ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1

שעת התחלת התפילה
אם יש הבדל בשעות בין ימות השבוע - יצויין כאןשם בית הכנסתכתובת בית הכנסתנוסח התפילההערות נוספות
2
06:30בימי ב' וה' ב6:20 ויום שישי ב6:45הישיבה התיכונית צביה אלישיבפלומניק 1ספרד
3
05:40שני וחמישי 5:30תפארת ציון (עירקי)שדרת בתי הכנסת (בקצה רחוב רימון)עיראקי
4
05:40ר' יעקב סאלמהדויד המלך 3א (מול הסופר-פארם)טוניסאי
5
05:40שערי ישורוןשלמה המלך 121מרוקאי
6
#NAME?,+,הודו כ-20 דק' לפני הזריחה +/אוהל משה, יביע אומר.שדרת בתי הכנסת (בקצה רחוב הדס)ספרדישני בתי כנסת שונים באותו רחוב
7
#NAME?חצי שעה לפניתפארת יצחקרקפותספרדי99
8
מניין נץ ?כולל "חסדי דוד"מקלט - בקצה הסמטה מארלוזורוב 1ע"מ
9
06:00שני וחמישי 5:50אביר יעקבתחנה מרכזיתספרדי
10
06:00 "חסד לאברהם זכות רפאל"ההסתדרות 41 נווה זית ( משפחת חדד)משתנה
11
6:00 (ברוך שאמר)בית הכנסת בית אליהובר אילן 1 לודטוניסאיעיר העתיקה
12
06:00שני וחמישי 5:55בית הכנסת ע"ש דוסאהחלוץ פינת האחווה (רמת אשכול / נווה ירק)נוסח חזן (ספרד/אשכנז)דף יומי ב5:30, בימי שישי ב6:30
13
06:10ב',ה' 06:05, ר"ח 06:00ביהכנ"ס לקהילה נוה נוףשפירא 13, צמוד לבית הספר ספירנוסח חזן ( לרוב ספרד)בחנייה של בי"ס ספיר
14
05:40שני וחמישי 5:30בית הכנסת המרכזיהרצל 6ספרד(כניסה נוספת מכצנלסון 2)
15
06:15:00בימי ב' וה' ב6:05 בימי שישי ובחופשות גם ב8:00זכור לאברהם (אוהל אברהם)שדרת בתי הכנסת (בקצה רחוב דקל)ספרד
16
06:25בימי ב' וה' 06:20היכל יעקבהנרייטה סולד 10ספרדדף יומי-חצי שעה לפני התפילה
17
06:30 (הודו 6:45 )אלגריבהשדרת בתי הכנסת (בקצה רחוב נרקיס)ספרדי
18
06:35 (הודו 06:45)"אור החיים"שדרת בתי הכנסת (בקצה רחוב רימון)מרוקאי
19
6:40-6:45א.ג.ד 06:45
ב.ה - 6:40
ר"ח וצומות 6:35
רמ"אשלמה המלך/פלומניקאשכנזימנחה -ערבית ספרדי
20
07:00אשכול הכופרכצנלסון 4 (ליד הכניסה לישיבה התיכונית)ספרדי,קא,
21
06:55 (הודו ב 07:15)כבר תקופה ארוכה שהמניין לא פעיל. 22.07.2019 אוהב ורודף שלום -אחדות לודירושלים 14(צמוד לכולל המלאך גבריאל)ספרדיליד הגנים שיקמה וארז
22
07:20 (הודו ב7:30)כולל "אהבת חינם"מאחורי סניף הדואר שברחוב דויד המלך 3ירושלמי
23
07:45בימי שישי ב8:00בית הכנסת המרכזיהרצל 6ספרד(כניסה נוספת מכצנלסון 2)
24
08:00שערי עליהרותם 9, שכונת נווה נוףחב"ד24,4
25
08:15 (הודו)כולל "חזון עובדיה"מאחורי בית הכנסת "בית ברוך", בסימטה בין אנילביץ 10 לז'בוטנסקי 5ספרדימאחורי בית אבות "נווה שבא",(,
26
5:20 (בהתאם לזמן הנחת תפילין), 6:00, נץ, 6:30, 7:00 ; 7:30 ; 8:00, 8:30, 9:00 (וכן הלאה... לפעמים אפילו עד 11:30)בית אריה (חב"ד)צמח צדק 8אר"יפעמים שיש גם 8:15~
27
28
29
30
31
32
33
34
..
35
36
37
38
39
40
41
42
43
תודה))(:((
44
#ERROR!
45
46
47
48
(((
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
א אני/): מי:,)/גךטי
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100