Blanka kolaudace - kalendář, podmínky
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
obecně by stálo za to konzultovat situaci a možnosti vývoje s právníkem a připravit se dopředu na různé scénáře - resp. se ideálně spojit s dalšími neziskovkami či samostatnými aktivisty a vytvořit souvislý tlak na dodržování pravidel
2
3
datumčinnostdokumenty k doloženípřesné znění podmínky z povolenípoznámka
4
31.12.2015termín předložení hygieně měření hluku - vzduchotechnikaMěření ve venkovních chráněných prostorách staveb z provozu vzduchotechniky (výdechy a nasávače) - hluk a vibrace pri maximálním výkonu strojůBude provedeno akreditované/autorizované měření hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorách a chráněných venkovních prostorách staveb z provozu vzduchotechniky (výdechy a nasávací objekty) tunelového komplexu Blanka (dále jen TKB) (při maximálním výkonu). Výsledky budou předloženy Hygienické stanici hl. m. Prahy (dále jen HSHMP) do 31.12.2015. Zároveň bude předložen plán údržby těchto zařízení. V případě, že bude stavba uvedena do trvalého provozu po 31.12.2017, bude HSHMP předloženo aktuální měření hluku, které v době kolaudace prokáže dodržení hygienických limitů dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen nařízení vlády).106 - Měření k vyžádání po termínu předložení
5
30.6.2016termín předložení akustické studieAkustická studie s identifikací kritických míst s překročením hygienických limitůNa základě měření bude zpracována akustická studie, jejíž součástí bude mj. identifikace kritických míst, tj. těch, na kterých budou překročeny hygienické limity dle nařízení vlády a návrh opatření pro snížení hlukové zátěže tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené stavebním povolením. Hluková studie bude HSHMP předložena do 30.06.2016.106 - Studie k vyžádání po termínu předložení
6
30.9.2016termín pro předložení harmonogramu pro odstranění nadlimitní hlukové zátěžeHarmonogram pro odstranění nadlimitní zátěže + termíny jejich realizaceDo 30.09.2016 bude HSHMP předložen ke schválení harmonogram pro odstranění nadlimitní hlukové zátěže – vč. termínů realizace - tak, aby byly dodrženy hygienické limity dané nařízením vlády. Harmonogram musí zohlednit zejména míru překročení a počet zasažených obyvatel.106 - Harmonogram k vyžádání po termínu předložení
7
22.11.2016nejpozdější termín pro podání žádosti o kolaudaci - 5 týdnů před ukončením zkušebního provozuŽádost o kolaudační souhlasPo provedení všech měření nutných pro ověření funkčnosti a vlastností stavby bude zkušební provoz vyhodnocen. Vyhodnocení předloží stavebník k žádosti o kolaudaci stavby. Jelikož se předpokládá plynulý přechod do trvalého provozu, je třeba podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději 5 týdnů před ukončením zkušebního provozu, aby mohla stavba plynule přejít do režimu trvalého užívání. Měření může být provedeno nejdříve 6 měsíců po uvedení stavby do zkušebního provozu (po ustálení dopravního toku a zapracování požadavků na úpravu dopravy po zprovoznění TKB).
8
Vyhodnocení zkušebního provozu106 - Vyhodnocení k vyžádání
9
31.12.2016ofiko ukončení zkušebního provozuProkázání dodržení hygienických limitůNejpozději k 31.12.2016, bude prokázáno dodržení hygienických limitů hluku dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10
11
31.12.2017termín dokončení druhé etapy protihlukových opatření - ulice V HolešovičkáchRealizace protihlukuNejpozději do 31.12.2017 musí být dokončena druhá etapa protihlukových opatření v ulici V Holešovičkách na Praze 8.
12
13
průběžněk zamyšlení a dalšímu průběžnému využití v součinnosti s P6 a P7 - ve formě oficiálního informování občanů o možnosti nechat prověřit konkrétní hladiny hluku V případě podnětů obyvatel, týkajících se hluku a vibrací během zkušebního provozu TKB, prověří investor splnění hygienických limitů dle zákona a nařízení vlády na své náklady.
14
15
dokumenty k vyžádání
16
IHNEDAkustická studie zpracovaná v červnu 2015 firmou PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 - Ing. Michaelou Vrdlovcovou, pod číslem zakázky 3-8144-0013-69Bude provedeno měření hluku v chráněných venkovních prostorách a chráněných venkovních prostorách staveb v měřících bodech dle akustické studie zpracované v červnu 2015 firmou PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 - Ing. Michaelou Vrdlovcovou, pod číslem zakázky 3-8144-0013-69. Akustická studie určila oblasti očekávaných významných změn akustické situace v širším zájmovém území po uvedení TKB do provozu, je však nezbytné platnost modelu ověřit.
17
18
další podmínky pro užívání stavby...
19
Bude zajištěn vzájemný soulad stavebních úprav, dopravního značení, funkce SSZ a řídicího systému TKB.
20
Budou zajištěny případné úpravy řídicího systému TKB v závislosti na změnách SSZ, které vyplynou v průběhu zkušebního provozu.
21
V průběhu zkušebního provozu bude postupováno dle Provozní dokumentace TKB. Budou ověřeny postupy, data a parametry pro řízení a regulaci provozu v TKB a na pozemních komunikacích v dotčené oblasti.
22
Budou ověřeny postupy z hlediska údržby, zejména z hlediska věcné a časové náročnosti.
23
Bude zajištěna průběžná aktualizace bezpečnostní dokumentace TKB
24
Budou ověřeny vazby na dopravní značení a světelná signalizační zařízení.
25
Budou zohledněna vyjádření Policie ČR k Provozní dokumentaci TKB a návazná vyjádření z průběhu zkoušek TKB a k reálnému provozu TKB.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu