ท่องเที่ยว
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Data 1.1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
2
Data 1.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
3
Data 1.1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย
4
Data 1.1.4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
5
Data 1.1.5 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
6
Data 1.1.6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
7
Data 2.1.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด
8
Data 2.1.2 จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน
9
Data 2.1.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน
10
11
Data 3.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
12
Data 3.2.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
13
Data 4.1.1 รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
14
15
Data 5.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
16
Data 5.1.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว
17
Data 6.1.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร
18
19
Data 7.1.1 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
20
Data 8.1.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ
21
Data 8.1.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณที่ได้มาตรฐาน
22
Data 8.1.3 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
23
Data 8.1.4 ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน
24
25
Data 9.1.1 จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
26
Data 10.1.1จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)
27
Data 10.1.2 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด
28
29
Data 11.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
30
Data 11.1.2 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu