ครุศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...คณะครุศาสตร์.........
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
ผล
งบแผ่นดิน
911,432.00 140,550.00 13,445.00 84,738.00 42,367.00 561,079.00 160,099.00 88,891.00 312,089.00 209,803.00 209,803.00 - - - - - -
8
งบรายได้
593,399.00 113,852.00 2,571.00 76,681.00 34,600.00 479,547.00 183,916.00 - 295,631.00 - - - - - - - -
9
1. 1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
แผน - - - - -
10
ผล
งบแผ่นดิน
87,067.00 37,938.00 11,595.00 22,690.00 3,653.00 19,494.00 13,614.00 5,880.00 29,635.00 29,635.00 -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา
แผน - - - - -
13
ผล
งบแผ่นดิน
492,308.00 55,972.00 1,850.00 15,408.00 38,714.00 431,566.00 118,811.00 66,596.00 246,159.00 4,770.00 4,770.00 -
14
งบรายได้
37,571.00 37,571.00 2,571.00 35,000.00 - - -
15
3. กิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
แผน - - - - -
16
ผล
งบแผ่นดิน
99,565.00 43,000.00 43,000.00 27,435.00 1,800.00 13,435.00 12,200.00 29,130.00 29,130.00 -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. กิจกรรมประกันคุณภาพ แผน - - - - -
19
ผล
งบแผ่นดิน
3,640.00 3,640.00 3,640.00 - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
5. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
แผน - - - - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
228,852.00 - 82,584.00 25,874.00 8,860.00 47,850.00 146,268.00 146,268.00 -
23
งบรายได้
538,620.00 63,600.00 35,000.00 28,600.00 475,020.00 183,916.00 291,104.00 - -
24
6. กิจกรรมสาธารณูปโภค แผน - - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
26
งบรายได้
17,208.00 12,681.00 6,681.00 6,000.00 4,527.00 4,527.00 - -
27
7.กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
แผน
28
งบแผ่นดิน
36,190.00 32,500.00 17,066.00 27,988.45
29
งบรายได้
21,000.00 4,992.70
30
8. ครุภัณฑ์
แผน
31
งบแผ่นดิน
32
งบรายได้
167,400.00
33
9. วิทยบริการ
34
งบแผ่นดิน
2,575.00 2,480.00
35
งบรายได้
36
10. วิจัย
แผน
37
งบแผ่นดิน
38
งบรายได้
39
11. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผน
40
งบแผ่นดิน
41
งบรายได้
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu