ลงทะเบียนตอบรับเข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมล
เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่
สำนักงานเขตพื้นที่...
คำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - สกุล (เขตพื้นที่)
ตำแหน่ง (เขตพื้นที่)E-Mail (เขตพื้นที่)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (เขตพื้นที่)
การรับประทานอาหาร (เขตพื้นที่)
หมายเหตุ
คำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - สกุล (สถานศึกษา คนที่ 1)
ตำแหน่ง (สถานศึกษา คนที่ 1)
E-Mail (สถานศึกษา คนที่ 1)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (สถานศึกษา คนที่ 1)
การรับประทานอาหาร (สถานศึกษา คนที่ 1)
หมายเหตุ
คำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - สกุล (สถานศึกษา คนที่ 2)
ตำแหน่ง (สถานศึกษา คนที่ 2)
E-Mail (สถานศึกษา คนที่ 2)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (สถานศึกษา คนที่ 2)
การรับประทานอาหาร (สถานศึกษา คนที่ 2)
หมายเหตุ
2
8/11/2017, 11:52:51
warissaruta@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นางสาววริศศรุตา ตามตะคุ
ศึกษานิเทศก์
Warissaruta@gmail.com
945485955
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายวิทยา พัฒนโชติครูผู้ช่วย
Warissaruta@gmail.com
856967280
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายกฤษณะ โดดจันทึกครูชำนาญการ
Warissaruta@gmail.com
945485955
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
3
8/11/2017, 14:09:58
wannaporn.2511@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
น.ส.มณีวรรณ วิโรจน์วัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
wannaporn.2511@gmail.com
964149554
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายทินกร หอมกุล
ผู้อำนวยการ รร.บ้านดอนตำลึง
tkhm49@hotmail.com812940267
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์
ครูโรงเรียนวัดดอนมะนาว
p.a.peerapat@gmail.com
988294498
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
4
8/11/2017, 14:21:31
wiranyuphasichaiwaranon@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
wiranyuphasichaiwaranon@gmail.com
857628600
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายชวลิต วิทย์ศาลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะดา(สามัคคีวิทยา)
wiranyuphasichaiwaranon@gmail.com
817602167
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายประจักษ์ วรนุช
ครูโรงเรียนบ้นถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
wiranyuphasichaiwaranon@gmail.com
896275004
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
5
8/11/2017, 14:51:51
eakalug999@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
เพชรบุรี เขต2
นายเอกลักษณ์ พุดเหียง
ศึกษานิเทศก์
eakalug999@gmail.com
080-1174771
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสรายุทธ อนันตศิริ
ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
eakalug999@gmail.com
896600100
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวจิตรลดา บังจิตร์
ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
eakalug999@gmail.com
32499415
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
6
8/11/2017, 15:44:37
teerawit-nst1@esdc.go.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1นายธีระวิทย์ สกุณาศึกษานิเทศก์
teerawit-nst1@esdc.go.th
836453840
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางอาพร รัฐจักรครู
teerawit-nst1@esdc.go.th
836453840
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวอุมาพร จากระโนต
ครู
teerawit-nst1@esdc.go.th
836453840
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
7
8/11/2017, 16:00:28
aonpalin_march@outlook.co.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ปทุมธานี เขต1นางสาวอรพลิน ดอกงาม
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
aonpalin_march@outlook.co.th
085-9156181
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
-
นางรัตติยา ชื่นอารมณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
rattiyachuenarom@gmail.com
899278554
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวชุลีกร อิศรภักดี
ครูคศ.1ayuspu@hotmail.com830385950
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
8
8/11/2017, 16:12:35ptt2520@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2นายพิชญ์ เวียงสีมา
นักวิคราะห์นโยบายและแผน
ptt2520@gmail.com43889534
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายอภิรักษ์ ชารีรักษ์
ครูโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
hongheewit2451@hotmail.com
637161829
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสุริยันต์ โพธิ์ศรีราช
ครูธุรการโรงเรียน
suriyansam2533@kalasin2.go.th
860351562
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
9
8/11/2017, 16:30:52realboon@chan1.go.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.จันทบุรี เขต 1นายสุทธิ สุวรรณปาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sutti2004@gmail.com089-0995206
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
realboon@chan1.go.th894039221
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายนฤพนธ์ แสนทวี
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
narupon_s@chan1.go.th
897876732
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
10
9/11/2017, 9:44:58doym82@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สกลนคร เขต 2นายดนัย ศรีวงษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
doym82@gmail.com885384982
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายอภิศักดิ์ แก้วดวงสี
ครูdoym82@gmail.com856084342
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายจิราวัฒน์ จิรกุลทวีวัฒน์
ครูdoym82@gmail.com847892838
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
11
9/11/2017, 11:59:51
arom.aranya@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.นครราชสีมา เขต 5นางณัฐนันท์ อรัญญาศึกษานิเทศก์
arom.aranya@gmail.com
44208152
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสิน เสียนขุนทดครู ชำนาญการพิเศษkaset2522@gmail.com817900818
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายวาทินพนักงานราชการ wathin@korat5.go.th807955047
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
12
9/11/2017, 12:51:41
sornornid2508@lopburi2.go.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ลพบุรี เขต 2
นางสาวภัทรพร เกตุเกิด
ศึกษานิเทศก์
sornornid2508@lopburi2.go.th
861295904
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางพวงพยอม ตาลเหล็ก
ครูผู้ช่วย
korang_sch@hotmail.com
885412871
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวพิมพ์พันธุ์ ดวงจิตร์
ครูผู้ช่วย
amnew1234@gmail.com
650966429
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
13
9/11/2017, 13:30:49
plan_phuket@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ภูเก็ตนางระเบียบ พรหมทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
plan_phuket@hotmail.com
894697923
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
น.ส.นวรัตน์ พันเกื้อครู ค.ศ.1nawaweaw@gmail.com966391555
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
น.ส.เกศรินทร์ สาลาครู ค.ศ.1
picknick_2528@hotmail.com
832184252
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
14
13/11/2017, 11:47:55
prangmard_suk@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นางปรางมาศ สุขล้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
prangmard_suk@hotmail.com
849334515
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสุกัญญา สุดแสงพันธ์
ครู คศ.2 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
prangmard_suk@hotmail.com
849334515
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาววรรณธนภรณ์ ศรีสุข
ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
prangmard_suk@hotmail.com
849334515
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
15
9/11/2017, 22:45:33prapro29@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา
ศึกษานิเทศก์prapro29@gmail.com087 9516979
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางปภัชญา มิ่งขวัญครูชำนาญการพิเศษ
bmingkhwan079@gmail.com
910640739
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสมทรง สะเดาครูชำนาญการพิเศษsadao_in@yahoo.co.th981018500
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
16
10/11/2017, 8:55:43
sa14120465@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2นางสาวอุษา วีระสัยศึกษานิเทศก์
sa14120465@gmail.com
817015389
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวธนัชชา เขียวหวาน
ครูโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
gig_th@hotmail.com868444862
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวพันทิพา บัวยอม
ครูโรงเรียนวัดดอนลาน
pantipa.buwyom2530@gmail.com
925088945
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
17
10/11/2017, 9:15:01
prapakamol.s@amnat-ed.go.th
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.อำนาจเจริญ
นางประภากมล แสงอรุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
prapakamol.s@amnat-ed.go.th
887030195
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวพันธ์ทิวา เกื้อทาน
ครูphuntiwar@gmail.com881876566
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายพงษ์วัฒนา สืบสิงห์
ครู
pongwatthana.s@amnat-ed.go.th
811350141
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
18
10/11/2017, 9:31:26thita.bun@gmail.com
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
สพม.1
นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ไม่มทราบ024102044 ต่อ 706
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวจุฑาพร นาครอด
ครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ju_281@msn.com872819796
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ว่าที่ ร.ต.สิทธิเดช รัตนจันทร์
ครูโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
dsker2527@gmail.com932521110
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
19
10/11/2017, 10:20:05
pooket9999@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นางสาวเกษแก้ว สว่างไสว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
pooket9999@gmail.com
811520990
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางวิมล รัตนศักดิ์ดา
ครูโรงเรียนอนุบาลนาดี
Wimon.ratta1@gmail.com
831121212
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางอุไรวรรณ์ ขุนประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดโคกอุดม
uriwan_24@hotmail.com
983890793
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
20
10/11/2017, 10:16:07s.klapairee@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
นครราชสีมา เขต 2นายสรายุทธ กล้าไพรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
korat2edu@gmail.com862484289
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายโกวิทย์ ทรวงโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kovit2642@gmail.com866482362
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสุขสมชัย โสมาบุตร
ครู
sooksomchai@gmail.com
872549595
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
21
10/11/2017, 10:17:07
assrimuang@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นางอรุณศรี ศรีเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
assrimuang@gmail.com
56737083
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวภัทธานิษฐ์ รอดมา
ครูชำนาญการพิเศษ
kroopat.pattama@gmail.com
804955545
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วง
ครูชำนาญการ
spmuang@hotmail.com
814754745
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
22
10/11/2017, 12:51:44
kunmathh@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
พิจิตร เขต 2
นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม
ศึกษานิเทศก์
kunmathh@hotmail.com
864498258
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางวิภาวดี ชื่นเรือง
ครู
wipawadee.03012511@gmail.com
862044175
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวสุรางคนา รัตนเศรณี
ครู
powder_06pang@hotmail.com
932209559
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
23
10/11/2017, 14:33:42
feezabeelillah@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
นางสาวจาริณี มาฮะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Feezabeelillah@gmail.com
