רשימת מאמרי מורים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
pue
2
שם משפחהשם פרטישנת פרסוםפרטי המאמרקישור למאמר (למי שיש)
3
אבלמןעשהאל2013היהודי כאחר: עיון בשלוש יצירות עכשויות על השואה, דברים 6 (תשע"ג), עמ' 203 - 214
4
אדמניתבלההתשע"אחינוך הבנות והבנים מבט מגדרי. בתוך: ל' רוזנברג-פרידמן וי' רקנטי (עורכים) זהו(ת) החמ"ד – מאה שנה לחינוך הציוני-דתי. ירושלים: משרד החינוך ויד בן-צבי, 295-287.
5
אדמניתבלההתשע"געמדות מתבגרות ומתבגרים דתיים ביחס להיבטים שוויוניים במשפחה: גורמים והשלכות לגבי משפחתם בעתיד. ספר עמדות 4 אלקנה: 'מכללת אורות' 35-13.
6
אייזנמןאסתיתשע"ח"תורת התארים של ר' חסדאי קרשקש ושל קודמיו", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כה (תשע"ח), עמ' 103- 128
7
אייזנמןאסתיתשע"ו"היבטים מדעיים בפירושו של כומטינו למוה"נ", פעמים, 148 (תשע"ו), עמ' 95- 113
8
אייזנמןאסתיתשע"ו"מה בין עיקרי אמונה לפרדס בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים", מכלול, סדרת כנס פרדס, א (תשע"ו), עמ' 79- 91.
9
אייזנמןאסתיתשע"ו"כוחניות החומר הראשון בפילוסופיה היהודית: בנתיב המעבר בין הסכולסטיקה הנוצרית לבין ר' חסדאי קרשקש", בתוך: ש' ויגודה ואחרים (עורכים), אדם לאדם, ירושלים, תשע"ו, עמ' 311- 326.
10
אייזנמןאסתי2015(With S. Zadik) "Criticism of Aristotelian Science in Fourteenth-Century Jewish thought",Journal of Jewish Studies JJS, 66/1 (2015), pp. 116-137.
11
אייזנמןאסתי2014"שימושו של המהר"ל במונחים אריסטוטליים", בתוך: א' ריינר (עורך) מהר"ל: אקדמות, ירושלים 2014, עמ' 393- 410.
12
אייזנמןאסתיתשע"ב"מגבלות השכל: בין רציונאליזם לא-רציונאליזם", בתוך: ד' לסקר (עורך), מחשבת ישראל ואמונת ישראל, באר שבע, תשע"ב, עמ' 89- 101.
13
אייזנמןאסתיתשע"ב"עקרונות חברתיים ומדיניים במשנתו של הרלב"ג", בתוך: ב' בראון, מ' לורבורבוים, א' רוזנק וי' צ' שטרן (עורכים) על דעת הקהל, דת ופוליטיקה בהגות היהודית, ירושלים תשע"ב, חלק א, עמ' 319- 347.
14
אייזנמןאסתי2012"בין הרמב"ם לרמב"י בפרשנות אגדות חז"ל", בתוך: נ' אילן, א' גרוסמן, א' עצמון, מ' שמידמן וי' תבורי (עורכים), כרמי שלי: מחקרים באגדה ובפרשנותה מוגשים לפרופ' כרמי הורביץ, ניו יורק, 2012, עמ' 7- 18.
15
אייזנמןאסתיהתקבל לפרסום"בין רמב"י לר' חסדאי קרשקש בתפיסת האהבה" (עומד לראות אור בספר קרשקש, הוצאת מרכז זלמן שזר).
16
אליצורברכיתשע"ד"'הלרשע לעזר ולשנאי ה' תאהב' - לקחי תוכחת הנביא כבסיס לעיצובה המחודש של מלכות יהושפט בספר דברי הימים", זר רימונים, תשע"ד, עמ' 185 – 205.
17
אליצורברכיתשע"ג"יואב בן צרויה בספרות חז"ל – בין ארץ ישראל לבבל", מנחת ספיר, תשע"ג, עמ' 17 – 49.
