ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียน
2
ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 (ก่อนเกณฑ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
3
โรงเรียนวัดบางฝ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
4
ที่
เลขประจำตัวนักเรียน
เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุลหมายเหตุ
5
101 1007 04753 67 4
เด็กหญิง
พิชญาจ่าพิมาย
6
201 1037 05409 88 1
เด็กหญิง
ศริตวรรธร์
คำแหวน
7
3
8
4
9
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100