73289412อิสลามนายอดินันท์ สำเรครูชำนาญการ-869662473อิสลาม
นางวลิดา พงษ์ยี่หล้า
ครูชำนาญการ-869662473อิสลาม
24
10/11/2017, 17:50:47
pragon_ta@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ร้อยเอ็ด เขต 3
นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
pragon_ta@hotmail.com
081-2629527, 063-7092030
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายเสรี เกษสกุลครูชำนาญการพิเศษhs4lld@gmail.com842757002
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายวิทูล ทิพประมวลครูชำนาญการพิเศษpoolapol@gmail.com817990804
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
25
10/11/2017, 19:50:27
sornorsurin1@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สุรินทร์ เขต 1นายชินวงศ์ ดีนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) Admin-SchoolMis
sonronsurin1@gmail.com
810741761
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรสยาตรัส
ครู โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
chula2548@hotmail.com
981018918
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญเมือง
ครู โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
jaroen5555@hotmail.com
879574784
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
26
11/11/2017, 14:39:11
naruemon2518@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ
ศึกษานิเทศก์kittik_milki@yahoo.com034-411417
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายถวิล แซ่ตั้ง
ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
fongwil05@hotmail.com
867969024
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายธรวิทย์ จิตต์สุวรรณ
ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ptannuk@hotmail.com838899790
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
27
11/11/2017, 15:18:06
sawika2507@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
นางสาวสาวิกา จักรบุตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
sawika2507@gmail.com
818764116
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษTaksinan@hotmail.com812663146
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ไม่มีไม่มีไม่มี0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
28
13/11/2017, 9:31:07
tik_tik12988@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
กาฬสินธุ์ เขต 3
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์boyoty999@gmail.com0-4386-9104
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์eye706@gmail.com847897725
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวนันธิญา เกรียงสมร
ครู ืnunthiyar@gmail.com642954935
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
29
13/11/2017, 9:34:29
krairoek2517@gmail.com
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
sesao30@sesao30.go.th
044056766 (ต่อ 26) มือถือ 0853152952
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษpondku@gmail.com846064651
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ
ครูชำนาญการ
ekthaimusic@gmail.com
910201707
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
30
13/11/2017, 10:43:45satianrb2@esdc.go.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ราชบุรี เขต 2นายเสถียร แพนทิศศึกษานิเทศก์Satianrb2@esdc.go.th872626884
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายโอภาส กุลัพบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Opart2550@hotmail.com
817605284
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางตะวันฉาย ปาอ่อนครู
Krootawan1@gmail.com
844498131
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
31
13/11/2017, 11:14:54
sarapee_2557@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นางสารภี ประจันตะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
sarapee_2557@hotmail.com
836679168
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายจักรพงษ์ โชติการณ์
ครู คศ.3
Thotikarn_oud@hotmail.com
868541518
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางนันทิยา ฤทธี
ครู คศ.3 โรงเรียนสนามบิน
sarapee_2557@hotmail.com
979205710
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
32
13/11/2017, 13:36:28
chinnapatp@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์
ศึกษานิเทศก์
chinnapatp@gmail.com
933298113
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายวีรพล ภูมิพันธ์ครู
chinnapatp@gmail.com
956640241
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุภาวดี โคตรทอง
ครู
chinnapatp@gmail.com
868601191
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
33
13/11/2017, 14:01:46
supattra5344@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
พัทลุง เขต 2นาง สุพัตรา สิงหเสมศึกษานิเทศก์
supattra5344@gmail.com
813282732
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวปราณี ดำเม็ง
ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอน
supattra5344@gmail.com
872860586
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวสุนันทา สาเส็ม
ครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
supattra5344@gmail.com
610299962อิสลาม
34
13/11/2017, 14:13:40nuch684@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นางสาว คณิศร เลาหภารากร
นักวิชาการศึกษา
ืืnuch684@gmail.com
02-3300141 ต่อ 17
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวสวพร แพทย์ประพาฬ
ครู คศ.1ืnuch684@gmail.com814026693
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาววิลาวรรณ ใจกล้า
ครู คศ.2pook_e54@yahoo.com898280602
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
35
13/11/2017, 14:25:38
yupa290326@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ศรีสะเกษ เขต 4
นางสาวกัญชพร เครือคำ
ศึกษานิเทศก์
ัีyupa290326@hotmail.com
973388989
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
Simonjumper13@gmail.com
853162313
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ขอแทนผู้อบรมสถานศึกษา เนื่องจากเป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้าน SchoolMIS โดยตรง
นายไผท คงศรีลา
ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย
pathai.1120@gmail.com
