มาตรฐานที่ 6.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรสภา 9 มาตรฐาน
3
ประจำปีการศึกษา 2560
4
................................................................................
5
หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
6
ห้องเรียน 41704
7
8
ลำดับที่
เลขที่สมัครฝึกอบรม
ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
9
1606001นายกรกช อยู่ประเสริฐ
10
2606002นางสาวฐิตาภา สมานสวน
11
3606003นางสาวนุชรุจี ศรีคำ
12
4606004นางสาวปราณี ไกรสุข
13
5606005นางสาวสายชล ดวงรัตน์
14
6606006นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
15
7606007นางสาววนิชยา หอมขจร
16
8606009นางสาวนฤทัย วงษ์สุวรรณ์
17
9606010นางสาวสุพัตตรา สุขจิตร
18
10606011นางสาวอัจฉรียา ปาณาราช
19
11606012นางสาวอาภา ศรีศริทม
20
12606013นางสาวอัจฉรา จิตรครบุรี
21
13606017นางสาวอัญชลี ไหมทอง
22
14606019นางสาวจุฑามาศ ดวนจอหอ
23
15606020
นางสาววิยะดา สวัสดิ์วงค์
24
16606021
นายศุภวิชญ์ ภิรมย์นาค
25
17606022
นางสาวอรอริณฑ์ ลานรอบ
26
18606023
นางสาววินิดา พรมประโคน
27
19606027นายไกรลาศ คงฟ้ารัมย์
28
20606032นายสุุริศักดิ์ บำรุง
29
21606037
นางสาวสุุกัญญา พิเลิศรัมย์
30
22606038
นางสาวกัญญ์วรา ติมอนรัมย์
31
23606039
นางสาวฐิติญาวรรณ เกษน้อย
32
24606040
นางสาวปรางมาศ บุตรพรม
33
25606041นายวิเชียร ยอดรัก
34
26606042
นายพลวัฒน์ ปัตตังถาโต
35
27606043นายพศินวรงค์ วิเชียร
36
28606044นางสาวบัณฑิต บุญเพชร
37
29606045
นางสาวธรินทิพย์ จงใจงาม
38
30606046
นางสาวปิยะมาศ เจียมรัมย์
39
31606047
นางสาวกัีรติกา อะโรคา
40
32606048
นางสาวขวัญสุดา สายันเกณะ
41
33606049นายวัชระ ตองติดรัมย์
42
34606054
นางสาววรีรัตน์ วรจันทร์
43
35606058
นางสาวสิริมาส นาคสูงเนิน
44
36606062นายจีรศักดิ์ วิเศษพันธ์
45
37606066นางสาวโชติมา พูลภาพ
46
38606067
นางสาวมะลิวัลย์ วุฒิยา
47
39606068
นางสาวอาริญา ลาขุมเหล็ก
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu