สสจ.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กรอบโครงสร้างอัตรากำลังในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
2
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
3
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)ระดับสูง)1100
4
2. นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2110
5
3. ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข)0000
6
4. เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)0000
7
5. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)0100
8
6. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา)0100
9
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการสาธารณสุข)0000
10
11
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
12
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
13
1. นักจัดการงานทั่วไป2200
14
2. นักวิชาการเงินและบัญชี5410
15
3. นักวิชาการพัสดุ5140
16
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2200
17
5. เจ้าพนักงานธุรการ4400
18
6. เจ้าพนักงานพัสดุ2301
19
7. นายช่างเทคนิค0000
20
8. นายช่างโยธา2200
21
9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1010
22
10. นายช่างศิลป์1010
23
11. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1100
24
หมายเหตุ : 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
25
2. มีลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน
26
3. ตำหน่งที่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นสูง เมื่อตำแหน่งว่างหรือเลิกจ้างจะต้องขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือขอจ้างในตำแหน่งอื่นที่กรอบยังไม่เต็มแทน
27
28
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
29
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
30
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข4501
31
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4310
32
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์4220
33
4. เจ้าพนักงานสถิติ1010
34
หมายเหตุ : 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
35
ซึ่งตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ สามารถขอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสถิติ เพื่อให้ตรงกับกรอบโครงสร้างอัตรากำลังได้ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ครองตำแหน่งทราบแล้ว
36
2. ตำหน่งที่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นสูง เมื่อตำแหน่งว่างหรือเลิกจ้างจะต้องขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือขอจ้างในตำแหน่งอื่นที่กรอบยังไม่เต็มแทน
37
3. ตำแหน่งล่ามภาษาต่างประเทศไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
38
4. ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานสาธารณสุขชายแดน ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
39
40
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
41
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
42
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข6330
43
2. พยาบาลวิชาชีพ3300
44
45
4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
46
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
47
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข9450
48
2. พยาบาลวิชาชีพ1100
49
หมายเหตุ : ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนโลก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน
50
51
5. กลุ่มงานนิติการ
52
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
53
1. นิติกร2200
54
2. เจ้าพนักงานธุรการ2020
55
56
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
57
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
58
1. เภสัชกร9630
59
2. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข1010
60
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม2110
61
62
7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
63
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
64
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 5410
65
2. นักวิชาการเงินและบัญชี1010
66
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1010
67
68
8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
69
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
70
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข9540
71
2. พยาบาลวิชาชีพ2200
72
73
9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
74
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
75
1. ทันตแพทย์3120
76
2. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)5050
77
หมายเหตุ : 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้างแต่มีเจ้าหน้าที่ (ข้าราขการ) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
78
2. ตำแหน่งพนักงานบริการ ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้างแต่มีเจ้าหน้าที่ (พกส.) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
79
80
10. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
81
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
82
1. นักทรัพยากรบุคคล4400
83
2. เจ้าพนักงานธุรการ2301
84
หมายเหตุ : ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปที่ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
85
86
11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
87
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
88
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
7430
89
90
12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
91
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
92
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข6240
93
2. พยาบาลวิชาชีพ4400
94
หมายเหตุ : 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ (พกส.) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
95
2. มีลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนโลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
96
97
13. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
98
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
99
1. แพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข2020
100
(วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย (อายุรเวท))
Loading...