ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
ตรววจสอบสถานะการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษายื่นแบบออนไลน์ข้อมูลสถานะ
2
เลขที่หนังสือวันยื่นคำขอรหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุล
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
ธนาคารเลขบัญชีธนาคารจำนวนเงินที่คืนสถานะประเภทการคืนรอดำเนินการ
3
7/20/2023 14:57:456310420050ฐิติมา เมฆสมุทร12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565509858915000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
4
8/11/2023 13:41:165910110431กฤติน เกษรสวัสดิ์12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
42302156499000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
5
8/25/2023 15:12:506410510040จิรายุ ดำนุ้ย12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
42209001075600ยื่นซ้ำชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
6
8/27/2023 0:18:116510220088อรณิช ศรีวิเชียร12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
56549499234500รอโอนเงิน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566ลงทะเบียนผิดรายวิชา เพราะเป็นนักศึกษาป.โท หลักสูตรนานาชาติ ไม่ควรลงรายวิชา 890-901
7
8/28/2023 20:13:326311010029นางสาว ซารีน่า หลีหมัด12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565511144218000ไม่พบยอดที่ชำระเข้ามาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
8
8/30/2023 16:59:466010310131เทวินทรา เยาวพันธุ์กุล12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565516804156000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
9
8/30/2023 17:11:396010310131เทวินทรา เยาวพันธุ์กุล12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565516804156000ยื่นซ้ำคืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
10
8/30/2023 23:31:066611020007รุ่งนภา อนันต์การกิจ12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565505084028000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน
11
9/2/2023 16:17:226511311191ธิดารัตน์ เบญจรัตนฉัตร32566
ธนาคารไทยพาณิชย์
662241909720000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
12
9/3/2023 15:40:576410930003I-Hsin Yao12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565516356228000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
13
9/8/2023 10:41:156210210285นภัสสร สันติรัตนพงษ์12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
56550332049000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
14
9/12/2023 9:45:296611020006ปอรรัตน์ ธรรมกุศลาภรณ์12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565501703828000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
15
9/12/2023 14:01:066210810047พีรยช วรรณโก12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565502472656000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566ถูกพักการเรียน
16
9/21/2023 3:04:096211110274ธนกร ลิ่มโรจนเดชา12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
56550510088000/8500รอโอนเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
17
10/3/2023 0:54:486510110564นายอาลิฟ เสนแก้ว12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
420121456118000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อที่จะลงทะเบียนเรียนให้ทันตามเวลาและกยศ.ก็โอนมาให้มหาลัยหลังจากที่สำรองจ่ายไปทำให้มียอดค่าธรรมเนียมการศึกษา2ยอด
18
10/3/2023 8:39:126311311111นางสาวปุณณิศา แสงจันทร์32565
ธนาคารไทยพาณิชย์
565511995312500รอโอนเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
19
10/3/2023 15:12:496310510381สรกฤษ สีตะพงค์22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
56551252972000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566ชำระผิด
20
10/5/2023 16:25:206510710082พงศภัค พิทักษ์ทิม32565
ธนาคารไทยพาณิชย์
42912789493600รอโอนเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
21
10/11/2023 15:58:186010022005มูฮำหมัด ดือราแม12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
704247760515500รอโอนเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
22
10/12/2023 14:25:346410110432ยศธนา เพ็งเล็ง22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
51241010393300รอโอนเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
23
10/20/2023 11:01:136610310083ภวนันท์ กลิ่นหอม12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
895241290328000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
24
10/25/2023 12:29:366311410024ฐิติมา จันทร์เมือง12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565512043322000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
25
11/4/2023 18:26:326310210152ธนทัต นันธิโย32565
ธนาคารไทยพาณิชย์
56550878471800รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
26
11/7/2023 15:08:056511120002ธิดา เอ่งฉ้วน22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
438020595027000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
27
11/7/2023 15:56:396110530010นายไพศาล ฤทธิกุล12565
ธนาคารไทยพาณิชย์
17124292299047รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566เนื่องจากสอบภาษาอังกฤษผ่านแล้ว
28
11/8/2023 10:33:576410510142เปมิกา บุญชัก12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
508423636416000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566จ่ายเงินผิดเทอม
29
11/12/2023 20:26:286410110342พรรณพัชร พิศพรรณ์22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
997249685218000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
30
11/13/2023 10:14:236110530016อมราวดี วงศ์เทพ22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565496840628500รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
31
11/13/2023 11:31:496410517103นางสาวหัทยา เพ็ชร์วงษ์22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
609296911916000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566กดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 รอบ
32
