อบรม Bioequivalence
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKOP
1
การอบรมสัมมนา เรื่อง Bioequivalence & Basic Evaluation of Bioequivalence Studies
2
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556
3
ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
4
5
อาจารย์แหล่งฝึก (รับ 30 ท่าน โดยยกเว้นค่าลงทะเบียน)
6
ลำดับสมัครวันที่ชื่อ-นามสกุลจากแหล่งฝึกที่พักหมายเหตุ
7
ห้องพักคู่กับเข้าวันที่เวลาออกวันที่เวลา
8
12/4/2556ภญ.ศิรินญา กาศพร้อมรพ.บำรุงราษฎร์ห้องคู่ภญ.อุษณีย์ พรล้ำฟ้า16/6/255618/6/2556ยกเว้นค่าลงทะเบียนเท่านั้น
9
22/4/2556ภญ.อุษณีย์ พรล้ำฟ้ารพ.บำรุงราษฎร์ห้องคู่ภญ.ศิรินญา กาศพร้อม16/6/255618/6/2556ยกเว้้นค่าลงทะเบียนเท่านั้น
10
33/4/2556ภญ.ศุลักษณ์ สุนทรสรพ.ชลบุรีห้องเดี่ยว16/6/255618/6/2556ยกเว้นค่าลงทะเบียนเท่านั้น
11
45/4/2556ภก.เปรมชัย เม่นสินรพ.สมุทรปราการห้องเดี่ยว16/6/255613.00 น.18/6/255612.00 น.ยกเว้นค่่าลงทะเบียนเท่านั้น
12
510/4/2556ภญ.ศศิลักษณ์ เศรษฐสิงห์รพ.บางกระทุ่มยกเว้นค่าลงทะเบียนเท่านั้น
13
622/4/2556ภญ.นิภาพันธ์ มานักฆ้องรพ.อุตรดิตถ์ห้องคู่ภญ.เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล16/6/255613.00 น.18/6/255612.00 น.แหล่งฝึก MOU
สนับสนุนค่าที่พัก เดินทาง
14
723/4/2556ภญ.สุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจรพ.นครพิงค์ห้องคู่ภญ.เพียงจันทร์ ศรีชัยวิทย์16/6/255610.00 น.18/6/255612.00 น.แหล่งฝึก MOU
สนับสนุนค่าที่พัก เดินทาง
15
823/4/2556ภญ.สุุณิสา สังข์หล่อรพ.พระนครศรีอยุธยาจัดให้16/6/255618/6/2556แหล่งฝึก MOU
สนับสนุนค่าที่พัก เดินทาง
16
924/4/2556ภญ.สุภัคษา วาคพิมายรพ.มหาราชนครราชสีมาห้องคู่ภญ.ปิยวรรณ ผาสุขมูก16/6/255613.00 น.18/6/255612.00 น.ยกเว้นค่่าลงทะเบียนเท่านั้น
17
1024/4/2556ภญ.ปิยวรรณ ผาสุขมูกรพ.มหาราชนครราชสีมาห้องคู่ภญ.สุุภัคษา วาคพิมาย16/6/255613.00 น.18/6/255612.00 น.ยกเว้นค่าลงทะเบียนเท่านั้น
18
11ภญ.พัตรพิมาจ คำพุฒรพ.พุทธชินราชแหล่งฝึก MOU
สนับสนุนค่าที่พัก เดินทาง
19
12ภญ.เสาวนินทร์ กรกชมาศรพ.พุทธชินราชแหล่งฝึก MOU
สนับสนุนค่าที่พัก เดินทาง
20
13ภญ.ชุติมา รัตนชมภูรพ.แพร่ห้องคู่ภญ.ชมรมพร ศรีนวล16/6/255616.00 น.18/6/255610.00 น.ยกเว้นค่าลงทะเบียนเท่านั้น
21
14ภญ.จินดา ปิยสิริวัฒน์รพ.พิจิตรยกเว้นค่าลงทะเบียนเท่านั้น
22
1530/4/2556ภญ.วันวิสา ทองรองรพ.สรรพสิิทธิประสงค์ห้องคู่ภญ.รัชนี บุตรราช16/6/255612.00 น.18/6/255612.00 น.30/4/2556
