สสจ.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กรอบโครงสร้างอัตรากำลังในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
2
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
4
1. นักจัดการงานทั่วไป2200
5
2. นักวิชาการเงินและบัญชี5410
6
3. นักวิชาการพัสดุ5140
7
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2503
8
5. เจ้าพนักงานธุรการ4400
9
6. เจ้าพนักงานพัสดุ2301
10
7. นายช่างเทคนิค0000
11
8. นายช่างโยธา2110
12
9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1010
13
10. นายช่างศิลป์1010
14
11. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1010
15
หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
16
12. นักวิชาการสาธารณสุข0100
17
18
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
19
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
20
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข4602
21
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4400
22
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์4220
23
4. เจ้าพนักงานสถิติ1010
24
หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
25
5. นักจัดการงานทั่วไป0100
26
6. เจ้าพนักงานเวชสถิติ0100
27
28
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
29
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
30
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข6420
31
2. พยาบาลวิชาชีพ3300
32
33
4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
34
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
35
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข9450
36
2. พยาบาลวิชาชีพ1100
37
38
5. กลุ่มงานนิติการ
39
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
40
1. นิติกร2200
41
2. เจ้าพนักงานธุรการ2020
42
43
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
44
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
45
1. เภสัชกร9630
46
2. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข1010
47
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม2110
48
49
7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
50
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
51
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข5410
52
2. นักวิชาการเงินและบัญชี1010
53
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1010
54
55
8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
56
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
57
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข9540
58
2. พยาบาลวิชาชีพ2200
59
60
9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
61
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
62
1. ทันตแพทย์3120
63
2. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)5050
64
หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
65
3. นักวิชาการสาธารณสุข0100
66
4. พนักงานบริการ0100
67
68
10. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
69
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
70
1. นักทรัพยากรบุคคล4400
71
2. เจ้าพนักงานธุรการ2301
72
73
11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
74
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
75
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
7430
76
77
12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
78
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
79
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข6420
80
2. พยาบาลวิชาชีพ4130
81
หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
82
3. เจ้าพนักงานธุรการ0100
83
84
13. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
85
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
86
1. แพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข2020
87
(วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย (อายุรเวท))
88
2. เภสัชกร2110
89
3. นักวิชาการสาธารณสุข1100
90
หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
91
4. พยาบาลวิชาชีพ0100
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu