แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม มฐ.1 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาชื่อกิจกรรมประจำปีงบประมาณชื่อแผนงานสนองกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการสรุปกิจกรรม
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ขั้นการเตรียมและวางแผน (Plan)
ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do)
ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check)
ขั้นประเมินและรายงานผล (Act)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
แหล่งที่มาของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว
จำนวนงบประมาณ จากงบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
จำนวนงบประมาณ จากงบอื่น ๆ
จำนวนงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
การประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2
26/10/2016, 10:56:04
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ, 1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน, 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ, 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม, 1.5 มีมนุษย์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น, 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวพนิดา   สมบูรณ์
1 ตุลาคม 255931 มีนาคม 2559
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย
การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ, การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, การมีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน, การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน, การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ, การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง, การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ, การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง, การมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง, การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น, การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น, การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม, การปฏิบัติตนที่คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น, ความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม, การเข้าร่วมกิจกรรม, การสร้างสรรค์ผลงาน, การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
นักเรียน
ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, • ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการทุกข้อ, • เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายมากกว่า 3 รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดี, • มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกับหน่วยงานภายนอกมากกว่า 3 ครั้ง, • มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80 ขึ้นไป (ของผู้เรียนทั้งหมด), • หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปัญหาทางเพศ ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท, • แก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์คับขัน, • มีงานอดิเรกของตนเองหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด, • รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองสม่ำเสมอ, • มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศวัยตามบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น, • มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น, • สามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น, • ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีได้, • ชอบและเห็นประโยชน์ด้านศิลปะ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา นันทนาการ, • เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีความสุข, • สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้  จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น พร้อมทั้งอธิบายที่มาของความคิดในการสร้างผลงานและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ
ร้อยละ 83งบอุดหนุนรายหัว10000---
ค่ายาและวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพตัวเอง
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด
3
26/10/2016, 11:16:17
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
โครงการต่อเนื่องนายสุวิทย์       มาคำพ.ย. 2559 - ก.ย.256030 ก.ย. 2560
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย
การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ, การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น, ความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม, การเข้าร่วมกิจกรรม, การสร้างสรรค์ผลงาน, การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
นักเรียน
ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง มีความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในตนเองได้ มีความมุ่งมั่นในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดหวัง แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคม เหมาะสมกับเพศวัย และบทบาทหน้าที่, ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้อื่น สร้างความสงบสุข จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, • แก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์คับขัน, • มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น, • ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีได้
นักเรียนงบอุดหนุนรายหัว0-
แบบประเมินความพึงพอใจ
1. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขัน
2. สามารถปรับตัวและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
4
26/10/2016, 11:24:30
กิจกรรมส่งเสริมอนามัยโรงเรียน
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ, 1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน, 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ, 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม, 1.5 มีมนุษย์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น, 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวพนิดา   สมบูรณ์
1 ตุลาคม 255931 มีนาคม 2559
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย
การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ, การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, การมีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน, การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน, การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ, การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง, การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ, การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง, การมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง, การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น, การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น, การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม, การปฏิบัติตนที่คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น, ความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม, การเข้าร่วมกิจกรรม, การสร้างสรรค์ผลงาน, การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
นักเรียน
ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, • ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการทุกข้อ, • เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายมากกว่า 3 รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดี, • มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกับหน่วยงานภายนอกมากกว่า 3 ครั้ง, • มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80 ขึ้นไป (ของผู้เรียนทั้งหมด), • หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปัญหาทางเพศ ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท, • แก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์คับขัน, • มีงานอดิเรกของตนเองหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด, • รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองสม่ำเสมอ, • มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศวัยตามบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น, • มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น, • สามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น, • ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีได้, • ชอบและเห็นประโยชน์ด้านศิลปะ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา นันทนาการ, • เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีความสุข, • สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้  จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น พร้อมทั้งอธิบายที่มาของความคิดในการสร้างผลงานและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ
ร้อยละ 83งบอุดหนุนรายหัว3000---
ค่าวิทยากร 500 บาท
อาหารว่าง 1500 บาท
ชุดตรวจอาหาร 1000 บาท
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพตัวเอง
การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด

5
26/10/2016, 11:33:48
กิจกรรมส่งเสริมคนขับรถรับส่งนักเรียน
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ, 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม, 1.5 มีมนุษย์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น, 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
โครงการต่อเนื่องนายสุวิทย์       มาคำพ.ย. 2559 - ก.ย.256030 ก.ย. 2560
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย
การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, การมีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน, การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง, การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง, การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม, ความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน
ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง มีความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในตนเองได้ มีความมุ่งมั่นในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดหวัง แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคม เหมาะสมกับเพศวัย และบทบาทหน้าที่, ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้อื่น สร้างความสงบสุข จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, • แก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์คับขัน, • รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองสม่ำเสมอ, • สามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น, • เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีความสุข
นักเรียน งบอุดหนุนรายหัว
อบรมขับขี่ปลอดภัย
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 500 บาท
2. ค่าอาหารนักเรียน 1000 บาท
3. ค่าวัสดุอบรม 500 บาท