18
אליצורברכיבדפוס"'לא איש דברים אנכי' – על הנהגת משה ממעמד הסנה ועד למי מריבה", א' בזק (עורך), בחג המצות, הוצאת תבונות תשע"ה
19
אליצורברכיבדפוס"מאפייני אופוזיציה מימי בית שני, המשנה והתלמוד בדרשות על מחלוקת קרח", נטועים
20
אליצורברכי"דרשות על יתרו בפסיקתא דרב כהנא ותרומתן האפשרית לחשיפת מגמות החיבור",
21
אליצורברכיתשע"בהערצה מול התנגדות לקנאות פינחס בראי הדורות', נטועים יז (תשע"ב), עמ' 9 - 39.
22
אליצורברכיתשע"ג"הישמע קול דממה דקה? – על משבר ההנהגה של אלישע" בית מקרא נח, א (תשע"ג), עמ' 13 – 41.
23
אנסבכרתמר2010Can DFT Methods Correctly and Efficiently Predict the Coordination Number of Copper(I) Complexes? A Case Study
24
אנסבכרתמר2012Calculation of Transition Dipole Moment in Fluorescent Proteins–Towards Efficient Energy Transfer
25
אנסבכרתמר2012Predicting the Coordination Number within Copper Chaperones: Atox1 as Case Study
26
אנסבכרתמר2013Copper-chaperones with di-coordinated Cu(I) - unique protection mechanism
27
אנסבכרתמר2017Catalytic Control in the Facile Proton Transfer in Taxadiene Synthase
Yehoshua Freud, Tamar Ansbacher, and Dan Thomas Major. American Chemical Society: catalysis, Volume: 7 Issue: 11 pages: 7653–7657 2017
28
אנסבכרתמר2018Slow Starter Enzymes: Role of Active Site Architecture in the Catalytic Control in the Biosynthesis of Taxadiene by Taxadiene Synthase
Tamar Ansbacher, Yehoshua Freud, and Dan Thomas Major, Biochemisrty, in press
29
בוזגלואהרן2013בוזגלו, א' (2013). החינוך הערכי במערכת החינוך בישראל: החינוך המוסרי. בתוך, ע' ברנדס ויששכר ר' (עורכות), חינוך לערכים בעולם משתנה (עמ' 22-26). ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, היזמה למחקר יישומי בחינוך.
30
בוזגלואהרן2014בוזגלו, א' והבר, ח' (2014). "אפקט רובין הוד" בניהול בית ספר. אורשת, ה', 1-21.
31
בוזגלואהרן2014Buzaglo, A., Wasserman, E., & Vieder, N. (2014). Do apprentice workshops benefit the novice teacher? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 199 – 203.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814043158
32
ביטייהודה2010"זהו(ת) החמ"ד – מאה שנים לחינוך הציוני-הדתי" (עורכים: ל' רוזנברג-פרידמן וי'
רקנטי, עורך משנה: י' ביטי), הוצאת יד בן-צבי, ירושלים תשע"א.
33
בירנבויםחנן2011ורד נעם, מקומראן למהפכה התנאית: היבטים בתפיסת הטומאה', ציון, עו (תשע"א), עמ' 537-532 (ביקורת)
34
בירנבויםחנן2014שילוח טמאים מה'מחנה' על פי מגילת המקדש, כתבי יוסף בן מתתיהו ו 4Q274 1 I', מגילות, י (תשע"ד), עמ' 16-1
35
בירנבויםחנן2011טומאת נוכרים בעת העתיקה', קתדרה, 139 (2011), עמ' 30-7
36
בירנבויםחנן20181. 'מבריאה לברית: מחקרים במגילות קומראן', קתדרה, 166 (תשע"ח), עמ' 151-147 (מאמר ביקורת)
37
בירנבויםחנן2011"'A Kingdom of Priests": Did the Pharisees Try to Live Like Priests?' in: Was 70 CE a Watershed in Jewish History? On Jews and Judaism before and after the Destruction of the Second Temple, D. R. Schwartz and Z. Weiss (eds.), in collaboration with R. A. Clements; AJEC 78; Leiden, 2011, pp. 59-68
38
בירנבויםחנן2012Expelling the Unclean from the Cities of Israel and the Uncleanness of Lepers and Men with a Discharge according to 4Q274 1 I', Dead Sea Discoveries, 19 (2012), pp. 28-54
39
בירנבויםחנן20171. 'The Ordination of the High Priest and the Consecration Days in the Temple Scroll', Revue de Qumran 29 (2017), pp. 79-104
40
בלאורבקה2010Blau, R. & Klein, P.S. "Elicited emotions and cognitive functioning in preschool children," Early Child Development and Care, 180 (8), pp. 1041-1052 (2010).
41
בלאורבקה2011Blau, R. & Klein, P.S. "Effects of Elicited Emotions on Cognitive Functioning of Preschool Children With Different Types of Temperament," Journal of Cognitive Education and Psychology, 10(2), pp. 157-166 (2011).
42
בלאורבקה2012בלאו, ר. ובלאו, פ. "'עבדי השם' – הפרעת טרדנות כפייתית אצל מתבגרים דתיים", הייעוץ החינוכי י"ז, עמ' 147-157 (2012).
43
בלאורבקה2012בלאו, ר. ונחשון, ש. "לומדים כדי לכתוב - כותבים כדי ללמוד", ביטאון מכון מופ"ת גיליון 48, עמ' 45-47, תמוז תשע"ב, יולי 2012.
44
בר-שינעם2010Bar-Shai N, Keasar T, Shmida A. 2010, The use of numerical information by bees in foraging tasks. Behavioral Ecology, 22 (2): 317-325.http://www.ratio.huji.ac.il/sites/default/files/publications/dp555.pdf
45
בר-שינעם2011Bar-Shai N, Keasar T,Shmida A. 2011 , How do solitary bees forage in patches with a fixed number of food items? Animal Behaviour 82: 1367-1372http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347211004015
46
בר-שינעם2013נעם בר-שי, אבי שמידע וגיא בלוך 2013. חקלאות וסביבה - השפעת דבורים ממין בומבוס האדמה על אוכלוסיות הצמחים והדבורים בהרי יהודה. אקולוגיה וסביבה 4,4 עמ' 283-284http://magazine.isees.org.il/downloads/december2013/
47
ברגרדב2012Berger, D. (2012) "Random Natural Laws Versus Direct Trends: A Cabbalistic Interpretation Based on the Teachings of Rabbi Kook", In: Origin of Design in Nature, Joseph Seckbach & Richard Gordon (eds.), Springer, pp. 221-237.
48
ברגרדב2015Peer, R., Klein, M., Berger, D. 2015. "Report from the Field: A Pilot Project on the Teaching of Jewish Views of Evolution in Israel". In preparing.
49
ברגרדבתשע"דברגר, ד. תשע"ד. "השתמעויות אוניברסליות מגישתו של הראי"ה קוק לתורת האבולוציה", יהדות ואנושות 5.
50
ברגרדב2015ברגר, ד., קליין, מ., פאר, ר., 2015. "גישות לתיאורית האבולוציה בהגות היהודית". בהכנה לפרסום.
51
ברזלייואב2015מופת התנין וסדרן של המכות', בתוך: א' בזק (עורך), בחג המצות – קובץ מאמרים על חג הפסח, אלון שבות (תשע"ה),עמ' 41-25.
52
ברזלייואבהתקבל לדפוסמלך אסור' - שלמה המלך במגילת שיר השירים, הוגש למערכת מגדים בתשע"ח.
