ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Nr. RendorEmërtimi I IAL(në përputhje me aktin e hapjes apo riorganizimit institucionalAdresa e IALLloji i IAL (universitet, kolegj univ, akademi, dhe kolegj prof I larte)Nr dhe data e aktit te hapjes së IALNr dhe data e aktit të akredimit të IAL Nr. dhe data e aktit të hapjes së programit të studimit Nr. dhe data e aktit të akredimit të programit të studimitEmërtimi i Programit të studimitLloji i programit të studimitNr. Unik i identifikimit të diplomësNr dhe data e aktit të miratimit të diplomësData e dërgimit në IAL e vërtetimit të regjistrimit
2
2020
3
4
1KOLEGJI UNIVERSITAR "QIRIAZI"Kolegj UniversitarVKM nr. 274, 10.05.2006. Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 24, 11.05.2018VKM nr. 274, 10.05.2006VBA nr. 103, 02.11.2019Menaxhim BiznesiBASP3456200651Ur. 1, 07.01.2020Vertetim 5982/3, 07.01.2020
5
2VKM nr. 274, 10.05.2006. Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 24, 11.05.2018VKM nr. 274, 10.05.2006VBA nr. 102, 02.11.2019Drejtues FinanceBASP3436200652UR. 2, 07.01.2020Vertetim 5982/5, 07.01.2020
6
3VKM nr. 274, 10.05.2006. Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 24, 11.05.2018Urdher MASH nr. 369, 12.11.2009VBA nr.107, 02.11.2019E Drejte BiznesiBASP3806200653UR. 3, 07.01.2020Vertetim 5982/7, 07.01.2020
7
4VKM nr. 274, 10.05.2006. Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 24, 11.05.2018VKM nr. 354, 12.05.2010 dhe Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 104, 02.11.2019Administrim BiznesiMPSP3457200654UR. 4, 07.01.2020Vertetim 5982/9, 07.01.2020
8
5VKM nr. 274, 10.05.2006. Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 24, 11.05.2018VKM nr. 177, 10.03.2010 dhe Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 105, 02.11.2019FinanceMPSP3437200655UR. 5, 07.01.2020Vertetim 5982/11, 07.01.2020
9
6VKM nr. 274, 10.05.2006. Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 24, 11.05.2018Urdher MASH nr. 589, 07.12.2011VBA nr. 108, 02.11.2019Jurist me drejtim BiznesiMpSP3807200656UR. 6, 07.01.2020Vertetim 5982/13, 07.01.2020
10
7VKM nr. 274, 10.05.2006. Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 24, 11.05.2018Urdher MASH nr. 46, 09.02.2012VBA nr. 106, 02.11.2019FinanceMSHSP3437200657UR. 7, 07.01.2020Vertetim 5982/15, 07.01.2020
11
8VKM nr. 274, 10.05.2006. Urdher MASH nr. 476, 28.09.2011VBA nr. 24, 11.05.2018Urdher MASH nr. 302, 25.07.2012VBA r. 109, 02.11.2019E Drejte CivileMSHSP3807200658UR. 8, 07.01.2020Vertetim 5982/17, 07.01.2020
12
9UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANESUniversitetVKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 446, 25.07.2018-Inxhinieri Agrare, profili Arkitekture Peizazhi (me kohe te plote)BABU5816200659Ur. 9, 09.01.2020Vertetim 1/3, 09.01.2020
13
10VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 408, 25.07.2019-Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural (me kohe te plote)BABU3146200660Ur. 10, 09.01.2020Vertetim 1/5, 09.01.2020
14
11VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 405, 12.07.2018-Shkenca Mjedisore, profili Menaxhim I Burimeve Natyrore (me kohe te plote)BABU8506200661Ur. 11, 09.01.2020Vertetim 1/7, 09.01.2020
15
12VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 410, 25.07.2019-Biologji Marine dhe Akuakulture (me kohe te plote)BABU6246200662Ur. 12, 09.01.2020Vertetim 1/9, 09.01.2020
16
13VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 406, 25.07.2019-Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale (me kohe te plote)BABU6216200663Ur. 13, 09.01.2020Vertetim 1/11, 09.01.2020
17
14VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 404, 25.07.2019-Inxhinieri Agrare, profili Agronomi (me kohe te plote)BABU6226200664Ur. 14, 09.01.2020Vertetim 1/13, 09.01.2020
18
15VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 468, 27.07.2018-Shkencat e Ushqimit dhe te Ushqyerit (me kohe te plote)BABU5416200665Ur. 15, 09.01.2020Vertetim 1/15, 09.01.2020
19
16VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 447, 25.07.2018-Inxhinieri Perpunim Druri, profili Dizajn I Mobiljeve dhe Interierit (me kohe te plote)BABU2146200666Ur. 16, 09.01.2020Vertetim 1/17, 09.01.2020
20
17VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 673, 12.10.2018-Menaxhim Informacioni ne Agrobiznes (me kohe te plote)MPBU3147200667Ur. 17, 09.01.2020Vertetim 1/19, 09.01.2020
21
18VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 672, 12.10.2018-Menaxhim I Turizmit Rural (me kohe te plote)MPBU3457200668Ur. 18, 09.01.2020Vertetim 1/21, 09.01.2020
22
19VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 676, 12.10.2018-Finance - Banke (me kohe te plote)MPBU3437200669Ur. 19, 09.01.2020Vertetim 1/23, 09.01.2020
23
20VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 701, 19.10.2018-Kontabilitet - Auditim (me kohe te plote)MPBU3447200670Ur. 20, 09.01.2020Vertetim 1/25, 09.01.2020
24
21VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 658, 11.10.2018-Komunikim dhe Ekstension Bujqesor (me kohe te plote)MPBU6217200671Ur. 21, 09.01.2020Vertetim 1/27, 09.01.2020
25
22VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 700, 19.10.2018-Teknologjite e Prodhimit ne Akuakulture (me kohe te plote)MPBU8517200672Ur. 22, 09.01.2020Vertetim 1/29, 09.01.2020
26
23VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 659, 11.10.2018-Konstruksione Druri (me kohe te plote)MPBU5437200673Ur. 23, 09.01.2020Vertetim 1/31, 09.01.2020
27
24VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 668, 12.10.2018-Menaxhim I Integruar I Pyjeve me Baze Komuniteti (me kohe te plote)MPBU6237200674Ur. 24, 09.01.2020Vertetim 1/33, 09.01.2020
28
25VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 517, 24.10.2019-Inxhinieri Agrare, me profil Shkencat Agronomike (me kohe te plote)MSHBU6207200675Ur. 25, 09.01.2020Vertetim 1/35, 09.01.2020
29
26VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 513, 24.10.2019-Inxhinieri Agrare, me profil Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale (me kohe te plote)MSHBU5417200676Ur. 26, 09.01.2020Vertetim 1/37, 09.01.2020
30
27VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 415, 29.07.2019-ZooveterinariDPBU6415200677Ur. 27, 09.01.2020Vertetim 1/39, 09.01.2020
31
28VKM nr. 548, 28.07.1951 dhe VKM nr. 166, 28.05.1991VBA nr. 11, 07.04.2017Urdher MASH nr. 398, 22.07.2019-Kopshtari (me kohe te plote)DPBU6225200678Ur. 28, 09.01.2020Vertetim 1/41, 09.01.2020
32
29UNIVERSITETI "METROPOLITAN TIRANA"UniversitetVKM nr. 357, 12.05.2010, Riorganizuar Ur. MASR nr. 195, 01.04.2019VBA nr. 45, 05.07.2019Urdher MASR nr. 538, 26.10.2017VBA nr. 101, 01.11.2019Dizajn GrafikDPMP4825200679Ur. 32, 27.01.2020Vertetim 114/3, 27.01.2020
33
30UNIVERSITETI MARIN BARLETIUniversitetVKM nr. 571, 12.08.2005VBA nr. 09, 07.04.2017Urdher MASR nr. 209, 27.04.2018VBA nr. 113, 02.11.2019Menaxhim I Teknologjise se InformacionitMPMB4827200680Ur. 29, 16.01.2020vertetim 136/3, 16.01.2020
34
31VKM nr. 571, 12.08.2005VBA nr. 09, 07.04.2017Urdher MASR nr. 394, 06.10.2014VBA nr. 114, 02.11.2019Arkitekture (me kohe te plote)MSHMB5817200681Ur. 30, 16.01.2020Vertetim 136/5, 16.01.2020
35
32UNIVERSITETI EPOKAUniversitetVKM nr. 281, 12.03.2008, Ur. MASH nr. 596, 23.12.2008VBA nr. 92, 20.10.2017Urdher MASR nr. 698, 19.10.2018VBA nr. 100, 01.11.2019Menaxhim Risku dhe Mbrojtje Ndaj Zjarrit ne Inxhinierine e Ndertimit (me kohe te plote)MPEP5827200682Ur. 31, 27.01.2020Vertetim 386/3, 27.01.2020
36
33UNIVERSITETI MARIN BARLETIUniversitetVKM nr. 571, 12.08.2005VBA nr. 09, 07.04.2017Shkresa nr. 2242/2 prot, 28.10.2019 e Ministrise se Infrastruktures dhe EnergjiseNuk AkreditohetAuditues EnergjitikProgram I Formimit te VazhduarMB000C200683Ur. 34, 28.01.2020Vertetim 684/7, 28.01.2020
37
34VKM nr. 571, 12.08.2005VBA nr. 09, 07.04.2017Shkresa nr. 2242/2 prot, 28.10.2019 e Ministrise se Infrastruktures dhe EnergjiseNuk AkreditohetMenaxher EnergjieProgram I Formimit te VazhduarMB000C200684Ur. 33, 28.01.2020Vertetim 684/5, 28.01.2020
38
35INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISE TIRANEKolegj UniversitarVKM nr. 781, 10.11.2011VBA nr. 116, 15.12.2017Ur. MAS nr. 567, 02.12.2016VBA nr. 74, 04.10.2019Finance dhe Kontabilitet, me profil Finance dhe BankeMSHKT3437200685Ur. 35, 29.01.2020Vertetim 413/3, 29.01.2020
39
36VKM nr. 781, 10.11.2011VBA nr. 116, 15.12.2017Ur. MAS nr. 567, 02.12.2016VBA nr. 74, 04.10.2019Finance dhe Kontabilitet, me profil Kontabilitet dhe AuditimMSHKT3437200686Ur. 36, 29.01.2020Vertetim 413/5, 29.01.2020
40
37VKM nr. 781, 10.11.2011VBA nr. 116, 15.12.2017Ur. MAS nr. 565, 02.12.2016VBA nr. 75, 04.10.2019Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni, me profil Inxhinieri Kompjuterike dhe Big DataMSHKT5237200687Ur. 37, 29.01.2020Vertetim 413/7, 29.01.2020
41
38VKM nr. 781, 10.11.2011VBA nr. 116, 15.12.2017Ur. MAS nr. 565, 02.12.2016VBA nr. 75, 04.10.2019Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni, me profil Rrjetet Kompjuterike dhe Siguria KibernetikeMSHKT5237200688ur. 38, 29.01.2020Vertetim 413/9, 29.01.2020
42
39VKM nr. 781, 10.11.2011VBA nr. 116, 15.12.2017Ur. MAS nr. 565, 02.12.2016VBA nr. 75, 04.10.2019Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni, me profil Multimedia dhe DizajnMSHKT5237200689Ur. 39, 29.01.2020Vertetim 413/11, 29.01.2020
43
40UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCEUniversitetVKM nr. 4, 08.01.1971 dhe VKM nr. 5, 07.01.1992VBA nr. 65, 21.09.2017Ur. MASR nr. 416, 29.07.2019-Edukim Fizik dhe SporteBAKO8136200690Ur. 40, 12.02.2020Vertetim 747/3, 12.02.2020
44
41UNIVERSITETI I ELBASANIT "ALEKSANDER XHUVANI"UniversitetVKM nr. 414, 12.11.1991, Shkresa nr. 4964/3 prot, 03.12.1991 e Min. Arsimit, Drejtoria Arsimit te Larte.VBA nr. 8, 07.04.2017Ur. MASR nr. 465, 27.07.2018-Sekretare te Specializuar dhe Administrative (me kohe te plote)DPEL3465200692Ur. 41, 19.02.2020Vertetim 205/5, 19.02.2020
45
42VKM nr. 414, 12.11.1991, Shkresa nr. 4964/3 prot, 03.12.1991 e Min. Arsimit, Drejtoria Arsimit te Larte.VBA nr. 8, 07.04.2017Ur. MASR nr. 456, 27.07.2018-Mekatronike (me kohe te plote)DPEl5235200691Ur. 42, 19.02.2020Vertetim 205/7, 19.02.2020
46
43VKM nr. 414, 12.11.1991, Shkresa nr. 4964/3 prot, 03.12.1991 e Min. Arsimit, Drejtoria Arsimit te Larte.VBA nr. 8, 07.04.2017Ur. MASR nr. 538, 07.09.2018-Edukatore per Femijet (0-3 vjec) (me kohe te plote)DPEL1435200693Ur. 43, 19.02.2020Vertetim 205/9, 19.02.2020
47
44VKM nr. 414, 12.11.1991, Shkresa nr. 4964/3 prot, 03.12.1991 e Min. Arsimit, Drejtoria Arsimit te Larte.VBA nr. 8, 07.04.2017Ur. MASR nr. 466, 27.07.2018-Logjistike (me kohe te plote)DPEL3455200694Ur. 44, 19.02.2020Vertetim 205/11, 19.02.2020
48
45VKM nr. 414, 12.11.1991, Shkresa nr. 4964/3 prot, 03.12.1991 e Min. Arsimit, Drejtoria Arsimit te Larte.VBA nr. 8, 07.04.2017Ur. MASR nr. 500, 07.10.2011-Albanologji, me profil GjuhesiDoktorateEL22382000695Ur. 45, 19.02.2020Vertetim 205/13, 19.02.2020
49
46VKM nr. 414, 12.11.1991, Shkresa nr. 4964/3 prot, 03.12.1991 e Min. Arsimit, Drejtoria Arsimit te Larte.VBA nr. 8, 07.04.2017Ur. MASR nr. 500, 07.10.2011-Albanologji, me profil HistoriDoktorateEL2258200696Ur. 46, 19.02.2020Vertetim 205/15, 19.02.2020
50
47UNIVERSITETI "EQEREM ÇABEJ"UniversitetVKM nr. 4, 08.01.1971 dhe VKM nr. 414, 12.01.1991, shkresa nr. 4964/3 prot, 03.12.1991 e Min. ArsimitVBA nr. 67, 21.09.2017Ur. MASR nr. 403, 25.07.2019-Librari dhe BibliotekarDPGJ3225200697Ur. 47, 21.02.2020Vertetim 6158/5, 21.02.2020
51
48ABLANIAN UNIVERSITYUniversitetVKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020Ur. MASH nr. 199, 16.05.2012. Riorganizuar 20% me shkresen nr. 4932/1 prot, 05.06.2018 te MASRVBA nr. 110, 02.11.2019Fizioterapi (me kohe te plote)BAAU7266200698Ur. 48, 24.02.2020Vertetim 5787/5, 24.02.2020
52
49VKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020Ur. MASH nr. 411, 25.08.2011. Riorganizuar 20% me shkresen nr. 4932/1 prot, 05.06.2018 te MASRVBA nr. 111, 02.11.2019Infermieri (me kohe te plote)BAAU7236200699Ur. 49, 24.02.2020Vertetim 5787/7, 24.02.2020
53
50VKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020VKM nr. 408, 26.05.2010. Riorganizuar 20% me shkresen nr. 4932/1 prot, 05.06.2018 te MASRVBA nr. 112, 02.11.2019Shkenca Juridike me drejtim e Drejte Penale (me kohe te plote)MSHAU3807200700Ur. 50, 24.02.2020Vertetim 5787/9, 24.02.2020
54
51VKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020VKM nr. 408, 26.05.2010. Riorganizuar 20% me shkresen nr. 4932/1 prot, 05.06.2018 te MASRVBA nr. 112, 02.11.2019Shkenca Juridike me drejtim e Drejte Private (me kohe te plote)MSHAU3807200701Ur. 51, 24.02.2020Vertetim 5787/11, 24.02.2020
55
52VKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020VKM nr. 408, 26.05.2010. Riorganizuar 20% me shkresen nr. 4932/1 prot, 05.06.2018 te MASRVBA nr. 112, 02.11.2019Shkenca Juridike me drejtim e Drejte Publike dhe Administrative (me kohe te plote)MSHAU3807200702Ur. 52, 24.02.2020Vertetim 5787/13, 24.02.2020
