ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBERONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2
ปีงบประมาณ 2562
3
1.การจัดตั้งชมรมTO BE NUMBER ONE
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สถานที่ตั้ง...178..หมู่ 2..ตำบล.แม่สะเรียง........ .อำเภอ....แม่สะเรียง.......จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5
2.จำนวนชมรมTO BE NUMBER ONE ที่จัดตั้ง
6
ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้งหมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
ระดับการเรียนการสอน
สังกัด
จำนวนนักเรียน
จำนวนสมาชิกฯ ในชมรมฯ ณ ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
7
1
โรงเรียนบ้านเลโคะ
1
สบเมย
สบเมยอ.1 –ม.3
สพป.มส.2
169152
061-3535668
8
2
โรงเรียนบ้านแม่ขีด
3
แม่นาจาง
แม่ลาน้อย
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
14544
096-6973277
9
3
โรงเรียนบ้านจองแจ้งมิตรภาพที่ 193
1
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
456108
10
4โรงเรียนบ้านโพซอ5
เสาหิน
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.6
สพป.มส.2
40229
096-2238511
11
5
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม
2
แม่คง
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
7139
081-0351617
12
6
โรงเรียนบ้านเวฬุวัน
12
สบเมย
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
267
081-7064147
13
7
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
1
แม่ลาหลวง
แม่ลาน้อย
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
27275
086-1142127
14
8
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ
8
ป่าแป๋
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
6262
088-4084497
15
9
โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง
9
แม่เหาะ
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
2130
090-8939863
16
10
โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น
9
ป่าแป๋
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
8132
052-049542
17
11
โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ
8
แม่คะตวน
สบเมยอ.1 –ม.3
สพป.มส.2
13656
087-3058838
18
12
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
1
ขุนแม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
93108
061-5815740
19
13
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
12
บ้านกาศ
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
172172
086-1987634
20
14
โรงเรียนบ้านดอยงาม
6
สบเมย
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
6812
061-3456495
21
15
โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ
6
แม่คะตวน
สบเมยอ.1 –ม.3
สพป.มส.2
12121
053-690186
22
16
โรงเรียนบ้านแม่กองคา
10
แม่ยวม
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
7761
089-9500436
23
17
โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา
2
ป่าแป๋
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
5959
90-3304019
24
18
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
8
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
25041881706271
25
19
โรงเรียนบ้านแม่หลุย
4
แม่สวด
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
256198
053-690189
26
20
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
5
ห้วยห้อม
แม่ลาน้อย
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
9842813860327
27
21
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง
7
แม่นาจาง
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
8944979291765
28
22
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
3
สบเมย
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
7138
052-049585
29
23
โรงเรียนบ้านแม่ลามา
7
สบเมย
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
6130
081-0258010
คำสั่ง
30
24
โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
5
แม่คง
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
8820
081-1797144
31
25
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
2
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
81456
089-9568814
32
26
โรงเรียนบ้านแม่ปาง
1
สันติคีรี
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
6329
087-1886278
33
27
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง
5
แม่เหาะ
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
242144
090-4696671
34
28
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
3
บ้านกาศ
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
17092
093-1376624
35
29
โรงเรียนบ้านแม่กะไน
13
แม่เหาะ
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
4716994503145
36
30
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
7
ป่าแป๋
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
126111
053-690144
คำสั่ง
37
31โรงเรียนทิยาเพอ8
สบเมย
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
4239
คำสั่ง
38
32
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
2
แม่สวด
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
14038
089-7119246
คำสั่ง
39
33โรงเรียนซิวาเดอ3
แม่สามแลบ
สบเมยอ.1 –ม.3
สพป.มส.2
16737
089-9998388
คำสั่ง
40
34
โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก
4
สันติคีรี
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
8127
098-7938306
คำสั่ง
41
35
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
1
ขุนแม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
9326
053-60124
42
36
โรงเรียนบ้านป่าโปง
1
ป่าโปง
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
4948931363111
43
37
โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว
5
ขุนแม่ลา
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
7055
053-690125
44
38
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
9
สบเมย
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
7759
052-049576
45
39
โรงเรียนเพียงหลวง 11
6
เสาหิน
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
150135
053-071326
46
40
โรงเรียนบ้านป่าแก่
3
ขุนแม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
3530
053-071333
47
41
โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์
9
ห้วยห้อม
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
4242
084-4887486
48
42
โรงเรียนบ้านห้วยวอก
6
กองก๋อย
สบเมยอ.1 –ม.3
สพป.มส.2
18237
094-6281133
49
43
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
4
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
486309
086-1887495
50
44
โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
2
ป่าโปง
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