53
ברזלי יואבהוגש לדפוסזה סיני' – ההתעלמות ממעמד הר סיני בספרי הנביאים והכתובים (קובץ המאמרים – ובחג השבועות), יצא בתשע"ט
54
ברנדסיהודה2014"במקום שלבו חפץ (בחירת בית ספר)" במחשבה תחילה, רשת אמית. מהדורה מקוונת תשעדמהדורה מקוונת
55
ברנדסיהודה2014"פתיחתא למסכת ברכות: עולם שנה נפש", אסיף א', תשעד 107 – 171 אסיףאסיף
56
ברנדסיהודה2014"שפת לא ידעתי אשמע: על פערי שפה בשיח האמונה והמצוות" אקדמות כט (תשע"ד)107- 127
57
ברנדסיהודה2013"הסוכה - מבנה ומשמעות: עיון בסוגיית הפתיחה של מסכת סוכה אסופות ג (תשעג) 151- 161באתר הדף היומי
58
ברנדסיהודה2013"ייסוריו של רבי אלעזר ברבי שמעון: פרק בתורת הייסורים של חז"ל" אסופות ד (תשעג) 105 - 123באתר אסיף
59
ברנדסיהודה2013"עבד עברי ודיני עבודה: פרק בהתחדשות ההלכה" אקדמות כח (תשעג) 63 - 80
60
ברנדסיהודה2012‫"אתגר האינטרנט" תקשורת; יעדים ואתגרים (תשעב) 29-40תקשורת; יעדים
ואתגרים
61
ברנדסיהודה2012"בית הכנסת כמוסד חינוכי" במחשבה תחילה 72, רשת אמית, תשע"ב עמ' 13 - 20במחשבה תחילה
62
ברנדסיהודה2012"אגדה אחת כל פעם": מאמר ביקורת סגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה , 24: 62-64, 2012
63
ברנדסיהודה2012‫"מקזואיסטיקה להמשגה וחזרה: מוקצה מחמת חסרון כיס כדוגמה" אקדמות כז (תשעב) 31 - 57אקדמות כז
64
ברנדסיהודה2012‫"על ריחות ורוחות" אסופות ב (תשעב) 85 - 97באתר אסיף
65
ברנדסיהודה2011"בין 'בתורתו יהגה' ל'כלים שבורים'" נטועים יז, הוצאת תבונות, עמ' 125 – 130 (תשע"א)
66
ברנדסיהודה2011"הגיונות סותרים בחינוך הדתי" זהו(ת) החמד, מאה שנים לחינוך הציוני-התדתי, ירושלים תשע"א
67
ברנדסיהודה2011"ויצאה חינם אין כסף?" דעות, 53 (תשעא): 5 - 8,דעות, 53 (
68
ברנדסיהודה2011"‫על מבוכת הרבנות" רבנות: האתגר, א (תשעא) 297-345
69
ברנדסיהודה2011"תרבות הפנאי, בין דברי מצווה לדברי הרשות "במחשבה תחילה 71 תשע"א, עמ' 18 - 38במחשבה תחילה
70
ברנדסיהודה2011"‫בכל שעריך - לחידוש מערכת משפט התורה בישראל "‫אקדמות כו (תשעא) 57 - 74אקדמות כו
71
ברנדסיהודה2011"מבואות ללימוד אגדה" אסופות א (תשעא) 169 - 173
72
גאולהעמוסנתקבל לפרסוםAmos Geula, ‘The Affinity between the Lost Midrash Yelamdenu and Midrash Vayekhulu’, in: A. Atzmon and R. Nikolski (ed.), Tanhuma - the State of the Research (in press).
73
גאולהעמוס2013Amos Geula, " Midrashim compositi nell'Italia meridionale", in F. Lelli (ed.), Gli ebrei nel Salento, Galatina, Congedo editore 2013, pp. 43-74 (Italiano)
74
גאולהעמוסתשע"אע' גאולה, 'דרשה ופיוט במנחת השבת בבית הכנסת בביזנטיון', בתוך: ר' ריינר ואחרים (עורכים), תא שמע – מחקרים לזכרו של ישראל מ' תא-שמע, אלון שבות תשע"א, עמ' 171-194.
75
גאולהעמוסתשע"דע' גאולה, 'תגובה' על מאמרו של א' שנאן 'חטאיהם של נדב ואביהוא באגדת חז"ל' ( תרביץ מח [תשל"ט], עמ' 201-214), בתוך: ד' מרקס וג' וכמן (עורכות), אלפי שנאן, ירושלים תשע"ד, עמ' 106-108.
76
גבעוןשרה2013גבעון ש' (2013) הציור הלשוני ככלי לאיתור שלב בקבלת הלקות וכמנוף לטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה, סחי"ש- סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה (התקבל)
77
גבעוןשרה2014גבעון, ש. מחריגות לשונות- הקמת מטו"ת- מרכז טיפוח והעצמה לתלמידים בשנת תש"ע -2010 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש הרא"מ ליפשיץ. בתוך: י. רוזנפלד, (עורך). סיפורי הצלחה ממרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה. תל אביב: הוצאת מכון מופת ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. (בדפוס)
78
גבעוןשרה2010Givon,S. & Court, D. (2010) Coping strategies of high school students with learning disabilities: A longitudinal qualitative study and grounded theory, International Journal of Qualitative Studies in Education, 1366-5898, 23 (3), 283 – 303.
79
גבעוןשרה2013Givon, S.(2013) Using Figurative Language to Assess the Stage of Acceptance of Learning Disability as a Springboard for Treatment of Students with Learning Disabilities. Creative Education, 4(6), 376-387.
80
גזיאלחיים2010Gaziel, H. (2010). The educational philosophies of primary school teachers: What makes the difference? In Popov N, et al.(eds) Comparative
education, educational policy school leadership and social
inclusion, Sofia, University of Sofia publications, pp, 297- 315
81
גזיאלחיים2012Gaziel, H, and Ermenc, S. K(2012 ).Roles perceptions and job stress smong special education principals: Do they differ from principals of regular schools? In Popov.,N. (ed). International perspective in education, Sofia, BCES, 206-213.
82
גזיאלחיים2012Gaziel, H.(2012). Privatization by the backdoor, the case of the Israeli higher education. European Journal of Education, 47, 290-300.
83
גזיאלחיים2012Gaziel, H, Cohen-Azarya, Y., and Ifanti, A(2012). Antecedents of primary school principals administrative and leadership behaviors. Journal of Educational and Social Research 2, 143-153.
84
גזיאלחיים2011Gaziel, H & Ifanti, A.(2011). A comparative study of Israeli and Greece teachers educational beliefs. Curriculum and Teaching, 26, 5-19.
85
גזיאלחיים2012Gaziel, H. (2012) SBM impact upon supervisors' roles perceptions, World Studies in Education,vol 11, n* 1, 15-28.
86
גזיאלחיים2014Gaziel, H.&Ifanti, A. (2014).principals evaluation and its impact on their effectiveness and efficacy beliefs: The case of primary principals in Israel. Teaching and Curriculum, 29, 37-52.
87
גזיאלחייםin pressGaziel, H.(in press). Teachers graduates professional identity and their views of teacher pre-service training. Teacher Education Quarterly.
88
גזיאלחייםunder reviewGaziel, H. &Wasserstein, M.(under review) L'apprentissage dans les organisations scolaires amelliore-telle la performance des enseignants?
89
גזיאלחייםunder reviewGaziel, H. (under review). The veto theory and its validity in educational policy making.
90
גזיאלחייםin preparationGaziel, H.(in preparation) The impact of participative and directive leadership upon teachers job performance: a theoretical framework and some empirical evidence.
91
גמליאלחנוך2016
שימוש בלעז להדגמה דקדוקית בפירוש רש"י למקרא, מסורות יח (תשע"ו), עמ' 45 - 57
92
גמליאלחנוך2017. לדרך ההגדרה המילונית בימי הביניים – מנחם בן סרוק ורש"י, מחקרים בלשון יז-יח (תשע"ז), עמ' 221 – 236
93
גמליאלחנוך2018תרגום כניסיון להכוונת לשון: עיון בתרגומו של הרב קאפח לפירוש המשנה, לשוננו פ (תשע"ח), עמ' 80 - 95
94
גמליאלחנוך2016. עוד על ההתאם בלשון המקרא , דעת לשון ב (תשע"ו), עמ' 35 - 46
95
גמליאלחנוך2016מקור נוסף להכרת לשון חכמים. [סקירה] , לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 219 - 224
96
גרוסמןיונתןתשע"אי' גרוסמן, "עוד על המבנה הספרותי של סיפור גן עדן (ב 4 – ג 24)", בית מקרא נו (תשע"א), עמ' 5 - 39.
97
גרוסמןיונתן2012J. Grossman, "The Vanishing Character in Biblical Narrative: The Role of Hathach in Esther 4", VT 62 (2012), 561-571
98
גרוסמןיונתן2013J. Grossman, "The Story of Joseph's Brothers in Light of the "Therapeutic Narrative" Theory", Biblical Interpretation 21 (2013), 171-195.
99
גרוסמןיונתן2014J. Grossman, "Associative Meanings in the Character Evaluation of Lot’s Daughters", CBQ 76 (2014), 40-57.
100
גרוסמןיונתן2014J. Grossman, "The Structural Paradigm of the Ten Plagues Narrative and the Hardening of Pharaoh's Heart", VT 64 (2014), 588-610.
Loading...
Main menu