56
53ALBANIAN UNIVERSITYUniversitetVKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020Ur. MASH nr. 199, 16.05.2012. Riorganizuar 20% me shkresen nr. 4932/1 prot, 05.06.2018 te MASRVBA nr.78, 04.10.2019Dizajn (me kohe te plote)BAAU2146200703Ur. 53, 24.02.2020Vertetim 5787/17, 24.02.2020
57
54VKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020Shkrese MASH nr. 8981, 27.12.2005. Riorganizuar 20% me shkresen nr. 4932/1 prot, 05.06.2018 te MASRVBA nr. 79, 05.10.2019Finance-Banke (me kohe te plote)BAAU3436200704Ur. 54, 24.02.2020Vertetim 5787/19, 24.02.2020
58
55VKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020Ur. MASH nr. 251, 02.06.2011VBA nr. 80, 05.10.2019Mesuesi per Arsimin Fillor ( me kohe te plote)BAAU1446200705Ur. 55, 24.02.2020Vertetim 5787/21, 24.02.2020
59
56VKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020Ur. MASH nr. 251, 02.06.2011VBA nr. 81, 05.10.2019Mesuesi per Arsimin Parashkollor (me kohe te plote)BAAU1436200706Ur. 56, 24.02.2020Vertetim 5787/23, 24.02.2020
60
57VKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020Shkrese MASH nr. 8981, 27.12.2005. Riorganizuar 20% me shkresen nr. 4932/1 prot, 05.06.2018 te MASRVBA r. 82, 05.10.2019Shkenca Politiko-Administrative (me kohe te plote)BAAU3136200707Ur. 57, 24.02.2020Vertetim 5787/25, 24.02.2020
61
58VKM nr. 197, 10.04.2004VBA nr. 01, 24.01.2020VKM nr. 56, 21.01.2009. Riorganizuar 20% me shkresen nr. 4932/1 prot, 05.06.2018 te MASRVBA nr. 23, 12.04.2019Administrim Publik, me profil Politika Publike dhe Qeverisje (me kohe te plote)MSHAU3457200708Ur. 58, 24.02.2020Vertetim 5787/27, 24.02.2020
62
59UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANESUniversitetVKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 496, 07.10.2011. Akt riorganizimi shkresa nr. 8244/2, 12.09.2018 MASRVBA nr. 13, 24.01.2020Psikologji, me profil Shendet Mendor (me kohe te plote)BAET3116200709Ur. 59, 26.02.2020Vertetim 2567/130, 26.02.2020
63
60VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 496, 07.10.2011. Akt riorganizimi shkresa nr. 8244/2, 12.09.2018 MASRVBA nr. 13, 24.01.2020Psikologji, me profil Marketing (me kohe te plote)BAET3116200710Ur. 60, 26.02.2020Vertetim 2567/132, 26.02.2020
64
61VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 496, 07.10.2011. Akt riorganizimi shkresa nr. 8244/2, 12.09.2018 MASRVBA nr. 13, 24.01.2020Psikologji, me profil Marredhenie Publike (me kohe te plote)BAET3116200711Ur. 61, 26.02.2020Vertetim 2567/134, 26.02.2020
65
62VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 496, 07.10.2011. Akt riorganizimi shkresa nr. 8244/2, 12.09.2018 MASRVBA nr. 13, 24.01.2020Psikologji, me profil Menaxhim I Organizatave (me kohe te plote)BAET3116200712Ur. 62, 26.02.2020Vertetim 2567/136, 26.02.2020
66
63VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 496, 07.10.2011. Akt riorganizimi shkresa nr. 8244/2, 12.09.2018 MASRVBA nr. 13, 24.01.2020Psikologji, me profil Psikologji Edukimi (me kohe te plote)BAET3116200713Ur. 63, 26.02.2020Vertetim 2567/138, 26.02.2020
67
64VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 452, 14.09.2011. Akt riorganizimi shkresa nr. 8244/2, 12.09.2018 MASRVBA nr. 15, 24.01.2020Psikologji, me profil Psikologji Keshillimi (me kohe te plote)MSHET3117200714Ur. 64, 26.02.2020Vertetim 2567/140, 26.02.2020
68
65VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 452, 14.09.2011. Akt riorganizimi shkresa nr. 8244/2, 12.09.2018 MASRVBA nr. 15, 24.01.2020Psikologji, me profil Psikologji Shkollore (me kohe te plote)MSHET3117200717Ur. 65, 26.02.2020Vertetim 2567/142, 26.02.2020
69
66VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 662, 12.10.2018VBA nr. 14, 24.01.2020Psikologji e Aplikuar, me profil Psikologji Keshillimi (me kohe te plote)MPET3117200719Ur. 66, 26.02.2020Vertetim 2567/144, 26.02.2020
70
67VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 662, 12.10.2018VBA nr. 14, 24.01.2020Psikologji e Aplikuar, me profil Psikologji Klinike (me kohe te plote)MPET3117200720Ur. 67, 26.02.2020Vertetim 2567/146, 26.02.2020
71
68VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 662, 12.10.2018VBA nr. 14, 24.01.2020Psikologji e Aplikuar, me profil Psikologji Organizacionale (me kohe te plote)MPET3117200721Ur. 68, 26.02.2020Vertetim 2567/148, 26.02.2020
72
69VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 662, 12.10.2018VBA nr. 14, 24.01.2020Psikologji e Aplikuar, me profil Psikologji Shkollore (me kohe te plote)MPET3117200722Ur. 69, 26.02.2020Vertetim 2567/150, 26.02.2020
73
70VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASH nr. 662, 12.10.2018VBA nr. 14, 24.01.2020Psikologji e Aplikuar, me profil Menaxhim dhe Vleresim Projektesh (me kohe te plote)MPET3117200723Ur. 70, 26.02.2020Vertetim 2567/152, 26.02.2020
74
71VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASh nr. 452, 14.09.2011. Akt riorganizimi ur. 534, 07.09.2018 MASRVBA nr. 16, 24.01.2020Informatike Ekonomike, me profil Administrim Biznesi (me kohe te plote)MSHET4817200724Ur. 71, 26.02.2020Vertetim 2567/154, 26.02.2020
75
72VKM nr. 636, 20.09.2006VBA nr. 12, 07.04.2017Ur. MASh nr. 452, 14.09.2011. Akt riorganizimi ur. 534, 07.09.2018 MASRVBA nr. 16, 24.01.2020Informatike Ekonomike, me profil Finance-Banke (me kohe te plote)MSHET4817200725Ur. 72, 26.02.2020Vertetim 2567/156, 26.02.2020
76
73KOLEGJI UNIVERSITAR "REALD"Kolegj UniversitarVKM nr. 650, 14.09.2011VBA nr. 93, 20.10.2017. Certifikate Akreditimi nr. Regjister 20, 30.10.2017UR. MASR nr. 449, 25.07.2018VBA nr. 17, 24.01.2020Fizioterapi MPRA7267200726Ur. 73, 27.02.2020Vertetim 4355/5, 27.02.2020
77
74KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE "TIRANA ESTHETICS & STYLE SCHOOL"Kolegj UniversitarVKM nr. 483, 31.07.2018VBA nr. 04, 24.01.2020Ur. MASR nr. 560, 12.09.2018VBA nr. 19, 24.01.2020Make Up ArtistDPTS8155200727Ur. 75, 02.03.2020Vertetim 1026/5, 02.03.2020
78
75ZOJA E KESHILLIT TE MIREUniversitetVKM nr. 567, 27.08.2004Certifikate Akreditimi nr. 112, 15.12.2017VKM nr. 567, 27.08.2004Ur. MAS 339, 16.09.2015 FarmaciMSHZO7277200728Ur. 76, 03.04.2020Vertetim 1112/3, 03.04.2020
79
76VKM nr. 567, 27.08.2004Certifikate Akreditimi nr. 112, 15.12.2017Ur. Nr. 39, 01.02.2013Ur. MAS nr. 78, 18.02.2015; Ur. MAS nr. 46, 05.02.2015Ekonomi dhe MenaxhimMSHZO3457200729Ur. 77, 03.04.2020Vertetim 1112/5, 03.04.2020
80
77INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISE TIRANEKolegj UniversitarVKM nr. 781, 10.11.2011 dhe Ur. Nr. 68, 27.02.2012 I MASHVBA nr. 116, 15.12.2017Ur. Nr. 487, 18.10.2012 I MASHUr. Nr. 142, 25.03.2016 I MASAdministrim BiznesiMSHKT3457200730Ur. 78, 13.05.2020Vertetim 1434/7, 13.05.2020
81
78VKM nr. 781, 10.11.2011 dhe Ur. Nr. 68, 27.02.2012 I MASHVBA nr. 116, 15.12.2017Ur. Nr. 487, 18.10.2012 I MASHUr. Nr. 143, 25.03.2016 I MASInxhinieri SoftuerikeMSHKT4817200731Ur. 79, 13.05.2020Vertetim 1434/9, 13.05.2020
82
79UNIVERSITETI "METROPOLITAN TIRANA"UniversitetVKM nr. 357, date 12.05.2010 dhe Ur. Nr. 195, date 01.04.2019 MASRVBA nr 45, date 05.07.2019VSA nr. 383, date 12.12.2013
VBD nr. 383/1 , date 20.12.2013
Shk. Nr. 440/1, date 13.02.2020
MIE
Udh. Nr. 10, date 30.03.2020Vlerësimi dhe Investimi në Pasuritë e PaluajtëshmeFormim I VazhduarMP000C200732Ur. 80, date 22.06.2020Vertetim nr. 1622/3 date 22.06.2020Shk. Nr. 1622/1 date 22.06.2020
83
80Universiteti i Durrësit "Aleksandër Moisiu"UniversitetMësimdhënie Gjuhës AnglezeMPDR2227200733Ur. 81, date 22.06.2020Vertetim nr. 1684/2 date 22.06.2020Shk. Nr. 1684/13 date 22.06.2020
84
81Universiteti i Durrësit "Aleksandër Moisiu"UniversitetMësimdhënie Gjuhë-LetërsiMPDR1457200734Ur. 82, date 22.06.2020Vertetim nr. 1684/4 date 22.06.2020Shk. Nr. 1684/13 date 22.06.2020
85
82Universiteti i Durrësit "Aleksandër Moisiu"UniversitetMësimdhënie Gjuhë-Letërsi, AnglishtMPDR2227200735Ur. 83, date 22.06.2020Vertetim nr. 1684/6 date 22.06.2020Shk. Nr. 1684/13 date 22.06.2020
86
83Universiteti i Durrësit "Aleksandër Moisiu"UniversitetMësimdhënie Psikologji-SociologjiMSHDR1457200736Ur. 84, date 22.06.2020Vertetim nr. 1684/8 date 22.06.2020Shk. Nr. 1684/13 date 22.06.2020
87
84Universiteti i Durrësit "Aleksandër Moisiu"UniversitetEkspert në Proçeset e FormimitBADR1456200737Ur. 85, date 22.06.2020Vertetim nr. 1684/10 date 22.06.2020Shk. Nr. 1684/13 date 22.06.2020
88
85Universiteti i Durrësit "Aleksandër Moisiu"UniversitetGjermanisht-AnglishtBADR2226200738Ur. 86, date 22.06.2020Vertetim nr. 1684/12 date 22.06.2020Shk. Nr. 1684/13 date 22.06.2020
89
86Universiteti "POLIS" TiranëUniversitetVKM nr. 698, date 11.10.2006
Vendim nr. 746, date 24.10.2012

VBA NR. 113, date 15.12.2017Ur. Nr. 336, date 16.08.2013Ur. Nr. 263, date 20.05.2016 MASHAdministrim Biznesi me profil "Pasuri të Paluajtshme"MPPL3457200739Ur. 87, date 25.06.2020Vertetim nr. 1882/3 date 25.06.2020Shk. Nr. 1882/8 date 25.06.2020
90
87Universiteti "POLIS" TiranëUniversitetVKM nr. 698, date 11.10.2006
Vendim nr. 746, date 24.10.2012

VBA NR. 113, date 15.12.2017Ur. Nr. 336, date 16.08.2013Ur. Nr. 263, date 20.05.2016 MASHAdministrim Biznesi me profil "Marketing dhe Stradegji"MPPL3457200740Ur. 88, date 25.06.2020Vertetim nr. 1882/5 date 25.06.2020Shk. Nr. 1882/8 date 25.06.2020
91
88Universiteti "POLIS" TiranëUniversitetVKM nr. 698, date 11.10.2006
Vendim nr. 746, date 24.10.2012

VBA NR. 113, date 15.12.2017Ur. Nr. 336, date 16.08.2013Ur. Nr. 263, date 20.05.2016 MASHAdministrim Biznesi me profil "Sipërmarrje dhe Inovacion"MPPL3457200741Ur. 89, date 25.06.2020Vertetim nr. 1882/7 date 25.06.2020Shk. Nr. 1882/8 date 25.06.2020
92
89Universiteti Europian I Tiranës UniversitetVKM nr. 636 date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017Ur. Nr.452, date 14.09.2011 MASH