956200093
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
36
13/11/2017, 14:27:12
baipakdee@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2นางวราภรณ์ ใบภักดีศึกษานิเทศก์
ิpbn2_obec@hotmail.co.th
056-704808
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางรุ่งรัชนี แสงพวง
ครู โรงเรียนบ้านโคกมน
rongrut@gmail.com953073159
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายวสุพล ชินอาจ
ครู โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
vasupol.ch@gmail.com873068658
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
37
13/11/2017, 14:35:06
maneecat_007@yahoo.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.นฐ 2นางสาวสายใจ ฉิมมณีศึกษานิเทศก์
maneecat_007@yahoo.com
089 7740007
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวจารุวรรณ ภู่ระหงษ์
ครู krutaja1@gmail.com876736675
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวพุทธชาติ ศรีสุทธี
ครู
kukaew_srisuttee@hotmail.com
892200700
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
38
13/11/2017, 14:58:55spb1ttest@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นางสาวเมทินี ตาตะสมิต
ศึกษานิเทศก์spb1ttest@gmail.com890300818
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง
ศึกษานิเทศก์p.swat23@gmail.com819815169
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวณหทัย พิมใจใส
ครู
suttinee.pim@gmail.com
896108099
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
39
13/11/2017, 15:21:02
orachat.s.iem@secondary11.go.th
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)
นางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
orachat.s.iem@secondary11.go.th
804500661
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวผุสดี ไชยบุรีครู คศ.2iampuddy@gmail.com887569465
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายอนุจิตร จันทศรีครู คศ.1anuchit@tupst.ac.th807053345
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
40
13/11/2017, 15:37:39
chokchai25@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
นายโชคชัย อินทรอำนวย
ศึกษานิเทศก์
chokchai25@gmail.com
872100500
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐ
ครู โรงเรียนวัดประชุมธรรม
Prachumtham๐๘๘@gmail.com
873083455
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดอาษา
thidarut.7317@gmail.com
981459639
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
41
13/11/2017, 16:09:26
stou2022@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
อุตรดิตถ์ เขต 2
นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน
ศึกษานิเทศก์
stou2022@hotmail.com
890948946
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายจักรินทร์ มุกดาจันทร์
ครู
stou2022@hotmail.com
890948946
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายยุทธนา ปาดีครู
stou2022@hotmail.com
890948946เจ/มังสวิรัติ
42
13/11/2017, 16:09:39
au.chimphet@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
นางอุษา สินจำเริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
au.chimphet@gmail.com
846958883
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายกิตติพงษ์ พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
kittipong@aps.ac.th896494474
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายธงชาติ ทองขาวครู
tortongkhao@gmail.com
846580383
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
43
13/11/2017, 16:10:24
kraisorn_pr@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายไกรสร พรมลาครู
kraisorn_pr@hotmail.com
922573551
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางพรรณรพี บุญจันทร์
ครู
phanrapee12@gmail.com
897076340
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางหัทยา ดีเพ็งครู
hattaya50d@gmail.com
922792748
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
44
14/11/2017, 15:49:42
pongpisit68@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.นครพนม เขต 1
นายพงษ์ภิสิทธิ์ นามเกต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
pongpisit68@gmail.com
967934790
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวฉวีวรรณ คำหาญครูadmin@nkpedu1.go.th610788831
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางอาภรณ์รัตน์ สุวรรณเทน
ครู
pongpisit68@gmail.com
877756098
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
45
13/11/2017, 18:34:44
kroonung2515@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
นางสาวดรุณี อาจปรุ
ศึกษานิเทศก์
kroonung2515@gmail.com
898615400
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาทร
kroonung2515@gmail.com
898615400
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางศิริพร มุทาพร
ครูโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
kroonung2515@gmail.com
898615400
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
46
13/11/2017, 20:09:46trainer3@rnedu.go.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
นายปรีชาพล ทองพลอยศึกษานิเทศก์trainer3@rnedu.go.th878916788
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์
ครู
kumaret07@hotmail.com
910432441
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายธีรภัทร ถิระโชติครูtrainer6@rnedu.go.th896594381
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
47
14/11/2017, 9:09:06psy.pla@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นางสาวจุฑาทิพย์ หอยนกคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ
psy.pla@hotmail.com896567555
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายทนงศักดิ์ เพชรอาวุธ
ข้าราชการครูระดับชำนาญการ
tanongsak@banpakdan.ac.th
857853745
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย
ครูธุรการ
sinbat8426@hotmail.com
824239229
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
48
14/11/2017, 9:25:13ut_mk@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ตราดนางอุทัย มีคุณครูut_mk@hotmail.com39522816
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางภัคจิรา คงอุดมครู รร.บ้านดงกลางkroopajira@gmail.com871387991
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวพิมพ์วิมล เสริฐศรี
