้าปล้อง
เพชรบุรี
2 หมู่ 2 บ้านโปร่งวิเชียร
7616013.05390899.71423806260206กศน.
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอายุผู้สูงอายุ
ใช้อาคารร่วมกับหน่วยอื่น : ได้รับมอบกรรมสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
น.ส.พิมพาล้อมสาย
41
508301276050003
กศน.ตำบลยางหย่อง
ยางหย่อง
ท่ายาง
เพชรบุรี
27613012.9892276
99.8851308,1
922605436
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด : ได้รับมอบกรรมสิทธิ์เป็นลายลักษ์อักษรแล้ว
1น.ส.อรรถยาหลำบุตร
42
509401276060001
กศน.ตำบลบ้านลาด
บ้านลาดบ้านลาด
เพชรบุรี
หมู่ที่ 6 ต.บ้านลาด
7615013.04994399.918766909811386กศน.0นายณัฐพงศ์คลายทรง
43
510501276080005
กศน.ตำบลพุสวรรค์
พุสวรรค์
แก่งกระจาน
เพชรบุรี
หมู่ 47617013.00662899.739734655492549
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด : ได้รับมอบกรรมสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุส
นาย
อัครวัฒน์
สุวรรณาภรณ์
44
455101267010011
กศน.ตำบลนาป่า
นาป่า
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
144 หมู่ที่ 2 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ุ670016.396101.233821899578289กศน.1นายคมสัน
สินเจิมศิริ
45
456201267020009
กศน.ตำบลตะกุดไร
ชนแดนชนแดน
เพชรบูรณ์
299 หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
6719016.1391452100.7329488890430701นางสาว
พัชราภรณ์
นริศชาติ
46
457301267030023
กศน.ตำบลบ้านหวาย
บ้านหวาย
หล่มสัก
เพชรบูรณ์
1 บ้านหวาย ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
6711016.7710274101.281391882547899กศน.
อาคารไชั้นเดียว
นางสาวคชภัค
จันคำนาภัทร
47
458401267050001
กศน.ตำบลท่าโรง
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
67130
15.6730735 ,
929942441กศน.
อาคารชั้นเดียว
นางอรวรรณ
อ่อนละมัย
48
459501267060007
กศน.ตำบลประดู่งาม
ประดู่งาม
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
181 หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
6717015.438019100.976202895455408กศน.1นาง
เรืองลฎาภรณ์
นกต่อ
49
460601267070011
กศน.ตำบลวังโบสถ์
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
333 หมู่ 5 บ้านนาข้าวดอ
6714016.052093101.155428956409117กศน.0นางบังอร
สังข์ทอง
50
461701267080005
กศน.ตำบลวังพิกุล
วังพิกุล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
99/1 หมู่ 5
15.720782100.844878832724899
วัด,มัสยิด,โบสถ์(สถานที่ทางศาสนา)
เป็นเอกเทศ
น.ส.วิภากองเงิน
51
462801267090004
กศน.ตำบลโคกมน
โคกมนน้ำหนาว
เพชรบูรณ์
อาคาร กศนตำบล หมู่ที 3 บ้านโคกมน
6726016.74653101.708824951921426กศน.1นางสาว
นุศาลัักษณ์
ซาหลง
52
463901267100003
กศน.ตำบลซับเปิบ
วังโป่งวังโป่ง
เพชรบูรณ์
ม. 1 บ้านวังไทรทอง
6724016.373799100.8524639420346211นางสาวแววดาว
สืบสิงห์
53
4641011267040004
กศน.ตำบลบ้านเนิน
บ้านเนิน
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
หมู่ที่่่ 5 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
6712016.882062101.182849810402531
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
กศน.