Riorg. Shk. 8244/2 date 12.09.2018 MASR
Vendim nr.15 date 24.01.2020Psikologji e Aplikuar me profil "Psikologji Klinike"MSHET3117200715Ur.91, date 08.07.2020Vertetim nr. 1837/7 date 08.07.2020Shk. Nr. 1837/92 date 08.07.2020
93
90Universiteti Europian I Tiranës UniversitetVKM nr. 636 date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017Ur. Nr.452, date 14.09.2011 MASH
Riorg. Shk. 8244/2 date 12.09.2018 MASR
Vendim nr.15 date 24.01.2020Psikologji e Aplikuar me profil "Psikologji Organizacionale"MSHET3117200716Ur.92, date 08.07.2020Vertetim nr. 1837/9 date 08.07.2020Shk. Nr. 1837/92 date 08.07.2020
94
91Universiteti Europian I Tiranës UniversitetVKM nr. 636 date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017Ur. Nr.452, date 14.09.2011 MASH
Riorg. Shk. 8244/2 date 12.09.2018 MASR
Vendim nr.15 date 24.01.2020Psikologji e Aplikuar me profil "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh"MSHET3117500718Ur.93, date 08.07.2020Vertetim nr. 1837/11 date 08.07.2020Shk. Nr. 1837/92 date 08.07.2020
95
92Universiteti Europian I Tiranës UniversitetVKM nr. 636 date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017Ur. Nr.68 date14.02.2011 MASH
Riorg. Shk. 661 date 12.10.2018 MASR
Vendim nr. 39 date 14.05.2020Financë me profil "Bankë dhe Tregje Financiare"MPET3437200747Ur.94, date 08.07.2020Vertetim nr. 1837/13 date 08.07.2020Shk. Nr. 1837/92 date 08.07.2020
96
93Universiteti Europian I Tiranës UniversitetVKM nr. 636 date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017Ur. Nr.68 date14.02.2011 MASH
Riorg. Shk. 661 date 12.10.2018 MASR
Vendim nr. 39 date 14.05.2020Financë me profil "Auditim dhe Menaxhim Risku"MPET3437200748Ur.95, date 08.07.2020Vertetim nr. 1837/15 date 08.07.2020Shk. Nr. 1837/92 date 08.07.2020
97
94Universiteti Europian I Tiranës UniversitetVKM nr. 636 date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017Ur. Nr.68 date14.02.2011 MASH
Riorg. Shk. 661 date 12.10.2018 MASR
Vendim nr. 39 date 14.05.2020Financë me profil "Kontabilitet dhe Raportim Financiar"MPET3437200749Ur.96, date 08.07.2020Vertetim nr. 1837/17 date 08.07.2020Shk. Nr. 1837/92 date 08.07.2020
98
95Universiteti Europian I Tiranës UniversitetVKM nr. 636 date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017Ur. Nr.68 date14.02.2011 MASH
Riorg. Shk. 661 date 12.10.2018 MASR
Vendim nr. 39 date 14.05.2020Financë me profil "Administrim Publik"MPET3437200750Ur.97, date 08.07.2020Vertetim nr. 1837/18 date 08.07.2020Shk. Nr. 1837/92 date 08.07.2020
99
96Universiteti Europian I Tiranës UniversitetVKM nr. 636 date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017Ur. Nr. 452, date 14.09.2011 MASHVendim nr. 40 date 14.05.2020Informatikë Ekonomike me profil "Menaxhim Biznesi"BAET4816200752Ur. 99, date 08.07.2020Vertetim nr. 1837/23 date 08.07.2020Shk. Nr. 1837/92 date 08.07.2020
100
97Universiteti Europian I Tiranës UniversitetVKM nr. 636 date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017Ur. Nr.68 date14.02.2011 MASH
Riorg. Shk. 661 date 12.10.2018 MASR
Vendim nr. 39 date 14.05.2020Financë me profil "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh"MPET3437200751Ur.99, date 08.07.2020Vertetim nr. 1837/19 date 08.07.2020Shk. Nr. 1837/92 date 08.07.2020