ครู รร.วัดท่าโสมฯ
pimwimon.sert@gmail.com
814663746
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
49
14/11/2017, 9:39:50
kthong2009@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
นครราชสีมา เขต 1
นายเสน่ห์ หมายจากกลาง
ศึกษานิเทศก์
saneh.maths@gmail.com
931043169
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายธงชัย ขำเทศเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
kthong2009@gmail.com
898618810
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายเนติเกษม ชักชวนดี
ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
netikasem@gmail.com817759939
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
50
14/11/2017, 9:40:29
samneang.kheaekhew@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
นายอนุรักษ์ ระย้าศึกษานิเทศก์anur7622@gmail.com818997622
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายเกียรติภูมิ ภูมินา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
keattipoompoomina@gmail.com
858464871
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร
ึครู โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
mr_iepum@yahoo.com840566147เจ/มังสวิรัติ
51
14/11/2017, 10:25:26
boonprakonga@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1
boonprakonga@gmail.com
089-2584412
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวผกาวดี ชุมพร
ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2
s012@ratchaburi.org32841422
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายศรีชล ร้ายไพรี
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
1070480339@obecmail.org
32731268
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
52
14/11/2017, 10:26:54
pongprakhun@gmail.com
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
มัธยมศึกษาเขต 32
นายศรัทธา เหมือนถนอม
ศึกษานิเทศก์
pongprakhun@gmail.com
973439961
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายภาณุวัชร ปรณะศิริ
ครู
panuwat.pur@gmail.com
819769101
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสุริยัน แก้วชนะครูsuriyan.k@gmail.com898414925
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
53
14/11/2017, 10:27:12bbggnoi@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ขอนแก่น เขต 3
นางปุณณภา ธนะจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
bbggnoi@gmail.com897112085
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางพรทิพย์ สอนสิทธิ
ชำนาญการพิเศษ
tiptopto5toto@gmail.com
815925836
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายชนะพล หล้าลุนชำนาญการพิเศษ
mr.dos2226@gmail.con
804160461
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
54
14/11/2017, 10:45:31
gurutumccr@gmail.com
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
นายวริทธิ์พล บุญวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
planspm36@gmail.com
053601451 ต่อ 15
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสมพล อัตถะเรือง
ครูโรงเรียนพานพิทยาคม
officer@phanphit.ac.th850307575
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายภาวัต เต่านันท์
ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
mengrai1@gmail.com866171830
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
55
14/11/2017, 11:02:26
hikaru_333@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
นางสาวอลิสา คชารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
hikaru_333@hotmail.com
38671180
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ผู้รับผิดชอบระบบ SchoolMIS
นางสาวนาตยา บุนนาค
ครูชำนาญการ ร.ร.บ้านมะเดื่อ
narttayabu.ec1@eisth.org
892272015
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
ครูชำนาญการ ร.ร.บ้านวังหิน
pittayaporn2523@gmail.com
919511614
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
56
14/11/2017, 11:12:55tongkote.s@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นายศุภชัย ทองโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
tongkote.s@gmail.com801917655
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางชลธิดา ยงลาครู คศ 3
chonthidayongla@gmail.com
801917655
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวเตือนใจ แสนนา
ครู คศ 3Took fm@yahoo.com819541820
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
57
14/11/2017, 11:31:10pree.ins@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3นายปรีชา อินสุวอ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pree.ins@gmail.com084-7778534
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
---0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
---0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
58
14/11/2017, 11:53:26hulextt@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นางวันเพ็ญ อ้นนาครูชำนาญการspb3@esdc.go.th854278080
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางผจงจิตต์ แก้วแสงใส
ครูชำนาญการ้hulextt@gmail.com852637994
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวเบญจมาภรณ์ ภูฆัง
ครูชำนาญการhulextt@gmail.com898248303
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
59
14/11/2017, 13:36:54
w_amporn@yahoo.co.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
w_amporn@yahoo.co.th
810409215
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวปาริชาติ หวังดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
kruiommy@gmail.com970594249
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายภูมิชน พรมสินชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุย
p_phumichon@utt1.go.th
828845086
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
60
14/11/2017, 13:53:31pong950@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.เชียงราย เขต 4 นายพงศธร ช่างปัดศึกษานิเทศก์pong950@hotmail.com882604705
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวกุลจิรา ฝุ่นวัง
ครู
pong950@ghotmail.com
53795431
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางประภัสสร เลือดสงคราม
ครูpong950@hotmail.com53795431
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