23
16ผศ.ดร.ปวีณา
24
17อ.เสริมวุฒิ
25
18อ.โอฬาริก
26
19อ.ศิริกานต์
27
20อ.ปวีสา
28
21ภญ.ขวัญชนก อุตมหาราช
29
22ภญ.สุดารัตน์ เจนพานิช
30
23ภญ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร
31
32
33
34
35
36
37
38
ผู้สนใจทั่วไป
39
ลำดับสมัครวันที่ชื่อ-นามสกุลจากหน่วยงานที่พักชำระเงินเมื่อวันที่
40
ห้องพักคู่กับเข้าวันที่เวลาออกวันที่เวลา
41
117/4/2556ภญ.กอบกาญจน์ เอกสินธุ์รพ.นครพิงค์ไม่เข้าพัก30/4/25562000
42
217/4/2556ภญ.ยุพาวดี อินทรจันทร์รพ.นครพิงค์ห้้องเดี่ยว16/6/255612.00 น.18/6/255612.00 น.30/4/25562000
43
322/4/2556ภญ.เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาลรพ.อุตรดิตถ์ห้องคู่ภญ.นิภาพันธ์ มานักฆ้อง16/6/255613.00 น.18/6/255612.00 น.22/4/25562000
44
423/4/2556ภญ.เพียงจันทร์ ศรีชัยวิทย์รพ.นครพิงค์ห้องคู่ภญ.สุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ16/6/255610.00 น.18/6/255612.00 น.30/4/25562000
45
526/4/2556ภญ.นิรัชดา ลีลารัศมีรพ.ศิริราชห้องคู่ภญ.ฐิตินันท์ บุญรอด16/6/255623.00 น.18/6/255611.00 น.26/4/25562000
46
626/4/2556ภญ.ฐิตินันท์ บุญรอดรพ.ศิิริราชห้องคู่ภญ.นิิรัชดา ลีลารัศมี16/6/255623.00 น.18/6/255611.00 น.26/4/25562000
47
726/4/2556ดร.ภญ.วนิดา พุ่มไพศาลชัยรพ.สวนปรุงห้องคู่ภญ.วัลลดา พุ่มไพศาลชัย16/6/2556เย็น18/6/255612.00 น.29/4/25562000
48
830/4/2556ภก.ไพรัช ไล้ทองรพ.ชัยนาทนเรนทรห้องเดี่ี่ยว17/6/255613.00 น.18/6/255613.00 น.30/4/25562000
49
930/4/2556ภญ.รัชนี บุตรราชรพ.สรรพสิทธิประสงค์ห้องคู่ภญ.วันวิสา ทองรอง16/6/255612.00 น.18/6/255612.00 น.30/4/25562000
50
1030/4/2556ภญ.วนิดา พูนสถาพรรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ห้องคู่ผู้ติดตาม16/6/255612.00 น.18/6/255612.00 น.30/4/25562000
51
1130/4/2556ภญ.ชมรมพร ศรีนวลรพ.แพร่ห้องคู่ภญ.ชุติมา รัตนชมภู16/6/255616.00 น.18/6/255610.00 น.11/6/25562500
52
12ภญ.สินีนาถ โรจนพนัสรพ.ชุมพรห้องเดี่ยว16/6/255613.00 น.19/6/25568.00 น.
53
1315/5/2556ภญ.วีณา พร้อมประเสริฐรพ.ราชวิถี15/5/25562500
54
1415/5/2556ร.ต.ท.หญิง วัลลดา พุ่มไพศาลชัยรพ.ดารารัศมีห้องคู่ภญ.วนิดา พุ่มไพศาลชัย29/5/25562500
55
1529/5/2556ร.อ.หญิง เขมจิตรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยารพ.พระมงกุฎเกล้าห้้องเดี่ยว17/6/25569.00 น.18/6/255614.00 น.29/5/25562500
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น2