เวทคณิต
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำชี้แจงโปรดกรอกข้อมูล ฃื่อ - นามสกุล (ระบุคำนำหน้าชื่อ) และชั้นที่สอนคณิตศาสตร์ ของผู้ที่โรงเรียนคัดเลือก
ให้เข้ารับการพัฒนา กิจกรรม " การประชุมปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)"
วันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2561
4
5
กลุ่มที่ชื่อกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรม (ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย)ชั้นที่สอนคณิตศาสตร์
6
7
1สามกระทาย
1.บ้านสามกระทาย
นางอำพร เกลี้ยงกลมป.5
8
2.บ้านสำโหรง
นางสาวบุญณิสา จิตพลีชีพป.6
9
3.สามแยกป่าถล่ม
นางนวลอนงค์ บุญเกิดป.4-6
10
4.บ้านดอนกลาง
นางชุตินันท์ คีรีนิลป.4 - ป.6
11
5.บ้านป่าถล่ม
นางสาวจุฑามาศ แสงนิลป.1-ป.3
12
2หาดขาม
1.บ้านหนองเกด
นางเพชรลัดดา เกษเดช
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
13
2.บ้านโป่งกะสัง
นางวงเดือน คชกฤษป.4-ป.6
14
3.บ้านไร่บน
15
4.บ้านหาดขาม
นางขวัญจิตร รัชตวิมล ป. 3
16
5.บ้านรวมไทย
นายภัทณพันธ์ แสงรุ้งป.5-ป.6
17
6.บ้านยางชุม
นางสาวสุพัตรา เพชรประดับ
ป.5-ป.6
18
7.ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
นายสนิท มิตพันธ์ป.4-ป.6
19
3ดอนยายหนู
1.วัดดอนยายหนู
20
2.บ้านดอนมะขาม
นางอำพร แสงสว่าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21
3.บ้านหนองเตาปูน
นางสุชิรา ทองจำปา
ชั้ั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22
4.บ้านหนองบัว
นางสาววไล แก้ววงษ์ล้อม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
23
5.บ้านเขาแดง
นางสาวมัลวิกา นิรันราย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
24
6.วัดทุ่งน้อย
นางสาวกาญจนา เครือแตง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
25
7.บ้านดอนบ่อกุ่ม
นางสาวอารีรัตน์ จับจัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
26
4กุยบุรี
1.อนุบาลกุยบุรี
นางสาวนวรัตน์ รวมพรมพรหมราช
ชั้ั้นประถมศึกษาปีที่ 3
27
2.อนุบาลกุยบุรี
นางสาวสุรีวรรณ น้อยอิ่ม
ชั้ั้นประถมศึกษาปีที่ 5
28
3.วัดกุยบุรี
นางสาวพนิดา มีแสง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
29
4.บ้านหนองกระทิง
นายณฐพล หนูน้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
30
5.บ้านบนนางสาวรัตนา แสงรุ้ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
31
6.บ้านหนองหมู
นางสาวชนัฏฎา ริมเถื่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
32
7.บ้านปากเหมือง
นางอนงค์ พุ่มไสวป.4,ป.6
33
5สามร้อยยอด
1.บ้านพุน้อย
นางสาวสกุณา เรืองทิพย์ป6,ม1-ม3
34
2.บ้านพุใหญ่
นางสุรินทร์ ดวงศิริป.6
35
3.บ้านหัวตาลแถว
นายสมชาย คล้ายเพชรป.6
36
4.บ้านบางปู
นางสาวกุลวดี เผือกผุดป.4
37
5.บ้านใหม่
นางสาวนงลักษณ์ ธรรมเนียม
ป.3
38
6.บ้านหนองข้าวเหนียว
นางสาวสิริมาส เขียวไปรเวช
ป.5
39
6
ไร่เก่าศาลาลัย
1.บ้านสามร้อยยอด
นางสาวพิณทิพย์ พระเดโช
ม.1-3
40
2.บ้านศาลาลัย
นางภณิดา วิศิษฏศักดิ์ป.5
41
3.บ้านหนองเป่าปี่
นางสาวปานทิพย์ ดีเด่นป.2,ป.4
42
4.บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
นางสาวอนุสรา คล้ายแก้วป.5
43
5.บ้านหนองน้ำกลัด
นางสาวศนิชา ใจแจ้งป.4,ป.5,ป.6
44
6.บ้านเนินกรวด
