ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Iecavas vidusskolas vērtēšanas plāns apkopo visus mācību gadā plānotos noslēguma pārbaudes darbus.
Vērtēšanas plāns ir informatīvs dokuments, lai skolēni, vecāki un arī pedagogi varētu uzskatāmi sekot līdzi plānotajam mācību procesam visa mācību gada ietvaros.

Plānā apkopoti noslēgumā pārbaudes darbu temati un sasniedzamie rezultāti. Katrs pedagogs nosaka obligāti veicamos darbus savā mācību priekšmetā plānošanas dokumentā tos atzīmējot ar O. Skolēna pienākums ir uzrakstīt visus šos darbus.
Pedagogs jaunākajam darbam par vieniem un tiem pašiem sasniedzamajiem rezultātiem var piešķirt lielāku svaru. Plānošanas dokumentā saistīti darbi tiek apzīmēti ar skaitļiem 1, 2, 3…utt.
Pedagogs dažādiem darbiem var piešķirt dažādu "svaru" to apzīmējot ar %.

Vērtēšanas plāns mācību gada ietvaros var tikt koriģēts.
2
Mācību priekšmetsPD / SR 1PD / SR2 PD / SR3PD / SR 4PD / SR 5PD / SR 6PD / SR 7
3
Angļu valoda Mācīsimies! (O)Krāsas (O)Mājdzīvnieki (O)Ēdīsim! (O)Spēlēsimies! (O)
4
Lieto vārdu krājumu par lietām klasē, jautā, atbild Kur ir..? Lieto vārdu krājumu par krāsām, jautā atbild Kāda ir tava mīļākā krāsa, Kas tā par krāsu.Lieto vārdu krājumu par mājdzīvniekiem, jautā, atbild Kas tas ir?, funkcionālā valoda Pasniedz man, lūdzu, paldies.Lieto vārdu krājumu par ēdieniem, prasa, atbild, kas garšo, kas nē.Lieto dažādus darbības vārdus, jautā, atbild Ko tu māki darīt?
5
6
Dabaszinības1.1. Kā pētīt dzīvos organismus?(O)1.2. Kā pētīt materiālus?(O)1.3. Kā pētīt nedzīvos objektus?(O)1.4. Kā pētīt dabas teritorijas?(O)1.5. Kā pētīt Visumu?(O)
7
Nosaka augu un dzīvnieku pazīmes, ārējās uzbūves īpatnības un saskata atšķirības starp dažādiem dzīviem organismiem , ievērojot drošību; skaidrojot cilvēka ķermeņa darbību.Mācās noteikt materiālu īpašības – izturību, elastību, mitrumizturību, grupēt materiālus pēc šīm īpašībām un pamatot materiālu izvēli
konkrētam izmantošanas nolūkam, ņemot vērā šīs īpašības.
Pētījums.Novēro un salīdzina apkārt esošos nedzīvos objektus pēc izmēriem, formas, smaguma, ietilpības, izsakot pieņēmumu un pārbaudot to eksperimentāli.
Novēro, kā rodas un izplatās skaņa, siltums un gaisma.
Iepazīst, nosauc, atšķir un modelē tuvākajā apkārtnē novērojamās dabas un cilvēka veidotās teritorijas, to kopīgās un atšķirīgās pazīmes un īpašības.
Ir priekšstats par Saules sistēmu un Mēnesi kā dabisko
Zemes pavadoni, spējot attēlot un skaidrot Zemes, Saules un Mēness savstarpējo novietojumu un kustību.
8
9
Dizains un tehnoloģijas 1.1. Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus? (O)1.2. Kā ver, tin, kārto, sien, loka, līmē rotājumus no koku lapām? (O)1.3. Kā kombinē dažādas formas un rotā plakanus un telpiskus izstrādājumus no plastilīna un sāls mīklas? (O)1.4. Kā cep maizi? Kā atspoguļo maizes tapšanas ceļu?(O)
10
Eksperimentējot ar papīru un darbarīkiem apgūst pamatprasmes darbā ar papīru: locīt, savienot papīra detaļas un kombinēt ar griešanu, plēšanu un burzīšanu, ievērojot darba drošību.Rūpīgi veido rotājumus no dabas materiāliem, pārdomāti izvēlas nepieciešamos materiālus, plāno darba gaitu un tās laikā ievēro drošības noteikumus; pastāsta par savu darbu, skaidrojot, kur lietos izveidoto izstrādājumu un kā to varētu uzlabot.No veidošanas materiāliem patstāvīgi gatavo izstrādājumus, izvēloties piemērotāko iecerētajam pielietojumam un lietotāja vajadzībām, atbildīgi lieto izvēlēto materiālu, saskaņo krāsas un rotāšanas veidu, skaidro, kur to lietos, vērtē izstrādes procesu un rezultātu pēc noteiktiem kritērijiem.Prot vienkāršā veidā skaidrot atšķirības starp maizes gatavošanas tehnoloģiskaijiem procesiem, attēlot vizuāli un shematiski būtiskākos maizes tapšanas procesa soļus un piedalīties maizes cepšanas procesā kopā ar pieaugušajiem, gūstot savu pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanā un tradīciju turpināšanā.
11
12
Latviešu valoda1.1. Es esmu skolēns. (O.) (1)1.2. Gads un svētki. (O) (1)1.3. Mana raibā ikdiena. (O) (1)1.4. Reiz es būšu… (O) (1)1.5. Es smaidu, tu smaidi, mēs smaidām. (O) (1)1.6. Parastais un neparastais. (O) (1)
13
Lasa tekstu, atbild uz jautājumiem un pats uzdod jautājumus. Veido saprotamu, skaidri uztveramu mutvārdu runu. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā.Lasa tekstu, atbild uz jautājumiem un pats uzdod jautājumus. Atrod informāciju tekstā. Veido saprotamu, skaidri uztveramu mutvārdu runu. Raksta pēc parauga apsveikumu. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. Klausās vienkāršas uzbūves tekstu, saprot to kopumā, nosaka darbojošās personas. Skaidri, ar izpratni lasa atbilstošu tekstu, atbild uz kautājumiem. Iesaistās saziņā par lasīto, dzirdēto vai novēroto. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. Lieto atbilstošas teikumu beigu pieturzīmes. Klausās vienkāršas uzbūves tekstu, saprot to kopumā, nosaka darbojošās personas, darbības vietu un laiku, galveno domu. Skaidri, ar izpratni lasa atbilstošu tekstu, atbild uz kautājumiem. Iesaistās saziņā par lasīto, dzirdēto vai novēroto. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. Lieto atbilstošas teikumu beigu pieturzīmes. Klausās vienkāršas uzbūves tekstu, saprot to kopumā, nosaka darbojošās personas, darbības vietu un laiku, galveno domu. Skaidri, ar izpratni lasa atbilstošu tekstu, atbild uz kautājumiem un pats uzdod jautājumus. Izmanto teksta virsrakstu un galvenos vārdus, nosaka teksta tematu un galveno domu. Raksta pēc parauga nelielus tekstus. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. Lieto atbilstošas teikumu beigu pieturzīmes.Savā tempā lasa īsus, vienkāršus tekstus, ievērojot pieturzīmes (punktu, jautājuma zīmi, izsaukuma zīmi). Uztver izlasītā teksta saturu, atbild uz jautājumiem par to. Klausās tekstu un uztver tā saturu. Izmanto teksta galvenos vārdus, nosaka teksta tematu un galveno domu. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus.Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. Lieto atbilstošas teikuma beigu pieturzīmes.
14
15
Matemātika
1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds? (O)
1.2. Cik kopā, cik palika? (O)1.3. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus līdz 20? (O)1.4. Kā saskaita un atņem skaitļus līdz 20? (O)1.5. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 20? (O)
1.6. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 20? (O)
1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem? (O)
16
Nosaka un salīdzina objektu skaitu. Skaita uz priekšu un atpakaļ 10 apjomā. Raksturo un salīdzina dažādus objektus pēc dažādām pazīmēm. Salīdzina garumus bez mērīšanas. Novelk taisnu līniju ar lineālu, ar brīvu roku pa rūtiņām. Pazīst ģeometriskās figūras pēc to formas. Raksta ciparus.Attēlo skaitļu līdz 10 sastāvu un skaitli pieraksta kā summu. Saskaita un atņem 10 apjomā. Nosauc pāra un nepāra skaitļus. Sadzīves situācijas, kuras raksturo jēdzini "kopā", "pienāk", "aiziet", pieraksta ar atbilstošu aritmētisko darbību. Atpazīst ģeometriskās figūras trijstūri un četrstūri, šo figūru elementus: malas un virsotnes. Mēra ar lineālu objektus, nosaka to garumus. Zīmē ar lineālu noteikta garuma nogriezni.Ar cipariem pieraksta nosauktus skaitļus līdz 20. Izmanto simbolus ">", "<", lai parādītu, kurš skaitlis ir lielāks/mazāks. Aprēķina summu un starpību 20 apjomā. Nosaka nezināmo skaitli. Mēra garumus centimetros. Pieraksta un lasa mērvienības (cm, dm). Sadzīves situācijas pieraksta ar atbilstošu aritmētisko darbību.Aprēķina summu un starpību 20 apjomā. Nosaka nezināmo skaitli. Risina izteiksmi ar iekavām, ievērojot darbību secību. Pieraksta un lasa mērvienības (cm, dm). Zīmē lauztu līniju atbilstoši nosacījumiem, aprēķina lauztas līnijas garumu. Risisna sadzīves situācijas, kurās ir divi skaitļi un ir zināms vai ir jānoskaidro, par cik viens ir lielāks/mazāks nekā otrs. .Lasa un ar cipariem pieraksta nosauktus skaitļus līdz 100, nosaka to decimālo sastāvu. Nosaka pāra un nepāra skaitļus. Izmanto simbolus "<" un ">", lai pasādītu, kurš skaitlis ir lielāks/mazāks. Mēra garumus centimetros un pieraksta mērvienības (cm, dm, m). Nolasa analogajā pulkstenī pilnas stundas.100 apjomā saskaita un atņem pilnus desmitus; divciparu skaitlim pieskaita/atņem pilnus desmitus un viencipara skaitli. Mēra garumu līdz 100 cm un pilnos metros. Situācijas, kuras raksturo skaitļi līdz 100 un jēdzini "kopā", "pienāk", "aiziet", "par tik vairāk/mazāk"; veic aprēķinus pierakstot darbību ar skaitļiem.100 apjomā saskaita un atņem pilnus desmitus; divciparu skaitlim pieskaita/atņem pilnus desmitus un viencipara skaitli. Veic aprēķinus ar lielumiem (masa, garums, tilpums, cena). Nosaka un pieraksta laiku 5 min intervālos ar analogo pulksteni; nosaka laiku ar precizitāti līdz minūtei, izmantojot digitālo pulksteni. Pazīst mācītos daudzstūrus, nosaka to atšķirīgās/ kopīgās īpašības. Situācijas, kuras raksturo skaitļi līdz 100 un jēdzini "kopā", "pienāk", "aiziet", "par tik vairāk/mazāk"; veic aprēķinus pierakstot darbību ar skaitļiem.
17
18
Mūzika1.1. Skaņu pasaule
Kā es dziedot un spēlējot varu izmantot dažādās skaņu īpašības?
1.2. Mana Latvija
Ko es varu uzzināt par Latviju, klausoties mūziku un dziedot?
1.3. Ziemassvētki
Kādas dziesmas dzied un kādās rotaļās iet Ziemassvētkos?
1.4. Dabas ainavas mūzikā
Kā es muzicējot varu atainot dažādas dabas norises un parādīt kustībās savas emocijas?
1.5. Skaņu raksti
Kā muzicēšanā var lietot skaņu rakstu?
19
• Saklausa un atdarina ar skaņu rīkiem, ar elementārajiem mūzikas instrumentiem un ar balsi dažādas skaņu īpašības: augstu un zemu, īsu un garu, skaļu un klusu;
• Atpazīst un lieto muzicēšanā taktsmēru , ritma zīmes – ceturtdaļnots un astotdaļnots;
• Mūzikā saklausa un atšķir ātru, vidēju un lēnu tempu;
• Dzied un saklausa V–III un V–VI–V pakāpju intonācijas (relatīvā skaņu augstumu
sistēmā), spēlē skaņas noteiktā augstumā ar elementārajiem mūzikas instrumentiem;
• Dzied latviešu tautasdziesmas un iet rotaļās, iepazīstot latviešu tautas tradīcijas;
• Apgūstot dziedātprasmi, ievēro brīvu, nesasprindzinātu ķermeņa stāvokli, veido klusas,
vieglas, īsas ieelpas un vieglas, vienmērīgas izelpas.
• Dzied, skandē un klausās Latvijai veltītu mūziku, sacer vienkāršu pavadījumu;
• Saklausa un atšķir melodisko līniju – uz augšu, uz leju, uz vietas (līdzeni);
• Dzied, spēlē un saklausa pakāpju intonācijas: V–III–I, III–II–I relatīvā skaņu augstumā;
• Atpazīst ceturtdaļpauzi, pusnoti un atkārtojuma zīmi un to izmanto muzicējot.
• Saklausa un atpazīst attēlā tautas mūzikas instrumentus – kokli, trīdeksni un vijoli;
• Dzied Ziemassvētku dziesmas un iet rotaļās;
• Atpazīst vijoles jeb sol atslēgu, skaidro tās nozīmi nošu rakstā;
• Atpazīst notis līnijkopā (do, re, mi, sol, la), skaidro to atrašanās vietu līnijkopā – uz
līnijām, starp līnijām, zem pirmās līnijas un uz pirmās palīglīnijas;
• Dzied un spēlē absolūtā skaņu augstuma sistēmā notis sol–mi–do (sasaistot ar V–III–I
pakāpju intonācijām), sol–la–sol (sasaistot ar V–VI–V pakāpju intonācijām), mi–re–do (sasaistot ar III–II–I pakāpju intonācijām).
• Dabas tēlu un noskaņu radīšanā izmanto apgūtos mūzikas izteiksmes līdzekļus (tempu, ritmu, melodiju u. c.);
• Saklausa un atpazīst polkai raksturīgo tempu, metru, ritmu, pēc tam papildina to ar vienkāršu pavadījumu;
• Saklausa mūzikā un atpazīst attēlā tautas mūzikas instrumentus – bungas un stabuli;
• Dzied, spēlē pēc pakāpēm un pēc notīm vienkāršas melodijas, iekļaujot IV, VII, I’ pakāpes un notis – fa, si, do’.
• Spēlē ar elementārajiem mūzikas instrumentiem un dzied Do mažora gammu; • Savstarpēji sadarbojoties iestudē priekšnesumu, ievērojot kolektīvās muzicēšanas nosacījumus: vienots mūzikas temps, precīzs izpildījums un aktīva līdzdarbošanās;
• Mācās izvērtēt sava priekšnesuma atbilstību iecerei;
• Saklausa mūzikā un skaidro, kas ir solo un kas – koris, kas ir solo un kas – orķestris, muzicē individuāli (solo) un visi kopā (koris un orķestris).
20
21
Sociālās zinības 1.1. Ko nozīmē būt skolēnam?(O)1.2. Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā? (O)1.3. Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē? (O)1.4. Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties
un strādājot? (O)
22
Balstoties uz paša veidotu zīmējumu, stāsta par sevi skolā, salīdzina, ar ko skola atšķiras no iepriekšējās mācību pieredzes, mācās
nosaukt savus pienākumus un tiesības, kontrolēt emocijas un piedalās noteikumu un ar mācīšanos saistītu lēmumu pieņemšanā, sarunā ar klasesbiedriem vienojas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, lai veidotu drošu vidi sev un citiem.
