3-2559 แผนการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 3-2559 .xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2559
2
คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3
ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตประเภทวิชาสาขาวิชา/ชั้นปีอาจารย์ผู้สอนเงื่อนไขจำนวนนศ.ที่ลงทะเบียนสรุป เปิด/ปิดรายวิชา
4
1988-112 Basic Mathematics 13(3-0-6)วิชาแกนETM รหัส 56-59ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง(1) มีนักศึกษาลงทะเบียน จำนวน 30 คน ขึ้นไป (2) เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 -2 ที่ผ่านการติด E มาแล้วเท่านั้น (3) เฉพาะนักศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการติด E และ W มาแล้วเท่านั้น (4) นักศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนได้ทุกกรณี
5
Geo รหัส 59 ไม่มีนศ.ลงทะเบียน
6
140-120 Mathematics I3(3-0-6)IT รหัส 54-59
7
977-120Mathematics I3(3-0-6)SE รหัส 53-57
8
322-101Basic Mathematics I3(3-0-6)CoE322-101 เฉพาะนักศึกษาCoE ที่ผ่านการติด E มาแล้วเท่านั้น
9
322-271Physical Scienec Mathematics III3(3-0-6)วิชาแกนCoE 52ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลงตามมติกรรมการประจำคณะฯ1
12
2988-113Basic Mathematics 23(3-0-6)วิชาแกนETM รหัส 55-59ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ(1) ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (2) ผ่านการเรียนวิชา 140-120, 977-120, 988-112 มาก่อน (3) เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 -2 ที่ผ่านการติด E มาแล้วเท่านั้น (4) เฉพาะนักศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการติด E และ W มาแล้วเท่านั้น (5) นักศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนได้ทุกกรณี
13
Geo รหัส 59
14
140-121Mathematics 23(3-0-6)IT รหัส 54-59
15
977-121Mathematics 23(3-0-6)SE รหัส 53-57
16
17
3976-121 Statistical Method3(3-0-6)วิชาแกนSE รหัส 53-57ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี(1) ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (2) เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1-2 ที่ผ่านการติด E และ W มาแล้วเท่านั้น (3) นักศึกษาปีที่ 3-4 ลงทะเบียนได้ทุกกรณี
18
E-Biz รหัส 53-57
19
IT รหัส 54-59
20
977-320Statistical Methods3(3-0-6)SE รหัส 58
21
988-211Statistical Methods3(3-0-6)ETM รหัส 54-58
22
4988-221Organic Chemistry3(3-0-6)ETM 55-58ดร.วิลาสินี ศรีพรหม (กลางภาค) / ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล (ปลายภาค)ตามรายชื่อที่ผู้สอนระบุ (ดูในแท็บ 988-221)
23
5975-152Fundamental English Reading and Writing3(3-0-6)บังคับทุกสาขาทุกชั้นปีวศษ สอนให้นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา 975-152 มาก่อน
24
6105-102Fundamental English Reading and Writing3(3-0-6)บังคับIT ทุกชั้นปีวศษ สอนให้นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา 105-101 มาก่อน
25
7975-251Reading and Writing Development3(3-0-6)บังคับเลือกทุกสาขาทุกชั้นปีวศษ สอนให้นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา 975-152 มาก่อน
26
8105-201Reading and Writing Development3(3-0-6)บังคับเลือกIT ทุกชั้นปีวศษ สอนให้นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา 105-201 มาก่อน
27
9140-391Project in Information Technology 2(0-6-0)บังคับIT3อ.มณีเนตร* ดร.ขวัญกมล ดร.กาญจนา ดร.ณัฐพงศ์ ดร.จิรวัฒน์ ดร.วรวิกา1 คน
28
10976-393Practical Training320 ชม.วิชาชีพเลือกE-Biz รหัส 56อ.อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์
29
11977-393Practical Training320 ชม.วิชาชีพเลือกSE รหัส 56อ.อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์
30
12140-291Career Training320 ชม.วิชาชีพเลือกIT รหัส 56อ.อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์
31
13988-490Practical Training320 ชม.วิชาชีพเลือกGeo3ดร.รวี รัตนาคม
32
14988-480Practical Training320 ชม.วิชาชีพเลือกETM3ดร.ธนิตา อารีรบ
33
15977-391
PROJECT IN SOFTWARE ENGINEERING I
2 (0-6-0)
SE ทุกชั้นปี
อ.จามิกร หิรัญรัตน์, ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์
34
หมวดวิชาเลือกเสรี
36
16975-332Photography
3(2-3-4)
เลือกเสรี
ทุกสาขาทุกชั้นปี
นพวิชญ์ นาคเพ่งพิศ (อ.อุดมลักษณ์ คงสังข์ ผู้ประสานงาน)มีนักศึกษาลงทะเบียน จำนวน 30 คน ขึ้นไป (รับได้ไม่เกิน 60 คน)
37
17976-110Introduction to Business
3(3-0-6)
เลือกเสรีทุกสาขาทุกชั้นปี อ.พิชญา เลอเลิศวิชย (ดร.วินัย นาดี ผู้ประสานงาน)รับ 60 คน
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Loading...
Main menu