11/13/2023 11:48:376511310131นางสาวอรรถวดี บัวยม22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
423126722516000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
33
11/13/2023 13:19:126411110041นาย ธนพัทธ์ จันทฑีโร12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
428100503916000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
34
11/13/2023 16:50:386510510005กฤษกร มีอินถา12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
865237318216000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ขอคืนเงินเนื่องจากชำระภาคการศึกษาที่ 1 เข้าไปซ้ำ
35
11/14/2023 12:30:086411310014นางสาวชญาดา สุขมี12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
957252616216000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดภาคการศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาซํ้า)
36
11/14/2023 16:28:356410420001นพดล แก้วอัมพร22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
55428676255000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566คืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
37
11/14/2023 17:44:446610710085เธียรเเทน ทองสม12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
431094737828000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
38
11/15/2023 9:41:306511310185นาย เอรวัฒน์ ชัยสิทธิ์12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565517608616000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระเงินผิดภาคเรียน
39
11/15/2023 11:39:076410035001
นายกิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ
12565
ธนาคารไทยพาณิชย์
512249131530000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ได้รับทุนจากหลักสูตร แต่ผมดันจ่ายเข้าไปในระบบด้วย เลยกลายเป็นจ่าย 2 ครั้ง คือ จากหลักสูตร 1 ครั้ง และจากผม 1 ครั้ง
40
11/15/2023 15:41:286610510274รัศมี แท่นมณี12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
437139224916000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
41
11/16/2023 14:17:546610810045วรัญญา กำชัยสิทธิพล22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
619272823528000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
42
11/16/2023 15:28:076110110496หร่อฮ๊ะ หมัดหัด 12563
ธนาคารไทยพาณิชย์
56549440542600
ยื่นคืนเงินด้วยเอกสารด้วยใบเสร็จตัวจริงเท่านั้น
ค่าลาพักการศึกษา 1/2563 (มีการจ่ายค่าเทอมไปแล้ว และจ่ายค่าลาพักการศึกษาไปด้วย วันที่จ่าย:29 ตุลาคม 2563 เลขที่ใบเสร็จ:Rกค01-640000468)
43
11/16/2023 18:57:206610210557เจ๊ะฟัทมา เจ๊ะเต๊ะ22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
609426750518000ไม่พบยอดที่ชำระผิดพลาดคืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
44
11/18/2023 16:29:246310610004กันตถณ คารว์22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565510627718000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566ชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
45
11/19/2023 21:05:046511110232เบญจมาศ สังขาญาติ12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
811281910716000รอโอนเงิน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566จ่ายค่าธรรมเนียมผิดภาคการศึกษา
46
11/20/2023 15:15:086411010100วริทธิ์ธร นิลกายพันธ์22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
609403627118000รอดำเนินการคืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
47
11/21/2023 7:51:406510410244อัสรีซา มะยูโซ๊ะ12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
655404315822000รอดำเนินการคืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
48
11/23/2023 10:38:486610610049นางสาวพิชญธิดา หวังหลี 22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565520452018000รอดำเนินการชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
49
11/23/2023 15:35:296610210331ยุบลมาส เจียรมาศ22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565520621318000รอดำเนินการลาออก
50
11/27/2023 11:30:566410510352นางสาวนรภัทร แก้วเอก22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
554405396316000รอดำเนินการโอนค่าเทอมซ้ำ2รอบ
51
11/27/2023 11:42:266410510352นางสาวนรภัทร แก้วเอก22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
554405396316000รอดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาซ้ำ
52
11/28/2023 8:32:216311210060นายจิรายุทธ จันทเวช22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565512658616000รอดำเนินการคืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
53
11/28/2023 17:00:476210519005ฐิตาภรณ์ แซ่ลี12566
ธนาคารไทยพาณิชย์
56550229448500รอดำเนินการคืนทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
54
11/29/2023 10:20:086610210557เจ๊ะฟัทมา เจ๊ะเต๊ะ22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
609426750518000รอดำเนินการเนื่องจากถูกพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา(รีไทด์)และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อเทอม2
55
11/29/2023 12:33:416610510477ศิวดล เนินพรหม22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
438164523416000รอดำเนินการชำระไปแล้ว
56
11/29/2023 13:29:396410610076มนัสชนก เพชรนุ้ย22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
70429762013000รอดำเนินการจ่ายเงินผิดประเภท
57
11/29/2023 18:47:286610410034ตวงทอง สุตินกาศ22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
565520427922000รอดำเนินการขอคืนค่าลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษาภาคการศึกษาปีที่ 2/2566
58
11/30/2023 4:21:236211121007นางสาวอรวรรณ ประยูรทอง22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
55442888275000รอดำเนินการบัญชีไม่ถูกต้องในการโอนเงินค่ารักษาสภาพ
59
11/30/2023 11:44:426410220019สิทธิเดช นวลนิ่ม22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
56548739525125รอดำเนินการชำระมากกว่าอัตราเหมาจ่ายที่กำหนด
60
11/30/2023 13:42:256211121003นางสาวธณัฐกมล สุขราม22566
ธนาคารไทยพาณิชย์
43408434055000รอดำเนินการค่าชำระเงินรักษาสภาพผิดบัญชี
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100