ผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รับ
ไม่รับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ -สกุลหลักสูตรจำนวนสถานที่ฝึกงาน
2
๕๘๐๔๖๗๗๐๑๐๔นายธีรพงศ์ ฉิมจินดาวิศวกรรมการจัดการพลังงานบริษัท มงคลสมัย จำกัด
3
๕๘๐๔๖๗๗๐๑๒๐นายชนาธิป สินธุอุไรวิศวกรรมการจัดการพลังงานบริษัท มงคลสมัย จำกัด
4
/๕๘๐๔๖๗๗๐๑๓๒
๕๘๐๔๖๗๗๐๑๓๘
นายยุทธพิชัย กลัดนุถะ
นายชนาธิป พงษ์ศักดิ์
วิศวกรรมการจัดการพลังงานบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด
5
๕๘๐๔๖๗๑๐๒๑๐นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณพงษ์วิศวกรรมโลจิสติกส์การท่าเรือแห่งประเทศไทย
6
/๕๘๐๔๖๗๗๐๑๒๑นายณัชสัญญ์ จิตสมัครวิศวกรรมการจัดการพลังงานบริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
7
๕๘๐๔๖๗๑๐๑๘๗นางสาวพรอรัญญา ยมจินดาวิศวกรรมโลจิสติกส์บริษัท ซูมิริโกะ รับเบอร์คอมพาวน์ดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
8
๕๘๐๔๖๗๗๐๑๓๗นายอำพล เฟื่องมณีวิศวกรรมการจัดการพลังงานบริษัท ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
9
/๕๘๐๔๖๗๗๐๑๓๔นายสุทธิกณฑ์ ตากำพร้าวิศวกรรมการจัดการพลังงานบริษัท กำแพงเพชรกรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
10
/๕๘๐๔๖๗๗๐๑๓๐
๕๘๐๔๖๗๗๐๑๔๐
นางสาวพิชญาภัค กุลสุ
นางสาวธนพร หมื่นชำนาญ
วิศวกรรมการจัดการพลังงานบริษัท น้ำตาลไทยเอกลัษณ์ จำกัด
11
๕๘๐๔๖๗๗๐๑๒๖นางสาวพรเพชร เขียวจันทร์แสงวิศวกรรมการจัดการพลังงานบริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด
12
/
๕๘๐๔๖๗๑๐๒๐๐
๕๘๐๔๖๗๑๐๒๔๓
นางสาวสุทธิดา เหล่าสาร
นางสาวสุกัญญา มีผล
วิศวกรรมโลจิสติกส์
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
13
๕๗๐๔๖๗๗๐๑๐๔
นายแทนไท จีระดิษฐ์
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
บริษัท ไมครอนโปรโมชั่น จำกัด
14
/
๕๘๐๔๖๗๗๐๑๔๐
นางสาวธนพร หมื่นชำนาญ
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์
15
/
๕๘๐๔๖๗๑๐๑๗๖
นางสาวธมลวรรณ อารีรำลึก
วิศวกรรมโลจิสติกส์
ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
16
๕๘๐๔๖๕๖๒๑๑๕
นายศุภวิชณ์ สยมชัย
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu