A
1
La funció d'aquest full es moure informes d'avaluació i de projectes a la carpeta dels alumnes, per tal que ells i la família els puguin veure.
2
Primer cal crear els informes. Després cal situar aquest arxiu en la mateixa carperta.
3
Després, cal indicar en quina carpeta i en quina subcarpeta dels alumnes cal col·locar l'informe (en el full Carpetes)
4
Finalment, cal indicar els alumnes en el full Alumnes i el nom de l'informe (en el full Alumnes)