Stāstot par zīmējumos, fotogrāfijās vai videomateriālos redzamajām situācijām, izvērtē,
kādas sekas sev un apkārtējiem var radīt konkrētā rīcība, lai atšķirtu labvēlīgas un
nedrošas attiecības ar cilvēkiem. Skaidro, kā būtu jārīkojas nedrošās situācijās, kad tiek
apdraudēts pats vai apkārtējie
Atpazīst Latvijas valsts simbolus un ievēro ar tiem saistītos rituālus. Stāsta par tuvākajā kopienā pārstāvēto kultūru tradīcijām, svētkiem un simboliem. Līdzdarbojas Ziemassvētku/Jaunā gada apsveikumu un pasākuma sagatavošanā klasē un skolā. Stāsta par savu pieredzi un izjūtām svētkos. Sadarbojas ar citiem kopēju konstruktīvu uzdevumu veikšanai, uzņemas atbildību.Izmantojot intervijā iegūto informāciju, veido stāstījumu par cilvēkiem, kuru rakstura īpašības, zināšanas un prasmes ir pašam nozīmīgas, pamato savu izvēli. Atbildot uz
jautājumiem, skaidro, kā jaunas zināšanas, prasmes un uzņēmība palīdz sasniegt mērķus un īstenot savas intereses un iespējas darba tirgū.
23
24
Sports un veselībaPārvietošanās (Soļošana, skriešana, rāpošana)Priekšmetu pārvietošanaKustību rotaļas un spēlesŠķēršļu pārvarēšanaPārvietošanāsRitmiskās kombinācijas
25
Pārvietojas, mainot virzienu, reaģējot uz dažādiem signāliem, pret kalnu un no kalna, pa taisnām vai slīpām dažāda seguma virsmām ārpus telpām.met, ripina, stumj dažāda smaguma, lieluma, formas priekšmetus.Noteikumu ievērošana, sadarbības veidošana ar klasesbiedriem, emociju kontrole.Pārvar šķēršļus, izpildot lēcienus uz augšu, uz vietas un kustībā. Izpilda vingrinājumus šķēršļu pārvarēšanai (lien, veļas, kāpj, rāpjas).Pārvietojas, mainot virzienu, reaģējot uz dažādiem signāliem, pret kalnu un no kalna, pa taisnām vai slīpām dažāda seguma virsmām ārpus telpām.soļo un skrien ritmā, prot apstāties, izpilda vispārattīstošus vingrojumus individuāli ar priekšmetu un bez tā, ar mūzikas pavadījumu un bez tā
26
27
Vizuālā māksla 1.1. Es krāsās un līnijās. Glezniecība.(O)1.2. Krāsu kompozīcija. (O)1.3. Vizuālas zīmes. (O)1.4. Ilustrācija. Akvarelis.(O)1.5. Latviešu etnogrāfijā lietotās zīmes.(O)
28
Izmantojot informāciju no domu kartes, patstāvīgi veido radošu darbu, iepazīstot
pašportretu kā mākslas žanru, tajā atspoguļo savas intereses un vērtības. Komentē savu
un citu veikumu.
Eksperimentējot ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem, mācās tos atšķirt un kombinēt un stāstīt par savu pieredzi. Stāsta par ideju radīšanas procesā gūtajiem atklājumiem, prieku, gandarījumu un ieguldījumu kopīgā darbā. Sarunājas un uzklausa citus. Atbildīgi izturas pret savu un citu veidotiem darbiem.Saskata mākslas darbos zīmes un plaši lietotus simbolus reālajā un digitālajā vidē,
skaidro to nozīmi, līdzīgo un atšķirīgo. Lieto zīmes un simbolus radošā darbā,
izmantojot tiem atbilstošus vizuālus izteiksmes līdzekļus, kuru izvēli pamato. Stāsta par radošā darba gaitu un izvērtē savu sniegumu atbilstoši iecerei.
Skolēns spēj izveidot ilustrāciju stāstam, izmantojot akvareļa plūdinājumu. Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo (objekti, tēli, sižets) un par to, ko iespējams iztēloties (emocijas, pārdzīvojums, asociācijas).Iepazītās latviešu etnogrāfijā lietotās saules, mēness un zvaigznes zīmes izmanto radošajos darbos, saviem vārdiem komentējot lietojumu, izvēli, darba ideju.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100