ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่ชื่อครูผู้สอนชื่อวิชาที่สอนห้องที่สอนรหัสวิชารหัสชั้นเรียน Classroomลิงค์วิดีโอ Meet
2
1นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์กรุณาติดต่อครูผู้สอน
3
2นายเอมย์ เครือหวังแนะแนว3/1ก23901ctgxbrv
https://meet.google.com/lookup/fsnffwixry
4
แนะแนว3/2ก23901fyvjbie
https://meet.google.com/lookup/gx54rvphtw
5
แนะแนว3/3ก239017lwrt6i
https://meet.google.com/lookup/ag3cc43g2r
6
แนะแนว3/4ก239013e2l23o
https://meet.google.com/lookup/bs2xthnwfy
7
แนะแนว3/5ก23901vy5e4o3
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4MzU4?cjc=vy5e4o3
8
แนะแนว3/6ก23901ktozatv
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4MzY1?cjc=ktozatv
9
แนะแนว3/7ก23901oqomnvg
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4Mzgz?cjc=oqomnvg
10
แนะแนว3/8ก239016p547ey
https://classroom.google.com/c/MzQzOTYzODM0MzQ3?cjc=6p547ey
11
แนะแนว4/3ก319014il6nhx
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4Mzk4?cjc=4il6nhx
12
แนะแนว4/5ก31901k2rtaup
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4NDEz?cjc=k2rtaup
13
แนะแนว4/6ก319013vurzyi
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4NDI3?cjc=3vurzyi
14
แนะแนว5/1ก32907pqhdqbg
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4NDQz?cjc=pqhdqbg
15
แนะแนว5/2ก32907j3mj3jr
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4NDY1?cjc=j3mj3jr
16
แนะแนว5/3ก32907z5xtpwp
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4NDc3?cjc=z5xtpwp
17
แนะแนว5/4ก32907rutmgyq
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4NDk0?cjc=rutmgyq
18
แนะแนว5/5ก32907ads46ez
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI4NTA5?cjc=ads46ez
19
แนะแนว5/6ก32907e6ef26b
https://classroom.google.com/c/MzQzNTM0NzI5NzEy?cjc=e6ef26b
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100