กรรมสิทธ์ของหน่วยงานในสังกัด
น.ส.ณัฐพรคำภีระ
54
10655321267110003
กศน.ตำบลเขาค้อ
เขาค้อเขาค้อ
เพชรบูรณ์
1896727016.632497100.997215898582462กศน.1นางสาวรุ่งนภา
จำปาศักดิ์
55
15554131267010091
กศน.ตำบลในเมือง
ในเมือง
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
325 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
6700016.431175101.149897042664
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
0นางจุฬาทิพทองอยู่
56
19854241267020001
กศน.ตำบลชนแดน
ชนแดนชนแดน
เพชรบูรณ์
ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
6715016.184532100.855718972514337
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
0นางสาว
มุจลินท์
พงษ์แก้ว
57
23554751267060002
กศน.ตำบลสระกรวด
สระกรวดศรีเทพ
เพชรบูรณ์
139 หมู่ที่ 13
6717015.453929101.066475813943694กศน.
อาคารชั้นเดียว
น.ส.อนัญญาน้อยรุน
58
266101242020001
กศน.ตำบลนาด้วง
นาด้วงนาด้วงเลย
ุหมู่ที่ 6 บ้านป่าหวายพัฒนา
4221017.479087101.9709956397827กศน.1น.ส.
พัสราวดี
ตรีช่วย
59
267201242040002
กศน.ตำบลเชียงกลม
เชียงกลม
ปากชมเลย
หมูู่ที่ 2 บ้านกลาง
4215017.797794101.94674908530445กศน.1น.ส.วรัญญา
จันทะบุตร
60
268301242090010
กศน.ตำบลผาบิ้ง
ผาบิ้ง
วังสะพุง
เลย
หมู่ที่ 2 บ้านนาแก
4213017.234172101.67574892791577กศน.1นาง
ดารนีนุช
รัตนมงคล
61
269401242100001
กศน.ตำบลศรีฐาน
ศรีฐาน
ภูกระดึง
เลย
หมู่ 1 บ้านศรีฐาน
4218016.878915101.86764611369055กศน.1นางขนิษฐา
วีระจิตสกุลงาม
62
270501242120002
กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง
ท่าช้างคล้อง
ผาขาวเลย
หมู่ 13 บ้านหนองตานาเหนือ
4224017.015496102.0853885612785กศน.1นายธีรพงศ์พิมใจ
63
271601242130001
กศน.ตำบลเอราวัณ
เอราวัณเอราวัณเลย
บ้านโคกรัง ม.7
4222017.370398101.90154967676618กศน.
เป็นเอกเทศ ได้รับอาคารตามแบบ กศน.ตำบล
นายสุริยา
โคตรแก้ว
64
272701242140001
กศน.ตำบลหนองหิน
หนองหินหนองหินเลย1644219017.123141101.85353934654145กศน.1
กรรมสิทธิ์ของตนเอง
นาง
อริยาภรณ์
ทันชม
65
2427711242090001
กศน.ตำบลวังสะพุง
วังสะพุง
วังสะพุง
เลยหมู่ 242130
17.30427ุ6
101.77347899869079กศน.1นางศศิพิมลวิไลสอน
66
9128421242140003
กศน.ตำบลปวนพุ
ปวนพุหนองหินเลยม.154219017.095045101.79185833453592กศน.1
กรรมสิทธิ์ของตนเอง
นางดารุณีคำมา
67
14027531242040001
กศน.ตำบลปากชม
ปากชมปากชมเลย
หมู่ที่ 8 บ้านนาหงษ์
4215017.977276101.88725857470482กศน.1นายอำนาจจันทะมี
68
18527441242020002
กศน.ตำบลนาดอกคำ
นาดอกคำนาด้วงเลย
หมู่ที่ 16 บ้านหนองเป็ดก่า
4221017.540676101.97414904014328กศน.1นายพันยศ
งามนาเสียว
69
22428151242120003
กศน.ตำบลโนนปอแดง
ผาขาวผาขาวเลย
หมู่ 16 บ้านโนนปอแดง
4224017.067507102.02494887427797กศน.1นางสาวอรทัย
เต็มสอาด
70
371101254010091
กศน.ตำบลในเวียง
ในเวียง
เมืองแพร่
แพร่6-Mar5400018.133686100.144807864308962กศน.0น.ส.จงจิต
เขื่อนเก้า
71
372201254020005
กศน.ตำบลน้ำเลา
น้ำเลา
ร้องกวาง
แพร่15414018.26537100.325715979217842กศน.0นางกาญจนากาศเกษม
72
373301254040001
กศน.ตำบลสูงเม่น
สูงเม่นสูงเม่นแพร่
กศน.ตำบลสูงเม่น
5413018.059534100.091444
081-288578
กศน.0น.ส.วรรณาล้ำเลิศ
73
374401254050001
กศน.ตำบลเด่นชัย
เด่นชัยเด่นชัยแพร่หมู่ 75411017.985402100.0555867308224อื่นๆ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นชัย
ภาคีเครือข่าย
มีอาคารหรือห้องเป็นสัดส่วน
นายวสันต์จินดาคำ
74
375501254060007
กศน.ตำบลแดนชุมพล
แดนชุมพล
สองแพร่
หมู่ 4 ตำบลแดนชุมพล
5412018.3741665100.204445973355980กศน.กศน.นางสาวเจนจิรา
พวงสมบัติ
75
376601254070002
กศน.ตำบลสรอย
สรอยวังชิ้นแพร่85416017.7685319.44177354589127
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน,ผู้นำชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
0น.ส.
ศิรินทิพย์
ทารัตน์
76
3741311254030002
กศน.ตำบลบ้านปิน
บ้านปินลองแพร่
209 หมู่ที่ 4 อาคารพระปริยัติธรรม
5415018.099557699.8678609956797232
วัด,มัสยิด,โบสถ์(สถานที่ทางศาสนา)
ใช้อาคารวัด
นายภาสกรถาเงิน
77
9742021254080004
กศน.ตำบลวังหลวง
วังหลวง
หนองม่วงไข่
แพร่
159/1 หมู่ 4
5417018.28379100.174207
088-417025
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
อาคารปูนชั้นเดียวยกสูง
นางมยุเรศแสงคำมา
78
14640931254010016
กศน.ตำบลท่าข้าม
ท่าข้าม
เมืองแพร่
แพร่
หมู่ 1 บ้านท่าขวัญ
5400018.217629100.161628861913239
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน,ผู้นำชุมชน
ภาคีเครือข่าย
มีอาคารหรือห้องเป็นสัดส่วน
น.ส.สุพิชญา
แสงโรจน์
79
19041541254040007
กศน.ตำบลบ้านปง
บ้านปงสูงเม่นแพร่
45/2 หมู่ 3
5413018.0494152100.066889
095-451685
โรงเรียนประถม,มัธยม,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย
0น.ส.ธนิสา
ปราบปราม
80
22841151254020004
กศน.ตำบลร้องเข็ม
ร้องเข็ม
ร้องกวาง
แพร่หมู่95414018.301134100.294612899525570อื่นๆ
อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม
น.ส.ฑิติพร
แก้วแหวน
81
24941961254080001
กศน.ตำบลแม่คำมี
แม่คำมี
หนองม่วงไข่
แพร่
1/1 หมู่ 3
5417018.271618100.240042950651051
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
อาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่คำมี
นายวงค์ษกรจำปาจี
82
403101258010006
กศน.ตำบลห้วยผา
ห้วยผา
เมืองแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
98 ม.15800019.42274397.99888973578623
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
เป็นเอกเทศ ในวัด
น.ส.กนกนุชธยาน์
83
404201258020003
กศน.ตำบลเมืองปอน
เมืองปอน
ขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
124 ม.1 ต.เมืองปอน
5814018.74450297.930354979930718กศน.กศน.นางทรงชม
วงศ์ใหญ่
84
405301258060001
กศน.ตำบลสบเมย
สบเมยสบเมย
แม่ฮ่องสอน
334 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย
58110
17.9557419,9
979276568,1
932456311กศน.1นางสาวศิริวัน
สวยสุวรรณศรี
85
4145511258010004
กศน.ตำบลปางหมู
เมืองแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
56 หมู่ 1
5800019.35297597.961462801309773กศน.0นางสาวณัฐธิชา
ลิขิตรุ่งรัตน์
86
10045921258030002
กศน.ตำบลเวียงเหนือ
เวียงเหนือ
ปาย
แม่ฮ่องสอน
38 หมู่ 3
5813019.400656498.4447356898503803กศน.0น.ส.ผุสดี
ช้ามะเริง
87
14946031258040002
กศน.ตำบลแม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน
2095811018.16689397.938058843637977กศน.0นางสาวนันทวดีมณีธร
88
19346241258070001
กศน.ตำบลสบป่อง
สบป่อง
ปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน
392 หมู่ที่1
5815019.52095898.246067800076048กศน.เอกเทศน.ส.อรนุช
วรัญญูเบญจพล
89
23145851258030001
กศน.ตำบลเวียงใต้
เวียงใต้
ปาย
แม่ฮ่องสอน
99 หมู่ที่ 8
5813019.32027198.400719992400328กศน.1นาย
ศักดิ์สิทธิ์
ชยาภรณ์มงคล
90
528101281020001
กศน.ตำบลเขาพนม
เขาพนมเขาพนมกระบี่7811408.26465699.048603937542750กศน.
อาคารชั้นเดียว
นางสาว
มณีรัตน์
คะรุฑานนท์
91
529201281040003
กศน.ตำบลคลองพน
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่เอกเทศ811707.831399.172986892079943
โรงเรียนประถม,มัธยม,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย
เอกเทศน.ส.
อมรร้ตน์
น้ำใส
92
530301281060001
กศน.ตำบลปลายพระยา
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่122/38811609.53574999.008789819565934กศน.
อาคารชั้นเดียว เป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นกับใคร
นายธราดลปากลาว
93
531401281080006
กศน.ตำบลตลิ่งชัน
*ตลิ่งชัน
เหนือคลอง
กระบี่1811307.3897679898.975562816077117กศน.
อาคารเอกเทศ
นางดวงแข
ทองฤทธิ์
94
5964811281070001
กศน.ตำบลลำทับ
ลำทับลำทับกระบี่หมู่ 5811908.073970199.2906531822527049กศน.
อาคารชั้นเดียว เป็นเอกเทศ
นาย
เสริมวิทย์
มณีโชติ
95
11364421281010011
กศน.ตำบลทับปริก
ทับปริก
เมืองกระบี่
กระบี่หมู่ 6810008.16813798.86471833941273
อบต. เทศบาล,ศาลากลางจังหวัด
อาคารกศน.ตำบล
นายไพโรจน์เกิดสุข
96
1101210010012
กศน.แขวงวัดสามพระยา
วัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
651020021892098295
วัด,มัสยิด,โบสถ์(สถานที่ทางศาสนา)
NULL
ร่วมกับวัด
นางสาว
สุมลทิพย์
ผ่องใส
97
2201210040003
กศน.แขวงสุริยวงศ์
มหาพฤฒาราม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
80 ซ.สว่าง 1 พระราม4
1050013.73522100.52047881092463กศน.NULL
อาคาร 4 ชั้น
น.ส.
วารีรักษ์
เครือรัตน์
98
3301210070004
กศน.แขวงลุมพินี
ลุมพินี
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ห้องสมุด กศน.แขวงลุม
1033013.72622100.550541894898172กศน.NULL
ห้องสมุด
น.ส.จินตนา
ด้วงชอุ่ม
99
4401210200005
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
2731070013.759372100.474419890002009กศน.
อาคารตึกสองชั้น
นายประยุทธสมวงษา
100
5501210220010
กศน.แขวงคูหาสวรรค์
แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
11016013.740575100.46102780177759กศน.0นายสุภีร์แสงทน
Loading...
Main menu