ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กรอบโครงสร้างอัตรากำลังในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
2
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
3
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)ระดับสูง)1100
4
2. นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2110
5
3. ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข)0000
6
4. เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)0000
7
5. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)0100
8
6. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา)0100
9
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการสาธารณสุข)0000
10
11
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
12
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
13
1. นักจัดการงานทั่วไป2200
14
2. นักวิชาการเงินและบัญชี5410
15
3. นักวิชาการพัสดุ5230
16
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2200
17
5. เจ้าพนักงานธุรการ4310
18
6. เจ้าพนักงานพัสดุ2301
19
7. นายช่างเทคนิค0000
20
8. นายช่างโยธา2200
21
9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1010
22
10. นายช่างศิลป์1010
23
11. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์1100
24
หมายเหตุ : 1. มีลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน
25
2. ตำหน่งที่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นสูง เมื่อตำแหน่งว่างหรือเลิกจ้างจะต้องขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือขอจ้างในตำแหน่งอื่นที่กรอบยังไม่เต็มแทน
26
27
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
28
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
29
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข4400
30
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4400
31
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์4220
32
4. เจ้าพนักงานสถิติ1010
33
หมายเหตุ : 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
34
ซึ่งตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ สามารถขอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสถิติ เพื่อให้ตรงกับกรอบโครงสร้างอัตรากำลังได้
35
ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ครองตำแหน่งทราบแล้ว
36
2. ตำหน่งที่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นสูง เมื่อตำแหน่งว่างหรือเลิกจ้างจะต้องขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือขอจ้างในตำแหน่งอื่นที่กรอบยังไม่เต็มแทน
37
3. มีพกส.ตำแหน่งล่าม 1 คน ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานสาธารณสุขชายแดน ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
38
39
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
40
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
41
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข6240
42
2. พยาบาลวิชาชีพ3210
43
44
4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
45
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
46
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข9540
47
2. พยาบาลวิชาชีพ1100
48
หมายเหตุ : ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนโลก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
49
50
5. กลุ่มงานนิติการ
51
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
52
1. นิติกร2110
53
2. เจ้าพนักงานธุรการ2110
54
55
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
56
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
57
1. เภสัชกร9540
58
2. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข1010
59
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม2110
60
61
7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
62
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
63
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 5500
64
2. นักวิชาการเงินและบัญชี1010
65
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1010
66
67
8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
68
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
69
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข9540
70
2. พยาบาลวิชาชีพ2200
71
72
9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
73
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
74
1. ทันตแพทย์3120
75
2. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)5140
76
หมายเหตุ : 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้างแต่มีเจ้าหน้าที่ (พกส.) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
77
78
79
10. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
80
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
81
1. นักทรัพยากรบุคคล4400
82
2. เจ้าพนักงานธุรการ2020
83
หมายเหตุ : ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปที่ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
84
กำลังขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อรับย้าย
85
11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
86
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
87
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
7610
88
89
12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
90
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
91
1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข6240
92
2. พยาบาลวิชาชีพ4310
93
หมายเหตุ : 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีอยู่ในกรอบโครงสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ (พกส.) ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
94
2. มีลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนโลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
95
96
13. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
97
ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังจำนวนที่มีขาดเกิน
98
1. แพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข2110
99
(วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย (อายุรเวท))
100
2. เภสัชกร2110