ตัวชี้วัด_p52c4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่ชื่อ
คะแนนตัวชีวัด
คะแนนรวมแบบฝึกท้ายบท
2
33030
3
1เด็กชายนฤพนธ์ สายมะณี11414
4
2เด็กชายณัฐนนท์ สุขทัศน์32727
5
3เด็กชายณัฐสรณ์ สุพัฒน์11212
6
4
เด็กชายธนายุตม์ ฉิมแว่นธัญสิริ
21818
7
5เด็กชายภวัต สวนสอน21919
8
6เด็กชายณภัทร สุนทรวุฒิ22222
9
7เด็กชายณัฐชานนท์ นามวงศ์22424
10
8เด็กชายจิรทีปต์ น้อยเคลือบ21818
11
9เด็กชายกษิดิศ เจศรีชัย21717
12
10เด็กชายจิรภัทร วัฒนกนกธรรม11414
13
11เด็กชายพัลลภ เติมลาภ22424
14
12
เด็กชายธนดล ชินศักดิ์สมบูรณ์
11010
15
13เด็กชายชลกันต์ โคตจักร์32626
16
14เด็กชายกีรติ มุทาวัน21616
17
15เด็กชายกรวิชญ์ เกตุแพร22121
18
16เด็กชายวงศกร โพธิ์รุ้ง11111
19
17เด็กชายจักรกฤษณ์ เชยอักษร21818
20
18เด็กชายนราธิป แสงแผน21616
21
19เด็กชายสุภณพัฒน์ คงแสง21717
22
20เด็กชายนราวิทย์ ยายา21616
23
21เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โพธิ์ศรี11212
24
22เด็กชายกิตติพันธุ์ โสภณ32525
25
23เด็กชายรัชชานนท์ ฟักเจริญ21818
26
24เด็กชายกุลเดช พรมเทศ22323
27
25เด็กหญิงประภัสสร สุขศรี22121
28
26เด็กหญิงศราลี มีภู่เพ็ง22222
29
27เด็กหญิงวาสนา ยาสุด22424
30
28
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ ช้อยเครือ
22121
31
29
เด็กหญิงกุหลาบ จันทร์เครือยิ้ม
21818
32
30เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภู่คง22121
33
31เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัดแก้ว32525
34
32เด็กหญิงกานนภัส พวงแก้ว21717
35
33
เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีประเสริฐ
21717
36
34เด็กหญิงจิดาภา อรรคคะ32626
37
35เด็กหญิงกรพินธ์ ใจวัง22424
38
36เด็กหญิงบุญฑริก สังข์แสง21919
39
37เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมจุ้ย32525
40
38เด็กหญิงสุพิชญา อยู่มีคง32525
41
39เด็กหญิงอุมากร โตจริง22323
42
40เด็กหญิงธิตยา แจ่มสว่าง32626
43
41เด็กหญิงชนาภา ขาวเอี่ยม22222
44
42เด็กหญิงณัฐฐิฏา ไทยเจริญ22020
45
43
เด็กหญิงพนิตนันท์ ทองประดิษฐ์
22323
46
44เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีศักดิ์ดา22424
47
45เด็กหญิงรพีพร สนองคุณ32525
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...