cn210-2557-2.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
เลขที่เลขทะเบียนนักศึกษาชื่อ12345678910รวมMidfin
Total
2
33333333302730
3
15610520172 นายบุลากร สะสันเทียะ1333332232317
4
23610613373นายคณิน ปฐมวัฒนานุรักษ์3333332232520
5
35610613209 นางสาวอชิรญา เพชรบุตร3233332232420
6
45610613217 นายกันตภณ พรประเสริฐสกุล3333332232527
7
55610613225 นายธนพล อนันต์สินชัย2103332332015
8
65610613241 นางสาวพรรณธิการ์ กำจรจรุงวิทย์223333233249
9
75610613258 นายชานนท์ ถาอุปชิต0023332331917
10
85610613266 นางสาวพรรณวิภา สิมะดำรง2233332332420
11
95610613274 นายภูติสุกก์ ธรรมกุล2133332332325
12
105610613308 นายชินวัฒน์ นวลตา203332331928
13
115610613324 นางสาวญาณิศา โง้วจุงดี3123332232225
14
125610613332 นายชัยพัฒน์ สุวรรณภูมิ2323332232325
15
135610613340 นางสาวกานต์สิรี กิตติรัชช์วริญ2333332332523
16
145610613357 นายวุฒินันต์ หลงเจริญ0023332331917
17
155610613365 นางสาวเสริมสุข พูลนิล3233332232418
18
165610613407 นายทีปกร วงศ์แสนสุขเจริญ3133332332421
19
175610613423 นางสาวสมัชชา หวานฉ่ำ2333332332518
20
185610613431 นางสาวสุธัญญา พืชพันธ์ไพศาล3123332232223
21
195610613449 นายรุจรดา ทองดี3133332332417
22
205610613456 นายเฉลิมพงษ์ ทับเจริญ2233332232316
23
215610613472 นายธนกร ชาดง1233332332318
24
225610620048นายปัญจพล คงเขียว223332232021
25
26
27
1การลดทอนฟังก์ชั่นด้วย KM
28
2การออกแบบวงจร Combinational 1
29
3การออกแบบวงจร combinational 2
30
4Flipflop timing diagram
31
5ลดทอนสเตรด
32
6ออกแบบวงจร FSM ด้วย JK FLIPFLOP
33
7วิเคราะห์วงจรFundamental
34
8วิเคราะห์ pulse
35
9ออกแบบPulse
36
10
37
11
38
12
39
13
40
14
41
15
42
16
Loading...