นายทวีวัฒน์ จูมศิลป์ป.3-ป.6
45
7.บ้านหนองขาม
นางสาวสุนันทา จิรวัฒนพงศ์
ป.4-6
46
7ไร่ใหม่
1.บ้านหนองจิก
นายนัฐพงศ์ นนทะลีป.5-ม.3
47
2.อนุบาลสามร้อยยอด
นางสาววาสนา เต็มดวงป.1-ป.3
48
3.บ้านเกาะไผ่
นางสาวนฤมล จานนอกป.4-6
49
4.บ้านสิบสองหุ้น
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยเกิด
ป.5-6
50
5.บ้านหนองไทร
นางสาวนิตยา นาคโตป.1-2
51
6.บ้านนาวัลเปรียง
นางสวีวรรณ์ ภมรสูตรป.5,ป.6
52
8ศิลาลอย
1.บ้านหนองคาง
นาสาววัสสิกา โสนาคม.1-ม.3
53
2.บ้านหนองหญ้าปล้อง
นายกรัณฑา นามทิพย์ม.1-ม.3
54
3.บ้านลาดวิถี
นางสาวอุษา ศรีพนมวรรณป.5
55
4.บ้านเขาโป่ง
นางสาวอาภากร จุนทะกาลป.1-2
56
5.บ้านเกาะนาน้อย
นางนรพร ถานันป.4-5
57
6.วัดเกษตรกันทราราม
นายเชษฐา ทิมเทียบป.4-ป.6
58
9ปราณบุรี
1.บ้านปากน้ำปราณ
นางสาวยุวดี ทองแผ่น,นางสาวจาริยา หนูรอด
59
2.บ้านปรือน้อย
นางราตรี บุญประเสริฐป.1-3
60
3.บ้านหนองหอย
นางน้ำทิพย์ เรียนเวชป.4-6
61
4.บ้านหนองกา
นางสาววาสนา คุ้มเมืองป.4-6
62
5.วัดนาห้วย
นางสาวพรทิพย์ ทิมแท้ป.1-2
63
6.บ้านวังก์พง
นายเจษฎา นวชนป.2 , ป.4-6
64
7.บ้านวังยาว
นางสาววิชชุดา เรืองทับป.1-2
65
10ตะนาวศรี
1.บ้านหนองยิงหมี
นางปิยะนันท์ เที่ยงทันป.4-ป.6
66
2.บ้านตำหรุ
นางลภัสรดา จิระพัชรวงศ์ , นางสาวอำไพ ชื่นอารมย์
ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3
67
3.อนุบาลปราณบุรี
นางสาวอภิรดี มีเชื้อป.6
68
4..อนุบาลปราณบุรี
นางสาวอรสา เลี่ยมปรีชาป.4-5
69
5.บ้านหนองตาเย็น
นางสาวชนกานต์ ศิวิลัยป.1
70
6.บ้านห้วยพลับ
นางพันธ์แพง สงชาติป.4-6
71
7.บ้านวังวน
นางสาวสุรัตน์ เพ็ชรกลึง
72
8.ชลประทานปราณบุรี
นางจริยา พูลสวัสดิ์ป.1-2
73
9.ชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา
นายปรีชา บุญประสมป.4-6
74
11หินเหล็กไฟ
1.โรตารี่กรุงเทพ
นางสาวศิวพร บุญแท้ป.3
75
2.อนุบาลหัวหิน
นางสาวเบญจภรณ์ มณีทุมป.1-3
76
3.บ้านหนองซอ
77
4.บ้านหนองคร้า
นายปิติพงษ์ เพชรนิลป.4-6
78
5.บ้านหนองเหียง
นางสาวสุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ
ป.4-6
79
6.บ้านหนองตะเภา
นางธัญภัค สัมพันธพงศ์ม.1-3
80
7.บ้านวังโบสถ์
นางสาววรัตถ์หทัย ศรีภิญโญโชคป.4-6
81
12หนองพลับ
1.บ้านหนองพลับ
นางธิคำพร งามสิริศักดิ์ป.1
82
2.อานันท์นายวศิน วิจินธนสารป.1-3
83
3.บ้านหนองกระทุ่ม
นางสาววรัญญา นกแก้วป.3-ป.6
84
4.บ้านห้วยไทรงาม
นางนันท์นภัส รองพินิจป.4
85
5.บ้านคอกช้างพัฒนา
นางสาวสุพัตรา แสงอรุณป.4 - ป.6
86
6.นเรศวรห้วยผึ้ง
นางสาวปรวีร์ธิดา อัครวิวัฒนกุล
ป.4
87
7.ละเมาะ
นางสาวทิพย์วรรณ ทองสุข
ป.5-ป.6
88
8.วไลย
นางสาวอมรรัตน์ เผ่าเพ็ง
ป.1-2
89
9.บ้านห้วยไคร้
นางอรเยาว์ อาจหาญป.4 - ป.60
90
13ทับใต้
1.บ้านทุ่งยาว
นางอัจฉรา สังข์พราหมณ์
ป.3
91
2.บ้านวังข่อย
นายชาติชาย บุปผาชาติป.2-ป.6
92
3.บ้านทับใต้
นายถกลพงษ์ ภูมิเพ็งป.4 - ป.6
93
4.บ้านหนองไผ่
นางสาวจันทรา กาญจนดิษฐ์
ป.1
94
5.บ้านห้วยมงคล
นางสาวบุญช่วย ใจสุจม.1-ม.3
95
6.บ้านเนินพยอม
นายมะคอลา แวฮูลูป.5 - ม.3
96
7.บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร
นายคณิต พูนขุนทดป.4 - ป.6
97
8.บ้านหนองพรานพุก
นางผ่องพรรณ ต้นเถาป.1-ป.3
98
รวม 90 คน
99
100
101
102
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu