การรายงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบัญชีรายชื่อจำแนกสถานศึกษาดำเนินงาน
2
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
4
5
1. ประเภทกลุ่มสีขาว สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวครบทุกห้อง/ผลงานระดับเงินและระดับทอง
6
ที่ชื่อสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสาถนศึกษา
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์มือถือ
7
1บ้านแม่ขีดนายดำรงค์ สวัสดี
3 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย
8
2บ้านขุนแม่ลา
นายจตุรงค์ เดชะวงศ์
1 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
9
3บ้านแม่ปาง
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
1 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย
10
4
บ้านแม่นาจางเหนือ
นางกัญวรา วงศ์ธิดา
1 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย
11
5
บ้านแม่สวรรค์หลวง
นายสุรจิตต์ ใจน้อย
3 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
12
6
ชุมชนแม่ลาศึกษา
นายธวัช โลกา
1 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย
085-6232548
13
7
บ้านห้วยผึ้งใหม่
นายสมบัติ ยาวิชัย
7 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย
14
8บ้านส้มป่อยนายปรีชา คำภีระ
2 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
15
9บ้านแม่แพน้อย
นายวิริยะ วุฒิมานพ
5 ต.กองก๋อย อ.สบเมย
095-6892625
16
10
บ้านห้วยกระต่าย
นายธีรวุฒิ พิษคำ
8 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย
061-8048158
17
11บ้านทิยาเพอ
นายภัทรมงคล สีดาว
ต.สบเมย อ.สบเมย
090-2507314
18
12บ้านแม่คะตวน
นายอาคาร แสนจันทร์
105 ม.2 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย
053-618200
19
13
ชุมชนบ้านผาผ่า
นายสมคิด เมืองเจริญ
ต.แม่คะตวน อ.สบเมย
096-5364261
20
14บ้านแม่ลามา
นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
108 ม.7 ต.สบเมย อ.สบเมย
052-049294
21
15บ้านห้วยน้ำใสนางคำนึง แก้วมูล
ม.9 ต.สบเมย อ.สบเมย
095-6363148
22
16บ้านผาเยอ
นายวิิริยะ วุฒิมานพ
อ.สบเมย
095-6892625
23
17บ้านต้นงิ้วนายสุรเดช โทแก้ว
ม.3 ต.ป่าโปง อ.สบเมย
087-2154246
24
18
บ้านแม่เกาะวิทยา
นายธิติ ธิติภูมิโดโชตระกูล
ม.3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย
053-618189
25
19อนุบาลสบเมยนายนพดล เพียรงาม
ต.แม่่คะตวน อ.สบเมย
053-687191
26
20
บ้านแม่ออกเหนือ
นายชัยณรงค์ จาคำคง
อ.สบเมย
094-7593520
27
21ล่องแพวิทยา
นายสยาม เรืองสุกใสย์
ม.10 ต.แม่สวด อ.สบเมย
083-5711690
28
22
บ้านห้วยกองมูล
นายอิทธิพล นาทุมอ.สบเมย
088-3322309
29
23
บ้านอุมดาเหนือ
นายชััยณรงค์ จาคำคง
อ.สบเมย
094-7593520
30
24บ้านดอยงาม
นางสาวกรรณิการ จินดาวงศ์
419 ม.6 ต.สบเมย อ.สบเมย
053-619200
31
25บ้านแม่ตอละ
นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย
052-0499289
32
26
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
นายเสน่ห์ ขวัญคง
133 ม.5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย
093-1407679
33
27บ้านส้มป่อยนายปรีีชา คำภีระ
61 ม.2 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
092-5123768
34
28
บ้านห้วยผึ้ึ้ง
นายประสาท วันทนะ
122 ม.2 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย
089-9514592
35
29บ้านห้วยห้า
นายเรืืองยศ ปันศิริ
98 ม.2 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย
089-2659615
36
30บ้านแม่อุมพายนายไกรลาศ รบชนะ
5/3 ม.5 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย
053-690132
37
31บ้านแม่จอ
นายอนุพงศ์ ศรีวงค์คำ
ม.6 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย
064- 8896365
38
32บ้านขุุนแม่ลา
นายจตุุรงค์ เดชะวงศ์
64 ม.1 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
086-6707668
39
33
ชุมชนแม่่ลาศึกษา
นายธวััส โลกา
ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย
053-685489
40
34บ้านผาแดงหลวง
นายอนุันต์ ประวัง
อ.แม่ลาน้อย
086-1930584
41
35บ้านดูลาเปอร์
นายถวิล สารภีสุวรรณศร
10 ม.9 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย
052-049250
42
36
บ้านป่าหมากวิทยา
นายอินทร มั่นอ่าว
อ.แม่่ลาน้อย
082-1945860
43
37บ้านแม่โถนายถวิล แดงสุกสี
ม.3 ต.แม่่โถ อ.แม่ลาน้อย
084-4065894
44
38
บ้านห้วยผึ้งใหม่
นายสมบัติ ยาวิชัย
44 ม.7 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย
052-049244
45
39
บ้านแม่ลาผาไหว
นายมานพ ทาปัญญา
ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
094-1073986
46
40
บ้านแม่กอกหลวง
นายสมเกียรติ เรือนตื้อ
ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย
053-071337
47
41
บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
นายเศวต ครองสวัสดิ์
ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย
089-8532875
48
42บ้านดงใหม่นางพุชสรา คำใส
ม.2 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย
061-3106063
49
43บ้านแม่ขีีดนายดำรงค์ สวัสดี
ม.3 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย
096-6973277
50
44
บ้านแม่นาจางเหนือ
นางกััญวรา วงศ์ธิดา
ม.1 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย
053-071383
51
45
บ้านแม่สวรรค์หลวง
นายสุรจิตต์ ใจน้อย
66 ม.3 ต.แแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
053-071599
52
46บ้านพะมอลอ
นางวิไล แก้ววิจิตร
ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
093-3179499
53
47บ้านแม่ปุ๋นนายทัศนะ มั่นคง
ม.9 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง
052-049542
54
48
บ้านจอซิเดอเหนือ
นายทักษิณ นามวงค์
ม.4 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง
084-3728860
55
49บ้านแม่ละ
นายบุญฤทธิ์ ปันดิษฐ์
49 ม.6 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง
053-690168
56
50บ้านแม่เกาะ
นายศักดิ์สุบรรณ พวงทอง
ม.10 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
57
51
บ้านขุนแม่ต้อบ
นายมงคล อุทธิยา
ม.10 ต.บ้้านกาศ อ.แม่สะเรียง
081-2870157
58
52
อนุุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
นายอักษร พรรณโรจน์
ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
053-681537
59
53บ้านแพะพิทยา
นายไพโรจน์ โพธิ์หย่า
ม.3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
60
54
บ้านแม่สวรรค์น้อย
นายพีรยุทธ์ คำสัตย์
21/3 ม.12 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
086-1975013
61
55
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
นายสาคร ชูเกียรติ
ม.8 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง
086-1987634
62
56
บ้านห้วยหมูพิทยา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปงหาญ
ม.3 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง
052-049554
63
57
บ้านห้วยปลากั้ง
ม.8 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
053-071439
64
58บ้านแม่จ๊าง
นายเมธี พรรณาทรัพย์
ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
094-1637984
65
59
บ้านแม่ต้อบเหนือ
นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ
ม.7 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
052-049254
66
60บ้านท่าตาฝั่ง
นายศุภัฎฎไชย เดียวสกุล
ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง
087-5799957
67
61บ้านห้วยทรายนายสวาท ใจมาดี
ม.5 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง
053-687155
68
62
บ้านแม่ต้อบใต้
นางอรทัย ยวงศิริ
ม.5 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
081-9607326
69
63บ้านแม่ปุ๋นนายทัศนะ มั่นคง
ม.9 ต.ป่าแป๋ อ.แม่่สะเรียง
053-049542
70
64สังวาลย์วิทยานายจำรัส ปันทวัง
ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
053-687981
71
65บ้านแม่กะไน
นายเมธี พรรณาทรัพย์
ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
052-490266
72
66
รัตนประทีปวิทยา
นายธีรวุฒิ บุปผาชาติ
ม.2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง
052-049260
73
67
ชุมชนบ้านน้ำดิบ
นายมนัส จันทร์กุญชร
ม.1 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง
053-681539
74
68บ้านเสาหินนายประหยัด นิลมล
1 ม.1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง
087-1722637
75
69บ้านดอยเลี่ยม
นางลออ คงความเลิศ
ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
053-049564
76
70บ้านห้วยแห้ง
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปงหาญ
54 ม.11 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง
084-8073827
77
71บ้านแม่อุมลองนายกมล เครือซุย
ม 2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่่สะเรียง
062-4918476
78
72บ้านแม่เตี๋ยนายสุรพล อินทะนุ
ม.2 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย
081-9511492
79
73บ้านแม่แพ
นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
301 ม.3 ต.กองก๋อย อ.สบเมย
088-4184944
80
74บ้านแม่แพน้อย
นายวิริยะ วุฒิมานพ
5 ต.กองก๋อย อ.สบเมย
095-6892625
81
75บ้านแม่สวดนายอดุลย์ จำรัส
1 ต.แม่สวด อ.สบเมย
053-618144
82
76
83
77
84
85
2. ประเภทกลุ่มสีส้ม สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวไม่ครบทุกห้อง
86
ที่ชื่อสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์มือถือ
87
1บ้านอุมดาใต้8 อ.สบเมย
053-071366
88
2บ้านแม่ทะลุ
นายกู้เกียรติ พนาพงศ์ไพร
61 หมู่ 5 ต.สบเมย อ.สบเมย
087-1737155
89
3บ้านห้วยวอก
นายพศิน จินดารัตน์ (ครู)
ต.บ้านห้วยวอก อ.สบเมย
053-690183
90
4บ้านเครอะบอ
นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย
053-071363
91
5บ้านสบเมยนายบุญช่วย ขติยะ
หมู่ 4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย
081-9500221
92
6บ้านแม่่หลุย
นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์
308 หมู่ 4 ต.แม่สวด อ.สบเมย
095-6707179
93
7บ้านแม่ออก
นายพัฒนมงคล กำจัด
499 ม.4 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย
052-049280
94
8
บ้านห้วยกองก้าด
นายธีรวุฒิ พิชคำ
ม.1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย
053-071447
95
9บ้านแม่กองแป
นางสุภัทรา คุณประดิษย์
323 ม.2 ต.ป่าโปง อ.สบเมย
089-8531774
96
10
97
11บ้านแม่นาจาง
นายอดุุลย์ เขียวมูล
34/7 ม.7 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย
053-071314
98
12บ้านท่าสองแควนายปรีชา สุทธกุล
ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย
053-062048
99
13บ้านแม่อมลาน
นายสิทธิศักดิ์ ชูสินทรัพย์
73 ม.2 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
093-2366841
100
14บ้านแม่แลบ
นายประจวบ วรรณวินิจ
ม.6 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
091-0781294
Loading...
 
 
 
รายงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ครบ,ไม่ครบ
จัดตั้งชมรม TO BE NUMBERONE
ส่งคำสั่งจัดตั้ง ศป.ปส.ในสถานศึกษา
จำแนกสีสถานศึกษา
รร.ปลอดบุหรี่
 
 
Main menu