61
14/11/2017, 14:42:10
mukmanee09@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ตาก เขต 1
นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก
ศึกษานิเทศก์takesa1.go.th055-5125237ต่อ 313
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวภัทิรา ช่างนาวา
ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
phatthira_ch@hotmail.com
810096751
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวจิตติมา คงเมือง
ครูโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
่jittima_km@hotmail.com
81469108
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
62
14/11/2017, 14:57:34
varakul_new@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายวรากุล ตุ่นเครือ
ศึกษานิเทศก์
varakul_new@hotmail.com
871927090
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วม871927090
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วม871927090
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
63
14/11/2017, 15:17:22
kesinilapan@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
petburi@petburi.go.th32427196
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางนิตยา โต๊ะถม
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
petburi@petburi.go.th840257284
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นส.ภณิดา ชูช่วยสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
-866976645
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
64
14/11/2017, 15:52:59
nanthinanan.kratae@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.นครราชสีมา เขต 7
นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล
ศึกษานิเทศก์
nanthinanan.kratae@gmail.com
629399896
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสุภาพ งามตะคุครู
nanthinanan.kratae@gmail.com
821584247
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวจิราภรณ์ สำราญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ultraaiiice@hotmail.com
854666263
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
65
14/11/2017, 15:55:36
jutamarsns@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นางสาวจีรวรรณ ดีเสมอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Jirawantop@gmail.com920794151
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล
ครูRote500@hotmail.com988898299
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว
ครูhs8elf@gmail.com899093236
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
66
14/11/2017, 15:59:46jiap_br2@esdc.go.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นางสาวพรวิมล ระวันประโคน
ศึกษานิเทศก์๋Jiap_br2@esdc.go.th959951429
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ขอเข้าประชุมรุ่นที่ 2 เนื่องจากมีธุระ
นายวราวุธ บุตรรัตน์ครู
waravutbutrat@gmail.com
928050599
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายนิสิต ประเสริฐศรี
ครู ๋Jiap_br2@esdc.go.th610532898
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
67
14/11/2017, 16:03:06
koykoy93@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1นางสาวอรสุธี คงมาศึกษานิเทศก์
koykoy93@hotmail.com
910464926
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
---0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
---0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
68
14/11/2017, 16:19:54kulab_03@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป. ตรัง เขต 1
นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
-
075572032 และ 0872637084
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายมณเฑียร โคกเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักฉีด
-954305839อิสลาม
นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง
ครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม
--814789926
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
69
14/11/2017, 16:25:45
aimmalarm@yahoo.co.th
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
สพม.26นางเอมอร จันทนนตรีศึกษานิเทศก์
aimmalarm@yahoo.co.th
899196322
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวขวัญชนก ภูทองขาว
ครู
joy_khuan@hotmail.com
911196555
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางอรุโณทัย ปะเสทะกัง
ครู
arunothai_aew@hotmail.com
960938793
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
70
14/11/2017, 17:08:08
aumtawatchai@gmail.com
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
นายธวัชชัย เจริญคิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
aumtawatchai@gmail.com
815687079
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายอลงกรณ์ เอกตะ
ครู คศ.1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
alongkorn_eakta@nareerat.ac.th
895521800
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวนลัทพร ปวงไชยา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสา
narattaporn2514@gmail.com
861169920
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
71
14/11/2017, 19:17:30
Knta2550@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ลำปาง เขต 3นางกนิษฐา สวยสดศึกษานิเทศก์
Nites_lpg3@hotmail.com
819523261
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาววรินทร มีมานะ
ครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
w_meemana@hotmail.com
626983442
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวคารม คำวงศ์
ครู โรงเรียนไผ่งามวิทยา
karom.kw@gmail.com882587260
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
72
15/11/2017, 6:55:53
busmath1@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.แพร่ เขต1
นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ
ศึกษานิเทศก์
busmath1@hotmail.com
931367301
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวณิชา มาลยเวชครู ค.ศ.1
mashimaro_nr@hotmail.com
644569458
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวอมรรัตน์ เลาหล้า
ครู ค.ศ.2
mashimaro_nr@hotmail.com
899502164
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
73
15/11/2017, 8:08:34admin@banto.ac.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
.....
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายไอหยุ หมัดชูดชูครูชำนาญการพิเศษadmin@banto.ac.th862890029อิสลาม...0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
74
15/11/2017, 8:46:09
puntpana1@yahoo.co.th
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายพันธ์พนา มุสิกสาร
ศึกษานิเทศก์
puntpana1@yahoo.co.th
819990001
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายบุญเริ่ม บุญวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ืnshw.school@gmail.com
867261513
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสมพงษ์ จำปาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสระสมิง
sompong07102507@gmail.com
862456619
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
75
15/11/2017, 9:34:53
jittrapornchumsuwan@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.มหาสารคาม เขต 3
นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบาย
mkarea043762363@gmail.com
856813377
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน
mkarea043762363@gmail.com
813923673
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวจุฑารัตน์ คชเสโร
ครูโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
mkarea043762363@gmail.com
800548651
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
76
15/11/2017, 9:39:33
yamai2526@gmail.com
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
นางละมัย ภาดี ศึกษานิเทศก์
yamai2526@gmail.com
818736940
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสิริภัคร โคตรเพชร
ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
z_zensun@live.com819995843
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสมพงค์ คนขยัน
ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒
sompongkonkayan2515@gmail.com
803104343
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
77
16/11/2017, 11:50:27
rammi_2551@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นางดวงจันทร์ สลีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
rammi_2551@hotmail.com
863752604
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
น.ส.วิริยา พยอมครู คศ.1
wiriyappd2515@gmail.com
899974124
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายธีรพงษ์ บุญสมปาน
ครู ระดับชำนาญการ
teerapong6039@gmail.com
810257149
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
78
15/11/2017, 10:42:27
thamma1669@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์
thamma1669@hotmail.com
810205902
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายอนันต์ เตชะระครู
krutitle_1992@hotmail.com
635689030
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวสุพัตรา โคตรวงศ์
ครู
namfon.math54@gmail.com
956858570
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
79
15/11/2017, 10:48:16
tukta1239@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางหริณญา รุ่งแจ้งศึกษานิเทศก์
tukta1239@hotmail.com
851831239
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายคงศักดิ์ ศิริอาภรณ์
ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
KhongsakOat@gmail.com
861772462
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์
ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง
ิBoount.tou@gmail.com
852957649
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
80
15/11/2017, 11:23:46
bot_sangdao@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายไชยสิทธิ์ พวงศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
bot_sangdao@hotmail.com
081-7896258
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ิbot_sangdao@hotmail.com
897161358
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แทนครู
นางจิตตรา อุปจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
bot_sangdao@hotmail.com
874393947
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
ตัวแทนจากสถานศึกษา
81
15/11/2017, 11:54:04
sita012502@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ttwanna@gmail.com819970726เจ/มังสวิรัติ
นางสาวสิตา โค้วคูณกูล
ครู
sita012502@gmail.com
817608949
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางกรกันยา กุลสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
kkya2512@gmail.com984857680
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
82
15/11/2017, 11:52:57
mkarea043762363@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.มหาสารคาม เขต 3
นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง
นักวิชาการศึกษา
mkarea043762363@gmail.com
856813377
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
เข้าร่วมในฐานะผู้ติดตาม
---0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
---0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
83
19/11/2017, 20:53:31
sup_sompong@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย
ศึกษานิเทศก์
sup_sompong@hotmail.com
036-411001
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางรนุสรา พางาม
โรงเรียนบ้านบ้านกล้วย
duangjai12308@hotmail.com
819947838
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวอังขณา หาลาภโรงเรียนวัดบ้านดาบang0708@hotmail.com932528735
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
84
15/11/2017, 12:19:33monjai494@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
ศึกษานิเทศก์
ืnites-ed2@hotmail.com
055-536548
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายนวนพ ระมาศจาย
ครูโรงเรียนบ้านแม่ระมาศราฎร์บำรุง
openment.tot@gmail.com
857308696
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายมาโนชญ์ อุดจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านแม่กาษา
m431125018@gmail.com
896760375
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
85
15/11/2017, 12:27:18kankon991@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ สพป.พช. เขต3
นักวิชาการศึกษาkankon991@gmail.com819535118
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายกรกฤต ศรีไทย
ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง
korakit9669@gmail.com
845736727
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
krunangd@gmail.com969029779
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
86
15/11/2017, 12:37:40
paitoon_4th@esdc.go.th
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายไพฑูรย์ มะณูศึกษานิเทศก์ webkpt1@hotmail.com875720939
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายวัชรพันธ์ วัชรนันทวิศาล
พนักงานราชการ webkpt1@hotmail.com866809878
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายวัชระ ทับทองหลาง
ครู webkpt1@hotmail.com862152416
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
87
15/11/2017, 14:14:12jack.big@hotmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.นครสวรรค์ เขต3
นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี
ศึกษานิเทศก์jack.big@hotmail.com815968607
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุง
ครู ร.ร.อนุบาลท่าตะโก
Krujane.thago@gmail.com
993252848
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวกนกพร เพิ่มพูน
ครู ร.ร.บ้านคลองกำลัง
Mui-muimsu@outlook.co.th
866799494
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
88
15/11/2017, 14:16:07mamwach@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5
นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
wachiraporn@esdc.go.th
53461089
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
---0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
---0
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
89
15/11/2017, 15:00:29methee.ka@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
ว่าที่ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
methee.ka@gmail.com928945239
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
การเดินทางลำบาก หารถยาก
นายวุฒิชัย วงค์ปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
methee.ka@gmail.com903175709
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายนพดล ไข่กา
ครู โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
methee'Ka@gmail.com810244184
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
90
15/11/2017, 16:07:08ussanee79@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ยะลา เขต1นางอุษณีย์ ยาโกะศึกษานิเทศก์
ีussanee79@gmail.com
822649645อิสลามนางวนิดา อ้าสะกะละครู
vanida02512@gmail.com
898695105อิสลามนายซุกรี โต๊ะกาจิ
ครูอิสลามศึกษา (อัตราจ้าง)
sukree_pnpsu46@yala1.go.th
899774184อิสลาม
91
15/11/2017, 16:09:12tookcom@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ชลบุรี เขต 1
นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล
ครูช่วยราชการ กลุ่มนิเทศ
tookcom@gmail.com877468686
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสมพร วิชัยประเสริฐ
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
bansuanudom@gmail.com
894045663
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสุพจน์ สมเพชร
ครูโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
chaiphotkhaophao@hotmail.com
895337893
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
92
15/11/2017, 16:26:42
phitchanawan@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว
ศึกษานิเทศก์
phitchanawan@gmail.com
081 9539979
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสันชัย พนัสครู
panat2518@windowslive.com
979187518
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายพัลลภ สุ่มสกุล
ผอ.โรงเรียนวัดธรรมรักษ์ขิตาราม
nsw0116@nsw2.go.th812921811
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
93
15/11/2017, 17:14:07
porntipa.n927@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
เชียงราย เขต 2
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Nitescr2008@gmail.com
882591174
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวภูมิใจ ลำพงษ์เหนือ
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าบง
Poom1080@gmail.com806759652
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายเฉลิมพล จำปา
ครูชำญการโรงเรียนบ้านดอยช้าง
Chalermpol.namreang@gmail.com
932509919
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
94
15/11/2017, 17:16:06
n.samerphap@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวนงลักษณ์ ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์
n.samerphap@gmail.com
884422682
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายสุวิท พระเมือง
ครูโรงเรียนบ้านหินแร่
boos2316@gmail.com614690349
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวพิราวรรณ กิมะพันธุ์
ครูโรงเรียนวัดดงยาง
Pirawan_kom@hotmail.com
633977771
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
95
15/11/2017, 18:17:57
yukoltorn17@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นางยุคลธร สังข์สอนศึกษานิเทศก์
ัีyukoltorn17@gmail.com
910264750
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสายหยุด ศรีบุตรครู
saiyut_2009@hotmail.com
909479890
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางวนิดา จันทรมณีครู
keelada_69@hotmail.com
895635359
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
96
16/11/2017, 7:59:16
phornpenrit@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางพรเพ็ญ ฤทธิลันศึกษานิเทศก์
phornpenrit@gmail.com
955478675
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวพิมพ์พัชรี ยลวิชัย
ครู
phornpenrit@gmail.com
910244890
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อ
ครู
phornpenrit@gmail.com
892743082
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
97
16/11/2017, 8:46:06
skrukhunkai@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.นครพนม เขต 2
สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ
ศึกษานิเทศก์
skrukhunkai@gmail.com
897228811
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายธนาชาติ จันปุ่ม
ครู ร.ร.บ้านนาดีวิทยา
skrukhunkai@gmail.com
910643337
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายธนารักษ์ วงษาเนาว์
ครู รร.บ้านนาชุมใหม่นิรมิตร
skrukhunkai@gmail.com
849342326
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
98
16/11/2017, 8:53:37xaj555@hotmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
สพป.อุบลราชธานี เขต 3นายอภิชาต จำปาเทศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
xaj555@hotmail.com89710097
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นายประยงค์ ชมภูแสนครูชำนาญการพิเศษxaj555@hotmail.com960175648
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางคำปุ่น ชมภูแสนครูชำนาญการพิเศษxaj555@hotmail.com960715648
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
99
16/11/2017, 9:01:05
watpon.pt1@gmail.com
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
-084 0626797
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางเจนจีรา แก้วขาว
ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ
-862946963
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
-
นางจุฑามาศ คงศรีทอง
ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่
-848584434
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
-
100
16/11/2017, 9:31:40paew.sn@gmail.com
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
ร้อยเอ็ด เขต2
นางสาวชัญญา อินทริกานนท์
ศึกษานิเทศก์paew.sn@gmail.com611451645
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษpaew.sn@gmail.com931602288
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
นางจิราภรณ์ ตรีคามครูชำนาญการพิเศษpaew.sn@gmail.com917839677
ตามที่คณะดำเนินการจัดให้
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu