ม.2/5
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ผู้ประเมิน 1. ครูวิริยะ จันทร์อุไร 2. ครูสุณีรัตน์ พุฒศรี 3. ครูพรพิมล นามศิริ
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกณิศ รัตนสุวรรณ
4443444444443.92ดีมาก
8
2
เด็กชายฐิติพันธ์ ชุมปวน
4221222222222.08พอใช้
9
3
เด็กชายณัฐนนท์ ณ มงคล
4221222222222.08พอใช้
10
4
เด็กชายนราวิชญ์ อินทศักดิ์
4221222222222.08พอใช้
11
5
เด็กชายบุญอนันต์ ไญยะพงศ์
4443444444443.92ดีมาก
12
6
เด็กชายปฏิภาณ ราชยา
4443444444443.92ดีมาก
13
7
เด็กชายพงศกร จำปาพันธ์
4221222222222.08พอใช้
14
8
เด็กชายรณกร ลาภยิ่ง
4221222222222.08พอใช้
15
9
เด็กชายเลอศักดิ์ สุขุมพันธ์
4221222222222.08พอใช้
16
10
เด็กชายวรรธนะ ชิณวงศ์
4221222222222.08พอใช้
17
11
เด็กชายศราวุธ ส่งเสริม
4221222222222.08พอใช้
18
12
เด็กชายสมบูรณ์ พุทธคู
4221222222222.08พอใช้
19
13
เด็กชายสราวุธ สุวรรณกูฏ
4221222222222.08พอใช้
20
14
เด็กชายสุรศักดิ์ จันทะเนตร
4221222222222.08พอใช้
21
15
เด็กชายหัสดินทร์ แก้วประไพ
4221222222222.08พอใช้
22
16
เด็กชายอนพัทย์ รัตนศรี
4221222222222.08พอใช้
23
17
เด็กชายอนุรักษ์ รูปเหลี่ยม
4221222222222.08พอใช้
24
18
เด็กชายอานนท์ บัวจูม
4221222222222.08พอใช้
25
19
เด็กชายอิทธิกร จันทร์พวง
4221222222222.08พอใช้
26
20
เด็กชายเดชา ทองทับ
4221222222222.08พอใช้
27
21
เด็กหญิงกีรนา ทนทาน
4443444444443.92ดีมาก
28
22
เด็กหญิงจงพิสุทธิ์ หลักหาญ
4443444444443.92ดีมาก
29
23
เด็กหญิงจุลมณี กลมเกลี้ยง
4443444444443.92ดีมาก
30
24
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุจริตธุระการ
4443444444443.92ดีมาก
31
25
เด็กหญิงณัฎฐนิชา วิลามาศ
4443444444443.92ดีมาก
32
26
เด็กหญิงณัฐธิตา สาสีมา
4443444444443.92ดีมาก
33
27
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จรเจริญ
4443444444443.92ดีมาก
34
28
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤาชัย
4443444444443.92ดีมาก
35
29
เด็กหญิงนิตยา พิมพ์หล่อ
4443444444443.92ดีมาก
36
30
เด็กหญิงบุณยวีร์ แสงภักดี
4443444444443.92ดีมาก
37
31
เด็กหญิงปนัดดา บุญบัง
4443444444443.92ดีมาก
38
32
เด็กหญิงฝนทิพย์ สกุลสุข
4443444444443.92ดีมาก
39
33
เด็กหญิงภัคธีมา สุขวะลัย
4443444444443.92ดีมาก
40
34
เด็กหญิงภัทราพร มาตรา
4443444444443.92ดีมาก
41
35
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภูมิลำเนา
4443444444443.92ดีมาก
42
36
เด็กหญิงลัลนา แสงทอง
4443444444443.92ดีมาก
43
37
เด็กหญิงศศิภาวรรณ กันทะมา
4443444444443.92ดีมาก
44
38
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศิริกุล
4443444444443.92ดีมาก
45
39
เด็กหญิงอินทิพย์พร บุสภาค
4443444444443.92ดีมาก
46
40
เด็กหญิงอุบลวรรณ จันทร์ทอง
4443444444443.92ดีมาก
47
41
เด็กหญิงจินดารัตน์ พรมมิ่ง
4443444444443.92ดีมาก
48
42
เด็กหญิงสุนิสา กลิ่นรอง
4443444444443.92ดีมาก
49
43133.333.174603175
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1