8037
053-071414
51
45
โรงเรียนบ้านแม่เงา
8
แม่สวด
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
12581
095-6839186
52
46
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
6
แม่ลาหลวง
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
12519
089-8532875
53
47
โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง
2
ป่าแป๋
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
7
053-071342
54
55
48
โรงเรียนบ้านกองก๋อย
1
กองก๋อย
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
10962
080-6785992
56
49
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
5
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
271172
053-682887
57
50
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
1
แม่นาจาง
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
7112
053-071383
58
51
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
4
แม่ยวม
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
600357
053-687174
59
52
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง (ซอลอคี โมเดล)
62
ท่าผาปุ้ม
แม่ลาน้อย
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
140139
o939329181
60
53
โรงเรียนดอนชัยวิทยา
8
บ้านกาศ
แม่สะเรียง
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
13245
61
54
โรงเรียนอนุุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)
5
แม่คะตวน
สบเมยอ.1-ป.6
สพป.มส.2
13995
053-687191
62
55
โรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือ
7
บ้านกาศ
แม่สะเรียง
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
7750
63
56
โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา
3
แม่คง
แม่สะเรียง
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
4730
64
57
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
3
แม่เหาะ
แม่สะเรียง
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
9160
65
58
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
4
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
อ.1-ม.6
สพป.มส.2
530400
66
59
โรงเรียนบ้านแม่สวด
1
สบเมย
สบเมยอ.1-ป.6
สพป.มส.2
183100
67
60
โรงเรียนบ้านเสาหิน
1
เสาหิน
แม่สะเรียง
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
8943613797855
68
61
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
1
แม่ยวม
แม่สะเรียง
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
15083
088-4163739
69
62
โรงเรียนบ้านแม่อมลาน
2
ขุนแม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
3333
089-9541045
70
63
โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ
5
แม่ลาหลวง
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
3434
064-5500292
71
64
โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย
5
แม่โถ
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
3326
061-7937635
72
65
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
3
แม่เหาะ
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
150120
086-1141747
73
66
โรงเรียนบ้านแม่ละ
6
แม่ลาหลวง
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
6033
063-9188551
74
67
โรงเรียนบ้านกลอเซโล
6
แม่สามแลบ
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
7428805036426
75
68
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง
8
แม่โถ
แม่ลาน้อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
2420
063-4164198
76
69
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่
7
แม่โถ
แม่ลาน้อย
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
18023
083-5795851
77
70
โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง
7
แม่ยวม
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
180151
087-5799957
78
71
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
5
ป่าแป๋
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
7328
095-4487065
79
72
โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย
5
แม่แพน้อย
กองก๋อย
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
5535954091851
80
73
โรงเรียนบ้านห้วยโผ
6
ห้วยโผ
แม่สะเรียง
อ.1 –ม.3
สพป.มส.2
185150
81
74
โรงเรียนจอสิเดอเหนือ
4
จอสิเดอเหนือ
แม่คงอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
141113
82
75
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
3
ป่าแป๋
ป่าแป๋
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
126111
83
76
โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ
5
สบเมย
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
4848
053-618195
84
77
โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ
3
แม่โถ
แม่โถอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
206150
85
78
โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ
12
แม่สวด
สบเมยอ.1 –ป.6
สพป.มส.2
9769
080-6728204
86
79
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขาดงน้อย ดงหลวง
7
แม่เหาะ
แม่สะเรียง
อ.1 –ป.6
สพป.มส.2
10665
098-7593836
87
80
โรงเรียนบ้านแม่และ
7
ห้วยห้อม
แม่ลาน้อย
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
5137
097-9730526
88
81
โรงเรียนบ้านหัวลา
7
สันติคีรี
แม่ลาน้อย
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
5744819922465
89
82
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง
2
แม่โถ
แม่ลาน้อย
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
379
097-0790108
90
83
โรงเรียนบ้านดงใหม่
8
ห้วยห้อม
แม่ลาน้อย
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
2913
084-4830575
91
84
โรงเรียนบ้านกอมูเดอ
9
แม่สามแลบ
สบเมยอ.1-ป.6
สพป.มส.2
8282
088-4318436
92
85
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
2
ขุนแม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
อ.2-ม.3
สพป.มส.2
13246969540801
93
86
โรงเรียนบ้านแม่สวด
1
แม่่สวด
สบเมยอ.2-ม.3
สพป.มส.2
155128-
94
87
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
2
ห้วยห้อม
แม่ลาน้อย
อ.2-ม.3
สพป.มส.2
136107
093-1407089
95
88
โรงเรียนบ้านแม่สวรรคน้อย
4
แม่เหาะ
แม่สะเรียง
อ.1-ป.6
สพป.มส.2
6565
086-1975013
96
89
โรงเรียนบ้านสบหาร
2
บ้านกาศ
แม่สะเรียง
ป.1 - ป.6
สพป.มส.2
2828
081-0283225
97
90
โรงเรียนบ้านต้นงิ้วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ
5
ป่าโป่ง
สบเมยอ.2-ป.6
สพป.มส.2
7721
093-2586957
98
91
โรงเรียนบ้่านห้วยหมากหนุน
3
ท่าผาปุ้ม
แม่ลาน้อย
อ.2-ป.6
สพป.มส.2
4735
097-2911535
99
92
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว
ป่าโปง
สบเมยอ.1-ป.6
สพป.มส.2
17357
064-2352722
100
93
โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
5
แม่คง
แม่สะเรียง
อ.2-ป.6
สพป.มส.2
8630
093-1464678