งบบุคลากร 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCA
1
รายงานการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้ามพิมพ์ เป็นสูตร
3
ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562เมษายน 2562พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562กันยายน 2562รวมงบประมาณจ่ายจริง (บาท)
4
ที่
รายการ
รหัสบัญชี GL
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
5
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนรวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวมจำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคนเฉลี่ย
การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
6
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ตัวหาร=เดือนเงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
รวม
พนักงานราชการ
7
1เงินเดือน5101010101 933 30,360,575.40 30,360,575.40 946 32,747,681.91 32,747,681.91 979 32,524,042.69 32,524,042.69 991 32,297,842.22 32,297,842.22 991 32,156,987.42 32,156,987.42 994 32,286,053.22 32,286,053.22 993 32,157,348.29 32,157,348.29 990 32,020,092.25 32,020,092.25 991 34,765,319.00 34,765,319.00 - - - 1,468 291,315,942.40 - 291,315,942.40 - 291,315,942.40
8
2ค่าจ้างประจำ5101010113 28 679,700.00 679,700.00 28 727,380.00 727,380.00 28 702,340.00 702,340.00 28 702,340.00 702,340.00 28 702,340.00 702,340.00 28 702,340.00 702,340.00 28 702,340.00 702,340.00 28 718,230.00 718,230.00 28 706,700.00 706,700.00 - - - 42 - 6,343,710.00 6,343,710.00 - 6,343,710.00
9
3เงินเดือนพนักงานราชการ5101010115 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10
4
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/กลาง
5101010103 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11
5เงินวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12
1) เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
5101010104 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13
2) เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
5101010105 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14
3) เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพอื่น
5101010106 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15
4) เงินวิทยฐานะ5101010111 498 2,395,373.65 2,395,373.65 494 2,331,700.00 2,331,700.00 501 2,451,249.46 2,451,249.46 501 2,358,300.00 2,358,300.00 504 2,368,800.00 2,368,800.00 509 2,451,422.58 2,451,422.58 508 2,385,786.67 2,385,786.67 507 2,376,206.46 2,376,206.46 504 2,368,800.00 2,368,800.00 - - - 754 21,487,638.82 - 21,487,638.82 - 21,487,638.82
16
6ค่า ต/ท รายเดือนข้าราชการ5101010116 11 38,500.00 38,500.00 11 38,500.00 38,500.00 9 31,500.00 31,500.00 9 31,500.00 31,500.00 9 31,500.00 31,500.00 9 31,500.00 31,500.00 9 31,500.00 31,500.00 9 31,500.00 31,500.00 9 31,500.00 31,500.00 - - - 14 297,500.00 - 297,500.00 - 297,500.00
17
(ค่า ต/ท. รายเดือนเงินเดือน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
18
1) ค่าตอบแทนเต็มขั้น - 8 20,885.80 20,885.80 9 12,620.60 12,620.60 9 12,620.60 12,620.60 9 12,620.60 12,620.60 9 12,620.60 12,620.60 - - 19 37,937.70 37,937.70 - - - 11 109,305.90 - 109,305.90 - 109,305.90
19
2) ค่าตอบแทนข้าราชการอีก 1 เท่า
288 1,612,800.00 1,612,800.00 287 1,607,200.00 1,607,200.00 288 1,612,800.00 1,612,800.00 288 1,612,800.00 1,612,800.00 288 1,612,800.00 1,612,800.00 292 1,719,019.35 1,719,019.35 292 1,629,786.67 1,629,786.67 291 1,620,206.46 1,620,206.46 288 1,612,800.00 1,612,800.00 - - - 434 14,640,212.48 - 14,640,212.48 - 14,640,212.48
20
ของ ปจต.เงินวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21
3) เงินค่าครองชีพราชการ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22
7
เงินค่า ต/ท. รายเดือนค่าจ้างประจำ
5101010117 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23
1) ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
24
2) ค่า ต/ท. พนักงาน ลูกจ้าง 3 จังหวัด
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
25
ภาคใต้ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26
8เงินเดือนและค่าจ้างอื่น5101010199 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27
9
ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ
5101010122 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28
(ค่าครองชีพพนักงานราชการ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
29
10เงิน พ.ส.ร. 1 3,110.00 3,110.00 - - - - - - - - - - - 0 3,110.00 - 3,110.00 - 3,110.00
30
11เงิน พ.ค.ศ. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31
12เงิน พ.ภ.ม. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32
13เงิน ส.ป.พ. - - - - - - - - 67 1,195,161.29 1,195,161.29 - - - 11 1,195,161.29 - 1,195,161.29 - 1,195,161.29
33
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
34
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
35
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
36
รวมทั้งสิ้น 1,759 34,410,359 679,700 - 35,090,059.05 1,774 36,745,968 727,380 - 37,473,348 1,814 36,632,213 702,340 - 37,334,553 1,826 36,313,063 702,340 - 37,015,403 1,829 36,182,708 702,340 - 36,885,048 1,841 36,500,616 702,340 - 37,202,956 1,830 36,204,422 702,340 - 36,906,762 1,825 36,048,005 718,230 - 36,766,235 1,906 40,011,518 706,700 - 40,718,218 - - - - - - - - - - - - - - - 1,468 329,048,870.89 6,343,710.00 335,392,580.89 - 335,392,580.89
37
38
นางสาวยุพิน สว่างศรี ผู้กรอกข้อมูล
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...