จัดทำแบบประเนินความพึงพอใจ
1.นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและเผชิญสถานการณ์ที่คับขัน
2.สามารถปรับตัวและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
6
26/10/2016, 11:34:25
พัฒนางานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ, 1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน, 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ, 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม, 1.5 มีมนุษย์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น, 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
โครงการต่อเนื่อง
นายบุญเลิศ      บรรพบุตร
6 พ.ค. 59 30 มิ.ย. 59
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย
การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ, การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, การมีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน, การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน, การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ, การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง, การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ, การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง, การมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง, การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น, การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น, การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม, การปฏิบัติตนที่คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น, ความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม, การเข้าร่วมกิจกรรม, การสร้างสรรค์ผลงาน, การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
นักเรียน
ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขต่าง ๆ  รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากโรคและอุบัติภัย รวมทั้งจากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ, ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง มีความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในตนเองได้ มีความมุ่งมั่นในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดหวัง แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคม เหมาะสมกับเพศวัย และบทบาทหน้าที่, ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้อื่น สร้างความสงบสุข จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น, ผู้เรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข สร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของตน และสามารถใช้ประโยชน์จากศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์  กีฬาและหรือนันทนาการ ในชีวิตประจำได้
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, • ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการทุกข้อ, • เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายมากกว่า 3 รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดี, • มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกับหน่วยงานภายนอกมากกว่า 3 ครั้ง, • มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80 ขึ้นไป (ของผู้เรียนทั้งหมด), • หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปัญหาทางเพศ ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท, • แก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์คับขัน, • มีงานอดิเรกของตนเองหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด, • รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองสม่ำเสมอ, • มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศวัยตามบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น, • มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น, • สามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น, • ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีได้, • ชอบและเห็นประโยชน์ด้านศิลปะ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา นันทนาการ, • เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีความสุข, • สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้  จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น พร้อมทั้งอธิบายที่มาของความคิดในการสร้างผลงานและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ
ร้อยละ 83งบอุดหนุนรายหัว7,000
1. ทำป้ายไวนิล ขนาด 3 x 3 จำนวน 5 แผ่น จำนวนแผ่นละ 300 เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าของขวัญวิทยากร จำนวน 2 ห้องๆละ 1,000 เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าของขวัญนักเรียนทำความดี จำนวน 1,500 บาท
4.ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 2,000 บาท

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้เรียนปฏิบัติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด
ผู้เรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ผู้เรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ (หมายรวมถึง ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ)
ผู้เรียนการเป็นนักเรียนที่ดี
ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ของสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
7
26/10/2016, 15:44:36
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศศึกษา
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ, 1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน, 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ, 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม, 1.5 มีมนุษย์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น, 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
โครงการต่อเนื่อง
นายชูชาติ           ยืนยาว
ุ6 พฤษภาคม 256030 มิถุนายน 2560
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย
การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง, การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ, การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง, การมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง, การปฏิบัติตนที่คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
นักเรียน
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง มีความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในตนเองได้ มีความมุ่งมั่นในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดหวัง แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคม เหมาะสมกับเพศวัย และบทบาทหน้าที่, ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้อื่น สร้างความสงบสุข จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปัญหาทางเพศ ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท, • แก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์คับขัน, • มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศวัยตามบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น, • มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น, • สามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น, • ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีได้
ร้อยละ 86งบอุดหนุนรายหัว2,000
1.ปากกาเมจิกตราม้า จำนวน 30 ด้ามๆละ 15 รวม 450
2.ลูกปัดพลาสติก จำนวน 2 ถุงๆละ 150 รวม 300
3.ไหมญี่ปุ่น จำนวน 25 ใจๆละ 10 รวม 250
แบบประเมินการจัดกิจกรรม
การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง
การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ
การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง
การมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง
การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม
การปฏิบัติตนที่คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
8
30/10/2016, 9:03:37
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
โครงการต่อเนื่อง
นายอดุลย์           คำตัน
15 สิงหาคม 256030 กันยายน 2560
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย
การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด, การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ, การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง, การมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง
นักเรียน, 1000
ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขต่าง ๆ  รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากโรคและอุบัติภัย รวมทั้งจากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปัญหาทางเพศ ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ร้อยละ 90งบอุดหนุนรายหัว5000
1) ชุดตรวจปัสสาวะ 50 ชุด ๆ ละ 80 เป็นเงิน 4000
2) ป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 2 ป้าย ๆ ละ 500 เป็นเงิน 1000
แบบประเมินการตรวจสารเสพติด
การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu