รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PULINET และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับ
2
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10
3
8 - 9 มกราคม 2563
4
โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล หาดใหญ่ สงขลา
5
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.
6
7
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุลสังกัดหน่วยงาน
8
รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ PULINET
9
1
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
2
รศ. ดร.วนิดา แก่นอากาศ
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
3นายพีระ สำเภาเงินสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
4
รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
13
5
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
6
ผศ. ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
7
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
16
8
นางวรนุช สุนทรวินิต
สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17
9นางดาวนภา สุยะนนท์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18
10นายปรีชา อาษาวัง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
19
11นางพรพิมลมโนชัย
สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20
12
นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
21
13
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
22
14นางอริศรา สิงห์ปันสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23
15
อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24
16นายเรวัติ อ่ำทอง
สำนักหอสมุดกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
25
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ สุริยา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26
18อาจารย์เล็ก แซ่จิว
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
27
19
อาจารย์นันทพล จั่นเงิน
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
28
20
อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ
กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
29
30
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10
31
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งสังกัดหน่วยงานสถานะ
32
1
นายภูมิพัฒน์ อรุณากูร
เภสัชกรชำนาญการพิเศษกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
รอชำระค่าลงทะเบียน
33
2
ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย
อาจารย์์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชำระเรียบร้อยแล้ว
34
3
นางยุวดี จันทร์ประดิษฐ์
บรรณารักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
35
4
นางสาวกัลยากร พลสวัสดิ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
36
5
นายกิตติศักดิ์ คงพูน
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชำระเรียบร้อยแล้ว
37
6
นายอภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รอชำระค่าลงทะเบียน
38
7
นางสาวภาษิตา วั่นเส้ง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชำระเรียบร้อยแล้ว
39
8นางอมรรัตน นาคะโรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชำระเรียบร้อยแล้ว
40
9
นางสาวปิยวรรณ ขาวพุ่ม
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชำระเรียบร้อยแล้ว
41
10
นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
ผู้อำนวยการ (บรรณารักษ์)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รอชำระค่าลงทะเบียน
42
11
นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
43
12
นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ
บรรณารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
44
13
นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
บรรณารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
45
14อาจารย์จารุณี การีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
46
15
นางสาวอมรรัตน์ แซ่กวั่ง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
47
16
นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์
ตำแหน่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รอชำระค่าลงทะเบียน
48
17
นางสาวเบญจมาศ เทอดวีระพงศ์
บรรณารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
49
18นายไตรเพชร พลดีนักวิชการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
50
19
นายอนุรักษ์ ศรีนาคนิล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
51
20นางวรรนภา ทองสมสีบรรณารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
52
21
นายสุพัฒน์ สีระพัดสะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รอชำระค่าลงทะเบียน
53
22
นางสาวปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภุฏสุราษฎร์ธานี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
54
23
นางสาวธณิศา สุขขารมย์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รอชำระค่าลงทะเบียน
55
24
นายภาคิน ตัณฑ์ณรงค์
เจ้าพนักงานห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ชำระเรียบร้อยแล้ว
56
25
นางสาวจิรณัฏฐ เดชศิรินันท์
บรรณารักษ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ชำระเรียบร้อยแล้ว
57
26
นางสาวอภิรดา ม่วงทอง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รอชำระค่าลงทะเบียน
58
27
นางขวัญแก้ว เทพวิชิต
บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
59
28
นางดวงใจ กาญจนศิลป์
บรรณารักษ์ชำนาญการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
60
29
นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี
บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
61
30
นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
62
31นายวิทวัฒน์ วะสุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชำระเรียบร้อยแล้ว
63
32
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
64
33
นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม
บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
65
34
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
66
35
นายวิชญนนท์ มณีชาติ
บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
67
36
นางสาวกัญญภัสสร์ ไชยน้อย
พนักงานธุรการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชำระเรียบร้อยแล้ว
68
37
นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชำระเรียบร้อยแล้ว
69
38
นางสาววรินทร์ลดา ปวงคำ
พนักงานธุรการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชำระเรียบร้อยแล้ว
70
39
นางสาววิภาดา ดวงคิด
บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชำระเรียบร้อยแล้ว
71
40นางสาวเสาวณี กันทาธุรการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชำระเรียบร้อยแล้ว
72
41นายนภสินธุ์ งามการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชำระเรียบร้อยแล้ว
73
42นายรักเผ่า เทพปันเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชำระเรียบร้อยแล้ว
74
43
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชำระเรียบร้อยแล้ว
75
44
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชำระเรียบร้อยแล้ว
76
45
นายสิทธิรัตน์ รุ่งมี
อาจารย์สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ
รอชำระค่าลงทะเบียน
77
46นางเบ็ญจนา ทองนุ้ยบรรณารักษ์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
78
47นางละออ อุไรรัตน์ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุดสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
79
48
นางสาวดลดา อรุณรัตนวงศ์
พนักงานธุรการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
80
49
นางพรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
บรรณารักษ์ชำนาญการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
81
50นายอนันต์ ทองนวลนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
82
51นางวรรณา บุญเพ็งผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
83
52
นางจิดาภา ศิริตระกูล
บรรณารักษ์ชำนาญการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
84
53
นางสาวปราณีต ผดุงวงค์
นักวิชาการอุดมศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
85
54
นางสาวสุพรรษา บุญเกื้อ
นักวิชาการอุดมศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
86
55
นางสาวรตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
87
56
ว่าที่ ร.ต.เจนวิทย์ อรน้อม
บรรณารักษ์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
88
57นางจารุวรรณ โกทะโนบรรณารักษ์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
89
58นางสุดา พันธุสะบรรณารักษ์ชำนาญการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
90
59
นางสุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์
บรรณารักษ์ชำนาญการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
91
60
นางสาวอุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
92
61
นางสร้อย ธัญธาดาลักษณ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
93
62
นางวิไลลักษณ์ ไชยเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
94
63นางสาวศศิธร คงหนูนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
95
64นายชำนาญ อินทสโรนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
96
65
นายอัษฎายุทธ์ แซ่ลิ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
97
66นางวีณา ฤทธิ์รักษานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
98
67
นางสาวประไพ จันทร์อินทร์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
99
68นางประวีณ ถาวรจิตรนักวิชาการอุดมศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
100
69
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
บรรณารักษ์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชำระเรียบร้อยแล้ว
Loading...