12. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
25/7/2019, 11:35:45ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านหนองแวงงิ้วตาก
เด็กชายเจตรินทร์ ประดาศรี ,เด็กหญิงกัญญาณัฐ กมลภพ ,เด็กชายวรานนท์ พลหินลาด
นายสุรจิต พันตรี ,นางมนัสชนก จิตราช
0653206386นายวันชัย ศุภรมย์08957619521
3
25/7/2019, 11:46:23ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
นากอกผดุงศิษย์(ศรีบุญเรือง 6)
บ้านหนองผือ
เด็กหญิงธัญญา มาเหง้า
เด็กชายอานุเทพ ราชบัวศรี
เด็กหญิงจันทร์จิรา วรรณไกร
นางชุติมา ชัยชนะเจริญ
0874908758
นางสาววันวิสาข์ กะโนนศรี
06212944322
4
26/7/2019, 9:15:26ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6บ้านโคกกลางโนนงาม
ด.ช.พงศกร สมอาภรณ์
ด.ช.อภิวัฒน์ นาจอมทอง
ด.ช.พงษ์ศักดิ์ นิลเกตุ
นายศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์
นายกมลภพ ศรีโสม
0863596549 , 0879496364
นายสายธาร ศักดา08971136733
5
26/7/2019, 11:09:37ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านดินทรายอ่อน
เด็กหญิงปริฉัตร มามะดัน
เด็กชายณรงค์ชัย ฤทธิ์นายม
เด็กชายเกียรติกุล พันธ์รักษ์
นางทิพย์วรรณ ทองสง่า
นางสาวศุกร์คิด เพ็ชสิงห์
0955294236/0885639549
นางสาวนันทนา แสงจันดา
09564866654
6
26/7/2019, 12:55:40ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง ฯ 4โรงเรียนบ้านดงบาก
1. เด็กชายปฏิภาณ ก้านเกตุ 2. เด็กชายธันวา สุยาราช 3. เด็กชายตะวัน สิ่งทา
1. นายกริช ฤทธิชัย 2. นางอาภากร จันทรักษ์
0653105992นางดวงใจ พลบูรณ์09291252695
7
26/7/2019, 13:10:00ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4บ้านนาเลิง
1.เด็กหญิงนิรชา พิษสุวรรณ์
2.เด็กหญิงทัศนีกร พรทุม
3.เด็กชายศุภสิทธิ์ มูลพิลึก
นางสาวประหยัด อ้วนพรมมา
0918622052
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
09177569376
8
26/7/2019, 13:26:10ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่ง
เด็กหญิงวริศรา คำกุนะ
เด็กชายจักรี พนมชัย
เด็กชายธนพล ที่บ้านบ่อ
นายประยนต์ จันทร์เขียว
นางสาวพรกมล คลังสามี
0813859468
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
09824580837
9
26/7/2019, 13:35:29ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๑
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
๑. ด.ช.ทักษิณัตว์ ศรีพันยอม
๒.ด.ช. ธนภัทร อินรสิทธื์
๓. ด.ช.ธนากร วงษ์การดี
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
นายอุดมศักดิ์ แก้ววงษ์
0897136592
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
08971365928
10
26/7/2019, 16:44:25ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านหนองเหมือดแอ่
1. เด็กชายกิตติคุณ ศรีภูธร
2. เด็กชายวรุพงษ์ ผิวสว่าง
3. เด็กชายธนพล แก้วแดง
1. นางอมรา ภานิล
2. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดิ์
0885481962
นางศิริกุล ม่วงกลาง
08622446849
11
28/7/2019, 23:08:02ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5 วังแคนวังคูณวิทยา
1. เด็กชายวิจิจรศิลป์ ปะติตังโค
2. เด็กชายอิสระ นวลศรี
3. เด็กหญิงฐิติมา มะแอม
1. นางสาวสุวารี แก้วดวงศรี
2. นางสาวสุทธินันท์ อุปเสน
0866666284
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
062194518910
12
30/7/2019, 13:03:05ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 7บ้านลำภู
ด.ช.ณัฐพล คำหงษา ด.ช.อติรัชต์ บำรุงรักษ์ ด.ญ.สุขกานดา พนาสูรย์
นายสุรชัย ผาเพ็ญ0856463598
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
093414545411
13
30/7/2019, 15:33:49ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3บ้านโนนสว่าง
1.ด.ช.ฉัตรดนัย แก้วอุดร
2.ด.ช.อภิชาติ การกระสัง
3.ด.ญ.ณัฐริกา อัครพัฒน์
1.นายวรรธนะ นามหล้า
2.นายเกรียงสันติ์ โพธิปัสสา
0611171852นางสาวพิชยา สายธนู084955082612
14
31/7/2019, 13:57:15ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8บ้านกุดฉิม
เด็กชายพิสิษฐ์ แสงกล้า, เด็กชายปัญญา นิ้วจันทึก ,เด็กชายธนชาติ ทองคำแสน
นางปราการ แก้วคำ-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
092189889913
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...