สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.........
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 5,917,800.00 1,666,065.00 234,480.00 234,480.00 1,197,105.00 1,282,700.00 384,480.00 234,480.00 663,740.00 1,267,700.00 234,480.00 264,480.00 768,740.00 1,701,335.00 734,480.00 710,115.00 256,740.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
767,533.65 622,233.60 106,448.55 269,833.70 245,951.35 57,678.00 57,678.00 - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
921,589.01 776,834.76 58,261.24 23,170.52 695,403.00 144,754.25 144,754.25 - - - - - - - - - -
9
1. งบเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ
แผน 100,000.00 30,290.00 30,290.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 25,710.00 25,710.00
10
ผล
งบแผ่นดิน
84,254.00 40,246.00 9,946.00 30,300.00 44,008.00 44,008.00 - -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. งบประชุมกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการฯ
แผน 60,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 -
13
ผล
งบแผ่นดิน
20,789.00 20,789.00 20,789.00 - - -
14
งบรายได้
- - - - -
15
3. งบสาธารณูปโภค แผน 2,992,800.00 710,700.00 234,480.00 234,480.00 241,740.00 860,700.00 384,480.00 234,480.00 241,740.00 710,700.00 234,480.00 234,480.00 241,740.00 710,700.00 234,480.00 234,480.00 241,740.00
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
17
งบรายได้
843,919.01 699,164.76 1,211.24 2,550.52 695,403.00 144,754.25 144,754.25 - -
18
4. งบดำเนินการงานประกันคุณภาพ
แผน 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
5. งบบำรุงดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์
แผน 200,000.00 60,580.00 60,580.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 51,420.00 51,420.00
22
ผล
งบแผ่นดิน
97,980.00 97,980.00 94,080.00 1,200.00 2,700.00 - - -
23
งบรายได้
77,670.00 77,670.00 57,050.00 20,620.00 - - -
24
6. งบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
แผน 155,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 110,000.00 110,000.00 15,000.00 15,000.00
25
ผล
งบแผ่นดิน
56,250.00 42,580.00 42,580.00 13,670.00 13,670.00 - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
7. ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
แผน 500,000.00 - - - 500,000.00 500,000.00
28
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
29
งบรายได้
- - - - -
30
8. ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แผน 350,000.00 350,000.00 350,000.00 - - -
31
ของมหาวิทยาลัย ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
32
งบรายได้
- - - - -
33
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
แผน 1,350,000.00 408,915.00 408,915.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 347,085.00 347,085.00
34
ผล
งบแผ่นดิน
421,974.12 334,352.07 10,000.00 211,867.07 112,485.00 87,622.05 87,622.05 - -
35
งบรายได้
- - - - -
36
10. กิจกรรมตามพันธกิจ แผน 200,000.00 60,580.00 60,580.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 51,420.00 51,420.00
37
ผล
งบแผ่นดิน
86,286.53 86,286.53 2,368.55 4,240.63 79,677.35 - - -
38
งบรายได้
- - - - -
39
แผน - - - - -
40
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
41
งบรายได้
- - - - -
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu