ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
TimestampSample Question 1Sample Question 2ท่านคิดว่าปัญหาด้านใดที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุดท่านมีความพึงพอใจการบริหารงาน อบต.วังอิทก ภาพรวมมากน้อยเพียงใดท่านเคยมาติดต่อหรือใช้บริการ ของ อบต.วังอิทกในรอบปีที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด เช่น เข้าประชุมอบรม เสียภาษี ขอข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์ร้องเรียน หรือบริการอื่นๆ เป็นต้นโปรดแสดงความคิดเห็นอื่นๆ หรือ ข้อเสนอแนะอื่นๆเพศท่านประกอบอาชีพอะไรอายุท่านมีความพึงพอใจการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.วังอิทก มากน้อยเพียงใด
2
6/30/2010 2:31:16การคมนาคม
3
6/30/2010 2:32:01สิ่งแวดล้อม
4
6/30/2010 2:32:21สังคม
5
6/30/2010 2:32:28การคมนาคม
6
6/30/2010 2:32:36การคมนาคม
7
6/30/2010 2:32:52การคมนาคม
8
6/30/2010 2:33:04สิ่งแวดล้อม
9
6/30/2010 2:33:13การคมนาคม
10
6/30/2010 2:33:36การคมนาคม
11
6/30/2010 2:33:44การคมนาคม
12
6/30/2010 2:33:53การศึกษา
13
6/30/2010 2:34:04แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
14
6/30/2010 2:34:13แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
15
6/30/2010 2:34:22แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
16
6/30/2010 2:34:29แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
17
6/30/2010 2:34:38เศรษฐกิจ
18
7/14/2010 1:53:40แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
19
7/27/2010 3:41:57การคมนาคม
20
9/3/2010 23:15:47แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
21
12/8/2010 19:20:59เศรษฐกิจ
22
6/8/2011 23:11:07การคมนาคม
23
6/8/2011 23:11:57ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
24
7/8/2011 1:40:06การศึกษา
25
8/8/2011 1:10:29แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
26
2/7/2012 22:23:56การคมนาคม
27
6/25/2012 22:03:20สิ่งแวดล้อม
28
4/20/2013 17:57:10แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
29
5/21/2013 0:49:43การคมนาคม
30
12/9/2014 5:03:11แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
31
12/9/2014 6:59:38สิ่งแวดล้อมปานกลาง5- 9 ครั้ง
32
12/9/2014 7:01:32การพัฒนาองค์กรมาก2 - 4 ครั้ง
33
12/9/2014 7:25:39สิ่งแวดล้อมมาก5- 9 ครั้ง
34
12/9/2014 14:54:30การคมนาคมปานกลาง2 - 4 ครั้ง
35
12/9/2014 15:30:40การคมนาคมปานกลาง10 ครั้งขึ้นไปเสนอให้ ซ่อมแซมถนนบ้านวัดกลางไปบ้านพันต่าง เพราะชำรุดมาก
36
12/9/2014 15:40:05สิ่งแวดล้อมมาก5- 9 ครั้งขอให้จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ไว้ให้ประชาชนออกกำลังกาย และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพราะประขาชนเจ็บป่วยมาก
37
12/9/2014 16:09:36เศรษฐกิจมาก2 - 4 ครั้งให้จัดอบรมส่งเสริมอาชีพมากขึ้น เพื่อมีรายได้มากขึ้น
38
12/11/2014 4:42:11การคมนาคมมาก5- 9 ครั้ง
39
12/12/2014 11:21:40สิ่งแวดล้อมมาก5- 9 ครั้งชายรับราชการ/รัฐวิสาหกิจระหว่าง 20 - 45 ปีปานกลาง
40
12/12/2014 11:34:43การคมนาคมปานกลาง5- 9 ครั้งชายเกษตรกรรมระหว่าง 20 - 45 ปีน้อย
41
12/12/2014 14:02:08การคมนาคมมาก5- 9 ครั้งชายเกษตรกรรมระหว่าง 20 - 45 ปีน้อย
42
12/12/2014 19:13:31แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปานกลาง2 - 4 ครั้งชายเกษตรกรรมระหว่าง 45 - 60 ปีปานกลาง
43
12/13/2014 22:35:10สิ่งแวดล้อมปานกลาง2 - 4 ครั้งหญิงรับจ้างระหว่าง 20 - 45 ปีน้อย
44
12/18/2014 6:32:52การศึกษามาก2 - 4 ครั้งชายรับราชการ/รัฐวิสาหกิจระหว่าง 20 - 45 ปีปานกลาง
45
12/21/2014 6:46:48เศรษฐกิจปานกลาง2 - 4 ครั้งชายรับจ้างระหว่าง 20 - 45 ปีปานกลาง
46
1/5/2015 12:10:10การคมนาคมมาก5- 9 ครั้งชายเกษตรกรรมระหว่าง 20 - 45 ปีมาก
47
1/11/2015 21:34:20สิ่งแวดล้อมปานกลาง2 - 4 ครั้งชายเกษตรกรรมระหว่าง 20 - 45 ปีปานกลาง
48
3/14/2019 11:56:08การพัฒนาองค์กรมากที่สุด2 - 4 ครั้งชายรับราชการ/รัฐวิสาหกิจระหว่าง 45 - 60 ปีมาก
49
4/23/2019 15:02:16การคมนาคมมาก10 ครั้งขึ้นไปชายรับราชการ/รัฐวิสาหกิจระหว่าง 20 - 45 ปีมาก
50
10/3/2019 14:34:23การคมนาคมมาก2 - 4 ครั้งชายเกษตรกรรมระหว่าง 20 - 45 ปีมาก
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100