บัญชีต่อใบประกอบวิชาชีพ คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีข้อมูลการต่อใบประกอบวิชาชีพ ณ คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
Teaching license renewal account
* พฤษภาคม 2561 *
May 2018
2
ข้อมูลผู้มาติดต่อ
appicant information
การดำเนินการของคุรุสภาจังหวัดลพบุรี
provincail process
การดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Procedure
3
ลำดับ
no.
ชื่อ-สกุล
Name
ประเภท
Type
วันที่บันทึก
Date import data
เลขคำขอ
Ref. no.
สถานะการดำเนินการ
Procedure
วันที่ส่งออกจากคุรุสภา
sending to appicant date
เลข EMS
Tracking No.
4
1นางอารีย์ ปานถมผบส.2/5/256116-008202
ผ่านการตรวจสอบ
5
2
นางนาง พงษ์สีพันธุ์
ครู7/5/256116-008205
ผ่านการตรวจสอบ
6
3นางอษมา รักญาติครู7/5/256116-008206
ผ่านการตรวจสอบ
7
4
นางสาวยุพาพร ศรีคำขลิบ
ครู7/5/256116-008208
ผ่านการตรวจสอบ
8
5
นางพรทิพย์ โพธิ์บัว
ผบส.7/5/256116-008209
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
9
6
นางสาวจิตติมา ธรรมราชา
ครู7/5/256116-008204
ผ่านการตรวจสอบ
10
7
นางสาวกชกมล บุญราศรี
ครู8/5/256116-008211
ผ่านการตรวจสอบ
11
8
นางสาวตรีทิพยนิภา ชื่นชู
ครู8/5/256116-008212
ผ่านการตรวจสอบ
12
9
นางสาวพัชรินทร์ มะลิผล
ครู8/5/256116-008213
ผ่านการตรวจสอบ
13
10
นางสาวโศจิรัตน์ จันทร์ผ่องแผ้ว
ครู8/5/256116-008214
ผ่านการตรวจสอบ
14
11
นางสาวอรพิน ภูพวก
ครู8/5/256116-008215
ผ่านการตรวจสอบ
15
12
นางวิยะดา อ่ำนาคิน
ครู8/5/256116-008216
ผ่านการตรวจสอบ
16
13
นางชวนพิศ นนทอาสา
ครู10/5/256116-008217
ผ่านการตรวจสอบ
17
14นางมัณฑนา สุขใสครู10/5/256116-008218
ผ่านการตรวจสอบ
18
15
นายไพฑูรย์ โหโมลา
ครู11/5/256116-008220
ผ่านการตรวจสอบ
19
16
นายศุภโชค แก้วสง่า
ผบส.11/5/200216-008222
ผ่านการตรวจสอบ
20
17นางสมฤทัย อุดชาครู11/5/256116-008223
ผ่านการตรวจสอบ
21
18
นางสาวธมนวรรณ จันทร์สวย
ครู15/5/256116-008224
ผ่านการตรวจสอบ
22
19
นางสาวปรียานุช ทรายทอง
ครู15/5/256116-008225
ผ่านการตรวจสอบ
23
20
นายพงษ์ชาย จันทร์งาม
ครู16/5/256116-008226
ผ่านการตรวจสอบ
24
21
นายณรงค์กร วงค์คำจันทร์
ครู16/5/256116-008227
ผ่านการตรวจสอบ
25
22นางยุพิน นอบน้อมผบส.16/5/256116-008228
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
26
23
นายจุมพล อนุรักษ์ตระกูล
ผบส.17/5/256116-008229
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
27
24
นางศิริพรรณ ลีเวียง
ครู18/5/256116-008231
ผ่านการตรวจสอบ
28
25
นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญ
ครู18/5/256116-008232
ผ่านการตรวจสอบ
29
26
นางสาวจินตนา สารีกิจ
ครู21/5/256116-008234
ผ่านการตรวจสอบ
30
27
นางสุพิศ ดวงพิมาย
ครู21/5/256116-008235
ผ่านการตรวจสอบ
31
28
นางสาวจันทร์เพ็ญ รางแดง
ครู21/5/256116-008236
ผ่านการตรวจสอบ
32
29
นางสาวอรวรรณ สายยศ
ครู21/5/256116-008237
ยังไม่ถึงเวลายื่นคำขอ
33
30
นางสาวสิริพร แสงอิ่ม
ครู21/5/256116-008238
ยังไม่ถึงเวลายื่นคำขอ
34
31
นางสาวกันยากร อนันต์สลุง
ครู21/5/256116-008239
ยังไม่ถึงเวลายื่นคำขอ
35
32
นางศิระพรรณ พลศรีเลิศ
ครู21/5/256116-008240
ผ่านการตรวจสอบ
36
33
นางสาวพรพรรณ ศรีบุญธรรม
ครู22/5/256116-008241
ผ่านการตรวจสอบ
37
34
นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์
ผบส.22/5/256116-008242
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
38
35
นายประดิษฐ์ โพธิ์ทอง
ผบส.23/5/256116-008243
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
39
36นางจริยา มีเจริญครู23/5/256116-008244
ผ่านการตรวจสอบ
40
37
นายณัฐวุฒิ มนัสตรง
ครู23/5/256116-008245
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
41
38นางฉลอง เพ็งสอนครู24/5/256116-008246
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
42
39
นางจิตติมา กิตติสุวรางกูล
ผบส.25/5/256116-008248
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
43
40
นางจิตติมา กิตติสุวรางกูล
ครู25/5/256116-008249
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
44
41
นางสาวเหมือนฝัน วงเดช
ครู25/5/256116-008250
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
45
42
นายรัตนพล แก้วผลึก
ครู25/5/256116-008252
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
พฤษภาคม 61
เมษา 61, Apr 18
มีนา 61 Mar 18
กุมภา 61, Feb 18
มกรา 61 ,Jan 18
 
 
Main menu